Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 593/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.12.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 712. 2016 do 30. 6. 2017)

593/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20.listopadu 1992

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

ve znění zákona ČNR č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č.132/1995 Sb.,

v úplném znění zákona č. 213/1996 Sb., ve znění zákona č. 211/1997 Sb., v úplném znění zákona č. 32/1998 Sb.,

ve znění zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.

v úplném znění zákona č. 83/2001 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb.,

zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,

zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb.. a zákona č. 170/2017304/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

§ 1

Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů 1), nebo položkou snižující základ daně z příjmů) u poplatníků daní z příjmů.

 

§ 2

(1) Rezervami podle § 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pěstební činnost, rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7 Rezerva na opravy hm. majetku

Rezerva na opravy hmotného majetku

(1) Rezervu na opravy hmotného majetku, 12) která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 1) jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je pět a více let, mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří

a)   mají k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu, 12a), jsou státní organizací příslušnou hospodařit nebo s právem hospodařit s majetkem státu, jsou příspěvkovou organizací územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření, jsou dobrovolným svazkem obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí, 12a), jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je, nebo jsou svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud tuto rezervu nevytváří pachtýř podle písmene b),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1993.

 

 

1)       § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

1a)     Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1b)     Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

1d)     Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

1e)     Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

2)       § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4)       Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.

5)       § 24 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.

6)       § 21 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.

6a)     § 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.

7)       Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

9)       § 13 odst. 2 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb.

10)     § 51 odst. 3 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.

11)     § 51 odst. 2 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.

12)     § 26 odst.2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

12a)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.