Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 634/2004 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 25.7.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 251. 7. 2017 do 2824. 7. 2017)

634/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb.,

zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,

zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,

zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb.,

zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb.,

zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb.,

zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,

zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,

zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb.

zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,, zákona č. 344/2011 Sb.,

zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb.,

zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb.,

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb.,

zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,

zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,

zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb.,

zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb.

zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb.,

zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb.

. a zákona č. 194170/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

*SAZEBNÍK

 

*ČÁST I

Pozn. Soft Books: K položkám byly redakcí doplněny názvy původně umístěné v Rejstříku.

 

Položka 1 Daňové nebo celní řízení

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

 

a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav

300

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování

300

c) o prominutí příslušenství daně

1 000

d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí

400

e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně

300

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle

1 000

h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních

1 000

i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních

200

j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně

1 000

k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně podle zákona o spotřebních daních

2 000

l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty

2 000

m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem

2 000

n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu

10 000

o) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby

1 000

 

2. Vydání potvrzení

 

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

100

b) o daňovém domicilu

100

 

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

 

Předmětem poplatku není

Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

 

Poznámky

1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.

3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

 

 

Položka 2 Nahlédnutí do matrik, živnost. nebo letec.rejstříku, do opisu z evidence Rejstříku trestů

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin

20

za každou matriční událost

b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku

20

každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu

50

za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu za každou osobu

100

e) Ohlášeníukončenítrvaléhopobytuna území České republiky

100

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.

 

Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

 

Položka 3-5 Stejnopisy, opisy popř. kopie a jejich ověřování, druhé a další

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

50

za každou i započatou stránku

40

na technickém nosiči dat

15

za první stránku a

5

za každou další i započatou stránku

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství 2b), anebo osvědčení o rodném čísle

100

c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3)

5

za každou i započatou stránku

d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

100

za první stránku

50

za každou i započatou stránku

e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu 2c) za každou kontaktovanou osobu

500

f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace 2d)

 

- nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy

5 000

- vzniká, nebo je mu poskytnuta

10 000

g) Poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

100

 

Osvobození

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.

 

Zmocnění

1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti 6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.

3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob 7).

4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.

5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu 2d).

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

 

Položka 4

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

30

za každou i započatou stránku

b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

30

c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

30

d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

200

 

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy 4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

 

Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

 

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

30

za každý podpis nebo otisk razítka

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

100

c) Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu, vydaném vysokou školou v České republice, za účelem použití daného dokladu v zahraničí

100

za každý podpis nebo otisk razítka

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Poznámka:

Poplatek podle písmene c) této položky vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.

 

 

Položka 6 Zápis zemědělského podnikatele do evidence

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence 8)

1 000

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8)

500

c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 8)

100

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8).

 

Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 

Položka 7 Přijetí žádosti o vydání

a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání 9

100

b) rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání 9)

1 000

c) rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání 9)

500

d) rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání 9)

500

e) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání 9)

1 000

f) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až f) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání 9)

500

 

Položka 8 Státní občanství

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

500

b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

100

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

100

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

50

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

100

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

100

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebovědeckéhodnostianebojehovydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

200

h) Převzetíobčanskéhoprůkazusestrojově čitelnými údajiuobecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100

i) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

100

j) Vydaní osvědčení o statním občanství České republiky

100

k) Vydání potvrzení o národnosti

100

l) Udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě

2 000

m) Udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě

500

n) Udělení státního občanství České republiky azylantovi

500

o) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky

500

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

 

Zmocnění

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene l) této položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene m) této položky až na částku 100 Kč a poplatek podle písmene n) této položky až na částku 100 Kč.

 

 

Poznámky

1. Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu.

2. Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.

 

 

Položka 9 Průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany

a) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze

30

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci

500

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci

250

d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky

10 000

e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

10 000

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky

5 000

g) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak

200

 

Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) až d) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy 26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

 

Položka 10 Výpis z Rejstříku trestů, osvědčení o tuzemském právu

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

100

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu

2 000

c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci 9a)

200

d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole

1 000

e) Zápis do seznamu insolvenčních správců

5 000

f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle zákona o insolvenčních správcích

5 000

g) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů

5 000

 

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy 26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

 

Položka 11 Změna jména a příjmení

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000

 

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

 

Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

 

Položka 12 Manželství

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

3 000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

2 000

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000

d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

500

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

 

Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 

Položka 13 Lovecký lístek

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

- na 1 den

30

- na 5 dní

50

- na 30 dní

70

- na 6 měsíců

100

- na 12 měsíců

150

- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou

1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev

500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev

500

 

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

 

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

 

Položka 14 Rybářský lístek

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

- 1 rok

100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

50

- 3 roky

200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

100

- 10 let

500

- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

250

b) Povolení výkonu rybářského práva

2 000

 

Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

 

Položka 15 Povolení komod. burzy, činnosti v oblasti moří, na Antarktidě a licence pro ZOO

a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10)

50 000

b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11)

200

c) Přijetí žádosti o vydaní rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států

100 000

d) Vydání licence k provozování zoologické zahrady12)

20 000

e) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě

5 000

f) Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13)

200

g) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy

200

 

Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

 

Položka 16 Duplikáty dokladů, občanské průkazy

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)

100

 

Poznámky

1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

 

Osvobození

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

 

Položka 17-20 Stavební řízení a místní šetření, územní rozhodnutí

1.

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14)

a)

ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15)

1 000

b)

ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty

5 000

c)

ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

500

d)

ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

1 000

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e)

ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)

1 000

f)

ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

20 000

g)

ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300

h)

ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3 000

2.

Vydání rozhodnutí o změně využití území

300

a)

do výměry 5 000 m2 včetně

1 000

b)

nad výměru 5 000 m2

3 000

3.

Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

1 000

4.

Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

2 000

5.

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

5 000

6

Vydání regulačního plánu na žádost

10 000

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

 

*ČÁST VIII

 

Položka 108–114 Poplatky v elektronických komunikacích

1. Podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti podle § 26 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, včetně vydání průkazu odborné způsobilosti

600

2. Podání žádosti o uznání odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu 82), včetně vydání průkazu odborné způsobilosti

400

3. Vydání průkazu odborné způsobilosti po uplynutí doby jeho platnosti podle § 26 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích

400

4. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti

200

Položka 109

a) Vydání osvědčení o oznámení komunikační činnosti

 

 

1 000

b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů

500

Položka 110

a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé

 

 

200

b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

1 000

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění 4 % z této částky, nejméně

200

d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích

100

e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služby šíření rozhlasového a televizního vysílání a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání

10 000

f) Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu

1 000

 

Poznámka

Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500000.

 

 

 

Položka 111

a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel

 

 

5 000

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel

500

c) Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů

1 000

d) Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových kmitočtů

10 000

 

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

 

Položka 112

 

a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

- pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba)

7 000

 

- pro pevnou službu

5 000

 

- pro amatérskou radiokomunikační službu

500

 

- pro ostatní radiokomunikační služby

3 000

 

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

- pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba)

500

 

- pro pevnou službu

500

 

- pro amatérskou radiokomunikační službu

200

 

- pro ostatní radiokomunikační služby

500

 

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)..

 

Položka 113

a) Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

1 000

b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů

500

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů

10 000

d) Podání návrhu na zahájení řízení o námitce podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů

100

 

 

Položka 114

Položka 114

a) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 7 odst. 4, § 9 odst. 3, § 12 odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikacízrušena zákonem č. 361/2005 Sb.

2 000

 

b) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 5 odst. 5 a § 10 odst. 6 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

10 000

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.