Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 72/2005 Sb., znění platná od 1.9.2014 a od 1.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016)

72/2005 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 9. února 2005

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb.. a vyhlášky č. 197/2016103/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 1 Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb

 

(1) Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

(2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedenémuvedené v přílohách č. 1 až 43 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených jinýmizvláštními právními předpisy 1).

(3) Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka aŽák, v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonnéhozákonný zástupce, musí být školou nebo školským poradenským zařízením předem srozumitelně a jednoznačně informován o

a)  všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,

b)  prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,

c)  jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona,

a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že. Lhůt podle věty první se nemůže dovolávat žadatel poskytl, který neposkytuje součinnost potřebnou k naplněníke splnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

(5) Výsledkem poradenských služeb školských poradenských zařízení směřujících k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka jsou zpráva a doporučení, jejichž náležitosti jsou upraveny jiným právním předpisem 4).

(6) Školské poradenské zařízení dále vydává zprávu vždy v případě, že poradenská služba spočívá v psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostice, nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

(5) Výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky jsou zpráva z vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Při vydání zprávy a doporučení je žák, v případě žáka, který má zákonného zástupce, též jeho zákonný zástupce, informován o obsahu doporučení způsobem srozumitelným pro nejširší možný okruh osob. Žák nebo jeho zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem, že doporučení s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho povaze a obsahu a případně že k němu uplatňuje výhrady spolu s jejich upřesněním. Zpráva a doporučení se vydávají nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení vyšetření. Doporučení je platné po dobu odpovídající jeho účelu; v případě doporučení zařazení žáka do školy nebo vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením však nejvýše po dobu jednoho roku. Před skončením platnosti doporučení školské poradenské zařízení vyrozumí žáka nebo jeho zákonného zástupce o potřebě nové diagnostiky.

 

§ 2 Účel poradenských služeb

Účel poradenských služeb

 

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

a)  vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,

b)  naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání,

c)  zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,

d)  prevenci a řešení vzdělávacíchvýukových a výchovných obtíží, prevenciprojevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,

ed)  vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákonase zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním,

f) e)  vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkáchetnických skupin,

g)f)   vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,

hg)  vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,

i) h)  rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních,

j)   podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i)    zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,

k)  metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

l)   metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,

m) posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,

n)  součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.

 

§ 2a Pravidla poskytování poradenských služeb

Pravidla poskytování poradenských služeb

 

(1) Při poskytování poradenských služeb školy a školská poradenská zařízení

a)  dodržují účel poradenských služeb,

b)  dodržují etické zásady poskytování poradenských služeb,

c)  vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a přispívají k jeho sociálnímu začleňování,

d)  poskytují zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,

e)  spolupracují s jinými školami a školskými zařízeními,

f)   sledují a vyhodnocují poskytování navržených podpůrných opatření žáka,

g)  informují žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením,

h)  poskytují žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

(2) Při poskytování poradenských služeb školská poradenská zařízení na základě souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka poskytují závěry vyšetření, které jsou podkladem pro doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, dalšímu školskému poradenskému zařízení, které se na péči o žáka podílí.

 

§ 2b Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

 

(1) Školská poradenská zařízení volí postupy, nástroje a metody odpovídající účelu vyšetření, vycházející z aktuálního stavu poznatků příslušné vědní disciplíny a v souladu s těmito poznatky s nimi pracují; v případě zásadních rozhodnutí z hlediska vzdělávacích potřeb je nutné rozhodnutí založit na využití několika postupů.

(2) Postupy, nástroje a metody psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky musí být standardizované. Není-li to možné, volí poradenská zařízení ty postupy, nástroje a metody, které mají prokazatelný přínos pro diagnosticko-intervenční péči ve vzdělávání žáka a slouží k zjištění vzdělávacích potřeb žáka a uzpůsobení postupů práce s ním, a to ve školním i domácím prostředí.

(3) Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení zdravotního stavu žáka nebo posouzení jiným odborníkem, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlížívzniku.

 

§ 3 Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení

 

(1) Typy školských poradenských zařízení jsou:

a)  pedagogicko-psychologická poradna (dále jen "poradna"),

b)  speciálně pedagogické centrum (dále jen "centrum").

(2) Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků, jejichž činnost je stanovena v příloze č. 4 k této vyhlášce. Ředitel školského poradenského zařízení zajistí průběžné metodické vedení těchto pracovníků.

(3(2) Pedagogickým pracovníkům vykonávajícím pedagogicko-psychologickou činnost ve školách a školských poradenských zařízeních je poskytována odborná podpora za účelem zvýšení kvality poradenských služeb právnickou osobou zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) K naplnění vzdělávacích potřeb žáka školská poradenská zařízení při poskytování poradenských služeb spolupracují s dalšími odborníky.

 

§ 4 Další dokumentace

Další dokumentace

 

(1) Školské poradenské zařízení vede dokumentaci

a)  o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby,

b)  o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného,

c)  o doporučeních k poskytování podpůrných opatření, jejich druhu, skladbě a stupních a o případných změnách těchto doporučení,

d)  o doporučeních ke vzdělávání žáků ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

e)  o poskytnutí informace podle § 1 odst. 33 a potvrzení podle § 1 odst. 5 věty čtvrté,

f) d)  o součinnostispolupráci se školami a školskými zařízeními,

g)  o komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci,

h)  o revizi zprávy a doporučení podle § 16b školského zákona.

(2) Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním psychologem nebo speciálním pedagogem dokumentaci podle odstavce 1 písm. a), b) a e) až gd) a o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem dokumentaci podle odstavce 1 písm. b), f) a g).

(3) Škola dále vede dokumentaci o poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně.

 

§ 5 Poradna

Poradna

 

(1) Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

(2) Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami zaměstnanců právnické osoby vykonávající činnost poradny ve školách a školských zařízeních.

(3) Poradna:

a)  zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu a doporučení; doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření, zařazení do vzdělávacího programu přizpůsobeného vzdělávacím potřebám žáka, případně zařazení do školy a třídy odpovídající vzdělávacím potřebám žáka; spolupracuje při přijímání žáků do škol; provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b)  zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáka,odborné posudky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro školy a školská zařízení, včetně posudků pro účely uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky 3),

c)  vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu 4) za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo mimořádného nadání žáka,

d)  vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu 4) k zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka,

e)  provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané,

f)   poskytuje žákům přímou speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci,

gc)  poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji;, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků,

hd)  poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

i)   poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření,

j)   poskytuje žákům kariérové poradenství,

k)  poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka,

l) e)  prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chovánísociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.

 

§ 6 Centrum

Centrum

 

(1) Centrum poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovýmse zdravotním postižením, vadami řeči, souběžnýmjakož i dětí s hlubokým mentálním postižením více vadami nebo autismem., v odůvodněných případech, zejména v pochybnostech, zda se jedná o žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, také při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Jedno centrum poskytuje poradenské služby podle věty první v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více druhům znevýhodněnízdravotního postižení podle věty první v souladu s částíčásti II bodů 1 až 8 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Žákům základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákonaspeciálních a školských zařízení jsou poradenské služby centra poskytovány pouze v rámci diagnostickédiagnostiky a kontrolní diagnostiky, v odůvodněných případech i v rámci speciální individuální nebo skupinové péče. Centrum poskytuje žákům podle věty první přímé speciálně pedagogické a psychologické intervence, nemůže-li tyto služby zajistit, kterou nezajišťuje škola nebo školské zařízení, kde je žák zařazen.

(3) Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách, v zařízeních pečujících o žáky uvedené v odstavci 1se zdravotním postižením.

(4) Centrum:

a)  zjišťuje speciální připravenost žáků uvedených v odstavci 1se zdravotním postižením na povinnou školní docházku,

b)  zjišťuje a speciální vzdělávací potřeby žáků uvedených v odstavci 1 a přihlíží přitom k lékařskému posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkemse zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním, zpracovává odborné podklady pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žákyintegraci těchto žáků a pro jejich zařazení neboa přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků,připravuje posudky pro účely uzpůsobení maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, u žáků a uchazečů se zdravotním postižením 3),

cb)  zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky uvedené v odstavci 1se zdravotním postižením a žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou vzděláváni ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona,integrováni nebo kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky 2),

d)  vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu 4) za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

e)  vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu 4) pro zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka,

f)   poskytuje kariérové poradenství žákům uvedeným v odstavci 1,

gc)  vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků uvedených v odstavci 1se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti,

hd)  poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků uvedených v odstavci 1se zdravotním postižením, případně také se zdravotním znevýhodněním,

i) e)  poskytuje metodickou podporu škole,

j)   poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků.

 

§ 7 Škola

Škola

 

(1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný poradcevýchovným poradcem a školní metodikškolním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

a)  poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b)  sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c)  prevenci školní neúspěšnosti,

db)  primární prevenci sociálně patologických jevů,

c)  kariérové poradenství spojujícíintegrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) d)  odbornou podporu při integraci a vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišnéhožáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkamižáků se sociálním znevýhodněním,

f)   podporue)  péči o vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných žáků,

g)f)   průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacímivýukovými obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,předpokladů pro jejich snižování a

h)  včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i)   předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j)   průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

kg)  metodickou podporu učitelům při použitíaplikaci psychologických a speciálně pedagogických postupů vepoznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy,

l)   spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

(3) Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

(4) Pedagogičtí pracovníci uvedení v odstavci 1 se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

(5) Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce a služeb zajišťovaných školou.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

 

 

 

____________________________________________________________

 

1)        Například zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2)        § 41 a 42 školského zákona.

4)       Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.3)        Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

5)       § 109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Příloha č. - 1 Standardní činnosti poraden

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Standardní činnosti poraden

 

I. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika:

1.) Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.

2.) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje.

3.) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.

4.) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol, a žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol se vzdělávacími s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících.

5.) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad:

a) pro: integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace,

a) b) pro návrhy na podpůrná opatření, včetně jejich členění do stupňů a případných kombinací,

b)  zařazování a přeřazování žáků se závažnými vývojovýmispecifickými poruchami učení nebo chovánía chováni do škol, tříd, oddělení a studijních skupin zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona,s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.

c)  psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků základních škol, žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy,

d)  psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku nadání a mimořádného nadání žáků,

e)  doporučení ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.

6.) Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání.

7. Diagnostika sociálního klimatu) Individuální psychologická a rizikového chování v třídních kolektivechspeciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako podklad pro tvorbu programů prevence rizikového chovánípomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu.

8.) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.

9) Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.

9.10) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků.

 

II. Psychologická a speciálně pedagogická intervence:

1.) Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních škol, a žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávánívzdělávám dítěte nebo žáka.

2. Včasná poradenská péče a ) Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, zejména s obtížemi v adaptaci, a jejich dlouhodobé vedení. apod.1)

3.) Základní individuální a skupinová reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, zejména u žáků se specifickými poruchami učení a chování, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči. 1)

4.) Individuální a skupinová práce se žáky základních škol, a žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými a podobnými problémy, s rizikovým chováním a potížemi, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 1)

5. Individuální a skupinové kariérové) Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol. (individuální a skupinové).

6.) Poradenské nebo poradensko-terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případěpřípadech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.). 1)

7.) Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků základních a škol (popřípadě i žáků středních škol,), kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny.

8.) Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny (tzv. intervence ve škole pro žáky).

 

III. Informační a metodická činnost a příprava. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření a, dokumentace: apod.:

1.) Metodické vedení pedagogů a rodičů při:

a)  uplatňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáka,

b)  vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

c)  rozvoji komunikace, následně při rozvoji školních dovedností a v návaznosti na plnění vzdělávacích programů,

d)  individuálních programech k rozvoji percepčních oblastí a motoriky s ohledem na individuální potřeby žáka,

e)  podpůrných rodičovských skupinách.

2. Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů rizikového chování a participace na preventivních programech školy. Koordinace a metodické vedení práce výchovných poradců, a školních metodiků prevence v základních a středních školách a dalších pedagogických pracovníků škol.

3.2) Příprava podkladů:

a)  pro vzděláváníintegraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zejména pro žáky se specifickými poruchami učení a chování do základních a středních škol,

b)  pro zařazení žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a zejména žáků se závažnýmise specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.

4.3) Při přípravě zpráv a doporučení v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské poradenské zařízení přihlíží při stanovování podpůrných opatření ve vzdělávání žáka ke klinické diagnóze a léčebným opatřenímvychází z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá.

5. Zpracování zpráv a doporučení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

6. Pokud školské poradenské zařízení zjistí podezření na klinickou diagnózu žáka, doporučí mu vyšetření zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb v příslušném oboru.

7.4) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům:

a)  v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol, a žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost,.

b)  poskytování5) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti se vzděláváníms integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením a s vytvářením doporučení ke vzdělávání a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky.

8.6) Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

7) Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonems předpisy o ochraně osobních údajů.

9. Vyhodnocování realizovaných8) Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol v regionální působnosti pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

10.9) Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikovým chováním, spolupráce s jejich zákonnými zástupci a pedagogickýmirizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají.

11. Koordinace činnosti poradny a centra při vytváření doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, při poskytování souběžné péče.

 

1) = jedná se o tzv. krátkodobou intervenci, tj. takovou, která netrvá déle než 1/2 roku

Příloha č. 2 - Standardní činnosti center

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Standardní činnosti center

 

I. Standardní činnosti společné

 

I.I.1) Vyhledávání žáků se zdravotním postižením.

2) Komplexní nebo zaměřená diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická diagnostika).

 

1.  Individuální speciálně pedagogická diagnostika a psychologická diagnostika jako podklad pro:

a)  doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků uvedených v § 6 odst. 1,

b)  stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů u žáků uvedených v § 6 odst. 1 včetně způsobů jejich zajištění,

c)  zpracování návrhů na zařazování a přeřazování žáků podle písmena uvedených v § 6 odst. 1 včetně způsobů jejich zajištění do škol, tříd, nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

d)  zpracování návrhů vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu odpovídajícího jeho vzdělávacím potřebám.

2.  Diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáků uvedených v § 6 odst. 1.

3.  Zjišťování potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání závěrečných zkoušek nebo přijímacích zkoušek žáků uvedených v § 6 odst. 1.

4.  Zjišťování účinnosti a potřebnosti uplatňovaných podpůrných opatření a speciálně pedagogických a psychologických intervenčních postupů pro účely vzdělávání žáků, kterým centrum poskytuje poradenské služby.

5.  Poskytování služeb kariérového3) Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.).

4) Přímá práce s žákem (individuální a skupinová).

5) Včasná intervence.

6) Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

7) Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).

8) Krizová intervence.

9) Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).

10) Kariérové poradenství pro žáky uvedené v § 6 odst. 1se zdravotním postižením.

 

I.II. Speciálně pedagogická11) Zapůjčování odborné literatury.

12) Zapůjčování rehabilitačních a psychologická intervence a poradenská podpora

1.  Provádění speciálně pedagogické nebo psychologické intervence u žáků uvedených v § 6 odst. 1 vzdělávaných ve třídách, odděleních, studijních skupinách, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 školského zákona a ve školských zařízeních v souladu s individuálním vzdělávacím plánem žáka.

2.  Provádění speciálně pedagogické nebo psychologické intervence u žáků, kterým speciálně pedagogické centrum doporučilo takovéto podpůrné opatření a kteří se vzdělávají ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a určené žákům s jiným znevýhodněním, v souladu s individuálním vzdělávacím plánem žáka.

3.  Poskytování poradenských informací zletilým žákům nebo zákonným zástupcům žáků o souvisejících dalších službách, zejména sociálních nebo zdravotnických.

4.  Poskytování poradenských informací o kompenzačních a dalších pomůckách včetně didaktických a jejich dostupnosti, poskytování instrukce k jejich používání v průběhu vzdělávání žákapomůcek podle potřeb žáků.

5.  Poskytování včasné intervence žákům uvedeným v § 6 odst. 113) Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky a v propojení a spolupráci s odborníky jiných profesí, kteří se podílejí nebo se mohou podílet na podpoře.

14) Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních a středních škol, instruktáž a úprava prostředí.

15) Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje dětí a se zaměřenímžáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením, ale na celou jeho rodinu.

6.  Poskytování krizové intervence žákům uvedeným v § 6 odst. 1 a jejich zákonným zástupcům v propojení a ve spolupráci s odborníky jiných profesí, kteří se podílejí nebo se mohou podílet na řešení vzniklé situace se zaměřením na celou rodinu.

 

I.III. Informační a metodická činnost, podpora a evidence

1.  Poskytování poradenské podpory a informací o možnostech16) Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení.

17) Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné péče.

18) Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o vzdělávací nabídce a dalších poskytovatelích poradenských služeb, jejich obsahu a dostupnosti pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky žáků, kterým speciálně pedagogické centrum poskytuje služby.

2.  Poskytování poradenské podpory a informací o sociálních službách, jejich obsahu, poskytovatelích, síti a dostupnosti pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky žáků, kterým speciálně pedagogické centrum poskytuje služby.

3.  Metodická podpora a poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům škol vzdělávajícím žáky uvedené v § 6 odst. 1 při realizaci podpůrných opatření.

4.  Metodická pomoc školám při tvorbě inkluzívního prostředí třídy, ve které se vzdělává žák se sluchovým postižením, tělesným postižením, zrakovým postižením, mentálním postižením, s autismem, se souběžným postižením více vadami a s vadami řeči.

5.  Vedení dokumentace, vedení evidence činnosti centra a administrativa související se standardními činnostmi, příprava dokumentů pro správní řízení v oblasti vzdělávání žáků, kterým centrum poskytuje poradenské služby.

6.  Spolupráce se školou, poradnou, dalšími centry, případně středisky výchovné péče při poskytování souběžných poradenských služeb žákům.

7.  Zapůjčování odborné literatury a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků a nácvik jejich používání žáky a zákonnými zástupci žáků.

8. 19) Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů.

20) Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků a nácvik jejich používání žáky a zákonnými zástupci žáků..

9.  Poskytování informací o možnostech využití kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek.

10.       Metodická podpora asistentů pedagoga, jejichž působení ve třídě centrum doporučilo.

11.       Koordinace činnosti centra a poradny při vytváření doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v případě poskytování souběžné péče.

 

II. Standardní činnosti speciální

II.I.1) Centrum poskytující služby žákům s vadami řeči, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

1.  Orientační logopedické vyšetřenía) logopedická diagnostika a depistáž poruch komunikace.

2.  Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika u žáků s narušenou komunikační schopností pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracovávání návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s vadami řeči a potřebou využívání náhradních komunikačních systémů.

3.  Individuální logopedická diagnostika,b) zpracování anamnézy

c) zpracování programů logopedické intervence

d) aplikace logopedických diagnostickýchterapeutických postupů.

4.  Stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a specifickými poruchami učení na podkladě vady řeči.

5.  Stanovování logopedických intervenčních postupů a programů pro účely rozvoje komunikačních dovedností a komunikační kompetence žáka v oblasti mluvené a psané řeči a jejich vyhodnocování.

6.  Prováděníe) aplikace logopedických stimulačních postupů

f) aplikace logopedických intervenčních postupů, zejména stimulačních, edukačních a reedukačních.postupů

7.  Podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení.

8.  Provádění kontrolních speciálně pedagogických ag) aplikace logopedických vyšetření.reedukačních postupů

9.  Metodické vedení pedagogických pracovníků škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, včetně metodické podpory pro užívání alternativní a augmentativní komunikace, hlasové výchovy a hlasové hygieny.

10. Metodické vedení pedagogických pracovníků při zajišťování školních programů primární logopedické prevence.

11. Zjišťování a stanovování potřeby uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek u žáků s narušenou komunikační schopností.

12. Poskytování h) práce s žáky s potřebou logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností vzdělávaným v inkluzívních podmínkách, kterým centrum stanovilo podpůrná opatření, včetně žáků, kteří nevyžadujínevyžadující úpravu vzdělávacího programu.

13. Metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči k provádění stanovených i) péče o děti cizinců j) řešení výchovných problémů

k) instruktáže pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky l) vedení logopedických cvičení žáka,deníků

m) zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči.

14. Zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči.

15. Tvorban) tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů.

 

II.II.2) Centrum poskytující služby žákům se zrakovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

1. Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika u žáků se zrakovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracovávání návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky se zrakovým postižením.

2. Nácvik specifických činností u žáka se zrakovým postižením.

3. Rozvoja) výcvik specifických činností u zrakově postiženého žáka a nácvik používání kompenzačních pomůcek

b) smyslová výchova zrakově postiženého žáka

c) rozvoj zrakových funkcí, zraková stimulace.

4. Smyslová výchova žáka.

5. Propedeutikad) propedeutika čtení a psaní bodového písma.

6. Propedeutikae) propedeutika čtení a psaní zvětšeného černotisku, grafomotorické cviky.

7. Tyflografika,f) metodická činnost a příprava ke čtení a psaní zvětšeného černotisku

g) tyflografika

h) nácvik podpisu.

8. Zrakovái) zraková hygiena.

9. Rozvojj) rozvoj matematických představ.

10. Rozvojk) rozvoj estetického vnímání. zrakově postiženého žáka

11. Nácvikl) nácvik orientace a samostatného pohybu.

12. Nácvik zrakově postiženého žáka, nácvik sebeobsluhy.

13. Poskytování informacím) práce se speciálními pomůckami

n) informace o didaktických, zvukových a audiovizuálních pomůckách pro žáky se zrakovým postižením zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.zrakově postiženého žáka, zvukové a audiovizuální pomůcky

14. Realizaceo) sociálně rehabilitačních programů.rehabilitační program

15. Zajišťování odborných konzultací a metodické podpory pro zákonné zástupce a pedagogy škol a školských zařízení zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím žáky se zrakovým postižením.

16. Práce se speciálními učebnicemi, speciálními učebními pomůckami ap) koordinace setkání zákonných zástupců a pedagogických pracovníků vzdělávajících zrakově postižené žáky

q) metodické vedení asistentů pedagogů, kteří pracují se zrakově postiženými žáky

Všechna témata jsou spojena s nácvikem práce s vhodnými kompenzačními pomůckami podle věku žáka, typu a stupně postižení.

 

II.III.3) Centrum poskytující služby žákům se sluchovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

1. Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika u žáků se sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky se sluchovým postižením.

2. Budování a rozvoj audioorální komunikace, její složky receptivní, zejména poslechu a odezírání, a složky produktivní.

3. Rozvoj českéhoa) budování a rozvoj komunikačních dovedností žáka

b) orální komunikace (logopedické techniky: výstavba mluvené řeči od hlásek po věty, náprava výslovnosti, posazení hlasu, rozvoj slovní zásoby, sluchová výchova, rytmizace, dechová cvičení)

c) vizuálně motorická komunikace (znakový jazyk, oční kontakt, jemná a hrubá motorika, mimika obličeje, polohy a postavení rukou, umístění v prostoru, pojmová a slovní zásoba ve znacích, stavba věty)

d) výcvik čtení s porozuměním

e) výcvik odezírání

f) kurzy znakového jazyka a dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.

4. Poskytování informací o možnostech vzdělávání a komunikace osob se sluchovým postižením a jejich životě zákonným zástupcům, popřípadě starším žákům.

5. Podpora rodiny v celkovém harmonickém rozvoji dětí, žáků a studentů.

6. Pořádání kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, školy a školskýchškolská zařízení.

7. Spolupráceg) spolupráce s příslušným odborným zdravotnickým zařízením, klinikou ORL, která provádí operaci kochleárního implantátu, na speciálně pedagogické přípravě žáka na vyšetření, případnýtento zákrok, na využívání kompenzačních pomůcek a participace na následné rehabilitaci.

8. Cvičeníh) cvičení na posilování nepostižených smyslových funkcí.

9. Individuálníi) nácvik používání kompenzačních pomůcek

j) individuální a skupinové terapie pro zákonné zástupce vedené psychologem.

10. Poradensko-terapeutické vedení rodin, k) rodinná terapie, krizová terapie, terapie pro neslyšící zákonné zástupce.

11. Sluchovál) instruktáže pro zákonné zástupce

m) sluchová výchova, zásady manuální komunikace, rozvoj motoriky dítěte, výstavba orální řeči, alternativních metod čtení, analyticko-syntetická metoda čtení, vedení pojmových deníků, řešení výchovných problémů, nácvik čtení s porozuměním, využívání kompenzačních pomůcek, příprava na operaci kochleárního implantátu apod.

12. Nácvikn) nácvik činností pro vyšetření audiometrem a příprava na audiometrické vyšetření. (dítě předškolního věku čeká v budoucnu audiometrické vyšetření sluchu u lékaře, které vyžaduje spolupráci dítěte; ve školním věku podstupuje žák toto vyšetření nejméně 1x ročně; aby bylo vyšetření objektivní, je dobré zvykat dítě na spolupráci s vyšetřujícím)

 

II.IV.4) Centrum poskytující služby žákům s tělesným postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

1. Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika u žáků s tělesným postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracovávání návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s tělesným postižením.

2. Posouzení předpokladů pro rozvoj školních dovedností žáka z hlediska jeho psychomotorického vývoje.

3. Budování) budování a rozvoj komunikativních, lokomočních, manipulačních a dalších dovedností žáků s tělesným postižením.

4. Školníb) vývojový screening, diagnostika zrání centrálního nervového systému, včasná diagnostika organického poškození centrálního nervového systému u dětí raného věku, využití metodiky Walter Strassmeier, Portage

c) školní věk - metodika nácviku čtení a psaní, tj. zejména  (grafomotorika po obsahové a technické stránce, specifické metodiky nácviku psaní a čtení nebo, alternativních metod čtení., atp.)

5. Speciálníd) speciální nácvik práce s počítačem jako prostředkem komunikace a získávání informací

6. Zajišťování logopedické péče žákům s tělesným postižením.

 

II.V.e) logopedická péče (využití speciálních metod, zejména augmentativní a alternativní komunikace, makaton, znak do řeči, sociální čtení)

f) využití některých specifických forem terapie, jako je např. arteterapie, muzikoterapie

5) Centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

1. Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika u žáků s mentálním postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracovávání návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s mentálním postižením.

2. Podpora všestranného rozvojea) metodika cvičení pro děti raného věku, Strassmeier, Portage, vývojový screening

b) smyslová výchova dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření z důvodu mentálního postižení zahrnující podporu rozvoje  předškolního věku s mentálním postižením

c) rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, nácvik sebeobsluhy, a sociálních vztahů,

d) rozvoj estetického vnímání, slovní zásoby.

3. Metodika cvičení pro děti raného věku, smyslová výchova.

4. Systematický rozvoj slovní zásoby a dílčích strategií učení.

5. Podpora krátkodobé paměti, rozvoj pozornosti žáků.

6. Přípravae) hudební činnosti,výtvarné a pohybové činnosti

f) příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu.

7. Další formy a metody výuky pro vzdělávání žáků s mentálním postižením vycházející z nových poznatků vědy.

8. Nácvik alternativních forem čtení.

9. Využívání nových technologií, zejména elektronických učebnic.

10. Zajišťování logopedickég) rozvoj grafomotoriky, systematický rozvoj slovní zásoby, systematický rozvoj dílčích výukových funkcí

h) logopedická péče se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci., piktogramy, znak do řeči, komunikační tabulky, sociální čtení a počty

11. Využívání různých druhů podpůrných terapeutických postupů, zejménai) netradiční formy výuky žáků s mentálním postižením

j) nácvik prvního čtení a čtení hůlkového písma

k) hůlková písanka; psaní hůlkovým písmem, využití počítače nebo psacího stroje

l) alternativní formy čtení

m) využití arteterapie a muzikoterapie.

12. Poskytování metodické podpory pedagogům pro využívání vhodných didaktických a speciálně pedagogických přístupů.

13. Individuální programy k rozvoji percepčních oblastí a motoriky s ohledem na individuální potřeby zahrnující koncept bazální stimulace, ergoterapeutické prvky a stimulační programy.

 

II.VI.6) Centrum poskytující služby žákům s autismemporuchami autistického spektra, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky

1. Příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu a vzdělávání žáků s autismem.

2. Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika u žáků s autismem pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracovávání návrhů na vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky s autismem.

3. Spolupráce s rodinoua) domácí program - rozvoj funkční komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, sebeobsluhy, volnočasových aktivit, eliminace problémového chování, práce s rodinou, vytváření podpůrných rodičovských skupin.

4. Nácvik funkční komunikace, sociálního chování a zvládání náročného chování.

5. Individuální programy k rozvoji percepčních oblastí a motoriky s ohledem na individuální potřeby zahrnující zejména koncept bazální stimulace, ergoterapeutické prvky a stimulační programy.

6. Podpora a vedení při rozvoji sebeobsluhy, pracovních dovedností a sociálních kompetencí.

7. Uplatňování b) příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

c) uplatňování metodiky strukturovaného učení, využívání behaviorálních schémataplikované behaviorální analýzy a jiných postupů;; metodické vedení zaměstnanců ve školství, spolupráce s rodinou, konzultace s ostatními účastníky péče.

8. Zajišťování metodické podpory pedagogickým pracovníkům v oblasti volby a uplatňování metodických postupů vytvořených pro práci s žáky s autismem.

9. Metodické vedení zákonných zástupců žáka pro zajišťování domácí péče odpovídající potřebám žáka zahrnující zejména podporu v oblasti rozvoje funkční komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, sebeobsluhy, volnočasových aktivit, zvládání problémového chování.

10. Zajišťování metodické podpory pedagogickým pracovníkům v oblasti volby a uplatňování metodických postupů vytvořených pro práci se žáky s autismem.

11. Spolupráced) osvětová činnost

e) spolupráce se školskými zařízeními a ostatními účastníky péče, semináře, konzultace.

12. Spolupráce s organizacemi poskytujícími volnočasové aktivity.

13. Podpůrnéf) rodičovské skupiny.

 

II.VII.g) instruktáž, podpůrná skupina, řešení výchovných problémů, sourozenecké vztahy apod.

h) nácvik funkční komunikace, sociálního chování a zvládání náročného chování

7) Centrum poskytující služby žákům hluchoslepým, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky používápoužijí se standardní činnosti speciální podle znevýhodnění uvedeného v § 6 odst. 1.typu zdravotního postižení žáka

II.VIII.8) Centrum poskytující služby žákům s více vadami, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky používápoužijí se standardní činnosti speciální podle typu znevýhodnění uvedeného v § 6 odst. 1; přitom vycházejí ze standardních činností společných pro všechna centra.zdravotního postižení žáka

 

Příloha č. 3 - Standardní činnosti školy

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

 

Standardní činnosti školy

 

I. Standardní činnosti výchovného poradce

I.I. Poradenské činnosti:

1.) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraceadministraci, zpracování a interpretaceinterpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem,),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem,),

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřaduúřadů práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2.) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání(vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5.) Příprava podmínek pro vzděláváníintegraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebamizdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6.5) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žákyžákům/cizincům se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákonazřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

I.II. Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2.) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3.2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4.3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5.4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízenízařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6.5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonems předpisy o ochraně osobních údajů.

7.6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

II. Standardní činnosti školního metodika prevence

II.I. Metodické a koordinační činnosti

1.) Koordinace tvorby, a kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního realizace preventivního programu školy.

2.) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chovánísociálně patologických jevů.

3.) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikovéhosociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování., preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

4.) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chovánísociálně patologických jevů.

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6.5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímánímsouvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

7.6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chovánísociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi,), které působí v oblasti prevence rizikového chovánísociálně patologických jevů.

8.7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chovánísociálně patologických jevů.

9.8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chovánísociálně patologických jevů v souladu se zákonems předpisy o ochraně osobních údajů.

10.9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

II.II. Informační činnosti

1.) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chovánísociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2.) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3.) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánůsociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, středisekstřediska výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnickýchporadny, zdravotnická zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizacíČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centercentra krizové intervence a dalšíchdalší zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.instituce i jednotliví odborníci).

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

II.III. Poradenské činnosti

1.) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikovéhosociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli.).

2.) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chovánísociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chovánísociálně patologických jevů ve škole.

3.) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

III. Standardní činnosti školního psychologa

1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

 

III.I. Diagnostika a, depistáž

1.) Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2.) Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.

3.) Diagnostika při vzdělávacíchvýukových a výchovných problémech žáků.

4.) Depistáž a diagnostika nadaných dětí.

5.) Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

6.) Screening, ankety, dotazníky ve škole.

 

III.II. Konzultační, poradenské a intervenční práce

1.) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.

2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a, vedení.).

3.2) Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména  (konzultace a, vedení.).

4.3) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

5.4) Prevence školního neúspěchu žáků, zejména  (náprava a, vedení., apod.).

6.5) Kariérové poradenství u žáků.

7.6) Techniky a hygiena učení (pro žáky.).

8.7) Skupinová a komunitní práce s žáky.

9.8) Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

10.9) Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.

11.10) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

12.11) Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacíchvýukových a výchovných problémech dětí.

13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.

14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

 

III.III. 12) Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

1.) Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

3.2) Metodická pomoc třídním učitelům.

4.3) Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky,  (konzultace a metodické vedení.).

5.4) Účast na pracovních poradách školy.

6.5) Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného (výchovný poradce, školního metodikaškolní metodik prevence a třídních učitelů., třídní učitelé).

7.6) Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

8.7) Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.

9.8) Besedy a osvěta (zákonným zástupcům.).

10.9) Prezentační a informační činnost.

11.10) Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

 

IV. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

 

IV.I. Diagnostika a depistáž

1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.

2. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.

3. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

4.Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a(druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností.).

5. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

6. Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy3) Realizace intervenčních činností, tj.

a) provádění, event. zajištění krátkodobé i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.

7. Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 

IV.II. Konzultační, poradenské a intervenční práce

1. Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.

2. Dlouhodobá i krátkodobádlouhodobé individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační a, stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.),

3. Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,b) provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,

4. Participacec) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci(v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.),

5. Průběžnéd) průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrnýchnavržených opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.,

6. Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.

7. Participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.

8. Úpravye) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.,

9. Individuální konzultace pro rodiče,f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodičirodinou žáka/zákonnými zástupci. (se zákonným zástupcem),

10. Individuální konzultace g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.školy,

11. Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

12. Konzultace h) participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka,

i) konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

 

IV.III. Metodické, a koordinační a vzdělávací činnosti

1.) Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzděláváníintegraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebamizdravotním postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

2. Metodická pomoc třídním učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

3. Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.

5. Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.

6.2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

7.3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, a individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupinyžáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vznikudle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky -jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních vzdělávacích potřebpomůcek a didaktických materiálů.

8.5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

9. Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.

 

 

Standardní činnosti pedagogických a dalších pracovníků zajišťujících poradenské služby ve školských poradenských zařízeních

 

I. Psycholog ve školských poradenských zařízeních

Při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 v souladu s odbornými požadavky na dané povolání provádí

a) psychologickou diagnostiku za účelem stanovení vzdělávacích opatření pro žáka,

b) individuální diagnostiku, intervence a poradenské vedení dětí, žáků a studentů se vzdělávacími a výchovnými potížemi, které ovlivňují vzdělávání dětí, žáků a studentů,

c) skupinovou a individuální psychologickou diagnostiku jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání,

d) psychologickou diagnostiku a intervence v případech vzdělávacích a výchovných problémů,

e) psychologickou prevenci a reedukaci,

f) poradenské vedení žáků s výchovnými nebo vzdělávacími problémy, zejména obtížemi v adaptaci na školní prostředí nebo sociálně-vztahovými problémy,

g) poradenské služby pro zákonné zástupce žáků,

h) metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými problémy a s rizikovým chováním,

i) krizové intervence,

j) zpracování zprávy z vyšetření,

k) zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

II. Speciální pedagog ve školských poradenských zařízeních

Při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 v souladu s odbornými požadavky na dané povolání provádí

a) speciálně pedagogickou diagnostiku zaměřenou na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména na žáky uvedené v§ 16 odst. 9 školského zákona podle jednotlivých speciálně pedagogických specializací, jimiž jsou:

1. psychoped se zaměřením na práci se žáky s mentálním postižením,

2. surdoped se zaměřením na práci se žáky se sluchovým postižením,

3. logoped se zaměřením na práci se žáky s vadami řeči,

4. tyfloped se zaměřením na práci se žáky se zrakovým postižením,

5. somatoped se zaměřením na práci se žáky s tělesným postižením,

b) speciálně pedagogické poradenství a intervence v rámci komplexní péče o tyto žáky s cílem o dosažení co nejvyššího stupně naplnění jejich vzdělávacích možností a potřeb,

c) reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření, rozvoj dílčích funkcí,

d) poradenské vedení zákonných zástupců včetně rodinných příslušníků dle odborného zaměření pracovníka,

e) metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol při zajišťování speciálně pedagogické péče o žáky,

f) zpracování zprávy z vyšetření,

g) zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

 

III. Sociální pracovník 5) ve školských poradenských zařízeních

Při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 v souladu s odbornými požadavky na dané povolání

a) provádí odborné činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních intervencí,

b) provádí analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce nebo rodiny v souvislosti se vzděláváním žáků,

c) v rámci poradenské služby realizuje sociální šetření a zjišťuje potřeby klienta,

d) zajišťuje komunikaci s klienty a jejich zákonnými zástupci,

e) spolupracuje v multidisciplinárním týmu, v rámci něhož informace poskytuje v rozsahu potřebném pro podporu při vzdělávání žáka,

f) spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci poradenské služby,

g) podílí se na stanovení návrhu podpůrných opatření,

h) spolupracuje s dalšími osobami, jejichž činnost ovlivňuje poskytování poradenských služeb, zejména jinými školskými poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci,

i) poskytuje sociální poradenství a poradenství o sociálních službách nebo sociální rehabilitaci dostupné v daném regionu,

j) poskytuje informace a zprostředkovává kontakt s institucemi poskytujícími pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

IV. Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně

Při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 v souladu s odbornými požadavky na dané povolání

a) zajišťuje za poradnu specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem,

b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a semináře a poskytuje jim individuální odborné konzultace,

c) na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování,

d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji v prevenci rizikového chování angažují, aktualizuje síť odborných zařízení,

e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje,

f) pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence.

 

 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů ve školském poradenském zařízení

 

Zákonný zástupce/zletilý žák nebo student

(jméno a příjmení)____________________________________________________

Požaduji poskytnutí poradenské služby na pracovišti

PPP/SPC pro:

Jméno

a příjmení:____________________________________________________________

Datum

narození:_______________________________________bydliště:________________

Důvod žádosti (stručně popište):_________________________________________

Prohlašuji, že jsem byl/a předem srozumitelně a jednoznačně informován/a o:

 

a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o průběhu, rozsahu, délce, cílech a postupech poskytované poradenské služby,

b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby,

c) svých právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona.

Měl/a jsem možnost klást doplňující otázky, které byly poradenským pracovníkem zodpovězeny:

a) ANO

b) NE

 V případě, že má být poradenská služba poskytnuta nezletilému dítěti, bylo přiměřeně poučeno, dostalo možnost klást doplňující otázky s ohledem k věku a rozumové vyspělosti.

Souhlasím/ nesouhlasím* se zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Beru na vědomí, že doporučení školského poradenského zařízení bude rovněž poskytnuto škole nebo školskému zařízení.

Poučení provedl/a,

podpis:_______________________________________________

Dne:____________________Podpis zákonného zástupce/ zletilého žáka nebo studenta:_____________

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.