Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 84/1990 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.11.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 711. 2016 do 30. 6. 2017)

84/1990 Sb.

ZÁKON

o právu shromažďovacím

ve znění zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 294/2009 Sb., zákona č. 252/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017252/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14 Přestupky fyzických osob

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14a PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob

 

(1) Právnická osoba se jako svolavatel shromáždění dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 5 odst. 1 svolá nebo pořádá shromáždění bez oznámení,

b)  pořádá shromáždění, které je na základě zákona nebo rozhodnutí úřadu zakázáno, nebo takové zakázané shromáždění svolává,

c)  nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 4 až 6,

d)  nesplní některou z podmínek pro konání shromáždění stanovenou úřadem na základě § 8 odst. 2, nebo

e)  v rozporu s § 12 odst. 5 neučiní účinná opatření, aby se účastníci shromáždění pokojně rozešli.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu se uloží pokuta do 30 000 Kč.

 

§ 14b Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává v přenesené působnosti obec.

(25) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.