Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 97/1996 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2011.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2011 do 30. 6. 2017)

97/1996 Sb.

ZÁKON

o ochraně chmele

ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.. a zákona č. 183/2017281/2009 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8 PřestupkyPokuty

Přestupky

Pokuty

 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupkuprotiprávního jednání tím, že v rozporu s předpisy Evropských společenství nebo tímto zákonem

a)  uvede produkt bez ověřovací listiny původu do oběhu nebo ho vyveze, 7)

b)  uvede do oběhu bez certifikace produkt, který byl po certifikaci opětovně zabalen, 8)

c)  použije jiný než v nařízení uvedený produkt k výrobě chmelových produktů, 9)

d)  smísí produkty, které se nacházejí v oběhu, 10)

e)  smísí chmel, 11)

f)   prodává produkt, aniž by byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodními podklady, 12)

g)  prohlášení nepředá, nepředá správně, nepředá úplně nebo nepředá včas, 13)

h)  nepodá, nepodá správně nebo nepodá včas hlášení, 14)

i)   nevyznačí, nebo nevyznačí včas nebo nevyznačí úplně údaj na obalu, 15)

j)   překročí předepsanou váhu obalu, 16)

k)  ve volném prodeji dále prodá nebo rozdělí zásilku, aniž by produkt byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodním podkladem vystaveným prodávajícím, 17)

l)   uvede zásilku do oběhu, 18)

m) nesplní povinnost uvedenou v § 5 odst. 2 nebo 3, nebo

n)  neoznámí Ústavu zrušení nebo vznik nových skutečností v obhospodařování chmelnice podle § 4 odst. 5.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

(2) Za protiprávní jednání se právnické osobě uloží pokuta

a)  do výše 100 000 Kč, jde-li o přestupekprotiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. m) nebo n),

b)  do 200 000 Kč, jde-li o přestupekprotiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. b), g), h), i) nebo j),

c)  do 300 000 Kč, jde-li o přestupekprotiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. c), d), f), k) nebo l),

d)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupekprotiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo e).

(3) PřestupkyPři určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(4) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, uplynul-li 1 rok ode dne zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy bylo spácháno.

(5) Protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav.

(4) (6) Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem, 19) při podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty ukládá a vybírá Ústav.

(8) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17 Účinnost

 

Účinnost

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

_________________________________________________________________

 

1)       Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel.

Nařízení Komise (EHS) č. 890/78 ze dne 28. dubna 1978, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel.

Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78 ze dne 21. prosince 1978 o dovozu chmele ze třetích zemí.

Nařízení Komise (EHS) č. 3077/78 ze dne 21. prosince 1978 o rovnocennosti osvědčení k chmelu dováženému ze třetích zemí s osvědčeními Společenství.

Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společném trhu s chmelem.

Nařízení Rady (EHS) č. 1098/98 ze dne 25. května 1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele.

Nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.

Nařízení Komise (EHS) č. 1351/72 ze dne 28. června 1972 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele.

Nařízení Komise (EHS) č. 776/73 ze dne 20. března 1973 o registraci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele.

2)       Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

2a)     Nařízení Komise (ES) č. 609/99.

3)       Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)       Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.

Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

Nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

5)       Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

6)       Nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění.

Nařízení Komise (EHS) č. 1351/1972, v platném znění.

6a)     Čl. 6 nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění.

Nařízení Komise (EHS) č. 776/1973, v platném znění.

7)       Čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.

8)       Čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

9)       Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

10)     Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

11)     Čl. 8 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

12)     Čl. 9a nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

13)     Čl. 10 písm. a) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

14)     Čl. 10 písm. b) věta první nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

15)     Čl. 10 písm. b) věta druhá, čl. 10 písm. c), čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

16)     Čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

17)     Čl. 7 nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.

18)     Čl. 7a nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.

19)     § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.