Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 89/1995 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

89/1995 Sb.

ZÁKON

o státní statistické službě

ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb.,

zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,

zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017243/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4 Působnost

 

Působnost Českého statistického úřadu

 

(1) Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. K tomu

a)  stanoví metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické, demografické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje,

b)  sestavuje program statistických zjišťování,

c)  provádí statistická zjišťování,

d)  sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho jednotlivých částí,

e)  sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku,

f)   vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých krajů,

g)  zpracovává projekce demografického vývoje,

h)  sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva (dále jen "statistika obyvatelstva"),

i)   provádí konjunkturální průzkumy,

j)   vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování, informuje veřejnost o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí,

k)  sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby a ukládá správní trestysankce za jejich porušení,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 25 - § 26a PřestupkySprávní delikty

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpravodajská jednotka dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 26a

 

Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a)  orgán státní statistické služby, jehož zaměstnanec nebo osoba, kterou pověřil statistickým zjišťováním, povinnost mlčenlivosti porušili, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 25 odst. 1,

b)  orgán státní statistické služby, při jehož statistickém zjišťování nebyla zpravodajská povinnost splněna, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 26 odst. 1.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.