Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 64/1986 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.11.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 117. 2017 do 31. 10. 2017)

64/1986 Sb.

ZÁKON

České národní rady

o České obchodní inspekci

ve znění zákona 240/1992 Sb.,

v úplném znění 425/1992 Sb., zákona 22/1997 Sb., zákona 110/1997 Sb., zákona 189/1999 Sb.,

zákona 71/2000 Sb., zákona 145/2000 Sb., zákona 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb.,

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb..

zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb.,

zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 264183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 1

 

(1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty.

(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí zákonem o státní službě. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.

(3) Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje a toto sídlo:

a)  Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

b)  Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích,

c)  Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,

d)  Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,

e)  Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,

f)   Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,

g)  Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě.

(3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

(4) Česká obchodní inspekce je organizační složkou státu 3g) a je účetní jednotkou 8).rozpočtovou organizací.

(5) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát; v případech, kdy v prvním stupni rozhodl inspektorát podle věty první, je ústřední inspektorát příslušný též k vedení přezkumného řízení.

(6(5) Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 7).

 

§ 2

 

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické a fyzické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají prodávající nebo uvádějí na trhdodávající výrobky, nabízejí nebo poskytují na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjejívyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu nebo provozující tržiště (tržnice) (dále jen "kontrolované osoby"), pokud podle tohoto zákona zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 7b).

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje, zda

a)  jsou dodržovány podmínky stanovené k zabezpečení jakosti výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu,

b)  se při prodeji výrobků používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu, 1f)

c)  jsou dodržovány ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností uvedených v odstavci 1,

d)  při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu 9), pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis 10) stanoví.1a) výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům 1a) a v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, 1c)

(2) Česká obchodní inspekce spolupracuje s příslušnými orgány členských států Evropské unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor při aplikaci přímo použitelného předpisu Evropské unie 1i), a to v rozsahu působnosti předpisů na ochranu zájmů spotřebitele uvedených v bodech 2, 3, 6 až 8, 10 až 12, 14, 16, 20 a 21 přílohy k přímo použitelnému předpisu Evropské unie 11).

 

§ 3

e)  výrobky uváděné na trh jsou bezpečné, 1g)

g)  příjemce dodržuje povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce 8).

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu potravin, pokrmů a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje a kontroly podle § 2a.

 

 

 

(1) Česká obchodní inspekce dálekontroluje dodržování

a)  ukládá pokuty a jiná opatření povinností při značení tabákových výrobků podle tohoto zákona upravujícího spotřební daně,

b)  povinností při značkování nebo barvení vybraných minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu 10),zákona upravujícího spotřební daně,

c)  povinností při značkování některých dalších minerálních olejů podle zákona upravujícího spotřební daně,

d)  povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti.

(2) Zjistí-li Česká obchodní inspekce, že byla porušena povinnost podle odstavce 1, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

(3) Analýzu vzorků vybraných minerálních olejů a některých dalších minerálních olejů podle zákona upravujícího spotřební daně odebraných Českou obchodní inspekcí mohou provádět na žádost České obchodní inspekce pouze akreditované osoby podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky.

 

 

Česká obchodní inspekceb

a)  zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky a jejich příčiny,

b)  vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění,

c)  zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,

d)  zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a zveřejňuje výsledky kontroly s cílem předcházet porušování právních předpisůpředchází vzniku nedostatků, zejména včasným odhalováním jejich příčin, výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol,

ce)  provádí rozbory nebo zajišťuje jejich provedení rozborů k ověření jakosti a bezpečnosti výrobků nebo pro účely kontroly, zda nedochází ke klamavé obchodní praktice 1h), s výjimkou potravin, pokrmů a tabákových výrobků; provedení těchto rozborů zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na náklady kontrolovaných osob provádí rozbory nebo zajišťuje jejich provedení požaduje jen tehdy, bylybyla-li rozborem zjištěny vlastnostizjištěna neodpovídající jakost a bezpečnost výrobků, které neodpovídají právnímu předpisu nebo jsou v rozporu s deklarací o vlastnostech výrobků uvedených zejména v prohlášení nebo v obchodním sdělení.jestliže byla prokázána klamavá obchodní praktika,

(2) Analýzu vzorků vybraných minerálních olejůf)   ukládá sankční a některých dalších minerálních olejů odebraných Českou obchodní inspekcíjiná opatření podle tohoto zákona upravujícího spotřební daně může na žádost České obchodní inspekce provádět pouze osoba, která byla akreditovánanebo podle zvláštního právního předpisu 12).,

g)  provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství 1i) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v příloze k tomuto předpisu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 zrušen

 

(1) Jestliže inspektor příslušný k plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem 10) provádí kontrolní nákup, hledí se pro účely kontroly na jednání kontrolované osoby a inspektora při kontrolním nákupu jako na uzavření smlouvy.

(2) Inspektor oznámí, že provedený nákup byl kontrolní, kontrolované osobě nebo osobě, která je s kontrolovanou osobou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, případně osobě, která fakticky vykonává úkoly, jež by jí vyplývaly z pracovněprávního nebo obdobného vztahu, pokud je plnění těchto úkolů spojeno s předmětem kontroly a pokud je tato osoba přítomna na místě kontroly (dále jen "zúčastněná osoba"), a to bezprostředně po ukončení nákupu nebo, není-li to s ohledem na formu prodeje možné, do 14 dnů od převzetí plnění anebo nejpozději do okamžiku splnění účelu kontroly.

(3) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena kontrolované osobě majetková újma, lze od smlouvy podle odstavce 1, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.

(4) Pokud to povaha předmětu kontrolního nákupu umožňuje, inspektor jej vrátí kontrolované osobě bezprostředně po oznámení podle odstavce 2. Náklady spojené s vrácením předmětu kontrolního nákupu nese zrušen

 

§ 6

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.

Česká obchodní inspekce.

(5) Kontrolovaná osoba je povinna vrátit České obchodní inspekci zaplacenou cenu, a to bez zbytečného odkladu, umožňuje-li to forma prodeje, nebo do 14 dnů ode dne, kdy vrácený předmět kontrolního nákupu převzala nebo měla možnost jej převzít.

(6) Byl-li kontrolní nákup proveden také za účelem posouzení vlastností výrobku, pohlíží se na takový výrobek jako na odebraný vzorek 13).

 

§ 5a

 

Vyžaduje-li to předmět kontroly a nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, je inspektor oprávněn v rámci výkonu své činnosti, ve výjimečných případech a v nezbytné míře, jednat pod změněnou identitou a využít krycí prostředek.

 

§ 5b

Krycí prostředek

 

Krycím prostředkem se rozumí listina, včetně krycího dokladu, prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení její činnosti nebo zastírání činnosti České obchodní inspekce.

 

§ 5c

Krycí doklady

 

(1) Krycím dokladem se rozumí listina, popřípadě jiný dokument sloužící k zastírání skutečné totožnosti fyzické osoby a k zabránění vyzrazení činnosti orgánů České obchodní inspekce.

(2) O vydání krycího dokladu rozhoduje na návrh ústředního ředitele České obchodní inspekce ministr průmyslu a obchodu. Krycí doklad na žádost České obchodní inspekce vydá nebo opatří Ministerstvo vnitra, s výjimkou služebního průkazu České obchodní inspekce vystaveného na změněnou identitu inspektora (§ 5a), který vydá Česká obchodní inspekce.

(3) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora, člena vlády, členů bankovní rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu a soudce Ústavního soudu, služební průkaz soudce a státního zástupce a doklad osoby žijící nebo zemřelé.

(4) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Ministerstvo vnitra oprávněno při opatřování nebo vydávání krycího dokladu zajistit v nezbytné míře v informačních systémech veřejné správy vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu, blokování nebo likvidaci údajů souvisejících s vydáním a užíváním krycího dokladu. Správce informačního systému je povinen poskytnout k provádění informační činnosti v uvedeném rozsahu a zajištění jejího účelu potřebnou součinnost a přitom postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti Ministerstva vnitra nebo České obchodní inspekce.

(5) Evidenci krycích dokladů opatřených a vydaných Ministerstvem vnitra vede souběžně Ministerstvo vnitra a Česká obchodní inspekce.

 

§ 5d

Opatření k evidenční ochraně

 

V souvislosti s výkonem své působnosti mohou orgány České obchodní inspekce požadovat na Ministerstvu vnitra opatření k evidenční ochraně osobních údajů svého zaměstnance, u kterého lze důvodně předpokládat ohrožení jeho života nebo zdraví, jeho manžela, partnera, dítěte a rodičů, jejich soukromých vozidel, jakož i opatření k evidenční ochraně krycích dokladů a služebních vozidel.

 

§ 6

 

(1) Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, je inspektor oprávněn v případě důvodného podezření na závažné porušení povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem 10) zjednat si v souvislosti s výkonem kontroly přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, včetně otevření uzavřených prostor.

(2) Inspektor je povinen při vstupu do těchto prostor a při následném výkonu kontroly zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(3) Po výkonu kontroly inspektor zajistí zabezpečení těchto prostor. Pokud je jejich vlastník inspektorovi znám, bez zbytečného odkladu jej o provedeném kontrolním úkonu vyrozumí.

 

§ 6a

 

Inspektor je pro účely zahájení kontroly oprávněn požadovat informace, jež jsou nezbytné ke zjištění totožnosti prodávajícího, který nabízí nebo prodává zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku, a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického prostředku může objednat. Oprávnění podle věty první má inspektor vůči osobě, která s požadovanými informacemi nakládá. Osoba podle věty druhé poskytne inspektorovi informace bez zbytečného odkladu.

 

§ 7

 

(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže až do doby zjednání nápravy

a)  uvedení na trh, distribuci včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků, které neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů 3c) pro činnosti uvedené v § 2, nebo které byly neoprávněně nebo klamavě opatřeny označením stanoveným zvláštním právním předpisem, 3d)

b)  používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo měřidel neodpovídajících obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

(2(2) Inspektor může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotní závadnosti tyto výrobky na místě znehodnotit nebo nařídit jeho znehodnocení. V případě nařízeného znehodnocení zdravotně závadných výrobků je kontrolovaná osoba povinna doložit a předat údaje o provedeném znehodnocení, zejména sdělit jméno a příjmení nebo název nebo obchodní jméno, dále sídlo (jde-li o právnickou osobu) nebo místo podnikání (jde-li o fyzickou osobu) subjektu, který znehodnocení provedl, datum provedení znehodnocení, množství znehodnocených výrobků, a to písemnou formou bezprostředně po provedeném znehodnocení.

(3) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně kontrolované nebo zúčastněné osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam. Inspektor bez zbytečného odkladu doručí kopii písemného záznamu kontrolované osobě.

(34) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 23, nebo je může podat písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením místně příslušnému inspektorátu. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu, a pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.

(4) Jestliže bylo Českou obchodní inspekcí uloženo kontrolované osobě opatření podle odstavce 1 a kontrolovaná osoba zjedná nápravu, je povinna o zjednání nápravy bez zbytečného odkladu písemně Českou obchodní inspekci informovat.

 

§ 7a

zrušen zákonem č. 490/2009 Sb.

 

§ 7b

 

(1) Inspektor je povinen v případě důvodného podezření, že jsou nabízeny, prodávány nebo skladovány výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněně užívající označení chráněné podle zvláštního právního předpisu, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, 3f), uloží) uložit zajištění těchto výrobků. OpatřeníInspektor ústně oznámí opatření o zajištění výrobků oznámí inspektor ústně kontrolované osobě nebo osobě zúčastněné osoběpři kontrole a neprodleně o něm učiní písemnývyhotoví úřední záznam, ve kterém bude uveden i důvod zajištění, popis zajištěných výrobků a jejich množství. Inspektor bez zbytečného odkladu doručípředá kopii písemnéhoúředního záznamu kontrolované osobě.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8

 

(1) Na základě zjištěného porušení právní povinnosti, která může mít za následek ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, je inspektor oprávněn zakázat výkon další činnosti nebo nařídit uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů následujících po dni zjištění nedostatků.

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně kontrolované nebo zúčastněné osobě a neprodleně o něm učinípořídí písemný záznam. Inspektor bez zbytečného odkladu doručí kopii písemného záznamu kontrolované osobě.

(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 2, nebo je může podat písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením místně příslušnému inspektorátu. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bez zbytečného odkladu ředitel inspektorátu. Rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.

(4) Jestliže bylo Českou obchodní inspekcí uloženo kontrolované osobě opatření podle odstavce 1 a kontrolovaná osoba zjedná nápravu, je povinna o zjednání nápravy bez zbytečného odkladu písemně Českou obchodní inspekci informovat.

(5(3) Nedojde-li k odstranění zjištěného nedostatku ve lhůtě uvedené v odstavci 1, je ředitel inspektorátu oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to až do doby, kdy k odstranění nedostatku dojde.

(64) Opatření ukládané podle odstavce 53 oznámí ředitel inspektorátu písemně kontrolované osobě.

(75) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením podle odstavce 53, může proti němu podat písemné námitky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.

 

§ 9

 

(1) Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 5 odst. 5 nevrátí bez zbytečného odkladu České obchodní inspekci cenu zaplacenou za kontrolní nákup,

b)  poruší zákaz uvedení na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků uložený podle § 7 odst. 1 písm. a),

c)  poruší zákaz používání měřidel uložený podle § 7 odst. 1 písm. b),

a)  použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu,

b)  nedodrží požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti výrobků a jejich bezpečného používání,

c)  poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo

d)  v rozporu s § 7 odst. 4 neinformuje Českou obchodní inspekci o zjednání nápravy,

e)  v rozporu s § 7b odst. 1 neplní uloženénesplní opatření o zajištění výrobků,uložená podle tohoto zákona.

f)   v rozporu s § 7b odst. 2 nevydá inspektorovi zajištěné výrobky,

g)  poruší zákaz jednání poškozujícího společný zájem spotřebitelů nebo jednání, které může poškodit společný zájem spotřebitelů podle § 7c, nebo

h)  poruší zákaz výkonu činnosti nebo opatření spočívající v uzavření provozovny podle § 8,

i)   v rozporu s § 8 odst. 4 neinformuje Českou obchodní inspekci o zjednání nápravy.

(2) Osoba, která nakládá s informacemi, jež jsou nezbytné ke zjištění totožnosti prodávajícího, který nabízí nebo prodává zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického prostředku může objednat, se dopustí přestupku tím, že požadované informace neposkytne bez zbytečného odkladu po jejich vyžádání podle § 6a.

(3(2) Přejímající organizace se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s poruší některou z povinností podle § 7b odst. 11 písm. a) neodstraní nebo nezničí prvky porušující práva duševního vlastnictví,

b)  nepoužije výrobky pouze k humanitárním účelům na území České republiky podle § 7b odst. 11 písm. b),

c)  nepřijme opatření k zabránění zneužití výrobků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku podle § 7b odst. 11 písm. c), nebo

d)  v rozporu s § 7b odst.a 13 neeviduje nebo nearchivuje doklady o příjmu výrobků a o odstranění a zničení prvků porušujících práva duševního vlastnictví a jak s nimi bylo prokazatelně naloženo.

(43) Za přestupek podle odstavcůodstavce 1 až 3nebo 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2 spáchán opakovaně v období 1jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.

(54) Pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž jednání postižen podle zvláštníchjiných právních předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 13a

 

(1) Česká obchodní inspekce využívá přik plnění úkolů souvisejících s její činností jako subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporůpodle tohoto zákona údaje

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16 zrušen

 

Při ukládání sankcí příkazem na místě inspektory České obchodní inspekce se § 92 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nepoužije.

zrušen

 

§ 17

zrušen zákonem č. 378/205 Sb.

 

§ 18

zrušen zákonem č. 378/205 Sb.

 

§ 19

zrušen zákonem č. 378/205 Sb.

 

§ 20

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.

 

____________________________________________________________

 

 

1)       § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

1a)     Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

1b)     § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 145/2000 Sb.

1c)     Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

1d)      Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

1e)     Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.

1f)      Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

1g)     Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

1h)     § 5 a 5a zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1i)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

2)       § 17 a násl. obchodního zákoníku.

3c)     Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

3d)     Například § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

3e)     Například § 5 nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

3f)       § 2 odst. 1 písm. n) a § 8 zákonaZákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3g)     Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

3h)      Například zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

3i)       Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3j)       § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

3k)      Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

3l)      Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

3n)      Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

3o)      Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

4)        § 214 a násl. občanského zákoníku.

5)       Zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

6)       Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 84/1987 Sb.), zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb., zákon 4. 526/1990 Sb., o cenách, zákon České národní rady č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, zákon České národní rady č. 61/1992 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky.

7)        Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8)        Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9)        Například § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10)      Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.

11)      Příloha k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

12)       Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.

13)      § 11 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.