Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 83/2013 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 13.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 13. 1. 72017 do 30. 6. 2017)

83/2013 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. března 2013

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

ve znění zákona č. 451/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 Působnost orgánů státní správy

Působnost orgánů státní správy

 

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)  Český báňský úřad a

b)  obvodní báňské úřady.

(2) Český báňský úřad

a)  přiděluje trojmístný kód místu výroby podle tohoto zákona a

b)  rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle tohoto zákona.

(3) Obvodní báňské úřady

a)  vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem,

b)  ukládají opatření k nápravě nedostatků týkajících se plnění povinností podle tohoto zákona,

c)  vedou řízení o přestupcíchsprávních deliktech a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Organizace se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevede evidenci výbušniny podle § 4 odst. 1,

b)  vede evidenci výbušniny v rozporu s § 4 odst. 2, 3, 4 nebo 5,

c)  v rozporu s § 4 odst. 6 nestanoví vnitřním předpisem způsob vedení evidence výbušnin nebo takový vnitřní předpis nedodržuje,

d)  nechrání evidenci před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením podle § 4a odst. 1 písm. a),

e)  nesplní některou z povinností podle § 4a odst. 1 písm. b) nebo c),

f)   neposkytne na žádost některou z informací podle § 4a odst. 2,

g)  v rozporu s § 4a odst. 3 neohlásí Policii České republiky, že skutečný stav výbušnin neodpovídá stavu podle evidence, nebo

h)  nesplní opatření k nápravě uložené podle § 5 odst. 3 písm. b).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo h) lze spolu s pokutou uložit i propadnutí výbušniny. Propadnutí výbušniny lze uložit, jestliže výbušnina náleží pachateli správního deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, anebo byla správním deliktem získána. Vlastníkem propadlé výbušniny se stává stát.

 

§ 7 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

 

(1) Přestupky(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obvodní báňský úřad.

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.