Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 62/1988 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.5.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20175. 2014 do 31. 1230. 6. 2017)

62/1988 Sb.

ZÁKON

o geologických pracích

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb., zákonným opatřením č. 369/1992 Sb.

(zrušeno Usnesením ČNR z částky 82/1992),

zákonem č. 366/2000 Sb. v úplném znění zákona č. 66/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb.,

zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.. a zákona č. 183/201764/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20 Sankce

Sankce

 

(1) Organizace se dopustí přestupku tím, že

(1) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo poruší ustanovení tohoto zákona tím, že

a)  provádí geologické práce a nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 1,

b)  provádí bez evidence geologické práce podléhající evidenci,

c)  nezabezpečil řádně a včas geologickou dokumentaci a její předepsané uchovávání,

d)  neodevzdal výsledky geologických prací pro vyhledávání nebo průzkum výhradního ložiska, popřípadě písemnou a grafickou geologickou dokumentaci České geologické službě podle § 12 odst. 1 nebo 4,

e)  provádí geologické práce pro vyhledávání nebo průzkum ložisek vyhrazených nerostů bez stanovení průzkumného území podle § 4 nebo porušuje stanovené podmínky,

f)   neodstranil ve stanovené lhůtě závažné nedostatky, jejichž odstranění bylo uloženo podle § 19 odst. 1,

g)  neodevzdal projekt krajskému úřadu podle § 6,

h)  nesplnil oznamovací povinnost podle § 9a,

i)   neuhradil ve stanoveném termínu, stanovené výši a stanoveným způsobem prostředky ze státního rozpočtu vynaložené na dosažení výsledků geologických prací podle § 11,

j)   nezajistil v zákonem stanovené lhůtě podklady pro zpracování návrhu na odpis zásob podle zvláštního právního předpisu, 11)

k)  nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení § 14.

l)   nesplní povinnost vyplývající z ustanovení § 3 odst. 7.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

a)  ohrozí nebo neoprávněně ztíží provádění geologických prací, nebo

b)  zničí, poškodí nebo znehodnotí geologické výzkumné nebo průzkumní dílo, vzorek nebo jinou hmotnou geologickou dokumentaci.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a),

c)  30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).

(4(2) Nezjedná-li organizace, které byla uložena pokuta, ve stanovené lhůtě nápravu, může jí být uložena další pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

 

§ 20a

 

(1) Přestupky podle § 20 odst. 1 projednává ministerstvo, přestupky podle § 20 odst. 2 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2) Přestupek podle § 20 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie České republiky, orgán státní báňské správy a ministerstvo.

(3) Pokuty uložené za přestupek podle § 20 odst. 2 jsou příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí.

 

(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ministerstvo zjistilo porušení povinnosti podle tohoto zákona, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Porušení povinnosti podle odstavce 1 však nelze projednat, uplynuly-li od porušení této povinnosti tři roky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.