Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 67/1993 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2009.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2009 do 30. 6. 2017)

67/1993 Sb.

ZÁKON

ze dne 27. ledna 1993,

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

ve znění zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Čl. I

zrušen zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova "Národní výbory a další orgány státní správy" nahrazují slovy "Orgány státní správy a orgány obce".

2. V § 8 odst. 2 se slova "československý státní občan" a "československým státním občanem" nahrazují slovy "státní občan České republiky" a "státním občanem České republiky", slova "České a Slovenské Federativní Republiky" a "Česká a Slovenská Federativní Republika" se nahrazují slovy "České republiky" a "Česká republika" a slova "podle československých předpisů" se nahrazují slovy "podle předpisů platných v České republice".

3. Poznámka č. 2) k § 8 odst. 2 zní:

_________________

"2) Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.".

4. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "příslušníci Sboru národní bezpečnosti a příslušníci Sboru nápravné výchovy" se nahrazují slovy "příslušníci Bezpečnostní informační služby České republiky, Policie České republiky a Vězeňské služby České republiky".

V § 10 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "z povolání".

5. Poznámka č. 3) k § 10 odst. 1 zní:

_________________

"3) Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.), zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 12 odst. 1 se vypouštějí slova "kárném nebo".

7. V § 13 odst. 2 se za slova "do 500 Kčs" vkládají slova ",pokud tento zákon nebo jiný zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší,".

8. V § 13 odst. 3 věta první zní: "Pokuta uložená orgánem obce je příjmem obce, jejíž orgán ve věci rozhodoval v prvním stupni, pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu.".

9. § 13 odst. 4 zní:

"(4) Příjmem obce nebo okresního úřadu je též výnos pokut uložených jiným správním orgánem, pokud je orgán obce nebo okresní úřad vymáhal.".

10. V § 14 odst. 2 se slova "orgánu státní správy" nahrazují slovy "správního orgánu".

11. § 18 písm. b) zní:

"b) nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela".

12. V § 19 odst. 3 se na konci nahrazuje tečka středníkem a připojuje se tato část věty: "pokutu až do výše 500 Kč lze uložit mladistvému, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 500 Kč.".

13. Nadpis nad § 21 zní:

"Přestupky proti pořádku ve státní správě

a v územní samosprávě".

 

14. § 21 odst. 1 písm. b) a c) znějí:

 

"b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést,

c)  úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,".

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až ch).

15. V § 21 odst. 1 písm. g) se slova "orgánu státní správy" nahrazují slovy "správního orgánu".

16. V § 21 odst. 1 se připojuje nové písmeno i), které zní:

"i)  úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů.".

17. § 21 odst. 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) až i) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 5000 Kč.".

18. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti

silničního provozu

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)  jako řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg nedodrží ustanovení o omezení jízdy určené pro některé druhy vozidel,

b)  porušením obecně závazného právního předpisu o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu způsobí dopravní nehodu nebo vyvolá stav, kdy takový následek bezprostředně hrozí,

c)  se dopustí jednání uvedeného pod písmenem b) jako řidič vozidla hromadné dopravy osob nebo jako řidič nákladního automobilu přepravujícího na ložném prostoru více než šest osob nebo jako řidič traktoru přepravujícího osoby na ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru,

d)  jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a), b) a c), poruší obecně závazný právní předpis o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 2000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) pokutu do 5000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 7000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 10000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.

(3) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 2000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a) pokutu do 5000 Kč."

19. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova "státním orgánem" nahrazují slovy "správním orgánem" a vypouští se písmeno j).

20. V § 23 odst. 2 v části věty před středníkem se slova "odstavce 1 písm. g) až j)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. g) až i)"; v části věty za středníkem se slova "odstavce 1 písm. d), g) a j)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. d) a g)".

21. V § 24 se odstavec 1 doplňuje o nové písmeno e), které zní:

"e) poruší podmínky stanovené obecně závazným právním předpisem nebo stanovené na jeho základě při vývozu nebo dovozu zboží a služeb.".

22. V § 24 odst. 2 se v části věty před středníkem slova "podle odstavce 1 písm. c) a d)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. c) až e)".

23. § 25 a 26 se vypouštějí.

24. § 27 včetně nadpisu zní:

"§ 27

 

Přestupky na úseku financí a měny

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně zhotoví reprodukci nebo zaměnitelnou napodobeninu bankovky, mince, šeku, cenného papíru nebo platební karty znějící na tuzemskou nebo cizí měnu anebo neoprávněně zhotoví předmět úpravou napodobující bankovku, minci, šek, cenný papír nebo platební kartu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000 Kč.".

25. V § 30 odst. 1 se připojuje nové písmeno ch), které zní:

"ch)       při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne se podrobit dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.".

26. § 30 odst.2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a ch) pokutu do 15000 Kč a zákaz činnosti do dvou let.".

27. § 32 odst. 1 písm. b) zní:

"b) neoprávněně užije dílo ve smyslu práva autorského nebo výkon výkonného umělce, záznam výkonu výkonného umělce anebo pořad rozhlasových nebo televizních organizací.".

28. V § 33 odst. 1 písm. c) se slova "orgánu státní správy" nahrazují slovy "správního orgánu".

29. § 33 odst. 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c) pokutu do 15000 Kč.".

30. § 34 odst. 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a f) pokutu do 5000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a g) pokutu do 15000 Kč.".

31. V § 35 odst. 2 část věty před středníkem zní:

"Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5000 Kč.".

32. Nadpis pod § 37 a návětí odstavce 1 se vypouštějí.

33. V § 42 odst. 1 se připojují nová písmena d) a e), která znějí:

"d) poruší povinnost nebo nedodrží zákaz stanovený obecně závaznými právními předpisy na úseku zbraní a střeliva,

e)  nesplní povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy o občanských průkazech a o hlášení a evidenci pobytu občanů.".

Odstavec 2 včetně nových poznámek č. 3a) a 3b) zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) do 1000 Kč; přitom za přestupek spáchaný nepovoleným držením nebo nošením nedovolených zbraní3a) nebo nedovoleného střeliva3b) se vždy uloží propadnutí nebo věci vysloví zabrání věci.

__________________

3a)            § 34 odst. 1 zákona č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu.

3b)            § 47 odst. 1 zákona č. 147/1983 Sb."

 

34. V § 43 se v nadpisu slova "České a Slovenské Federativní republiky" nahrazují slovy "České republiky".

V odstavci 1 se připojuje nové písmeno e), které zní:

"e)         úmyslně naruší režim ochrany a vstupu do vojenského objektu.".

35. § 46 včetně nadpisu zní:

"§ 46

 

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

 

(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obcí, pokud se takovým jednáním ztíží plnění úkolů státní správy.

(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 5000 Kč.".

36. V § 47 odst. 1 se připojuje písm. ch), které zní:

"ch)       na místě veřejnosti přístupném nabízí poskytnutí služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb nebo na takovém místě tyto služby poskytne nebo poskytnutí těchto služeb organizuje.".

37. § 47 odst. 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. ch) pokutu do 15000 Kč.".

38. V § 48 se slova "obecně závazných nařízeních národních výborů" nahrazují slovy "obecně závazných vyhlášek obcí".

39. V § 49 se v odstavci 1 vypouští písmeno c) a text dosavadního písmene d) se označuje jako písmeno c).

Odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3000 Kč.".

40. § 50 včetně nadpisu a nové poznámky č. 3c) zní:

"§ 50

 

Přestupky proti majetku

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)  úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, pokud škoda nepřesahuje polovinu nejnižší měsíční mzdy stanovené obecně závazným právním předpisem,3c) nebo se o takové jednání pokusí,

b)  úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek,

c)  úmyslně protiprávně obsadí byt nebo nebytový prostor jiného,

d)  úmyslně ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) a d) lze uložit pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50000 Kč.

__________________

3c)            Nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona.".

41. § 52 zní:

"§ 52

 

Přestupky projednávají

a)  obce

b)  okresní úřady

c)  orgány Policie České republiky (dále jen "orgány policie"), jde-li o přestupky spáchané porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

d)  jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon.".

42. § 53 včetně poznámky č. 5 zní:

 

"§ 53

 

(1) Obce projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

(2) Pokud u příslušné obce nejsou vytvořeny podmínky pro projednávání přestupků a obec sama neuzavře dohodu o zabezpečení projednávání přestupků jinou obcí, určí příslušný okresní úřad, že přestupky bude projednávat pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se příslušná obec nachází.

(3) Okresní úřady projednávají přestupky ve věcech, které spravují, a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány.

(4) Obce a okresní úřady mohou jako svůj zvláštní orgán zřizovat komise k projednávání přestupků. Tyto komise jednají a rozhodují v tříčlenném složení vždy za předsednictví osoby s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání přestupků;5) usnášejí se většinou hlasů. Stejné podmínky platí, pokud by projednáváním přestupků byla pověřena komise obecní rady.

(5) V hlavním městě Praze náleží

a)  působnost podle odstavce 1 městským částem s tím, že městským částem přísluší projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě jen ve věcech, které jsou jim svěřeny,

b)  působnost podle odstavce 3 městským částem Prahy 1 až 10 pro celé území jednotlivých obvodů.

__________________

5)  § 1 a 2 vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování.".

43. § 54 zní:

"§ 54

 

Přestupky spáchané porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pokud nebyl projednány uložením pokuty v blokovém řízení, projednávají v prvním stupni útvary Policie České republiky v okresech.".

44. V § 55 odst. 1 se dosavadní poznámka č. 8) a odpovídající poznámka pod čarou označují číslem 6).

45. § 58 včetně poznámky č. 7) zní:

"§ 58

 

Orgány policie objasňují:

a)  přestupky uvedené v § 21 odst. 1 písm. i), § 24 odst. 1 písm. d), § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až ch), § 35 odst. 1 písm. f), § 42 odst. 1 písm. d), § 43 odst. 1 písm. e) a přestupek podle § 14 odst. 2 písm. c) zákona o právu shromažďovacím,7)

b)  přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, pokud směřují proti bezpečnosti osob, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané na úseku státní správy v jejich působnosti; přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu však objasňují, jen pokud k jejich projednání nepostačí samotné oznámení o jejich zjištění.

__________________________________________

7)  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.".

46. V § 59 odst. 1 a 2, § 60 odst. 1, § 61 až 65, 67, 68, 69, § 71 písm. a) a § 86 se slova "Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovem "policie".

47. V § 63 odst. 1 se v písm. c) vypouštějí slova "spolu s obsahem výpovědi a" a připojuje se písmeno d), které zní:

"d) výpověď podezřelého z přestupku.".

48. Dosavadní poznámka č. 9) k § 65 se označuje číslem 8) a zní:

__________________________________

8)  § 24 a 25 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.".

49. V § 66 odst. 2 písm. d) se vypouštějí slova "kárném nebo ".

50. V § 66 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správní orgán může věc odložit, jestliže sankce, kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uložen osobě podezřelé z přestupku za jiný čin v trestním řízení.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

51. V § 67 odst. 5 se slova " § 58 odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "§ 58 písm. a)".

52. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1. Dosavadní poznámka č. 10) se označuje číslem 9) a zní:

____________________________________

"9) Zejména zákon ČNR č. 283/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb.".

Současně se připojuje nový odstavec 2, který zní:

"(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 mohou správní orgány postupovat i ve věcech, v nichž jsou pochybnosti o úplnosti nebo správnosti výsledků objasňování.".

53. § 70 odst. 1 zní:

"(1) Uplatnil-li ten, komu byla přestupkem způsobena majetková škoda, nárok na její náhradu v řízení o přestupku, nebo u orgánu policie při objasňování přestupku anebo v trestním řízení, pokud věc byla postoupena správnímu orgánu k projednání a nejde o přestupek, který se projedná jen na návrh (dále jen "poškozený"), působí správní orgán, který přestupek projedná, k tomu, aby byla škoda dobrovolně nahrazena.".

54. V § 70 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Zemře-li poškozený, správní orgán o náhradě škody nerozhodne.".

55. V § 76 odst. 1 písm. ch) se vypouštějí slova "kárném nebo".

56. § 76 odst. 1 písm. i) zní:

"i)          obviněný z přestupku nebo navrhovatel zemřel,".

57. V § 76 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správní orgán může řízení o přestupku zastavit, jestliže sankce, kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uložen obviněnému z přestupku za jiný čin v trestním řízení.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

58. V § 79 odst. 4 věta první zní: "Náhrada nákladů řízení je příjmem obce, jejíž orgán rozhodl o přestupku v prvním stupni, nebo příjmem okresního úřadu, pokud rozhodoval o přestupku v prvním stupni.".

59. § 83 odst. 1 zní:

"(1) Soud nepřezkoumává rozhodnutí o přestupku, za nějž nelze uložit pokutu vyšší než 2000 Kč nebo zákaz činnosti; to neplatí, bylo-li vysloveno propadnutí věci nebo zabrání věci, jejíž hodnota přesahuje částku 2000 Kč.".

Odstavce 2 a 3 se spolu s dosavadní poznámkou 11) vypouštějí. Další odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

60. Dosavadní poznámka č. 12) k § 83 se označuje číslem 10).

Dosavadní poznámka č. 13) k § 83 se označuje číslem 11) a zní:

____________________________________________

"11)           § 244 až 250k občanského soudního řádu".

61. V § 85 se v odstavci 1 vypouštějí slova "cen a mezd".

Odstavec 2 zní:

"(2) Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení odebírají pokutové bloky od příslušného finančního úřadu, plyne-li výnos z pokut do příslušného státního rozpočtu, od příslušného okresního úřadu, plyne-li výnos pokut do jeho rozpočtu nebo do rozpočtu obce.".

 

62. V § 86 pod písmenem a) se slova "podle § 30" nahrazují slovy "podle § 23 odst. 1 písm. a), b), h) a ch), § 24 odst. 1 písm. d), § 30, § 42 odst. 1 písm. a), b), d) a e)" a slova "podle § 47" se nahrazují slovy "podle § 47 písm. b) až d)".

63. V § 86 pod písmenem b) se slova "podle § 30 odst. 1 písm. f) a g)" nahrazují slovy "podle § 30 odst. 1 písm. f), g) a ch).

64. V § 87 odst. 1 se slova "sankce za přestupek (§ 13 odst. 2)" nahrazují slovy "napomenutí nebo pokuty (§ 13 odst. 2)".

65. § 87 odst. 6 zní:

"(6) V příkazním řízení nelze projednat přestupky. které lze projednat jen na návrh, ani nárok na náhradu škody.".

66. Dosavadní poznámka č. 14) k § 88 odst. 4 se označuje číslem 12).

67. V § 89 poslední věta zní: "Pokud nelze takto určit ústřední orgán státní správy, je jím ministerstvo vnitra České republiky ve věcech, k jejichž projednání jsou příslušné obce nebo okresní úřady.".

68. § 91 a 96 se vypouštějí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.