Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 76/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20174. 2015 do 31. 1230. 6. 2017)

76/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 5. února 2002

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb.. a zákona č. 183/201739/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19

 

Na základě přezkumu podle § 18 je úřad oprávněn

a)  uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě opatření k nápravě podle § 19b odst. 1,

b)  v případě zjištění, že zařízení je provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, rozhodovat o přestupcíchsprávních deliktech podle § 37,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 29 Ministerstvo

Ministerstvo

 

Ministerstvo

a)  vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem státní správy podle tohoto zákona,

b)  rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

c)  rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajského úřadu,

d)  rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce,

e)  provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

f)   zabezpečuje z hlediska vlivů nejlepších dostupných technik na životní prostředí a v oblasti, která není v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva zdravotnictví, sledování vývoje nejlepších dostupných technik obsažených v dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů, jejich zveřejňování a výklad, zajišťuje činnost příslušných technických pracovních skupin a předává informace o vývoji nejlepších dostupných technik,

g)  hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik a podílí se na zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách,

h)  společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství v oblasti jejich působnosti zajišťuje přípravu pozic České republiky k závěrům o nejlepších dostupných technikách,

i)   předává výsledky hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik příslušným správním úřadům a příslušným orgánům Evropské unie a zastupuje Českou republiku ve výboru podle čl. 75 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU,

j)   provádí metodickou činnost v oblasti vymezené tímto zákonem,

k)  plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropské unii v oblasti vymezené tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské unie a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropské unie v oblasti vymezené tímto zákonem, ve vztahu k Evropské unii zajišťuje výstupy ze systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a jmenování členů pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU,

l)   v pochybnostech vydává stanoviska k zařazování činností do působnosti tohoto zákona,

m) spravuje informační systém integrované prevence,

n)  je příslušným správním úřadem pro řízení vedená k zařízením na území jiných států Evropské unie spadajícím do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, jejichž provoz může významně negativně ovlivnit životní prostředí České republiky,

o)  ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství koordinuje a zabezpečuje podporu, vývoj a rozvoj nově vznikajících technik,

p)  ve zvláště složitých případech si může vyhradit pravomoc úřadu prvního stupně v řízení o vydání integrovaného povolení nebo jeho změně,

q)  vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

r)   vede Seznam odborně způsobilých osob podle § 6; ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí ověřování výkonu funkce odborně způsobilé osoby,

s)  jmenuje zástupce České republiky do výborů a komisí založených na základě ustanovení právních předpisů Evropské unie v oblasti integrované prevence a omezování znečištění 1) nebo na základě mezinárodních úmluv v této oblasti, jimiž je Česká republika vázána,

t)   schvaluje základní zprávu podle § 4a u zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

u)  rozhoduje o přestupcíchsprávních deliktech podle § 37 u zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a o přestupcíchsprávních deliktech podle § 37 odst. 3,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 33 Krajské úřady

Krajské úřady

 

Krajský úřad

a)  rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

b)  provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

c)  rozhoduje o přestupcíchsprávních deliktech podle § 37,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 34 Inspekce

Inspekce

 

Inspekce

a)  kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem a povinností stanovených integrovaným povolením v oblasti životního prostředí,

b)  omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3 nebo 5,

c)  rozhoduje o přestupcíchsprávních deliktech podle § 37,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 35 Krajské hygienické stanice

Krajské hygienické stanice

 

Krajská hygienická stanice

a)  posuzuje žádost z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření,

b)  kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření,

c)  omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození zdraví člověka z důvodu nepříznivých účinků hluku, vibrací a neionizujícího záření,

d)  rozhoduje o přestupcíchsprávních deliktech podle § 37,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.

 

HLAVA VI

PŘESTUPKY

 

POKUTY

 

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 37 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo c),

b)  uvede v žádosti podle § 4 nesprávné údaje, které mohou mít vliv na vydání integrovaného povolení,

c)  nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem podle § 19a odst. 1,

d)  neohlásí úřadu údaje o plnění podmínek integrovaného povolení podle § 16a odst. 1 nebo poskytne údaje neúplné či nesprávné,

e)  nevede evidenci údajů pro ohlašování podle § 16a odst. 2,

f)   nepřijme opatření k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších mimořádných událostí nebo havárií podle § 16 odst. 1 písm. d), nebo

g)  nepřijme opatření k zajištění nápravy stavu způsobeného porušením závazných podmínek provozu podle § 16 odst. 1 písm. e).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako právní nástupce provozovatele zařízení dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoznámí úřadu přechod integrovaného povolení podle § 17.

(3) Odborně způsobilá osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoznámí ministerstvu změnu údajů uvedených v osvědčení o provedení zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 odst. 8.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu s integrovaným povolením.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neprovede podle § 19b odst. 1 nebo 2 opatření k nápravě anebo neomezí nebo nezastaví provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3, 4 nebo 5.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 až 3,

b)  do 10000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavců 4 a 5.

 

§ 38 Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) Od uloženíPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního trestu za přestupekdeliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, ke vzniklým nebo hrozícím škodlivým následkům v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví člověka a době trvání protiprávního stavu.

(3) Je-li projednán správní delikt spáchaný provozovatelem zařízení, lze upustit také tehdyna jeho návrh zastavit správní řízení, jestliže pachatel přestupku zajistíprovozovatel zařízení zajistil odstranění následků porušení povinnosti, přijmepřijal faktická opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu a uložení správního trestupokuty by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujících vzniku dalších nepříznivých následků lze řízení o správním deliktu přerušit.

(2) Přestupky(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni inspekce nebo krajský úřad. Příslušným orgánem k projednání přestupkusprávního deliktu je ten orgán, který zahájí řízení jako první. Ministerstvo projedná přestupeksprávní delikt v prvním stupni, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 37 odst. 3, nebo jde-li o zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu. Krajská hygienická stanice projednává přestupkyv prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona, jde-li o ochranu veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření.

(3(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 21a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí je z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem rozpočtu kraje. Polovina příjmu z těchto pokut, který je příjmem rozpočtu kraje, je účelově určena k ochraně životního prostředí. Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad, příjem z pokut je příjmem kraje.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

2)       Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

3)       Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4)       Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.

5)       Například zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

6)        Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7)       Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8)        Například § 2 písm. e) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), § 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb.

10)     Například zákon č. 100/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 353/1999 Sb.

11)     § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

12)     Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb.

13)     Například obchodní zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14a)   Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

19)     § 82 zákona č. 258/2000 Sb.

20)     § 87 a 88 zákona č. 258/2000 Sb.

21)     Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

21a)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.