Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 56/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.6.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 76. 2017 do 30. 6. 2017)

56/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. ledna 2001

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb.,

zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb.,

zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,

zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb.. a zákona č. 18363/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5

 

(1) Ministerstvo zapisuje v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do evidence podle § 4 odst. 1 písm. b), e) a f). Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do evidence podle § 4 odst. 1 písm. a), c) a d).

(2) K provedení úkonů podle odstavce 7 a podle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, § 13a a § 14 je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má držitel zvláštní registrační značky sídlo, nebo, jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tuto zvláštní registrační značku vydal.

(3) Ministerstvo zajistí Policii České republiky a Vojenské policii výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

(4) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b)

a)  obecní policii v rozsahu nezbytném ke zjištění totožnosti provozovatele vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek,

b)  krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupkusprávním deliktu podle tohoto zákona, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silničním provozu a

c)  Hasičskému záchrannému sboru České republiky pro účely záchranných a likvidačních prací a plánování a realizace krizových opatření.

(5) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) v rozsahu

a)  podle § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 3 písm. b), h) a i) a § 4 odst. 4 písm. a)

1.  provozovateli systému elektronického mýtného pro účely vymáhání dlužného mýtného a

2.  Celní správě České republiky pro účely výkonu dozoru nad plněním povinností provozovatele vozidel v systému elektronického mýtného,

b)  podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a § 4 odst. 4 písm. a) České inspekci životního prostředí pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupkusprávním deliktu podle zvláštního zákona a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 13 Zánik silničního vozidla

Zánik silničního vozidla

 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

a)  žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo

1.  bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků 23) bez odstranění svých podstatných částí,

2.  bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,

3.  bylo zničeno, nebo

4.  zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady 23) nebo v trestním řízení,

b)  žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo

c)  oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona 24) předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). K žádosti přiloží

a)  doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám,

b)  doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,

c)  doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady 23) nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 48a Informační systém stanic technické kontroly

Informační systém stanic technické kontroly

 

(1) Informační systém stanic technické kontroly slouží k evidenci a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly, k sestavení protokolů o technické prohlídce, k evidenci kontrolních nálepek a k předávání informací ze stanic měření emisí do stanic technické kontroly. V informačním systému stanic technické kontroly jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky, údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky, údaje dokumentující přítomnost vozidla ve stanici měření emisí, údaje o vozidlech, na kterých bylo provedeno měření emisí, výsledky měření ze stanic měření emisí a údaje o mechanicích měření emisí provádějících měření emisí.

(2) Informační systém stanic technické kontroly je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu 17).

(3) Správcem informačního systému stanic technické kontroly je ministerstvo.

(4) Provozovatelé stanic technické kontroly a provozovatelé stanic měření emisí předávají údaje podle odstavce 1 správci informačního systému stanic technické kontroly. Formu, obsah a způsob předávání údajů správci informačního systému stanic technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Správce informačního systému stanic technické kontroly zřídí přístup do informačního systému stanic technické kontroly provozovateli stanice technické kontroly a provozovateli stanice měření emisí do 3 pracovních dnů ode dne doručení

a)  kopie osvědčení k provozování stanice technické kontroly zaslaného krajským úřadem podle § 57 odst. 4, nebo

b)  žádosti provozovatele stanice technické kontroly o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene a),

c)  kopie osvědčení k provozování stanice měření emisí zaslaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 66 odst. 1, nebo

d)  žádosti provozovatele stanice měření emisí o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene c).

(6) Správce informačního systému stanic technické kontroly po zřízení přístupu podle odstavce 5 doručí zaměstnancům provozovatele stanice technické kontroly a zaměstnancům provozovatele stanice měření emisí, kteří absolvovali školení pro používání tohoto systému, do vlastních rukou přístupové údaje pro přístup do informačního systému stanic technické kontroly. Školení pro používání informačního systému stanic technické kontroly zajišťuje jeho správce.

(7) Ministerstvo umožní nepřetržitý dálkový přístup k informacím z informačního systému stanic technické kontroly

a)  Policii České republiky a Vojenské policii,

b)  krajským úřadům v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupkusprávním deliktu podle tohoto zákona nebo pro účely vedení jiného řízení podle tohoto zákona a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 83 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel,

b)  nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

c)  nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,

d)  jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí,

e)  jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,

f)   jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,

g)  jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla,

h)  jako zaměstnanec technické zkušebny v rozporu s § 27 odst. 3 nezachová mlčenlivost,

i)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,

j)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu,

k)  jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,

l)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla,

m) v rozporu s § 60 odst. 1 provádí technické prohlídky silničních vozidel bez profesního osvědčení kontrolního technika,

n)  jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku ve stanoveném rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek,

o)  jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. b) nevyznačí zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad,

p)  jako kontrolní technik v rozporu § 61a odst. 1 písm. b) nevloží údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly,

q)  jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 2 neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce kontrolního technika,

r)   jako mechanik v rozporu s § 67a písm. a) nepostupuje stanoveným způsobem nebo ve stanoveném rozsahu při měření emisí nebo při vyznačování měření emisí,

s)  jako mechanik v rozporu s § 67a písm. b) neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce mechanika nebo jejich změny, nebo

t)   v rozporu s § 69 odst. 1 provádí měření emisí silničních vozidel bez profesního osvědčení mechanika,

u)  jako mechanik v rozporu s § 67a písm. c) nevloží údaje o výsledku měření emisí do informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice měření emisí.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) a m) až u) lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Příkazem na místěV blokovém řízení lze za přestupky podle odstavce 1 písm. b) a i) uložit pokutu do 5 000 Kč. Ostatní přestupky nelze projednat příkazem na místěv blokovém řízení.

 

§ 83a PřestupkySprávní delikty právnických osob

§ 83a

 

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1a) nebo jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1a) poškodí nebo pozmění údaje v tomto záznamovém zařízení,

b)  provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel,

c)  jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,

d)  nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

e)  nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,

f)   jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí,

g)  jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,

h)  jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,

i)   jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla,

j)   jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nenahlásí změny údajů, poškození, odcizení nebo ztrátu paměťové karty dílny,

k)  jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 5 neodevzdá tuto kartu,

l)   v rozporu s § 15 uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo nedokončené silniční vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena,

m) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu,

n)  jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,

o)  jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu,

p)  jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla,

q)  provozuje stanici technické kontroly v rozporu s § 57 odst. 1 bez osvědčení k provozování stanice technické kontroly, nebo

r)   provozuje stanici měření emisí v rozporu s § 66 odst. 1 bez osvědčení.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice technické kontroly dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 48 odst. 4 nepředá protokol o technické prohlídce,

b)  v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly údaje podle § 48a odst. 1,

c)  v rozporu s § 58 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby technické prohlídky vozidel byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim zakázána činnost podle § 82 odst. 3,

d)  v rozporu s § 58 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,

e)  v rozporu s § 58 odst. 1 písm. c) neprovozuje stanici technické kontroly v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly a s podmínkami podle § 54,

f)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění technických prohlídek vozidel byly schváleny a metrologicky navázány,

g)  v rozporu s § 58 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby technické prohlídky jednotlivých kategorií vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování technických prohlídek,

h)  v rozporu s § 58 odst. 1 písm. f) nezajistí, aby údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vloženy do informačního systému,

i)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. g) nezajistí řádné zpracování záznamníku závad a protokolu o technické prohlídce vozidla,

j)   v rozporu s § 58 odst. 2 neoznámí změny údajů nebo dokladů, nebo

k)  v rozporu s § 58 odst. 3 nepředloží písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice měření emisí dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje stanici měření emisí v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o oprávnění k jejímu provozování podle § 65 odst. 1 písm. c), e) a f), nebo

b)  v rozporu s § 67 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby měření emisí vozidel byla prováděna osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení mechanika,

c)  v rozporu s § 67 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické vybavení a uspořádání druhu stanice měření emisí, včetně manipulačních prostor, zařízení na odsávání výfukových plynů, větrání, vytápění, bylo v souladu s osvědčením vydaným podle § 66 a prováděcím právním předpisem,

d)  v rozporu s § 67 odst. 1 písm. c) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány,

e)  v rozporu s § 67 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby bylo postupováno stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu při měření emisí a při vyznačování měření emisí,

f)   v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly údaje podle § 48a odst. 1.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které byla přidělena zvláštní registrační značka, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 38a odst. 5 písm. b) nezajistí, aby při zkušebním provozu nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu, životní prostředí a život a zdraví člověka,

b)  v rozporu s § 38a odst. 5 písm. c) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami za jiným účelem, než je zkušební provoz,

c)  v rozporu s § 38a odst. 5 písm. d) nevede záznam o každé provedené zkušební jízdě silničního vozidla v knize jízd,

d)  v rozporu s § 38a odst. 5 písm. g) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při zkušebním provozu,

e)  v rozporu s § 38b odst. 4 písm. a) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami za jiným účelem, než je manipulační provoz,

f)   v rozporu s § 38b odst. 4 písm. b) nevede záznam o každé provedené jízdě silničního vozidla v knize jízd, nebo

g)  v rozporu s § 38b odst. 4 písm. e) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při manipulačním provozu.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 29) nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 30)

a)  uvede v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení z oběhu nepravdivé údaje, nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí,

b)  použije odpojovací zařízení,

c)  dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo neúplné vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena,

d)  neoprávněně opatří vozidlo štítkem nebo neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu, nebo

e)  padělá nebo neoprávněně pozmění prohlášení o shodě, jímž bylo opatřeno vozidlo nebo neúplné vozidlo, nebo značku schválení typu, jíž byla opatřena konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo zástupce výrobce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neposkytne v rozsahu a způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 29) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 30)

a)  pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo jiné výrobce, nebo

b)  údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků určené pro samostatné provozovatele, autorizované obchodní zástupce, opravny nebo jiné výrobce.

(7) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 5 písm. c),

b)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. p), odstavce 2 písm. e) nebo g) anebo odstavce 3 písm. c) nebo e),

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), j), k), m), o), q) nebo r), odstavce 2 písm. c), d), f) nebo h), odstavce 3 písm. a), b) nebo d), odstavce 5 písm. a), b), d) nebo e) anebo odstavce 6, nebo

d)  50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo n), odstavce 2 písm. a), b), i), j) nebo k) anebo odstavce 4.

(8) Jestliže je přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. l) spáchán hromadným uváděním na trh silničních vozidel, systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatných technických celků vozidla nebo nedokončených vozidel, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.

 

Společná ustanovení

§ 84 Společná ustanovení

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a)  ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. h), q) a s) a správní delikty podle § 83a odst. 1 písm. l) a § 83a odst. 5 a 6,

b)  krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. m) až p),) a správní delikty podle § 83a odst. 1 písm. q) a § 83a odst. 2, a

c)  obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. a) až g), i) až l), r) a t),) a správní delikty podle § 83a odst. 1 písm. a) až k) a m) až p) a r) a § 83a odst. 3 a 4.

(25) Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. b) a i) mohou projednat orgány Celní správy České republiky příkazem na místěv blokovém řízení.

(3(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 13a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností a pokuty uložené krajským úřadem jsou příjmem kraje. Pokuty uložené ministerstvem a pokuty uložené v blokovém řízení jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

v z. Buzková v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

 

 

____________________________________________________________

1)       Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.Vyhláška č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel.

1a)      Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

2)        § 15 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb.

5)        Zákon č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6)       Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

6a)     § 154 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

6b)     § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

7)        Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel, vyhlášená pod č. 176/1960 Sb., ve znění změn vyhlášených pod č. 42/1996 Sb.

8)       Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

9)       Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9b)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

9c)      Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

10)     § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).

11)     Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12)     Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

13)     Zákon č. 64/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13a)   § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.