Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 6/1993 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.12.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201712. 2016 do 31. 1230. 6. 2017)

6/1993 Sb.

ZÁKON

o České národní bance

ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,

zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.,

zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,

zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017258/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST X - DOHLED

ČÁST DESÁTÁ

DOHLED

§ 44 - § 46

 

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad

a)  bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a nad bezpečným fungováním bankovního systému,

b)  obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu,

c)  pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření, penzijní připojištění 9c), doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a penzijní připojištění 9c),

d)  zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí,

e)  nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, a

f)   činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.

(2) Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,

a)  rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných právních předpisů,

b)  kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními,

c)  kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo jinými právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek vydaných Českou národní bankou,

d)  získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti,

e)  ukládání opatření k nápravě a správních trestůsankcí podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,

f)   řízení o správních deliktech a přestupcích.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 45a

zrušen zákonem č. 227/2013 Sb.

 

§ 45b

zrušen zákonem č. 227/2013 Sb.

 

§ 45c

zrušen zákonem č. 227/2013 Sb.

 

§ 45d

Správní delikty proti peněžnímu oběhu

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona se dopustí správního deliktu tím, že neodebere podezřelou bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle § 21 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství 11c), a nepředá ji České národní bance, jejíž součástí je přehled přestupků podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich.

(2) Přehled přestupků podle odstavce 1 pro oblast své působnosti vypracovává a Ministerstvu vnitra zasílá Česká národní banka; tento přehled obsahuje souhrnné údaje za uplynulý kalendářní rok o přestupcích, k jejichž projednání je Česká národní banka příslušná podle tohoto anebo jiného zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, uvedené v členění podle těchto právních předpisů, a to pouze o

a)  počtu přijatých podnětů, které vedly k postupu podle písmen b) až d),

b)  počtu zahájených řízení o přestupku,

c)  počtu odložených věcí,

d)  počtu zastavených řízení o přestupku,

e)  počtu pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku,

f)   celkové výši uložených pokut,

g)  počtu pravomocných rozhodnutí, kterými bylo upuštěno od uložení správního trestu, a

h)  počtu podaných rozkladů, včetně způsobů, jakými o nich bylo pravomocně rozhodnuto.

(3(2) Česká národní banka uveřejňuje zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

*ČÁST XI - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST JEDENÁCTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 46 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 46a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými Českou národní bankou,

b)  v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo "mince",

c)  neposkytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a odst. 1,

d)  nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, nebo

e)  neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku podle § 44a odst. 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 41 odst. 1 písm. a), b) nebo c) dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo

b)  v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b),

b)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo e) nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

 

§ 46b Příslušnost

Příslušnost

 

Přestupky§ 46b Společná ustanovení ke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 46e Společná ustanovení k přestupkům

Společná ustanovení k přestupkům projednávaným

Českou národní bankou

 

(1) Česká národní banka, aniž řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo jinéhoOdpovědnost právního předpisu zahájí, může věc usnesením odložit též, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování podezřelého po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o přestupku, bylo dosaženo nebo jej lze dosáhnout jinak. Usnesení o odložení věci podle věty první se pouze poznamená do spisu; ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich týkající se vyrozumění o odložení věci se nepoužije.nástupce dohlížené právnické osoby

(2) Česká národní banka může v řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu uložit pachateli rovněž opatření k nápravě nebo odejmout oprávnění k činnosti podle příslušného právního předpisu.

(3) U přestupkuOdpovědnost právního nástupce dohlížené právnické osoby

za správní delikt

 

(1) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto anebo jiného zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 1 000 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí doba u tohoto přestupku přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.

(4) Okolností vylučující protiprávnost přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jinéhozákona nebo jiného právního předpisu, přechází na jejího právního předpisu, není svolení poškozenéhonástupce.

(5) Účastníkem řízení o přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není poškozený.

(6) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou je příjmem státního rozpočtu.

(7) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Českou národní bankou v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání podle věty první, musí mít vysokoškolské vzdělání v jiné oblasti.

 

§ 46f

 

Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou vymáhá příslušný celní úřad.

(2) Přešla-li odpovědnost podle odstavce 1 na více právních nástupců právnické osoby, přihlédne se při rozhodování o druhu a výměře sankce i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody z protiprávní činnosti, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich v této činnosti pokračuje.

(3) Zanikne-li právnická osoba, která správní delikt spáchala, až po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž jí byla za tento správní delikt uložena pokuta, přechází povinnost tuto pokutu zaplatit na právního nástupce zaniklé právnické osoby. Je-li právních nástupců více, jsou povinni zaplatit pokutu společně a nerozdílně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.