Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 90/2016 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 1.7.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 97. 2017 s výjimkou do 31. 8. 2017)

90/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 3. března 2016

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 265183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5

 

(1) Na trh smí být uveden pouze takový výrobek, který splňuje požadavky tohoto zákona a nařízení vlády vydaných k jeho provedení, která se na něj vztahují (dále jen "stanovený požadavek"), a u něhož byla posouzena shoda.

(2) Jestliže tak stanoví nařízení vlády, výrobky mohou být uvedeny do provozu nebo používány, a to včetně používání pro vlastní potřebu výrobce, jen pokud splňují stanovené požadavky a byla u nich posouzena shoda.

(3(3) Nařízením vlády mohou být stanoveny případy, ve kterých příslušný ústřední správní úřad může povolit uvést na trh a do provozu výrobek na území České republiky bez posouzení shody, pokud je použití výrobku v zájmu bezpečnosti nebo má sloužit k experimentálním účelům.

(4) Jestliže výrobek splňuje požadavky předpisů Evropské unie harmonizujících podmínky pro uvádění výrobků na trh (dále jen "harmonizační předpis Evropské unie"), které se na výrobek vztahují, nesmí orgány veřejné správy bránit z hledisek upravených těmito předpisy v jeho dodávání na trh na území České republiky.

(45) Na veletrzích, výstavách a při obdobném předvádění lze v případech a za podmínek stanovených nařízením vlády předvádět i výrobky, které stanovené požadavky nesplňují.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

 

(1) Prohlášením o shodě výrobce potvrzuje, že při posuzování shody bylo prokázáno splnění základních technických požadavků stanovených v nařízení vlády.

(2) Prohlášení o shodě obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, které jsou v závislosti na posuzovaném výrobku konkretizované nařízením vlády, a prvky stanovené v příslušných modulech posuzování shody, a musí být stále aktualizováno. Vyhotovuje se v českém jazyce a v úředních jazycích požadovaných členskými státyčlenských států Evropské unie, v nichž je výrobek uváděn nebo dodáván na trh.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA IV - STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

 

§ 16

 

(1) Státním zkušebnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí činnosti, kterými Úřad vykonává státní správu v oblasti posuzování shody při uvádění výrobků na trh podle společného rámce Evropské unie, a to tím, že

a)  posuzuje způsobilost subjektů posuzování shody pro účely jejich oznamování Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie,

b)  vznáší námitky proti oznámením provedeným ostatními členskými státy Evropské unie,

cb)  u oznámených subjektů rozhoduje o změnách v jejich oznámení a

dc)  provádí kontrolu oznámených subjektů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH VÝROBCÍCH

ČÁST DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH VÝROBCÍCH

 

*HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VÝROBKY

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VÝROBKY UPRAVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI

NAŘÍZENÍMI EVROPSKÉ UNIE

 

Oddíl 1

Osobní ochranné prostředky

 

§ 27 Osobní ochranné prostředky

 

(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků 11) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.

(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.

 

Oddíl 2

Spotřebiče plynných paliv

 

§ 27a

 

(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv 12) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.

(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.

 

Oddíl 3

Lanové dráhy

 

§ 27b

 

(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti lanových drah 13) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.

(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti lanových drah na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 39

 

(1) Výrobek, který je lodní výstrojí, smí být umístěn na loď, pokud splňuje stanovené požadavky účinné ke dni jeho umístění a byla u něj posouzena shoda. Jestliže výrobek splňuje tyto požadavky, nesmí orgány veřejné správy bránit jeho umístění na loď.

(2) Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je povinen písemným pověřením jmenovat svého zplnomocněného zástupce. Pověření zplnomocněného zástupce obsahuje adresu, na níž jej lze kontaktovat.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 41

 

(1) Namísto označení CE se pro lodní výstroj použije značka shody, jejíž grafickou podobu stanoví nařízení vlády.

(2) Ustanovení § 15 odst. 2 až 4 platí pro značku shody obdobně.

(3) Značka shody může být nahrazena nebo doplněna elektronickým identifikátorem, jsou-li splněny podmínky právních předpisů Evropské unie.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Oddíl 5

Tlaková zařízení

 

§ 43 - § 45a45 Tlaková zařízení

 

Pro účely posuzování shody tlakových zařízení se rozumí

a)  sestavou rozumí několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku,

b)  uvedením do provozu první použití tlakového zařízení nebo sestavy jejich uživatelem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 45a

 

Úřad může na základě odůvodněné žádosti povolit dodat na trh nebo uvést do provozu tlakové zařízení nebo sestavu, u kterých nebyla posouzena shoda, jestliže toto tlakové zařízení nebo sestava mají sloužit k experimentálním účelům.

 

Oddíl 6

Rádiová zařízení

 

§ 46 - § 47 Rádiová zařízení

 

Pro účely posuzování shody rádiových zařízení se rozumí

a)  rádiovým zařízením elektrický nebo elektronický výrobek, který záměrně vysílá nebo přijímá rádiové vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového určování, nebo elektrický nebo elektronický výrobek, který je třeba doplnit příslušenstvím, například anténou, aby mohl záměrně vysílat nebo přijímat rádiové vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového určování,

b)  rádiovou komunikací komunikace pomocí rádiových vln,

c)  rádiovými vlnami elektromagnetické vlny o kmitočtu nižším než 3 000 GHz šířené prostorem bez umělého vedení,

d)  rádiovým určováním určování polohy, rychlosti pohybu nebo dalších vlastností určitého objemu nebo získávání informací o těchto parametrech pomocí vlastností šíření rádiových vln,.

e)  uvedením do provozu první použití rádiového zařízení konečným uživatelem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Oddíl 7

Měřidla

 

§ 48 Měřidla

 

Pro účely posuzování shody měřidel se uvedením do provozu rozumí první použití měřidla určeného pro konečného uživatele k účelům, pro které bylo určeno.

 

§ 48a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Oddíl 8

Váhy s neautomatickou činností

 

§ 48b

 

Ministerstvo stanoví vyhláškou zóny tíhového zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou činností.

 

Oddíl 9

Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí

s nebezpečím výbuchu

 

§ 48c

 

Úřad může, pokud je to v zájmu bezpečnosti, na základě odůvodněné žádosti povolit dodat na trh nebo uvést do provozu bez posouzení shody

a)  zařízení nebo ochranný systém určený k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo

b)  bezpečnostní, ovládací a regulační přístroj, který je určen k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale je nutný pro bezpečné fungování výrobků uvedených v písmenu a) nebo k jejich fungování přispívá.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 55 Společná ustanovení k přestupkům

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1) Přestupky podle § 53 a, § 54 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 54 odst. 3 a 4 projednává orgán dozoru, s výjimkou přestupků podle § 54 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2, které projednává Úřad.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 57a

Zmocňovací ustanovení

 

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 48b.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.

2)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.

Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES.

3)        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

4)        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)        Článek 2 bod 1. písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.

6)        Článek 30 a příloha II k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

7)        Článek 5 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

8)        § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9)        § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

10)      Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

11)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

12)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice Rady 2009/142/ES.

13)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.