Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 96/1993 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.2.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 72. 2017 do 29. 930. 6. 2017)

96/1993 Sb.

ZÁKON

ze dne 25. února 1993

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,

zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb. zákona č. 303/2013 Sb.,

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 461/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017461/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6 Bytové potřeby

Bytové potřeby

 

(1) Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   výstavba bytového domu, 6) rodinného domu, 7) nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, 8)

b)   změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,

c)   koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu,

d)   koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, nebo s řešením jiných bytových potřeb,

e)   splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby,

f)    změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na

1.   bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu,

2.   bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu, 8) včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí domu,

3.   bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba podle zvláštního právního předpisu, 9)

g)   vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na účely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h),

h)   úhrada za převod družstevního podílu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod družstevního podílu nebo převod podílu týká,

i)    řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo přechodem podle zvláštního právního předpisu, 10)

j)    připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu 8) k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby,

k)   splacení úvěru, nebo zápůjčky použitých na financování bytových potřeb uvedených pod písmeny a) až j) s výjimkou pokut nebo jiných správních trestůsankcí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PřestupkySprávní delikty stavební spořitelny

 

(1) Stavební spořitelna se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   vykonává činnost v rozporu s bankovní licencí,

b)   vykonává některé z činností uvedených v § 9 odst. 1 přesto, že nejsou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv nebo dochází ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí,

c)   v rozporu s § 9 odst. 3 překročí výši stanovenou pro podíl součtu cílových částek u

1.   smluv uzavřených stavební spořitelnou s právnickými osobami, nebo

2.   pohledávek z úvěrů,

d)   ukládá finanční prostředky v rozporu s § 9 odst. 4,

e)   v rozporu s § 5 odst. 5 poskytne úvěr na jiný účel, než je úhrada nákladů na řešení bytových potřeb,

f)    v rozporu s § 1 nebo § 9 odst. 5 získává zdroje od jiných než stanovených subjektů,

g)   vydá dluhopisy se splatností delší než 10 let,

h)   v rozporu s § 9 odst. 6 má majetkovou účast v jiných než stanovených právnických osobách,

i)    v rozporu s § 9 odst. 7 její účast na právnické osobě překročí stanovené limity, nebo

j)    nabude nemovitou věc v rozporu s § 9 odst. 8.

(2) Stavební spořitelna se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 5 odst. 1 nesdělí budoucímu účastníkovi obsah smlouvy v textové podobě v dostatečném předstihu před jejím uzavřením,

b)   v rozporu s § 5 odst. 2 neposkytne úvěr ze stavebního spoření účastníkovi,

c)   v rozporu s § 5 odst. 3 poskytne úvěr ze stavebního spoření na jiný účel, než je financování bytových potřeb,

d)   poskytne peněžní prostředky z úvěru ze stavebního spoření před uplynutím čekací doby uvedené v § 5 odst. 4,

e)   v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby

1.   smlouva obsahovala úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, nebo

2.   rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření činil méně než 3 procentní body,

f)    změní jednostranně úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě v rozporu s § 5 odst. 7,

g)   nezajistí, aby smlouva obsahovala náležitosti podle § 5 odst. 11,

h)   v rozporu s § 7

1.   nevypracuje nebo vhodným způsobem neuveřejní úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny v členění podle období jejich platnosti, nebo

2.   úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelna používá anebo uveřejní bez jejich schválení ministerstvem, nebo

i)    v rozporu s § 11 odst. 2 neuplatní nárok na vyplacení zálohy státní podpory nebo nepřipíše poukázané zálohy státní podpory včetně úroků ze zálohy státní podpory na účty účastníků do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva.

(3) Stavební spořitelna se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   požádá o vyplacení zálohy státní podpory za účastníka, který nesplňuje podmínky nároku na připsání roční zálohy státní podpory uvedené v § 4, § 10 odst. 3 nebo v § 11 odst. 1,

b)   nekontroluje, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu, podle § 13 odst. 1,

c)   nekontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi, podle § 13 odst. 2, nebo

d)   v rozporu s § 13 odst. 3 nebo 4 nevrátí evidovanou nebo vyplacenou státní podporu nebo zálohu státní podpory.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

b)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e), g) nebo h) nebo podle odstavce 3,

c)   50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), f) nebo i).

 

§ 16aa PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 3 používá označení "stavební spoření" pro jinou formu spoření, než je upraveno tímto zákonem, nebo

b)   používá označení "stavební spořitelna", jeho překlady nebo označení od něj odvozená v obchodní firmě v rozporu s § 3.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 50 000 000 Kč.

 

Příslušnost

 

PřestupkySpolečná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(2) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zanikne po uplynutí 5 let ode dne jeho spáchání.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(4) Správní delikty podle § 16a odst. 1 a 2 a § 16aa odst. 11 v prvním stupni projednává Česká národní banka. PřestupkyPokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Správní delikty právnické osoby podle § 16a odst. 33 v prvním stupni projednává ministerstvo, které takév těchto případech vybírá a vymáhá uložené pokuty.

(5) Zjistí-li Česká národní banka, že došlo k porušení právní povinnosti, za kterou lze uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen "protiprávní jednání"), zahájí řízení o uložení sankce, pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je společensky škodlivé. Při posuzování společenské škodlivosti protiprávního jednání vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.