Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 99/2004 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

99/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. února 2004

o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,. a zákona č. 243/2016 Sb.

a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

ČÁST PRVNÍ

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA,

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

(1) Tento zákon upravuje

a)  chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,

b)  rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu,

c)  výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,

d)  evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,

e)  ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,

f)   výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a správní trestysankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IV

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

 

§ 14

 

(1) Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten vede evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti. Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti, na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.

(2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která

a)  je starší 21 let,

b)  splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),

c)  je způsobilá k právním úkonům,

d)  je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,

e)  prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních předpisů,

f)   složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: "Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži".

(3) Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.

(4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb 13) v oboru všeobecné praktické lékařství; pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb 35).

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb 13) v oboru všeobecné praktické lékařství. Časová platnost posudku je omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.

(6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je úřední osobou podle zvláštního právního předpisu. 14)

(7) Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního právního předpisu 8a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku rybářství jí nebyl uložen správní trestnebyla pravomocně uložena sankce za přestupekspáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení dokladů odpovídajících výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaných státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy, v nichž se tato osoba více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16 Oprávnění rybářské stráže

Oprávnění rybářské stráže

 

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

a)  kontrolovat

1.  osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,

2.  osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,

3.  osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

4.  užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,

5.  způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b)  požadovat

1.  od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,

2.  od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

3.  součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c)  zadržet

1.  povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,

2.  úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

d)  vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e)  projednat přestupkyukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona příkazem na místěa podle zákona o přestupcích.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20 Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

(1) Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1).

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a odebírá rybářské lístky.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30) a správní delikty (§ 31).

 

§ 21 Kraj v přenesené působnosti

Kraj v přenesené působnosti

 

(1) Krajský úřad vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti (§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou rybářského revíru vyhlašovaného podle § 22 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 24 odst. 2.

(2) Krajský úřad v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti,

a)  povoluje výkon rybářského práva (§ 8),

b)  odnímá výkon rybářského práva (§ 10),

c)  kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených hospodářských výsledcích ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,

d)  vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

e)  na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,

f)   vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,

g)  při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(3) Krajský úřad vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru [§ 4 odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti.

(4) Na území hlavního města Prahy projednávají přestupky podle tohoto zákona (§ 30) a správní delikty (§ 31) městské části hlavního města Prahy.

 

§ 22 Ministerstvo

Ministerstvo

 

(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství, s výjimkou území národních parků 21) a vojenských újezdů, 22) je ministerstvo.

(2) Ministerstvo vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír v případě, že se rybářský revír nachází na území více krajů, na území, v nichž se nacházejí hraniční vody, 8) a to i na území národních parků a vojenských újezdů a pro potřeby státních podniků na jimi spravovaném území. Stanovuje nebo upravuje závazné hospodářské ukazatele rybářského revíru.

(3) Ministerstvo v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na území více krajů nebo na území, jímž probíhají hraniční vody, nebo na území objektů důležitých pro obranu státu

a)  povoluje výkon rybářského práva (§ 8),

b)  odnímá výkon rybářského práva (§ 10),

c)  kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,

d)  vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

e)  na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,

f) f)   projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),

g)  při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu,

gh)  projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a správní delikty uvedené v § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 31).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

 

(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území národních parků 21) je Ministerstvo životního prostředí, které

a)  vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7),

b)  povoluje výkon rybářského práva (§ 8),

c)  odnímá výkon rybářského práva (§ 10),

d)  kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,

e)  vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

f)   na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,

g)  vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným správou národního parku a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,

h)  při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(2) Správa národního parku na území národního parku

a)  na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1),

b)  projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30) a správní delikty (§ 31).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 24 Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

 

(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území vojenských újezdů 22) je Ministerstvo obrany.

(2) Ministerstvo obrany vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry na území vojenských újezdů (§ 4 odst. 1, 6 a 7).

(3) Ministerstvo obrany v rybářských revírech vyhlášených podle odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na území vojenských újezdů,

a)  povoluje výkon rybářského práva (§ 8),

b)  odnímá výkon rybářského práva (§ 10),

c)  kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,

d)  vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

e)  na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,

f)   na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží v obvodu své působnosti (§ 14 odst. 1),

g)  vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,

h)  projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30) a správní delikty (§ 31),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VII

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 30 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),

b)  provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),

c)  provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],

d)  uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11],

e)  poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,

f)   provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 9),

g)  loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,

h)  nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7,

i)   neoprávněně chytá ryby.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru

a)  nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),

b)  nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,

c)  nevyznačí hranice rybářského revíru,

d)  nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,

e)  nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),

f)   nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář nevede evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole.

(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů 32),

b)  neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,

c)  nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,

d)  se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu 33).

(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavců 2 až 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 8 000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) až c) lze uložit pokutuse uloží pokuta do výše 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) lze uložit pokutuse uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu 34).

(7(7) Odpovědnost za přestupek zaniká, nebylo-li o pokutě za přestupek pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě přestupku podle odstavce 5 písm. d) do 5 let ode dne, kdy k přestupku došlo.

(8) Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(89) Přestupek, který se podle odstavce 78 zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán rybářskou stráží podle § 16 písm. e),e) v blokovém řízení, do evidence přestupků zapíše rybářský orgán, který rybářskou stráž ustanovil; rybářská stráž sdělí rybářskému orgánu údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení.

 

§ 31 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

§ 31 Správní delikty

Správní delikty

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkujiného správního deliktu tím, že

a)  v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),

b)  provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),

c)  poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,

d)  loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkujiného správního deliktu tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkujiného správního deliktu tím, že jako uživatel rybářského revíru

a)  nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),

b)  nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,

c)  nevyznačí hranice rybářského revíru,

d)  nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,

e)  nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),

f)   nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkujiného správního deliktu tím, že

a)  uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů 32),

b)  neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,

c)  nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,

d)  se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu 33).

(5) Za přestupekJiného správního deliktu podle odstavců 1 až 4 se dopustí i podnikající fyzická osoba 30) při výkonu své podnikatelské činnosti.

(6) O uložení pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží pokutu za jiný správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč; za přestupekjiný správní delikt podle odstavce 4 písm. a) až c) až do výše 100 000 Kč. Za přestupekjiný správní delikt podle odstavce 4 písm. d) lze uložit pokutuse uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu 34).

(67) Pokutu vybírá příslušný rybářský orgán, který ji uložil.

(78) Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží a obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou působností. Výnosy z pokut uložených ministerstvem, Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem obrany jsou příjmem státního rozpočtu.

(9) Odpovědnost za jiný správní delikt zaniká, nebylo-li o pokutě za jiný správní delikt pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě jiného správního deliktu podle odstavce 4 písm. d) do 5 let ode dne, kdy byl jiný správní delikt spáchán.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

2)       § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3)       § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.

4)       § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5)       Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6)       § 43 zákona č. 254/2001 Sb.

7)       Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

8)       § 107 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách.

Sdělení č. 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, vyhlášená pod č. 57/1970 Sb.

8a)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

9)       Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10)     § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11)     Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12)     Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 89/1982 Sb.

13)     Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

14)     § 127 odst. 1 písm. i) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

15)     § 75 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16)     Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

17)     Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

19)     § 438 až 450 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

21)     § 15 zákona č. 114/1992 Sb.

22)     § 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

23)     Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 323/1997 a nařízení Rady (ES) č. 2578/2000 a nařízení Komise (ES) č. 2495/2001.

24)     Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

25)     Nařízení Rady (EHS) č. 3943/90 o používání systému pozorování a inspekcí zřízeného podle čl. 24 Úmluvy o zachování antarktických živých mořských zdrojů.

Nařízení Rady (ES) stanovující určitá ochranná a kontrolní opatření aplikovatelná na rybářské činnosti v Antarktidě a zrušující Nařízení Rady (ES) č. 1721/99 o ustanovení určitých omezujících opatření vzhledem k plavidlům plujícím pod vlajkou států, které nejsou stranou Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů.

26)     Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.

28)     Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

30)     § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.