Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 73/2012 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 74. 2017 do 30. 6. 2017)

73/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. února 2012

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

ve znění zákona č. 89/2017 Sb. a zákona č. 18389/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 16 - § 19 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 1

a)  nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku, nebo

b)  neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 4 odst. 1 nemá instalován systém detekce úniků u zařízení obsahujícího nejméně 300 kg regulovaných látek,

b)  v rozporu s § 4 odst. 1 neprovede kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců, nebo

c)  v rozporu s § 4 odst. 2 nevede, neuchová nebo ke kontrole nepředloží evidenční knihu zařízení.

(3) Dovozce nebo vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 1 neuvede v kolonce 31 celní deklarace název nebo označení regulované látky nebo kód kombinované nomenklatury.

(4) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce nebo přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 2 na vyžádání nepředloží dodací list nebo celní doklady k jejich kontrole.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují regulované látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské unie 3) vyžaduje jejich označení, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 3 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  2 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavců 3 až 5,

b)  1 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 2.

 

§ 17

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 4 odst. 5 provede instalaci nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu,

b)  provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení,

c)  provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení,

d)  provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu, nebo

e)  neoprávněně svěří provádění činnosti uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 na svém zařízení právnické nebo fyzické osobě, která není držitelem certifikátu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepodá ministerstvu zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže

a)  získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,

b)  předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,

c)  zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, nebo

d)  uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1,

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2.

 

§ 17a

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 4 neuchová tyto kopie v listinné nebo elektronické podobě.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodá nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny konečnému uživateli, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 5

a)  prodá toto zařízení, aniž má doloženo písemnou smlouvou, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou, nebo

b)  neuchová po dobu 5 let smlouvu o instalaci prodaného nehermeticky uzavřeného zařízení.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské unie 2) vyžadují jejich označení, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo 3,

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 4.

 

§ 17b

 

(1) Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 3 neuchová záznamy v místě provozu zařízení.

(2) Hodnotící subjekt se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nepostupuje v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení, podle § 8 odst. 4 písm. a),

b)  neprovede praktickou část zkoušky na přístrojovém vybavení uvedeném v povolení podle § 8 odst. 4 písm. b),

c)  neuchová záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let podle § 8 odst. 4 písm. c),

d)  v rozporu s § 8 odst. 4 písm. d) požaduje po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky povinné absolvování školení,

e)  nepošle ministerstvu jednou za měsíc elektronicky seznam osob, které v předchozím kalendářním měsíci úspěšně složily teoretickou a praktickou zkoušku, podle § 8 odst. 4 písm. e),

f)   neinformuje ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky podle § 8 odst. 4 písm. f),

g)  neuspořádá alespoň jednou za 3 roky školení, které splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, podle § 8 odst. 4 písm. g),

h)  v rozporu s § 8 odst. 4 písm. h) nezveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena,

i)   neprovede zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební komise podle § 8 odst. 5, nebo

j)   neoznámí ministerstvu změnu údajů podle § 8 odst. 6 písm. a) nebo b).

(3) Atestační subjekt se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nepostupuje v souladu s výukovými materiály, které jsou součástí povolení, podle § 9 odst. 4 písm. a),

b)  neuchová záznamy o školení a účastnících po dobu 5 let podle § 9 odst. 4 písm. b),

c)  neoprávněně vydá osvědčení o školení osobě, která neabsolvovala školení zahrnující požadavky stanovené v nařízení Komise (ES) č. 307/2008 zakončené zkouškou k ověření získaných znalostí, podle § 9 odst. 4 písm. c),

d)  neinformuje ministerstvo nebo Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě nebo termínu konání zkoušky podle § 9 odst. 4 písm. d),

e)  nezašle ministerstvu elektronicky jednou za měsíc seznam osob, které v předchozím kalendářním měsíci získaly osvědčení, podle § 9 odst. 4 písm. e), nebo

f)   neoznámí ministerstvu změnu identifikačních nebo jiných údajů podle § 9 odst. 5.

(4) Certifikovaná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nedodržuje závazné postupy podle § 10 odst. 6.

(5) Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoznámí České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie podle § 10 odst. 10.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a) až f) nebo odstavce 3 písm. a) až e),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. g) až j), odstavce 3 písm. f), odstavce 4 nebo 5.

 

§ 18

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 provede kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu,

b)  v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neuchová nejméně po dobu 5 let kopie záznamů o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, na kterých provedla kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis,

c)  v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí

1.    při provádění likvidace silničních vozidel na konci jejich životnosti znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů osobou, která má osvědčení o školení,

2.    při provádění opravy nebo likvidace klimatizací motorových vozidel s obsahem fluorovaných skleníkových plynů znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů nebo jejich následnou recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění,

3.    provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů pouze osobami, které mají osvědčení o školení podle nařízení Komise (ES) č. 307/2008, nebo

d)  v rozporu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 použije

1.    při tlakovém odlévání hořčíku fluorid sírový v množství 850 kg ročně a vyšším,

2.    při plnění pneumatik fluorid sírový nebo směs, která jej obsahuje,

3.    fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování 2 500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO2 nebo více.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 uvede na trh výrobky nebo zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 koupí fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, aniž by měla příslušný certifikát nebo osvědčení.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nebo odstavce 2,

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 3.

 

§ 18a

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neprokáže, že zneškodnila nebo znovuzískala pro další použití trifluormethan vznikající jako vedlejší produkt při výrobě, včetně výroby vstupních surovin, v souladu s nejlepšími technikami.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, zařízení nebo výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s tímto nařízením

a)  neoznačí výrobky nebo zařízení štítkem,

b)  neuvede na štítku všechny požadované informace,

c)  neuvede požadované informace v návodech k použití nebo v popisech používaných k reklamě,

d)  nevypracuje prohlášení o shodě dokládající zahrnutí obsažených fluorovaných plynů do systému kvót,

e)  nezajistí ověření správnosti dokumentace nebo prohlášení o shodě nezávislým auditorem akreditovaným podle čl. 14 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,

f)   neuchová dokumentaci nebo prohlášení o shodě nejméně po dobu 5 let od uvedení zařízení nebo výrobku na trh, nebo

g)  překročí kvótu pro množství fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh, která jí byla přidělena podle čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nebo která jí byla převedena podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh chladicí a klimatizační výrobky nebo zařízení nebo tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou s fluorovanými skleníkovými plyny, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neoznačí před uvedením na trh tato zařízení štítkem s textem: "Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny".

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh nejméně 10 000 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů za rok, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014

a)  nezajistí ověření přesnosti údajů nezávislým auditorem,

b)  neuchová ověřovací zprávu alespoň po dobu 5 let, nebo

c)  nepředá na vyžádání ověřovací zprávu ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 18b

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodává fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014

a)  nevede úplné záznamy o osobách nakupujících fluorované skleníkové plyny,

b)  neuchová tyto záznamy po dobu 5 let, nebo

c)  prodá fluorované skleníkové plyny osobě bez příslušného certifikátu nebo osvědčení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která

a)  vyrobí, doveze nebo vyveze fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 100 tun ekvivalentu CO2 nebo jedné metrické tuny za rok,

b)  zneškodní fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 1 000 tun ekvivalentu CO2 nebo jedné metrické tuny za rok,

c)  použije jako vstupní surovinu fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 1 000 tun ekvivalentu CO2 nebo jedné metrické tuny za rok, nebo

d)  uvede na trh fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 500 tun ekvivalentu CO2 za rok v zařízeních nebo výrobcích,

se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517//2014 neoznámí Evropské komisi údaje podle čl. 19 odst. 1 až 4 tohoto nařízení.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se fluorované skleníkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2068 neuvede doplněné množství nebo nenechá na štítku prostor pro označení množství doplněného mimo výrobní závod nebo celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která dováží zařízení přednaplněné fluorovaným skleníkovým plynem, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nepředloží Evropské komisi ověřovací dokument.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavců 1, 3 až 5.

 

§ 18c

 

(1) Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014

a)  nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,

b)  nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně po jejich uvedení do provozu,

c)  nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,

d)  nezajistí kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců,

e)  nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů,

f)   neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,

g)  nevede záznamy o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,

h)  neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje,

i)   neuchová záznamy podle písmene g) nejméně po dobu 5 let,

j)   nepředá záznamy podle písmene g) na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi,

k)  nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou, nebo

l)   nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.

(2) Certifikovaná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provádí kontrolu těsnosti chladicího zařízení, klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících fluorované skleníkové plyny,

b)  provádí kontrolu těsnosti stacionárního systému požární ochrany v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, nebo

c)  v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů.

(3) Výrobce nebo dovozce fluorovaných skleníkových plynů, který získal kvótu výhradně na základě prohlášení podle čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 18 tohoto nařízení oprávní jiný podnik k použití jeho kvóty, aniž by dodal odpovídající množství fluorovaných skleníkových plynů nebo aniž by na požádání Komisi předložil důkazy o aktivní činnosti, pokud jde o dodávky fluorovaných skleníkových plynů.

(4) Hodnotící subjekt se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o

a)  minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny,

b)  minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny,

c)  minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace, nebo

d)  minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace

1.    nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,

2.    nepřijme postupy pro podávání zpráv nebo neuchovává záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,

3.    nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje nebo materiály, nebo

4.    zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče anebo skupinu uchazečů.

(5) Atestační subjekt se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace

a)  nezahrne do školení všechny minimální požadavky dovedností a znalostí, nebo

b)  nevydá osvědčení o školení se stanovenými údaji.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. k),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo g) nebo odstavce 2 až 5,

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f), h) až j) nebo l).

 

§ 19

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)  vyrobí nebo uvede na trh regulovanou látku,

b)  použije regulovanou látku,

c)  uvede na trh regulovanou látku v nádobě, kterou nelze opětovně naplnit,

d)  uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na regulované látce závislé,

e)  neoznačí regulovanou látku,

f)   doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na regulované látce závislé,

g)  vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, nebo

h)  vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh nebo použije novou látku uvedenou v části A přílohy II tohoto nařízení.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která použije jiné regulované látky než hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní laboratorní a analytické použití, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,

a)  se nezaregistruje u Evropské komise, nebo

b)  neuvede požadované údaje.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vyrobí nebo uvede na trh regulované látky jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, neopatří nádobu pro tyto látky zřetelným označením.

(4) Dovozce regulovaných látek se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)  nepředloží při dovozu dovozní licenci,

b)  doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, nebo

c)  nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(5) Vývozce regulovaných látek se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)  nepředloží při vývozu vývozní licenci,

b)  vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, do státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, nebo

c)  nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(6) Výrobce regulovaných látek se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepodá zprávu podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící opravu a údržbu, demontáž nebo likvidaci zařízení s obsahem regulovaných látek se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, neprovede znovuzískání regulované látky za účelem jejich zneškodnění, recyklace nebo regenerace.

(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zneškodňující regulované látky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)  nepoužívá některou z odpovídajících schválených technologií, nebo

b)  nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující chladicí, klimatizační zařízení, tepelné čerpadlo nebo systém požární ochrany s obsahem regulované látky nejméně 3 kg se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)  nepřijme veškerá proveditelná preventivní opatření s cílem předejít jakýmkoliv únikům a emisím regulovaných látek,

b)  nezajistí pravidelnou kontrolu těsnosti,

c)  neodstraní zjištěné netěsnosti do 14 dnů,

d)  nezajistí následnou kontrolu do jednoho měsíce po opravě úniku, nebo

e)  nevede záznamy podle článku 23 odst. 3 tohoto nařízení.

(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako vstupní surovinu, technologické činidlo nebo nezáměrně vyrábějící tyto látky při výrobě jiných chemických látek se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nepřijme veškerá použitelná opatření k předcházení emisím těchto látek nebo nepoužije technologie a postupy předepsané Evropskou komisí.

(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako vstupní surovinu, technologické činidlo se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepodá zprávu podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh regenerované hydrochlorfluor-uhlovodíky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neopatří nádobu na tyto látky označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(13) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící údržbu nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neopatří tato zařízení označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(14) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  2 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), f) až h), odstavce 4 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. a) nebo b), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),

b)  1 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo e), odstavce 9 písm. b), c) nebo e) nebo odstavce 10 nebo 11,

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo 3, odstavce 4 písm. c), odstavce 5 písm. c), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. a) nebo d) nebo odstavce 12 nebo 13.

 

Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 20 Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká inspekce životního prostředí s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 16 odst. 5, § 17a odst. 3 a § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3, které projednává Česká obchodní inspekce.

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené Českou obchodní inspekcí vybírá Česká obchodní inspekce a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23

 

Česká inspekce životního prostředí

a)  dozírá na dodržování povinností uvedených v tomto zákoně, v přímo použitelných předpisech Evropské unie 1), 2) nebo rozhodnutích týkajících se ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země,

b)  ukládá opatření k nápravě podle § 14,

c)  projednává přestupky podle § 20 odst.15 a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle § 20 odst. 4,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 24

 

Česká obchodní inspekce

a)  kontroluje označování výrobků nebo zařízení uváděných na trh, které obsahují regulované látky, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 a výrobků nebo zařízení uváděných na trh, které obsahují fluorované skleníkové plyny, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a podle § 7,

b)  ukládá opatření k nápravě podle § 14,

c)  projednává přestupkysprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle § 16 odst. 5, § 17a odst. 3, § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.