Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 65/2017 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 31.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 731. 5. 2017 do 30. 6. 2017)

65/2017 Sb.

ZÁKON

ze dne 19. ledna 2017

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

 

(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen na žádost osob uvedených v § 21 odst. 1 nebo 2 bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření, splňuje-li podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl odborné lékařské vyšetření, je povinen sdělit jeho výsledky tomu, kdo o jeho provedení požádal.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen provést toxikologické vyšetření při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 větě první; toxikologické vyšetření se provede rovněž na žádost správního orgánu, který projednává přestupeksprávní delikt, nebo osoby, jíž byl biologický materiál odebrán. Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl toxikologické vyšetření, je povinen sdělit jeho výsledky tomu, kdo o jeho provedení požádal.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA IX - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 35 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj,

b)  v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,

c)  v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,

d)  v rozporu s § 4 odst. 1 prodá nebo vyrobí potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,

e)  kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1,

f)   kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,

g)  používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání podle § 8 odst. 2 zakázáno,

h)  používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,

i)   neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,

j)   v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,

k)  v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

l)   v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

m) v rozporu s § 12 odst. 1 prodá nebo vyrobí hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje,

n)  ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí na místo, na které je podle § 18 odst. 1 osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje,

o)  v rozporu s § 19

1.    požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,

2.    po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo

p)  v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až h) nebo m),

b)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),

c)  20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n),

d)  25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),

e)  30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje kuřácké pomůcky, elektronické cigarety nebo alkoholického nápoje, s výjimkou lihovin, nebo o přestupek podle odstavce 1 písm. i),

f)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p),

g)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje tabákového výrobku, bylinného výrobku určeného ke kouření nebo lihoviny,

h)  150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j).

(3) Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j) vůči osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 2 písm. h) se zvyšuje na dvojnásobek.

(4) Za přestupek lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do

a)  1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),

b)  2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p).

(5) Přestupky podle odstavce 1 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

 

§ 36 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Prodejce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a), b), c), e) nebo f) nebo § 3 odst. 3 prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu,

b)  v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,

c)  v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,

d)  v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,

e)  v rozporu s § 4 prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,

f)   nezajistí, aby tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronická cigareta byly umístěny na vyčleněném místě podle § 5 odst. 1,

g)  nesplní označovací povinnost podle § 5 odst. 2 nebo § 13 odst. 1,

h)  v rozporu s § 5 odst. 3 nebo § 13 odst. 2 nezajistí prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů anebo podávání alkoholických nápojů osobou starší 18 let,

i)   nesplní některou z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku podle § 6 odst. 1 až 5 nebo 7, § 7 nebo 15,

j)   v rozporu s § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a), b), c), e), f) nebo g) nebo § 11 odst. 3 nebo 4 prodá nebo podá alkoholický nápoj,

k)  v rozporu s § 11 odst. 2 písm. d) prodá nebo podá alkoholický nápoj na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,

l)   v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,

m) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

n)  v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

o)  v rozporu s § 12 prodá, vyrobí nebo doveze hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje,

p)  neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,

q)  v rozporu s § 16 nevyzve osobu mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, aby místo prodeje alkoholických nápojů opustila, nebo

r)   nepřijme opatření podle § 32 odst. 2.

(2) Provozovatel mezinárodního letiště se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,

b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),

c)  zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám uvedeným v § 10 písm. a),

d)  v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, nebo

e)  v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.

(3) Provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety v dopravním prostředku, v němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,

b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo

c)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

(4) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,

b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),

c)  zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám uvedeným v § 10 písm. a),

d)  v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let,

e)  v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,

f)   nesplní povinnost podle § 18 odst. 2,

g)  odmítne bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 1, nebo

h)  odmítne provést toxikologické vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 2.

(5) Škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,

b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo

c)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

(6) Provozovatel vnitřního prostoru sportoviště se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,

b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo

c)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

(7) Provozovatel zábavního prostoru nebo pořadatel akce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě nebo akci, na nichž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,

b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo

c)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

(8) Provozovatel provozovny stravovacích služeb se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo

b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2.

(9) Provozovatel zoologické zahrady se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo

b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3.

(10) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f) a g), odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. b), odstavce 4 písm. b), g) a h), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b), odstavce 8 písm. b) nebo odstavce 9 písm. b),

b)  50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), k), m), n) a o), odstavce 2 písm. a), c) až e), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. a), c), d), e) a f), odstavce 5 písm. a) a c), odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9 písm. a),

c)  300 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. q),

d)  800 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), i), j) nebo p),

e)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), l) nebo r).

(11) Je-li spáchán přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo l) vůči osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 10 písm. e) se zvyšuje na dvojnásobek.

(12) Za přestupeksprávní delikt lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do

a)  6 měsíců, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. p) nebo q),

b)  2 let, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c), e), h) až l) nebo o).

 

§ 37 Propadnutí věci

Propadnutí věci

 

(1) Za správní delikt podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a) nebo j) lze uložit spolu s pokutou nebo zákazem činnosti propadnutí tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů.

(2) Propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených

ke kouření a lihovin

 

Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je tabákovým výrobkem, bylinným výrobkem určeným ke kouření nebo lihovinou, za přestupek podle § 35 odst. lihovin se uloží vždy, jestliže

1 písm. a)  náleží pachateli správního deliktu a

b)  byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.

(3) Propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret§ 36 odst. 1 písm. a) nebo j), jejíalkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, lze uložit, jestliže

a)  náleží pachateli správního deliktu a

b)  byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.

(4) Propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(5) O propadnutí se uložívěci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

 

§ 38 Zabrání věci

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Zabrání věci

 

(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření nebo lihovin podle § 37 odst. 2, rozhodne o jejich zabrání, jestliže to vyžaduje ochrana veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem a jestliže

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)  jejich vlastník není znám.

(2) Pokud správní orgán neuložil propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, podle § 37 odst. 3, rozhodne o jejich zabrání, jestliže to vyžaduje ochrana veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem a jestliže

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)  jejich vlastník není znám.

(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

(4) Zabrání kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

 

§ 39 Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech

Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech

 

(1(1) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.

(2) Propadlé anebo zabrané tabákové výrobky a bylinné výrobky určené ke kouření se zničí. Jiná propadlá nebo zabraná věc se může zničit podle povahy této věci.

(23) Věc, s níž je příslušný hospodařit správce spotřební daně, a o jejímž propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce spotřební daně, předá tento správní orgán správci spotřební daně.

(34) Náklady spojené se zajištěním, správou a zničením propadlé nebo zabrané věci hradí pachatel přestupkusprávního deliktu a není-li ho, vlastník věci, a není-li ho, osoba, u které byla věc zajištěna. Výši těchto nákladů stanoví příslušný orgán, kterému náklady vznikly, dosahuje-li tato výše alespoň 100 Kč.

(5) Nepropadne-li věc nebo nebude-li zabrána, musí být bez zbytečného odkladu vrácena tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byla zajištěna.

 

§ 40 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při stanovení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává

a)  obec v přenesené působnosti, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9,

b)  orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a), e) a g), § 36 odst. 1 písm. a), f) až h), j) a q), § 36 odst. 4 písm. a) až c), § 36 odst. 5 písm. a) a b) a § 36 odst. 8,

c)  Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), d) až j), l), o), q) a r), a to v rozsahu výkonu kontroly povinností podle § 30 odst. 4,

d)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a), d) a m) a § 36 odst. 1 písm. a), e) až g), i), j) a o),

e)  Česká školní inspekce, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 35 odst. 1 písm. e) a g), § 36 odst. 1 písm. a), b), j) a k) a § 36 odst. 5 písm. a) a b),

f)   Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. o) a p),

g)  správce spotřební daně, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 36 odst. 1 písm. a), i), j) a p),

h)  orgán Celní správy České republiky, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a i) a § 36 odst. 1 písm. a), e), i), j), o) a p),

i)   orgán Finanční správy České republiky, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), j) a p),

j)   obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), f), g) a j),

k)  orgán, který udělil poskytovateli zdravotních služeb oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o přestupkyysprávní delikty podle § 36 odst. 4 písm. g) a h).

(2) Příkazem na místě(6) V blokovém řízení může přestupky projednávat

a)  orgán Policie České republiky, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p),

b)  obecní policie, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p),

c)  orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) a g),

d)  obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a).

(37) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.