Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 86/2011 Sb., znění platná od 24.5.2017 a od 24.11.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 24. 5. 2017 do 23. 11. 2017)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.

Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Směrnice Komise 2014/79/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o látky TCEP, TCPP a TDCP.

Směrnice Komise 2014/81/EU ze dne 23. června 2014, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A.

Směrnice Komise 2014/84/EU ze dne 30. června 2014, kterou se mění dodatek A přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o nikl.

Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid.

Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon.

Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3 : 1.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

 

I. Fyzikální a mechanické vlastnosti

1. Hračky a jejich součásti a u připevnitelných hraček jejich ukotvení musí mít požadovanou mechanickou pevnost, případně požadovanou odolnost, aby při použití odolaly namáhání a po případném zlomení nebo zdeformování nemohly přivodit úraz.

2. Přístupné hrany, rohy, šňůry, kabely a upevňovací prvky hraček musí mít takový tvar a musí být vyrobeny takovým způsobem, aby při styku s nimi bylo riziko úrazu co možná nejmenší.

3. Hračky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby nepředstavovaly žádné riziko spojené s jejich užíváním, které by mohlo vzniknout vlivem pohybu určitých částí, nebo, pokud nelze riziko zcela vyloučit, aby bylo toto riziko co možná nejmenší.

4.

a) Hračky a jejich části nesmějí představovat riziko uškrcení.

b) Hračky a jejich části nesmějí představovat riziko udušení zamezením přístupu vzduchu v důsledku vnějšího zablokování úst a nosu.

c) Hračky a jejich části musí mít takové rozměry, aby nepředstavovaly riziko, že dojde k udušení zamezením přístupu vzduchu z důvodu vnitřního zablokování dýchacích cest předměty, které se zaklínily v ústech nebo hltanu nebo uvízly na vstupu do dolních cest dýchacích.

d) Hračky jasně určené pro děti mladší 36 měsíců, jejich součásti a všechny oddělitelné části těchto hraček musí mít takové rozměry, aby nemohly být spolknuty nebo vdechnuty. To se týká rovněž jiných hraček, které jsou určeny ke vkládání do úst, a jejich součástí a všech oddělitelných částí těchto hraček.

e) Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené pro maloobchodní prodej, nesmějí představovat riziko uškrcení nebo udušení zamezením přístupu vzduchu v důsledku vnějšího zablokování úst a nosu.

f) Hračky, které jsou obsažené uvnitř potraviny nebo přimíchané do potraviny musí mít svůj vlastní obal. Tento obal musí mít v dodávaném stavu takové rozměry, které zabrání jeho spolknutí nebo vdechnutí.

g) Pokud má obal hračky podle písmen e) a f) nebo některá jeho oddělitelná část kulovitý, vejčitý nebo elipsovitý tvar nebo tvar válce s oblými konci, musí mít takové rozměry, které zabrání tomu, aby způsobil zamezení přístupu vzduchu v důsledku svého zaklínění v ústní dutině nebo hltanu nebo uvíznutí na vstupu do dolních cest dýchacích.

h) Hračky pevně spojené s potravinami v okamžiku spotřeby takovým způsobem, že je nutné potravinu nejprve zkonzumovat, aby hračka byla přímo přístupná, jsou zakázány. Části

hraček, které jsou přímo spojeny s potravinami jiným způsobem, musí splňovat požadavky stanovené v písmenech c) a d).

5. Hračky do vody musí být navrženy a vyrobeny tak, aby riziko ztráty schopnosti plovat a poskytnout dítěti oporu bylo při doporučeném způsobu použití co možná nejmenší.

6. Hračky, do jejichž vnitřní části je přístup, a kde tak vzniká pro vstupujícího vnitřní uzavřený prostor, musí mít východ, který může určený uživatel bez potíží zevnitř otevřít.

7. Hračky, které uživatelům dodávají pohyblivost, musí být podle možnosti opatřeny brzdovým zařízením přizpůsobeným typu hračky a přiměřeným pohybové energii, kterou hračka vyvíjí. Toto zařízení musí být takové, aby je mohl uživatel ovládat lehce a bez rizika pádu nebo rizika jiných úrazů pro uživatele nebo třetí osoby.

Maximální konstrukční rychlost elektricky poháněných hraček, na kterých se jezdí, musí být omezena tak, aby se riziko zranění snížilo na minimum.

8. Tvar a konstrukce projektilů a kinetická energie, kterou mohou při výstřelu z hračky vyvinout, musí být takové, aby s ohledem na druh hračky nevzniklo riziko úrazu uživatele nebo třetí osoby.

9. Hračky musí být vyrobeny tak, aby

a) nejvyšší a nejnižší teplota, které dosahují všechny přístupné vnější plochy, nezpůsobila při dotyku poranění a

b) kapaliny, páry a plyny v hračce nedosahovaly takových teplot nebo tlaků, aby při úniku, který není pro řádné fungování hračky nevyhnutelný, mohly vést k popálení či opaření nebo vyvolat riziko jiného úrazu.

10. Hračky, které jsou navrženy tak, aby vydávaly zvuk, musí být navrženy a vyrobeny, pokud jde o maximální hodnoty impulzního a déle trvajícího hluku, tak, aby zvuk, který vydávají, nemohl poškodit sluch dětí.

11. Hračky pro pohybovou aktivitu musí být vyrobeny tak, aby se co nejvíce snížilo riziko rozdrcení nebo uvěznění částí těla nebo zachycení oblečení a riziko pádů, nárazů a utopení. Zejména musí být jakékoliv povrchy takové hračky, na kterou má při hře přístup jedno nebo více dětí, navrženy tak, aby unesly jejich váhu.

 

II. Hořlavost

1. Hračky se nesmějí stát v okolí dítěte nebezpečným hořlavým prvkem. Musí se proto skládat z materiálů, které splňují jednu nebo více z těchto podmínek:

a) při přímém působení plamene nebo jiskry nebo jiného možného zdroje ohně se nevznítí;

b) nejsou náchylné ke vznícení (plamen uhasíná, jakmile se zdroj ohně oddálí);

c) po vznícení hoří pomalu a umožňují pouze pomalé šíření plamene;

d) bez ohledu na chemické složení hračky jsou navrženy tak, že mechanicky zpomalí proces hoření.

Tyto hořlavé materiály nesmějí vyvolávat riziko vznícení jiných látek použitých v hračce.

2. Hračky, které vzhledem k vlastnostem nepostradatelným pro své použití obsahují látky nebo směsi, které splňují klasifikační kritéria stanovená v oddíle 1 dodatku B, zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, smaltování, fotografické nebo podobné práce, nesmějí obsahovat žádné látky ani směsi, které by se mohly stát vznětlivými po úniku nehořlavých složek.

3. Hračky jiné než kapsle pro hračky nesmějí být při použití podle § 9 odst. 2 první věty výbušné a nesmějí obsahovat prvky nebo látky s nebezpečím výbuchu.

4. Hračky, zejména chemické hry a hračky, nesmějí obsahovat jako takové látky ani směsi,

a) které mohou po smíchání explodovat vlivem chemické reakce nebo zahřátí,

b) které mohou explodovat po smíchání s oxidačními látkami, nebo

c) které obsahují těkavé složky, u nichž dochází ve vzduchu ke vznícení a které mohou tvořit hořlavou nebo výbušnou směs par se vzduchem.

 

III. Chemické vlastnosti

1. Hračky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby při použití podle § 9 odst. 2 první věty nehrozilo žádné riziko nepříznivých účinků na lidské zdraví v důsledku expozice chemickým látkám nebo směsím, ze kterých hračky sestávají nebo které obsahují.

Hračky musí být v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie týkajícími se určitých kategorií výrobků nebo omezení platných pro určité látky a směsi.

2. Hračky, které jsou samy o sobě látkou nebo směsí, musí být rovněž v souladu s právním předpisem upravujícím chemické látky a směsi3) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, jež se týkají klasifikace, balení a označování určitých látek a směsí.

3. Aniž jsou dotčena omezení uvedená v bodě 1 druhém pododstavci, nesmějí být látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A, 1B nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 používány v hračkách, v součástech hraček ani v částech hraček rozlišitelných z hlediska mikrostruktury.

4. Odchylně od bodu 3 se látky nebo směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií uvedených v oddíle 3 dodatku B mohou používat v hračkách, v součástech hraček nebo v částech hraček rozlišitelných z hlediska mikrostruktury, pokud je splněna jedna nebo více z těchto podmínek:

a) tyto látky a směsi jsou obsaženy v individuálních koncentracích stejných nebo nižších, než jsou příslušné koncentrace stanovené právními akty Evropské unie pro klasifikaci směsí s obsahem těchto látek podle oddílu 2 dodatku B;

b) děti k těmto látkám a směsím nemají žádný přístup, a to ani vdechováním, pokud je hračka používána v souladu s § 9 odst. 2 první větou;

c) Evropská komise rozhodla o povolení látky nebo směsi a jejího používání a látka nebo směs a schválené způsoby jejího používání jsou uvedeny v dodatku A.

5. Odchylně od bodu 3 se látky nebo směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií uvedených v oddíle 4 dodatku B mohou používat v hračkách, v součástech hraček nebo v částech hraček rozlišitelných z hlediska mikrostruktury, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

a) tyto látky a směsi jsou obsaženy v individuálních koncentracích stejných nebo nižších, než jsou příslušné koncentrace stanovené právními akty Evropské unie pro klasifikaci směsí s obsahem těchto látek podle oddílu 2 dodatku B;

b) děti k těmto látkám a směsím nemají žádný přístup, a to ani v případě vdechnutí, pokud je hračka používána v souladu s § 9 odst. 2 první věty; nebo

c) Evropská komise rozhodla o povolení látky nebo směsi a jejího používání a látka nebo směs a schválené způsoby jejího používání jsou uvedeny v dodatku A.

6. Body 3, 4 a 5 se nevztahují na nikl obsažený v nerezavějící oceli.

7. Body 3, 4 a 5 se nevztahují na materiály, které splňují zvláštní limitní hodnoty uvedené v dodatku C, nebo dokud nebudou stanovena takováto ustanovení, ale nejdéle do 20. července 2017, na materiály, na něž se vztahují ustanovení o materiálech určených pro styk s potravinami obsažená v nařízení (ES) č. 1935/2004 a související specifická opatření pro zvláštní materiály a které jsou s těmito ustanoveními a opatřeními v souladu.

8. Aniž je dotčeno uplatňování bodů 3 a 4, je zakázáno používání nitrosaminů a nitrosovatelných látek v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst, je-li migrace látek rovná nebo vyšší 0,05 mg/kg u nitrosaminů a 1 mg/kg u nitrosovatelných látek.

9. Kosmetické hračky, jako například kosmetika pro panenky, musí být v souladu s požadavky na složení a označování stanovenými ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky.

10. Hračky nesmějí obsahovat tyto alergenní vonné látky:

 

Číslo

Název alergenní vonné látky

Číslo CAS

(1)

olej z omanu pravého (Inula helenium)

97676-35-2

(2)

allylisothiokyanát

57-06-7

(3)

fenylacetonitril (benzylkyanid)

140-29-4

(4)

4-terc-butylfenol

98-54-4

(5)

chenopodium (olej)

8006-99-3

(6)

cyklamenalkohol

4756-19-8

(7)

diethylmaleinát

141-05-9

(8)

dihydrokumarin

119-84-6

(9)

2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldehyd

6248-20-0

(10)

3,7-dimethylokt-2-en-1-ol(6,7-dihydrogeraniol)

40607-48-5

(11)

4,6-dimethyl-8-terc-butylchromen-2-on

17874-34-9

(12)

2-isopropylmaleinát

617-54-9

(13)

7,11-dimethyldodeka-4,6,10-trien-3-on

26651-96-7

(14)

6,10-dimethylundeka-3,5,9-trien-2-on

141-10-6

(15)

difenylamin

122-39-4

(16)

ethylakrylát

140-88-5

(17)

smokvoň obecná (čerstvá a přípravky)

68916-52-9

(18)

(E)-hept-2-enal

18829-55-5

(19)

(E)-hex-2-enal-diethylacetal

67746-30-9

(20)

(E)-hex-2-enal-dimethylacetal

18318-83-7

(21)

7-isopropyl-1, 4a-

dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthren-1-methanol (hydroabietylalkohol)

13393-93-6

(22)

4-ethoxyfenol

622-62-8

(23)

6-isopropyldekahydro-2-naftol

34131-99-2

(24)

7-methoxychromen-2-on (7-methoxykumarin)

531-59-9

(25)

4-methoxyfenol

150-76-5

(26)

4-(4-methoxyfenyl)but-3-en-2-on

943-88-4

(27)

1-(4-methoxyfenyl)pent-1-en-3-on

104-27-8

(28)

methyl(E)-but-2-enoát

623-43-8

(29)

6-methylkumarin

92-48-8

(30)

7-methylkumarin

2445-83-2

(31)

5-methylhexan-2,3-dion

13706-86-0

(32)

olej z kořene chrpovníku (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-ethoxy-4-methylkumarin

87-05-8

(34)

hexahydrokumarin

700-82-3

(35)

surový peruánský balzám (exsudát vododřevu balzámového, Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidencyklohexan-1-on

25677-40-1

(37)

3,6,10-trimethylundeka-3, 5,9-trien-2-on

1117-41-5

(38)

olej z verbeny citronové (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

1-tercbutyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzen

83-66-9

(40)

4-fenyl-3-buten-2-on

122-57-6

(41)

amylcinnamal

122-40-7

(42)

3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol

101-85-9

(43)

benzylalkohol

100-51-6

(44)

benzyl-salicylát

118-58-1

(45)

3-fenylprop-2-en-1-ol

104-54-1

(46)

cinnamal

104-55-2

(47)

citral

5392-40-5

(48)

kumarin

91-64-5

(49)

eugenol

97-53-0

(50)

geraniol

106-24-1

(51)

hydroxycitronellal

107-75-5

(52)

4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1- karbaldehyd

31906-04-4

(53)

isoeugenol

97-54-1

(54)

výtažky z větvičníku slívového

90028-68-5

(55)

výtažky z terčovky otrubičnaté

90028-67-4

Přítomnost stopových množství těchto vonných látek je však povolena za předpokladu, že je tato přítomnost při správné výrobní praxi technicky nevyhnutelná a nepřekračuje 100 mg/kg.

Dále musí být na hračce na připojeném štítku, na obalu nebo na doprovodném letáku uvedeny názvy těchto alergenních vonných látek, pokud jsou přidávány do hračky jako takové v koncentracích vyšších než 100 mg/kg v hračce nebo jejích součástech:

 

Číslo

Název alergenní vonné látky

Číslo CAS

(1)

4-methoxybenzylalkohol

105-13-5

(2)

benzylbenzoát

120-51-4

(3)

benzylcinnamát

103-41-3

(4)

citronellol

106-22-9

(5)

farnesol

4602-84-0

(6)

2-benzylidenoktanal

101-86-0

(7)

lilial

80-54-6

(8)

d-limonen

5989-27-5

(9)

linalol

78-70-6

(10)

methyl-okt-2-ynoát

111-12-6

(11)

3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on

127-51-5

 

11. Použití vonných látek uvedených pod čísly 41 až 55 v bodě 10 prvním odstavci a vonných látek uvedených pod čísly 1 až 11 ve třetím odstavci téhož bodu je povoleno v hrách podněcujících čichové vjemy, kosmetických soupravách a hrách podněcujících chuťové vjemy pod podmínkou, že

a) tyto vonné látky jsou na balení jasně označeny a balení obsahuje upozornění stanovené v části B bodě 10 přílohy č. 5,

b) v případě kosmetických souprav splňují výsledné produkty vytvořené dítětem podle návodů požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky a

c) tyto vonné látky případně splňují příslušné předpisy týkající se potravin.

Hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy nesmějí být používány dětmi mladšími 36 měsíců a musí být v souladu s částí B bodem 1 přílohy č. 5.

 

12. Aniž jsou dotčeny body 3, 4 a 5, nesmějí být u hraček nebo součástí hraček překročeny tyto migrační limity:

Prvek

mg/kg v suchém, drobivém, práškovitém nebo poddajném materiálu hračky

mg/kg v tekutém nebo viskózním materiálu hračky

mg/kg v seškrábnutém materiálu hračky

Hliník

5 625

1 406

70 000

Antimon

45

11,3

560

Arzen

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bor

1 200

300

15 000

Kadmium

1,3

0,3

17

Chrom (III)

37,5

9,4

460

Chrom (VI)

0,02

0,005

0,2

Kobalt

10,5

2,6

130

Měď

622,5

156

7 700

Olovo

13,5

3,4

160

Mangan

1 200

300

15 000

Rtuť

7,5

1,9

94

Nikl

75

18,8

930

Selen

37,5

9,4

460

Stroncium

4 500

1 125

56 000

Cín

15 000

3 750

180 000

Organický cín

0,9

0,2

12

Zinek

3 750

938

46 000

Tyto limity se nevztahují na hračky nebo součásti hraček, u kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, funkčnosti, objemu nebo hmotnosti při použití podle § 9 odst. 2 první věty jasně vyloučeno jakékoli nebezpečí v důsledku sání, olizování, polykání nebo dlouhodobého styku s pokožkou.

 

IV. Elektrické vlastnosti

1. Hračky nesmějí být napájeny stejnosměrným proudem o jmenovitém napětí vyšším než 24

V ani odpovídajícím střídavým proudem a žádná jejich přístupná část nesmí přesáhnout 24

V stejnosměrného proudu nebo odpovídající hodnotu střídavého proudu.

Vnitřní napětí nesmějí přesáhnout 24 V stejnosměrného proudu nebo odpovídající hodnotu střídavého proudu, není-li zajištěno, že výsledná kombinace napětí a proudu nevyvolá žádné riziko a nezpůsobí úraz elektrickým proudem, a to ani v případě rozbité hračky.

2. Části hraček, které jsou nebo mohou být ve styku se zdrojem elektrického proudu, který může způsobit úraz elektrickým proudem, včetně elektrické šňůry a ostatních vodičů, jimiž se do těchto součástí proud přivádí, musí být dobře izolované a mechanicky chráněné, aby se předešlo tomuto nebezpečí.

3. Elektrické hračky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby při dosažení maximální teploty každého přístupného povrchu nemohla tato teplota při dotyku způsobit popáleniny.

4. Hračky musí za předvídatelných poruchových stavů poskytovat ochranu před nebezpečím vyplývajícím z použití zdroje elektrického proudu.

5. Elektrické hračky musí poskytovat náležitou ochranu proti nebezpečí ohně.

6. Elektrické hračky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a jiná záření generovaná příslušenstvím byla omezena rozsahem nezbytným pro provoz hračky, a musí fungovat bezpečně v souladu s obecně uznávaným stavem při zohlednění zvláštních opatření Evropské unie.

7. Hračky, které mají systém elektronického řízení, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby hračka fungovala bezpečně i v případě, že elektronický systém začne selhávat nebo selže v důsledku poruchy samotného systému nebo v důsledku vnějšího činitele.

8. Hračky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby nepředstavovaly žádné nebezpečí pro zdraví nebo riziko poranění očí nebo kůže lasery, světlo emitujícími diodami (LED) nebo jinými druhy záření.

9. Elektrický transformátor pro hračky nesmí být nedílnou částí hračky.

 

V. Hygiena

1. Hračky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky na hygienu a čistotu v zájmu zabránění nebezpečí infekce, onemocnění nebo nákazy.

2. Hračka určená pro použití dětmi mladšími 36 měsíců musí být navržena a vyrobena takovým způsobem, aby bylo možné ji očistit. Textilní hračka musí být proto pratelná, s výjimkou případů, kdy obsahuje mechanismus, který by mohl být v důsledku namočení poškozen. Hračka musí i po očištění v souladu s tímto bodem a s pokyny výrobce splňovat požadavky na bezpečnost.

 

VI. Radioaktivita

Hračky musí být v souladu se všemi příslušnými opatřeními přijatými podle kapitoly III Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

 

Dodatek A

Seznam látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a schválených způsobů jejich používání v souladu s částí III body 4, 5 a 6

 

Látka

Klasifikace

Schválený způsob používání

Nikl

CMR 2

V hračkách a v částech hraček vyrobených z nerezavějící oceli. V částech hraček, které mají vést elektrický proud.

 

Dodatek B

KLASIFIKACE LÁTEK A SMĚSÍ

 

V důsledku časového rozvrhu pro používání nařízení (ES) č. 1272/2008 existují rovnocenné způsoby odkazu na dané klasifikace, které by měly být používány v různých obdobích.

 

1. Kritéria pro klasifikaci látek a směsí pro účely části II bodu 2

 

A. Kritéria, která se uplatňují od 20. července 2011 do 31. května 2015: Látky

Látka splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

a) třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F,

b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj", 3.8 členění „jiné než narkotické účinky", 3.9 a 3.10,

c) třída nebezpečnosti 4.1, nebo

d) třída nebezpečnosti 5.1.

 

Směsi

Směs má jednu nebo více nebezpečných vlastností ve smyslu jiného právního předpisu3).

B. Kritéria, která se uplatňují od 1. června 2015:

Látka nebo směs splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

a) třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F,

b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj", 3.8 členění „jiné než narkotické účinky", 3.9 a 3.10,

c) třída nebezpečnosti 4.1, nebo

d) třída nebezpečnosti 5.1.

2. Právní akty Evropské unie týkající se používání určitých látek pro účely části III bodu 4 písm. a) a bodu 5 písm. a)

Od 20. července 2011 do 31. května 2015 se jako příslušné koncentrace pro klasifikaci směsí obsahujících látky použijí koncentrace stanovené v souladu s jiným právním předpisem3).

Od 1. června 2015 se jako příslušné koncentrace pro klasifikaci směsí obsahujících látky použijí koncentrace stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

3. Kategorie látek a směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci pro účely části III bodu 4

 

Látky

Část III bod 4 se týká látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1A a 1B podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

 

Směsi

Od 20. července 2011 do 31. května 2015 se část III bod 4 týká směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1 a 2 podle jiného právního předpisu3).

Od 1. června 2015 se část III bod 4 týká směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1A a 1B podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

4. Kategorie látek a směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci pro účely části III bodu 5

 

Látky

Část III bod 5 se týká látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

 

Směsi

Od 20. července 2011 do 31. května 2015 se část III bod 5 týká směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 3 podle jiného právního předpisu3).

Od 1. června 2015 se část III bod 5 týká směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

5. Kategorie látek a směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci pro účely rozhodnutí Evropské komise o používání látek nebo směsí

 

Látky

Rozhodnutí Evropské komise se týkají látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1A, 1B a 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

 

Směsi

Od 20. července 2011 do 31. května 2015 se rozhodnutí Evropské komise týká směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1, 2 a 3 podle jiného právního předpisu3).

Od 1. června 2015 se rozhodnutí Evropské komise týká látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1A, 1B a 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

 

Dodatek C

Zvláštní limitní hodnoty pro chemické látky použité v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst přijaté podle rozhodnutí Evropské komise o používání látek nebo směsí v hračkách.

 

Látka

Číslo CAS

Limitní hodnota

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (limit obsahu)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (limit obsahu)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (limit obsahu)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (migrační limit) v souladu s metodami stanovenými v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005

Formamid

75-12-7

20 µg/m3 (emisní limit) po nejvýše 28 dnech od zahájení zkoušek emisí u pěnových materiálů hraček s obsahem více než 200 mg/kg (mezní hodnota obsahu)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

2634-33-5

5 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách, v souladu s metodami stanovenými v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005

 

Reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách

5-chlor-2-methyl-isothiazolin-3(2H)-on

26172-55-4

0,75 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách

2-methylisothiazolin-3(2H)-on

2682-20-4

0,25 mg/kg (limit obsahu) ve vodných materiálech v hračkách

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.