Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 90/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 15.4.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201715. 4. 2016 s výjimkou do 31. 830. 6. 2017)

90/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 3. března 2016

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IV - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 53 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 54 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  užije neoprávněně označení CE, jiné stanovené označení podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení tohoto zákona nebo označení podle příslušného nařízení Evropské unie,

b)  padělá nebo pozmění osvědčení anebo jiný dokument vydávaný podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení tohoto zákona nebo podle příslušného nařízení Evropské unie,

c)  provede činnost při posouzení shody vyhrazenou pro účely tohoto zákona oznámenému subjektu bez oprávnění podle § 20 odst. 1,

d)  nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 50 odst. 1, 3 nebo 4, nebo

e)  nesplní některé z uložených opatření podle § 49 odst. 2 písm. b) nebo c).

(2) Oznámený subjekt se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 20 odst. 1 provede činnost oznámeného subjektu bez příslušného oprávnění, nebo

b)  nesplní některou z povinností podle § 22 odst. 1 nebo 4, § 24, § 25 odst. 1, 3 nebo 4 anebo § 26.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je hospodářským subjektem, nebo osoba, která podle příslušného nařízení Evropské unie je výrobcem, dovozcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu se svými povinnostmi dodá na trh, uvede do provozu anebo použije pro vlastní potřebu výrobek

a)  bez označení CE nebo jiného stanoveného označení podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení tohoto zákona nebo bez dokumentu stanoveného nařízením vlády nebo příslušným nařízením Evropské unie, nebo

b)  s označením CE nebo jiným stanoveným označením podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení tohoto zákona nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 14 nebo § 15, nebo s příslušným nařízením Evropské unie.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že jako

a)  hospodářský subjekt nesplní některou z povinností podle § 6 až 9 a § 11 nebo některou z povinností podle § 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 47 a 48, nebo

b)  osoba, která podle příslušného nařízení Evropské unie je výrobcem, zplnomocněným zástupcem, dovozcem nebo distributorem nesplní některou z povinností vyplývajících z příslušného nařízení Evropské unie.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 nebo odstavce 1 písm. d) nebo e),

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. a),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. b),

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4.

 

§ 55 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle § 53, a § 54 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 54), odst. 3 a 4 projednává orgán dozoru, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 54 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2, které projednává Úřad.

(26) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(3) U přestupků podle § 54 odst. 1 písm. d) a e) a § 54 odst. 3 nelze upustit od uložení správního trestu.

(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.