Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 93/2009 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 710. 2016 do 30. 6. 2017)

93/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 26. března 2009

o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2014 Sb.,

zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017299/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12

 

Rejstřík obsahuje tyto údaje o statutárních auditorech:

a)  jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum narození, adresu bydliště, je-li podnikatelem, jméno podnikatele, adresu sídla a identifikační číslo osoby,

b)  adresu internetových stránek, má-li je zřízeny,

c)  identifikátor datové schránky podle zákona upravujícího elektronické úkony,

d)  den vzniku auditorského oprávnění,

e)  informaci o auditorském oprávnění k výkonu auditorské činnosti s výjimkou provádění povinného auditu podle § 10 odst. 2,

f)   evidenční číslo, které mu bylo ke dni nabytí právní moci auditorského oprávnění přiděleno (dále jen "evidenční číslo"),

g)  název auditorské společnosti, u které je statutární auditor zaměstnán nebo s níž je spojen jako společník nebo jinak, adresu jejího sídla a její evidenční číslo, nebo jméno statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, u kterého je zaměstnán, adresu jeho sídla a jeho evidenční číslo, pokud existují,

h)  přehled o uložených opatřeních, včetně druhu opatření, správních trestechsankcích uložených podle hlavy XI a důvodu jejich uložení, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

§ 12a

 

Rejstřík obsahuje tyto údaje o auditorských společnostech:

a)  název, adresu sídla a identifikační číslo osoby,

b)  údaje o členech řídicího orgánu

1.    u fyzických osob jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum narození, adresu bydliště, je-li podnikatelem, jméno podnikatele, adresu sídla a identifikační číslo osoby,

2.    u právnických osob název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno a adresu bydliště fyzické osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,

c)  jméno a adresu bydliště nebo název nebo jméno podnikatele a adresu sídla všech společníků včetně rozsahu jejich hlasovacích práv,

d)  identifikátor datové schránky podle zákona upravujícího elektronické úkony, popřípadě kontaktní údaj a jméno kontaktní osoby,

e)  adresu místa provozovny, pokud je zřízena,

f)   adresu internetových stránek, má-li je zřízeny,

g)  den vzniku auditorského oprávnění,

h)  evidenční číslo,

i)   jméno a evidenční číslo statutárního auditora provádějícího povinný audit pro auditorskou společnost na základě pracovněprávního nebo jiného vztahu,

j)   případné členství v síti a seznam názvů a adres členských společností a propojených osob nebo udání místa, kde jsou takové informace veřejně dostupné,

k)  všechny další registrace auditorské společnosti provedené u příslušných orgánů jiných členských států a auditorské osoby ve třetích zemích včetně názvu registračního orgánu nebo orgánů a registračního čísla nebo čísel, pokud existují,

l)   přehled o uložených opatřeních, včetně druhu opatření, správních trestechsankcích uložených podle hlavy XI a důvodu jejich uložení, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14h Záznamy, evidence a uchovávání dokumentů

Záznamy, evidence a uchovávání dokumentů

 

(1) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet vyhotoví alespoň jednou ročně přehled opatření přijatých za účelem nápravy a za účelem změny vnitřního systému řízení kvality a s obsahem tohoto přehledu seznámí své zaměstnance. Přehled opatření přijatých za účelem nápravy a za účelem změny vnitřního systému řízení kvality obsahuje shrnutí všech opatření souvisejících s porušením tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu v souvislosti s výkonem auditorské činnosti, které bylo zjištěno v rámci činnosti auditorské společnosti nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo které bylo předmětem kárného řízení nebo řízení o přestupkusprávním deliktu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 24g Uchovávání spisu o kontrole kvality

Uchovávání spisu o kontrole kvality

 

Spis o kontrole kvality se uchovává po dobu 10 let ode dne jeho uzavření; tato doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro vedení kárného řízení, řízení o přestupkusprávním deliktu nebo trestního řízení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA III

KÁRNÁ A JINÁ OPATŘENÍ A KÁRNÁ A JINÁ ŘÍZENÍ

 

§ 25 Kárná opatření

Kárná a jiná opatření

 

(1 Za zaviněné porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými standardy podle § 18, které není přestupkemsprávním deliktem podle hlavy XI (dále jen "kárné provinění"), může Komora statutárnímu auditorovi uložit některé z těchto opatření

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26 Kárná a jiná řízení

Kárná a jiná řízení

 

(1) O uložení opatření podle § 25 rozhoduje kárná komise Komory v řízení zahájeném z moci úřední nebo na návrh ministra financí, dozorčí komise, kontrolního výboru, orgánu státního dozoru nebo České národní banky.

(2) Odpovědnost za kárné provinění nebo porušení povinnosti podle § 25 odst. 3 a 4 zaniká, uplynula-li ode dne, kdy ke kárnému provinění nebo porušení povinnosti došlo, doba 6 let.

(3) Lhůta podle odstavce 2 neběží

a)  v případě zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti,

b)  po dobu, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení nebo řízení o přestupkusprávním deliktu, nebo

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 39b Disciplinární výbor

Disciplinární výbor

 

(1) Disciplinární výbor má 5 členů.

(2) Členové disciplinárního výboru jsou jmenováni Prezidentem Rady na návrh Prezidia. Funkční období členů disciplinárního výboru, způsob jejich odvolání, odměňování a pravidla pro rozhodování stanoví statut Rady. Disciplinární výbor se při své činnosti řídí disciplinárním řádem Rady, který je vnitřním předpisem Rady.

(3) Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o správních trestechsankcích podle hlavy XI. Odvolacím orgánem je Prezidium.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 40c Uchovávání spisu

Uchovávání spisu

 

Informace poskytnuté Radě je Rada povinna chránit před zneužitím. Rada uchovává spis po dobu 10 let ode dne ukončení šetření, tato doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro vedení řízení o přestupkusprávním deliktu nebo trestního řízení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA XI

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 49a Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Statutární auditor nebo fyzická osoba, které zaniklo auditorské oprávnění, se dopustí přestupku tím, že přijme v účetní jednotce pozici osoby v klíčové funkci v rozporu s § 14i nebo § 43a.

(2) Statutární auditor se jako klíčový auditorský partner určený podle § 14g odst. 1 dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu neukončí účast na provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu nejpozději do 7 let od svého jmenování klíčovým auditorským partnerem nebo provede povinný audit subjektu veřejného zájmu před uplynutím 3 let poté, co v něm ukončil účast na provádění povinného auditu jako klíčový auditorský partner.

(3) Kontrolor kvality se dopustí přestupku tím, že v prohlášení o splnění požadavků stanovených v § 24d odst. 1 uvede nepravdivé informace.

(4) Statutární auditor se jako osoba pověřená přezkumem řízení kvality auditorské zakázky dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu nevede záznamy o výsledcích přezkumu řízení kvality zakázky.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 4,

b)  200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

(6) Za přestupek uvedený v odstavci 1, 2 nebo 4 lze statutárnímu auditorovi uložit zákaz činnosti nejdéle na dobu 5 let, nejde-li o zákaz činnosti spočívající ve výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti, který lze uložit nejdéle na dobu 3 let.samostatně uložit také opatření uvedená v § 25 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e).

 

§ 49b PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  požaduje nebo přijme od subjektu veřejného zájmu odměnu za provedení povinného auditu, která je v rozporu s § 16,

b)  v rozporu s § 17a odst. 5 neoznámí výpověď závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu Radě,

c)  nesplní informační povinnost podle § 21 odst. 3, 4, 5 nebo § 43d anebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,

d)  neposkytne České národní bance na základě její žádosti informace a vysvětlení týkající se průběhu povinného auditu a poznatky získané na základě povinného auditu v subjektu veřejného zájmu, který podléhá dohledu České národní banky podle § 21 odst. 6,

e)  v rozporu s § 24f odst. 5 neprovede opatření k nápravě,

f)   v rozporu s § 43b odst. 1 a 2 poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci 25) se sídlem v České republice nebo jeho dceřiné obchodní korporaci 25) se sídlem v České republice, neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) bodu i), bodu iv) až vii) a v písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,

g)  v rozporu s § 43b odst. 4 poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst. 1, nebo

h)  v rozporu s § 43c provede povinný audit.

(2) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu

a)  nesplní informační povinnost,

b)  přijme od subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporace nebo jeho dceřiné obchodní korporace, odměnu za neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst. 1,

c)  neprojedná s výborem pro audit rizika ohrožující nezávislost auditora a záruky přijaté k jejich omezení,

d)  poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) bod ii) a iii), písm. b) až e) nebo písm. g) až k),

e)  neposoudí, zda poskytování neauditorských služeb uvedených v čl. 5 odst. 1 a 2 dceřiné společnosti subjektu veřejného zájmu, u kterého statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost provádí povinný audit, členem sítě, do níž statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost náleží, ohrožuje jeho nezávislost,

f)   neposoudí rizika ohrožení nezávislosti,

g)  nezdokumentuje rizika ohrožení nezávislosti,

h)  neprojedná s výborem pro audit případná rizika ohrožující nezávislost auditora a záruky přijaté k jejich omezení,

i)   neprovede přezkum řízení kvality auditorské zakázky nebo nezajistí provedení přezkumu řízení kvality auditorské zakázky,

j)   nevede záznamy o výsledcích přezkumu řízení kvality auditorské zakázky nebo je neuchová po stanovenou dobu,

k)  nevyhotoví zprávu auditora,

l)   nevyhotoví nebo nepředloží výboru pro audit dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit,

m) neprojedná s výborem pro audit, řídicím nebo kontrolním orgánem dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit na základě žádosti výboru pro audit,

n)  nezpřístupní novému auditorovi dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit nebo informace předané Radě podle čl. 12 a 13,

o)  nevyhotoví nebo nezveřejní zprávu o transparentnosti,

p)  nepředloží Radě seznam auditovaných subjektů,

q)  neuchová informace nebo záznamy uvedené v čl. 15, nebo

r)   nezavede postup pro pravidelné postupné obměňování osob.

(3) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu

a)  postupuje v rozporu s § 3,

b)  nedodrží etický kodex podle § 13,

c)  v rozporu s § 18 nepostupuje v souladu s auditorskými standardy upravenými právem Evropské unie a s auditorskými standardy vydanými Komorou nebo vnitřními předpisy Komory podle § 21 odst. 1 písm. a), nebo

d)  nevede spis auditora podle § 20a odst. 1 až 3.

(4) Auditorská společnost se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu nestanoví postup pro určení způsobu řešení neshody mezi klíčovým auditorským partnerem a osobou provádějící přezkum řízení kvality auditorské zakázky.

(5) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se jako člen sítě, do níž náleží auditor provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu

a)  poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) bod ii) a iii), písm. b) až e) nebo písm. g) až k), nebo

b)  poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst. 1 bez schválení výborem pro audit podle čl. 5 odst. 4.

(6) Účetní jednotka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 17a odst. 5 neoznámí výpověď závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu Radě.

(7) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo e), odstavce 2 písm. a), c), e), f), g), h), j), k), l), m), n), o), p), q) nebo r), odstavce 3 písm. d) nebo odstavce 4 nebo 6,

b)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. i) nebo odstavce 3 písm. a), b) nebo c),

c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), f), g) nebo h), odstavce 2 písm. b) nebo d) nebo odstavce 5.

(8) Za přestupeksprávní delikt uvedený v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 lze samostatně uložit zveřejnění rozhodnutí o přestupkutaké opatření uvedená v § 25 odst. 1 písm. a), b), d) nebo zákaz činnosti nejdéle na dobu 5 let, nejde-li o zákaz činnosti spočívající ve výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti, který lze uložit nejdéle na dobu 3 let.e).

 

§ 49c PřestupkySprávní delikty Komory

PřestupkySprávní delikty Komory

 

(1) Komora se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vede rejstřík v rozporu s § 11 odst. 1 až 6 nebo § 12 až 12d,

b)  organizuje a řídí kontroly kvality v rozporu s § 24a odst. 2,

c)  nepředloží Radě návrh plánu kontrol kvality podle § 24b odst. 1 nebo 2,

d)  provede kontrolu kvality v rozporu s § 24d odst. 1,

e)  neprovede kontrolu kvality nařízenou Radou podle § 38 odst. 2 písm. j),

f)   neprojedná s Radou vnitřní předpisy Komory, etický kodex nebo auditorské standardy před jejich vydáním podle § 31 odst. 2 písm. c),

g)  neposkytne Radě dokumenty a informace podle § 31 odst. 3,

h)  v rozporu s § 31 odst. 4 znemožní výkon působnosti Rady neposkytnutím potřebné součinnosti.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 300 000 Kč.

 

§ 49d PřestupkySprávní delikty subjektu veřejného zájmu

PřestupkySprávní delikty subjektu veřejného zájmu

 

(1) Subjekt veřejného zájmu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  určí auditora v rozporu s § 43 odst. 1,

b)  neinformuje Radu o určení auditora podle § 43 odst. 6,

c)  nezřídí výbor pro audit podle § 44,

d)  v rozporu s § 44 odst. 7 neuveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit, nebo neuveřejní údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku, nebo

e)  jeho výbor pro audit nebo orgán, který podle § 44b odst. 2 vykonává činnosti výboru pro audit a který je podle čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 určeným příjemcem dodatečné zprávy pro výbor pro audit, nepostoupí na vyžádání tuto zprávu vhodnou formou bez zbytečného odkladu podle § 44aa odst. 2.

(2) Subjekt veřejného zájmu se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu

a)  nesplní informační povinnost, nebo

b)  neprojedná s auditorem dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit na základě žádosti auditora.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo e) nebo odstavce 2,

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a).

 

§ 49e Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Do promlčecí doby se nezapočítává

a)  doba 

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Lhůta podle odstavce 3 neběží

a)  v případě zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti, nebo

b)  dobapo dobu, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení nebo kárné řízení., nebo

(2) Přestupkyc)  po dobu, po kterou se o věci vedlo soudní řízení správní.

(5) Správní delikty podle § 49a až 49d projednává Rada.

(36) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.

 

§ 49f Zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu

Zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu

 

(1) Rada ve spolupráci s Komorou zajistí, aby po nabytí právní moci rozhodnutí bylo v rejstříku bez zbytečného odkladu zveřejněno rozhodnutí o přestupku.správním deliktu. Zveřejňuje se výroková část rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu.

(2) Odchylně od odstavce 1 lze postupovat v případě, pokud by zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu ohrozilo stabilitu finančních trhů, probíhající trestní řízení vedené proti auditorovi, nebo způsobilo účastníkům řízení nepřiměřené škody. Má-li Rada pochybnosti o možném ohrožení stability finančních trhů, může si vyžádat stanovisko České národní banky; přílohou žádosti je kopie rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu.

(3) Rada nezajistí zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu statutárního auditora v rejstříku, pokud by zveřejnění osobních údajů bylo nepřiměřené vzhledem k povaze a závažnosti přestupkusprávního deliktu.

(4) V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 Rada zveřejní rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu bez uvedení údajů umožňujících identifikaci auditora, o jehož přestupkusprávním deliktu bylo rozhodnuto, bezodkladně poté, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

(5) Je-li proti rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu podána žaloba, zveřejní Rada tuto skutečnost na svých internetových stránkách. Rada zveřejní stejným způsobem i informaci o výsledku soudního přezkumu.

(6) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu nesmějí být údaje umožňující identifikaci jiné osoby než auditora, o jehož přestupkusprávním deliktu bylo rozhodnuto.

 

§ 49g Zahlazení postihu za přestupeksprávní delikt

Zahlazení postihu za přestupeksprávní delikt

 

(1) Po uplynutí 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení správního trestusankce se správní trestsankce za přestupeksprávní delikt považuje za zahlazenýzahlazenou; v případě sankce zákazu uplynula-li ode dne, k němuž bylo vykonáno opatření zákazu, doba 7 let.

(2) Jde-li o rozhodnutí o správním deliktu zveřejněné postupem podle § 49f odst. 1, Rada ve spolupráci s Komorou zajistí bez zbytečného odkladu jeho výmaz z rejstříku po uplynutí doby uvedené v odstavci 1.

(3) BylByla-li správní trest zahlazensankce zahlazena, nelze na auditora nebo jinou osobu pohlížet, jako by se dopustila přestupkusprávního deliktu.

(4) Zahlazený správní trestZahlazená sankce nesmí být zveřejňována v rejstříku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.