Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 563/1991 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 31. 1230. 6. 2017)

563/1991 Sb.

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1991

o účetnictví

ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,

zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,

zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb.,

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 462/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017462/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 37 - § 37aa PřestupkySprávní delikty

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 37a

 

(1) Účetní jednotka neuvedená v § 37 nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví podle tohoto zákona se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nevede účetnictví podle § 4 odst. 1,

b)   nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4,

c)   nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v § 19 odst. 1,

d)   nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 6,

e)   nesestaví zprávu o platbách podle § 32b,

f)    vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,

g)   vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,

h)   nezajistí, aby jí sestavená účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti podle § 18 odst. 1 nebo 2,

i)    v rozporu s § 19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy,

j)    v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem,

k)   v rozporu s § 21 odst. 7 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem,

l)    nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a,

m)  nezveřejní zprávu o platbách podle § 32d,

n)   neuvede nefinanční informace ve výroční zprávě nebo samostatné zprávě podle § 32g,

o)   v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,

p)   nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za Českou republiku podle § 23b,

q)   v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy,

r)    nezajistí podmínky pro předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 4 odst. 8 a § 23b odst. 5, nebo

s)   nepředá účetní záznam do centrálního systému účetních informací státu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 4 odst. 8 a § 23b odst. 5.

(2) Konsolidující účetní jednotka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nesestaví konsolidovanou účetní závěrku podle § 6 odst. 4,

b)   nesestaví konsolidovanou účetní závěrku ke dni stanovenému v § 23 odst. 2,

c)   nevyhotoví konsolidovanou výroční zprávu podle § 22b odst. 2,

d)   nesestaví konsolidovanou zprávu o platbách podle § 32c,

e)   neuvede v konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě nefinanční informace podle § 32g,

f)    v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,

g)   nezajistí, aby jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti podle § 18 odst. 1 nebo 2,

h)   v rozporu s § 22 odst. 1 nemá konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem,

i)    v rozporu s § 22b odst. 2 nemá konsolidovanou výroční zprávu ověřenou auditorem,

j)    nezveřejní konsolidovanou účetní závěrku nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 21a,

k)   nezveřejní konsolidovanou zprávu o platbách podle § 32d, nebo

l)    v rozporu s § 23a odst. 1 nepoužije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.

(3) Účetní jednotka, která vede jednoduché účetnictví, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nevede jednoduché účetnictví podle § 4 odst. 1,

b)   nesestaví přehledy v rozsahu a ve lhůtě podle § 13b odst. 3,

c)   nezajistí, aby jí zpracované přehledy obsahovaly veškeré údaje podle § 18 odst. 3,

d)   nesestaví přehledy ke dni stanovenému v § 19 odst. 1 a 2,

e)   vede jednoduché účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,

f)    v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy, nebo

g)   nezveřejní přehled o majetku a závazcích, výroční zprávu nebo obdobný dokument podle § 21a odst. 1.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do výše

a)   6 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d) nebo i),

b)   3 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e) až h) nebo j) až q),

c)   3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

d)   5 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. r) nebo s) a není-li dále stanoveno jinak,

e)   100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. a) až d),

f)    50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. e) až g).

 

§ 37aa

 

(1) Hodnota aktiv celkem uvedená v § 37 odst. 2 a v § 37a odst. 4 se zjistí z účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky účetní jednotky sestavené za účetní období, ve kterém nebo za které k porušení povinnosti došlo.

(2) Pokud hodnota aktiv celkem zjištěná podle odstavce 1 neodpovídá aktivům celkem zjištěným v řízení o přestupkusprávním deliktu, použije se pro účely § 37 odst. 2 a § 37a odst. 4 výše aktiv zjištěná v řízení o přestupkusprávním deliktu. Obdobně se postupuje, pokud účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka nebyla za dané účetní období sestavena.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

Přestupky§ 37ab Společná ustanovení ke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za kterých byl spáchán. Od uložení pokuty za správní delikt podle § 37a odst. 1 písm. r) nebo s) lze upustit.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby, nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.