Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 64/1986 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 31.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 731. 5. 2017 do 31. 1030. 6. 2017)

64/1986 Sb.

ZÁKON

České národní rady

o České obchodní inspekci

ve znění zákona 240/1992 Sb.,

v úplném znění 425/1992 Sb., zákona 22/1997 Sb., zákona 110/1997 Sb., zákona 189/1999 Sb.,

zákona 71/2000 Sb., zákona 145/2000 Sb., zákona 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb.,

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb..

zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb.,

 zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb.. a zákona č. 18365/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9

 

(1) Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

(1) Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která

a)  použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu,

b)  nedodrží požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti výrobků a jejich bezpečného používání,

c)  poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo

d)  nesplní opatření uložená podle tohoto zákona.,

(2) Přejímající organizace se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 7b odst. 11 a 13.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně Za opakované porušení povinností v obdobíprůběhu jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí o stejném přestupku,poslední kontroly lze uložit pokutu do výše 2 000 000 Kč.

(4(2) Ředitel inspektorátu uloží přejímající organizaci, která porušila povinnosti podle § 7b odst. 11 a 13, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(3) Inspektor může uložit příkazem na místě kontrolované osobě za méně závažné porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 5 000 Kč.

(4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ředitel inspektorátu nebo inspektor o porušení povinnosti podle odstavců 1 až 2 dověděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení 3 roky.

(5) Pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž jednání postižen podle jiných právních předpisů.

 

§ 10 zrušen

 

zrušen

 

§ 11 zrušen

 

zrušen zákonem č. 145/2000 Sb.

 

§ 12

 

(1) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(2) O přestupcích podle § 9 rozhoduje inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí o přestupkuuložení pokuty rozhoduje ústřední inspektorát. Inspektorředitel.

(3) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České obchodní inspekce může vydat příkaz na místěrepubliky.

(2(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

(5) Pokutu vybírá Česká obchodní inspekce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.