Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 82/1995 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2009.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2009 do 30. 6. 2017)

82/1995 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. dubna 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon,

ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Čl. I

zrušen zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. a zákona č. 134/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 13 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1000 Kč" a částka "2000 Kč" částkou "4000 Kč".

2. V § 19 odst. 3 věta druhá zní: "V blokovém řízení nelze uložit mladistvému pokutu vyšší než 500 Kč; pokutu až do výše 1000 Kč lze uložit mladistvému, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 1000 Kč.".

3. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a

 

Přestupky proti předpisům,

kterými se stanoví některé další

předpoklady pro výkon některých funkcí

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo poruší povinnost stanovenou pro výkon některých funkcí zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, uveřejněného v částce 116/1992 Sb., a zákonem České národní rady č. 279/1992 Sb. tím, že

a)  v úmyslu dosáhnout přijetí do takové funkce nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj, nebo požadovaný údaj zatají,

b)  nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce,

c)  neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.".

4. V § 50 odst. 1 písm. b) se za slova "cizí majetek" připojují slova "nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby".

5. § 56 se vypouští.

6. § 58 a 59 včetně nadpisu znějí:

"Součinnost

 

§ 58

(1) Státní orgány, orgány policie a obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou.

(2) Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky

a)  proti veřejnému pořádku,

b)  proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví,

c)  proti majetku,

d)  proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

e)  proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky,

f)   uvedené v § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až ch) a § 35 odst. 1 písm. f), učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví.

(3) Orgán policie

a)  věc odevzdá příslušnému orgánu, jde-li o jednání mající znaky přestupku, které se projednává podle zvláštních předpisů,3) nebo jde-li o jiný správní delikt než přestupek anebo nasvědčují-li skutečnosti, že jde o trestný čin,

b)  věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo nezjistí-li do jednoho měsíce ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba; pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak.

(4) Dozví-li se orgán policie o přestupku od občana, vyrozumí jej na jeho žádost do třiceti dnů o provedených opatřeních.

§ 59

 

Státní orgány a orgány policie provedou bez zbytečného odkladu na žádost správního orgánu úkony potřebné k prověřování oznámení o přestupcích, k projednávání přestupků a k výkonu rozhodnutí. Státní orgán nebo orgán policie žádost neprodleně vrátí, není-li k provedení požadovaných úkonů příslušný.". Současně se vypouští poznámka č. 7).

 

7. § 60 včetně nadpisu zní:

"§ 60

 

Podávání vysvětlení

 

(1) Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým (§ 68 odst. 4) hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.

(2) Tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle odstavce 1, nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kč.

(3) Pořádková pokuta uložená orgánem obce je příjmem této obce, pořádková pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu. Pořádková pokuta uložená jiným správním orgánem České republiky je příjmem státního rozpočtu České republiky.".

8. § 61 až 65 včetně poznámky č. 8) se vypouštějí.

9. V § 66 odst. 3 se v písmenu f) tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

 

"g)         nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.".

10. V § 67 odst. 2 se slova "státního orgánu, organizace nebo občana" nahrazují slovy "státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana".

11. V § 67 odst. 3 se slovo "třiceti" nahrazuje slovem "šedesáti".

12. § 67 odst. 5 se vypouští.

 

13. V § 68 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo při objasňování orgánu policie".

14. § 69 včetně poznámky č. 9) se vypouští.

15. V § 70 odst. 1 se vypouštějí slova "při objasňování přestupku anebo".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.