Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 61/1988 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 13.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 13. 1. 72017 do 30. 6. 2017)

61/1988 Sb.

ZÁKON

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb.,

v úplném znění zákona č. 440/1992 Sb.,

ve znění zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb.,

zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb.,

zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb.,

zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb.,

zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 451/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017451/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VI - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST ŠESTÁ

 

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 44 - § 44d

 

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2,

b)  nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní tabule nebo výstražného signálu při provádění trhacích anebo je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní,

c)  neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá s výbušninami,

d)  neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin,

e)  v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá, nebo

f)   v rozporu s § 22 odst. 1 nepostupuje při styku s výbušninami s nejvyšší opatrností nebo nedodrží předpisy o nakládání s výbušninami nebo návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob nebo majetku.

(2) Fyzická osoba se jako osoba určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí přestupku tím, že poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí stanovený podle § 6 odst. 6, s nímž ho organizace seznámila, anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) nebo odstavce 2,

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f).

(4(4) V blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.

(5) Přestupky podle odstavce 1 písmene c) až f) se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

 

§ 44a

 

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2, anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2,

b)  neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá s výbušninami,

c)  neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin,

d)  v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá,

e)  nepředá společně s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání podle § 22 odst. 2,

f)   jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního objektu nesplní některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6,

g)  nakládá s výbušninou s návodem k používání v rozporu s § 24.

(2) Organizace se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez povolení nebo ohlášení podle § 5 odst. 2,

b)  provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení vydaném podle § 9, 10, 11, 13 nebo 19,

c)  v rozporu s § 6 odst. 1 neustanoví závodního dolu, závodního lomu nebo závodního, nebo ho podřídí ve věcech bezpečného nebo odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem jinému vedoucímu zaměstnanci organizace,

d)  v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní včas preventivní nebo zajišťovací opatření nebo neodstraní nebezpečný stav anebo neučiní opatření v rámci havarijní prevence,

e)  nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,

f)   nevyhoví žádosti o poskytnutí pomoci podle § 7 odst. 5,

g)  v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní opatření k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí,

h)  při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem použije technické zařízení nebo pomůcky v rozporu s § 8 odst. 1,

i)   v rozporu s § 8 odst. 3 a 4 použije poprvé vybraný důlní stroj, zařízení, přístroj nebo pomůcku v podzemí bez povolení nebo neprovede jeho zkoušku,

j)   v rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b) nezajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí a zkoušek odborně způsobilými osobami,

k)  montuje, opravuje nebo provádí revize, zkoušky a prohlídky vyhrazených technických zařízení, plní nádoby plyny nebo vyrábí vyhrazená tlaková zařízení v rozporu s § 8a odst. 3 písm. b) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b), nebo

l)   nesplní závazný příkaz báňského inspektora vydaný podle § 42 odst. 2 písm. b) nebo c), nesplní opatření uložené rozhodnutím báňského úřadu, nesplní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 6 odst. 6 nebo § 8a odst. 8 nebo požadavky pro nakládání s výbušninami podle § 22, nesplní požadavky na výrobu pyrotechnických výrobků, nebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce v noci nebo práce žen a mladistvých, nebo nezajistí, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoveným pracovněprávními předpisy.

(3) Organizace se dopustí přestupkusprávního deliktu dále tím, že

a)  v rozporu s § 22 odst. 5 neohlásí výrobu, zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin nebo neohlásí výrobu, přerušení anebo ukončení těchto činností,

b)  nezajistí objekty a prostory, v nichž se nakládá s výbušninami, proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu podle § 22 odst. 6,

c)  skladuje výbušniny způsobem nebo v prostoru nebo objektu v rozporu s požadavky stanovenými podle § 22 odst. 6,

d)  v rozporu s § 22 odst. 9 neoznámí odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá,

e)  nakládá s plastickou trhavinou, která neobsahuje detekční látku, v rozporu s § 22 odst. 13 nebo 14,

f)   poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami podle prováděcího právního předpisu vydaného na základě § 22 odst. 17 nebo § 27 odst. 6,

g)  předá výbušninu bez povolení podle § 25 odst. 1, nebo ji předá přesto, že platnost tohoto povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

h)  vyveze nebo doveze výbušninu bez povolení podle § 25c odst. 1, anebo ji vyveze nebo doveze přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

i)   uskuteční tranzit výbušniny přes území České republiky bez povolení podle § 25d odst. 1, nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení podle § 25d odst. 4 písm. c, d), f) nebo g), anebo tranzit výbušniny přes území České republiky uskuteční přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

j)   nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 1, 4 nebo 6,

k)  v rozporu s § 25f odst. 2 nezajistí, aby dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích byl ve stanovených případech vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo po celou dobu přepravy zařízení bylo přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno,

l)   v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě výbušnin bylo společně s výbušninou přepravováno nebo předloženo příslušné povolení,

m) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. b) neuchovává povolení po stanovenou dobu,

n)  v rozporu s § 28a odst. 2 použije v rizikových podmínkách nebo rizikovém prostředí výbušninu bez povolení,

o)  určí k nakládání s výbušninami osoby, které nesplňují požadavky podle § 34,

p)  určí k přivádění výbušnin k výbuchu, k jejich zneškodňování a ničení osoby v rozporu s § 35,

q)  v rozporu s § 25g odst. 2 nesdělí příslušným orgánům požadované informace nebo nepředloží požadované doklady.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. c), d), f), i), j) nebo k),

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d), f) nebo g), nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d), f), j), k), l), m), n), o), p) nebo q),

c)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e), podle odstavce 2 písm. a), b), e), g), h) nebo l) nebo podle odstavce 3 písm. e), g), h) nebo i).

(5) Za správní delikt lze samostatně nebo spolu s pokutou uložit propadnutí výbušniny.

 

§ 44b

 

Propadnutí výbušniny

 

(1) Propadnutí výbušniny lze uložit, jestliže výbušnina náleží pachateli správního deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, anebo byla správním deliktem získána.

(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

 

§ 44c

zrušeny zákonem č. 183/2017 Sb.

 

Zabrání výbušniny

 

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí výbušniny uvedené v § 44b odst. 1, lze rozhodnout, že se taková výbušnina zabírá, jestliže

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly dva roky.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

 

§ 44d

 

Společná ustanovení o přestupcíchsprávních deliktech

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obvodní báňský úřad. Jestliže porušení povinnosti zjistí při výkonu dozoru Český báňský úřad, přestupeksprávní delikt v prvním stupni projedná Český báňský úřad.

(25) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.