Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 61/1997 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

61/1997 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. března 1997

o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

ve znění Redakčního sdělení o opravě chyby ze dne 29. dubna 1997,

zákona č. 129/1999 Sb., zákona 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017243/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4 Pěstitelské pálení

Pěstitelské pálení

 

(1) Vyrábět líh v pěstitelské pálenici lze pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství.(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 13 Omezení při výrobě, úpravě, použití a uvádění lihu do oběhu

Omezení při výrobě, úpravě, použití a uvádění lihu do oběhu

 

(1) Při výrobě, úpravě a použití lihu je zakázáno

a)   mísit navzájem líh kvasný, líh sulfitový a líh syntetický,

b)   používat líh syntetický, líh sulfitový, líh kvasný surový, líh kvasný rafinovaný technický, líh kvasný bezvodý k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,

c)   používat denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí předpis,

d)   vylučovat denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňovat vlastnosti denaturovaného lihu,

e)   používat pro výrobu lihu obecně denaturovaného líh kvasný rafinovaný jemný, líh kvasný rafinovaný velejemný a líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální nebo líh syntetický destilačně rafinovaný,

f)    provádění obecné denaturace lihu v autocisternách.

(2) Do oběhu je zakázáno uvádět líh

a)   označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,

b)   vadný,

c)   neznámého původu,.

d)   vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

§ 17 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6 nebo tento etanol v rozporu s prohlášením podle § 4 odst. 8 písm. f) neodebere do 3 měsíců ode dne jeho výroby,

b)   neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,

c)   poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,

d)   použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,

e)   vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,

f)    uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,

g)   uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu,

h)   uvede do oběhu líh vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1,

i) h)   poruší zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a),

ji)    vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení správce spotřební daně z lihu podle § 13 odst. 4, nebo

k)  j) v rozporu s § 4 odst. 9

1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo

2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, nebo.

l)    vyrobí líh v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.

 (2) Fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), kj) nebo odstavce 2,

b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. ji),

c)   do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), h) a le),

d)   do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. ih), nebo

e)   do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem 3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f) a g).

(4) Přestupek podle odstavce 1 písm. a) nelze projednat, jestliže uplynuly od jeho spáchání 2 roky.

 

§ 17a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 4 odst. 9

1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo

2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,

b)   neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,

c)   poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,

d)   použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,

e)   vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,

f)    uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,

g)   uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu, nebo

h)   uvede do oběhu líh vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1,

i) h)   poruší zákazy pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo).

j)    vyrobí líh v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel pěstitelské pálenice dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nevede o každém případu pěstitelského pálení evidenci podle § 4 odst. 10,

b)   provozuje výrobní zařízení pěstitelské pálenice, které neodpovídá popisu a nákresu výrobního zařízení, jak byl přiložen k žádosti o vydání povolení k pěstitelskému pálení podle § 4 odst. 1,

c)   při výrobě ovocného destilátu smísí dohromady suroviny pěstitelů bez jejich písemného prohlášení o souhlasu podle § 4 odst. 8 písm. e), nebo

d)   použije k pálení jiné suroviny, než je stanoveno v § 4 odst. 4.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba vyrábějící nebo upravující líh dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b),

b)   poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. c) nebo d),

c)   poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. a) až d),

d)   nedodrží podmínku pro výrobu lihu podle § 5 nebo zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 4,

e)   poruší povinnost uloženou v § 13 odst. 5,

f)    poruší podmínku pro denaturaci lihu podle § 9 odst. 1 a 2,

g)   použije pro denaturovaný líh denaturační prostředek dodaný kupujícím, aniž by od kupujícího převzala vzorek denaturačního prostředku a osvědčení o jeho druhu a koncentraci vydané podle zvláštního zákona 7), nebo

h)   vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení správce spotřební daně z lihu podle § 13 odst. 4.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 15 odst. 1 dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nevede a neuzavírá evidenci podle § 15 odst. 2 písm. a),

b)   neuchová nebo nepředloží správci spotřební daně z lihu evidenci podle § 15 odst. 2 písm. b), nebo

c)   nezjistí ke dni uzávěrky evidence fyzickou zásobu lihu.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nevyhotoví záznam o denaturaci lihu podle § 9 odst. 3 písm. a) až e).

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší povinnost změřit množství lihu či denaturačního prostředku určeného a užitého k denaturaci podle § 9 odst. 5.

(8) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)   do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 6,

b)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b), c) a d), odstavce 3 písm. b) a c) nebo odstavců 4 a 5,

c)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. f) a h) nebo odstavce 7,

d)   do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d), e), h) a je) nebo odstavce 3 písm. d), e) a g),

e)   do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. ih) nebo odstavce 3 písm. a), nebo

f)    do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem 3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), f) a g).

 

§ 17b Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 14) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. f) a g) a § správní delikty právnických osob podle § 17a odst. 1 písm. f) a g) projednává v prvním stupni Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen "Inspekce") 15). Ostatní přestupky a správní delikty právnických osob v prvním stupni projednává správní orgán, který je správcem spotřební daně z lihu. Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. h) a l) a § 17a odst. 1 písm. h) a j) může projednat na místě též orgán Policie České republiky.

(26) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

(7) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST III. - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČNR Č. 587/1992 SB., O SPOTŘEBNÍCH DANÍCHTŘETÍ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 587/1992 SB.,

O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 19

zrušen zákonem č. 354/2003 Sb.

 

 

 

ČÁST IV. - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20 Vztah ke správnímu řádu

Vztah ke správnímu řádu a daňovému řádu

 

(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní řád. 16)

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona postupuje správce spotřební daně z lihu podle daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcíchsprávních deliktech.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

 

1a)    § 16 vyhlášky č. 335/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.

2)     Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2a)    § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

2b)   § 50 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

2c)    Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

2d)   § 27 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

3)     § 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

4a)    § 13 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

6)     Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

6a)    Příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů.

7)     § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

8)     § 71 odst. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 353/2003 Sb.

9)     § 3 písm. i) zákona č. 353/2003 Sb.

10) § 33 odst. 11 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

11)    § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

12)    Zákon č. 353/2003 Sb.

13)    Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelé, ve znění pozdějších předpisů.

13a)  § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 353/2003 Sb.

14)    § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.