Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 553/1991 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 31.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 731. 5. 2017 do 31. 1230. 6. 2017)

553/1991 Sb.

ZÁKON

o obecní policii

ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb.,

zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb.,

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb.. a zákona č. 18365/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2

 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

a)  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b)  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c)  dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d)  se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e)  se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f)   se podílí na prevenci kriminality v obci,

g)  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích 5) v obci,

h)  odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4b Spolehlivost

Spolehlivost

 

(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku 22)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7

 

(1) Strážník je pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10

 

(1) Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob.

(2) Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Oprávnění strážníků

§ 11 Vysvětlení

 

Oprávnění požadovat vysvětlení

 

(1) Strážník je oprávněn

a)  požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12 Prokázání totožnosti

 

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

 

(1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.

(2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,

a)  jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,

b)  jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu,

c)  jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),

d)  jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,

"e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,

f)   jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),

g)  jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu nebo, přestupku nebo jiného správního deliktu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17 Oprávnění odejmout věc

 

Oprávnění odejmout věc

 

(1) Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí  14) nebo může být zabrána. 15)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17a

 

(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,

a)  které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,

b)  které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,

c)  které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo

d)  je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a jeho řidič není na místě přítomen.

(2) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.

(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku příkazem na místěv blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 27a - 28a PřestupkySprávní delikty

 

(1) Obec se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že pověří plněním úkolů obecní policie osobu, která nemá osvědčení, nebo nezajistí, aby stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie obsahovaly jednotné prvky.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 20 000 Kč.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 28a

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikt podle § 27a v prvním stupni projednává ministerstvo a přestupky podle § 28 obecní úřad; přestupek obec.

(2) Přestupky podle § 28 odst. 1 a 2 nelze projednat příkazem na místě.

(5) Pokuta za správní delikty je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

 

§ 29

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

 

 

____________________________________________________________

 

1)        § 27 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2)        § 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

3)        § 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 234/2006 Sb.

4)        § 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a zákona č. 234/2006 Sb.

4a)      § 1 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 311/2002 Sb.

5)        § 34 zákona č. 128/2000 Sb.

5a)      § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

6)        Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

           Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7)        Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

8)        Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8a)      Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

9)        § 124 odst. 1 a 2 zákoníku práce.

10)      § 42 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

11)      § 76 odst. 2 trestního řádu.

12)      § 89 odst. 5 trestního zákona.

13)      Např. § 20 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

14)      § 15 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.

15)      § 18 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.

15a)    Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

15d)    § 17 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16)      § 13 trestního zákona.

17)      § 14 trestního zákona.

18)      Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.

19)      § 89 odst. 11 trestního zákona.

20)      Např. zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

21)      Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

22)      § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.