Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 85/2012 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 2.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 12. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

85/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. února 2012

o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 383/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 193/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017193/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VI

VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY, KONTROLA A SANKCE

 

§ 20 Výkon veřejné správy

Výkon veřejné správy

 

(1) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonávají

a)  Ministerstvo životního prostředí,

b)  Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)  Český báňský úřad,

d)  obvodní báňské úřady.

(2) Ministerstvo životního prostředí

a)  vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti přepravy oxidu uhličitého za účelem jeho uložení do přírodních horninových struktur,

b)  kontroluje, jak fyzické a právnické osoby plní povinnosti týkající se přepravy oxidu uhličitého vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí vydaných na jeho základě,

c)  koordinuje výzkum a sleduje technický rozvoj v rámci zachytávání, přepravy a ukládání oxidu uhličitého,

d)  předává Komisi každé tři roky zprávu o provádění tohoto zákona vypracovanou na základě požadavků Komise,

e)  je příslušným orgánem v případech přeshraniční přepravy oxidu uhličitého.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává závazné stanovisko v řízení o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách po vytěžených ložiscích ropy nebo hořlavého zemního plynu.

(4) Český báňský úřad vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 17) a dále

a)  zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti podle tohoto zákona,

b)  vede souhrnnou evidenci vydaných povolení provozu úložišť oxidu uhličitého a evidenci uzavřených úložišť oxidu uhličitého a okolních úložných komplexů, včetně map a řezů jejich prostorového rozsahu a dostupných informací důležitých pro posouzení toho, zda bude uložený oxid uhličitý zcela a trvale zadržen,

c)  zpřístupňuje informace o úložištích oxidu uhličitého postupem podle jiného právního předpisu 18),

d)  zasílá Komisi žádost o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého a oznamuje jí pravomocné rozhodnutí o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého,

e)  rozhoduje o pokračování v ukládání oxidu uhličitého,

f)   zpřístupňuje Komisi zprávy a další související materiály,

g)  oznamuje Komisi pravomocné rozhodnutí o schválení přechodu povinností,

h)  zveřejňuje formu a strukturu poplatkového přiznání včetně předepsaných údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup,

i)   pověřuje podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, která má oprávnění k hornické činnosti, k provádění činností vyplývajících z tohoto zákona.

(5) Obvodní báňské úřady kromě působnosti stanovené jiným právním předpisem 17)

a)  vydávají povolení provozu úložiště oxidu uhličitého,

b)  spolupracují s příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie v řízení o povolení provozu přeshraničního úložiště oxidu uhličitého,

c)  přezkoumávají, mění a zrušují vydaná povolení provozu úložiště oxidu uhličitého,

d)  rozhodují o uzavření úložiště oxidu uhličitého,

e)  nařizují provozovateli provedení nezbytných nápravných opatření a opatření vztahujících se k ochraně lidského zdraví, popřípadě stanoví lhůty k jejich provedení nebo zajišťují jejich provedení na náklady provozovatele,

f)   zajišťují provedení nezbytných nápravných opatření na náklady provozovatele,

g)  schvalují žádosti o uzavření úložiště oxidu uhličitého,

h)  plní povinnosti při zrušení rozhodnutí o povolení provozu a po přechodu povinností,

i)   vymáhají náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s prováděním nezbytných nápravných opatření nebo s plněním povinností po uzavření úložiště,

j)   vydávají rozhodnutí o schválení přechodu povinností,

k)  vykonávají správu poplatku za ukládání oxidu uhličitého,

l)   schvalují změny finančního zabezpečení rizik, včetně úprav jeho výše,

m) povolují sloučení více nástrojů finančního zabezpečení rizik,

n)  schvalují čerpání peněžních prostředků z finanční rezervy,

o)  vykonávají kontrolní činnost podle tohoto zákona,

p)  ukládají pokuty za přestupkysprávní delikty podle tohoto zákona.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 1 provozuje úložiště oxidu uhličitého bez povolení.

(2) Žadatel o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje v rozporu s § 5 odst. 1 a 2.

(3) Provozovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje úložiště oxidu uhličitého v rozporu s povolením podle § 3 odst. 1,

b)  nesplní oznamovací povinnost podle § 7 odst. 1,

c)  provede podstatné změny v provozu úložiště oxidu uhličitého bez vydání nového nebo změněného povolení provozu úložiště oxidu uhličitého v rozporu s § 7 odst. 2,

d)  přijímá a ukládá oxid uhličitý v rozporu s § 8 odst. 1,

e)  v rozporu s § 8 odst. 2 přidává do ukládaného oxidu uhličitého odpad nebo jiné látky za účelem jejich odstranění,

f)   nevede evidenci množství a vlastností dodaného a vtláčeného oxidu uhličitého v rozporu s § 8 odst. 5,

g)  neprovádí monitorování podle § 9 odst. 1 a 2 nebo neprovede aktualizaci plánu monitorování podle § 9 odst. 3,

h)  v rozporu s § 10 nepodá obvodnímu báňskému úřadu zprávu v zákonem stanoveném rozsahu,

i)   v rozporu s § 11 odst. 1 neoznámí úniky oxidu uhličitého a závažné nesrovnalosti nebo neprovede nezbytná nápravná opatření,

j)   v rozporu s § 11 odst. 3 neprovede nezbytné nápravné opatření a opatření vztahující se k ochraně lidského zdraví, pokud mu byla obvodním báňským úřadem nařízena,

k)  v rozporu s § 12 odst. 1 uzavře úložiště oxidu uhličitého,

l)   neplní povinnosti podle § 12 odst. 2,

m) po uzavření úložiště oxidu uhličitého neplní povinnosti podle § 12 odst. 6 a 7 nebo je plní v rozporu s plánem činnosti po uzavření podle § 12 odst. 5,

n)  uvede nepravdivé údaje ve zprávě podle § 13 odst. 3 v úmyslu předstírat, že splňuje podmínky pro schválení přechodu povinností podle § 13,

o)  v rozporu s § 17 odst. 1 nevytváří finanční rezervu,

p)  v rozporu s § 18 odst. 2 neuloží finanční příspěvek na zvláštní vázaný účet v bance,

q)  v rozporu s § 19 odst. 2 nezajistí přístup k úložišti oxidu uhličitého,

r)   v rozporu s § 19 odst. 3 neprovede nezbytná zdokonalení úložiště oxidu uhličitého.

(4) Dodavatel oxidu uhličitého se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 8 odst. 2 přidává do zachyceného, přepravovaného a ukládaného oxidu uhličitého odpad nebo jiné látky za účelem jejich odstranění,

b)  v rozporu s § 8 odst. 3 nezajistí provedení analýzy předávaného oxidu uhličitého a hodnocení rizik a nepředá jejich výsledky příjemci oxidu uhličitého nejpozději v okamžiku převzetí oxidu uhličitého.

(5) Provozovatel přepravní sítě se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 8 odst. 2 přidává do zachyceného a přepravovaného oxidu uhličitého odpad nebo jiné látky za účelem jejich odstranění,

b)  v rozporu s § 19 odst. 2 nezajistí přístup k přepravní síti,

c)  v rozporu s § 19 odst. 3 neprovede nezbytná zdokonalení úložiště oxidu uhličitého.

(6) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 písm. e), i), l), m), n), o), p) a podle odstavce 4,

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. d), f), g), j), k),

c)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. a), b), c), h), q), r) a podle odstavce 5.

 

§ 23 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Přestupky 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává a pokuty za ně ukládá obvodní báňský úřad. Správní delikty uvedené v § 22 odst. 5 projednává a pokuty za ně ukládá Ministerstvo životního prostředí.

(25) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 20) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.