Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 91/1996 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

91/1996 Sb.

ZÁKON

o krmivech

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb. v úplném znění zákona č. 68/2001 Sb.

a ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,

zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb.. a zákona č. 183/2017279/2013 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19

zrušen zákonem č. 33/2011 Sb.

 

 

§ 19a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vyrobí, použije, doveze anebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu s § 3 odst. 1 až 6,

b)  neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle § 4 odst. 8,

c)  vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí změny údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 5 odst. 8,

d)  nezajistí některý z požadavků na provoz podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b),

e)  nezajistí oddělené skladování krmiv, doplňkových látek nebo premixů podle § 7 odst. 1 písm. c),

f)   provozuje pojízdnou výrobnu krmiv a neoznámí místo nebo časový plán výroby krmiv podle § 7 odst. 2,

g)  písemně nezpracuje, nezavede nebo nedodržuje postupy podle § 7 odst. 3,

h)  neprovede oznámení nebo nepostupuje podle § 7 odst. 4,

i)   neuchovává záznamy podle § 7 odst. 5,

j)   nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 18,

k)  vyrobí nebo uvede na trh krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, bez povolení jejich výroby nebo uvádění na trh podle § 21a odst. 2,

l)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím používání krmiv a jejich uvádění na trh 19) použije nebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nejsou bezpečné nebo mají přímý nepříznivý vliv na životní prostředí anebo životní podmínky zvířat,

m) nezajistí označení, obchodní úpravu nebo balení krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropských společenství,

n)  neuskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy podle § 14 odst. 1 nebo nezajistí provedení dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 14 odst. 2,

o)  nezajistí přepravu krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropských společenství,

p)  nepřijme odpovídající hygienická opatření stanovená přímo použitelným předpisem Evropských společenství 9c),

q)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím požadavky na hygienu krmiv odebere nebo použije krmiva, doplňkové látky nebo premixy z neregistrovaných nebo neschválených provozů 20), nebo

r)   poruší jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv 1a).

(3) Provozovatel laboratoře se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 17 odst. 8 nepostupuje podle požadavků kladených na odběr vzorků nebo neuplatňuje metody stanovené pro postup při laboratorním zkoušení.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  750 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. i) až l),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), m) až q) nebo podle odstavce 3,

c)  250 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), f) nebo r).

 

§ 19b

zrušen zákonem č. 279/2013 Sb.

 

§ 19c Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ústav.

(26) Pokuty vybírá ústav. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.