Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 539/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

539/1992 Sb.

ZÁKON

o puncovnictví a zkoušení drahých kovů

(puncovní zákon)

ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb., zákona č. 157/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017243/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA II

 

Přestupky

Pokuty

 

§ 43 - § 45

 

(1) Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

(1) Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 500000 Kč v případě, že kontrolovaná osoba

a)  neučiní oznámení podle § 35 nebo je učiní opožděně, či neúplně,

b)  používá výrobní nebo odpovědnostní značku v rozporu s tímto zákonem nebo takové jednání umožní,

c)  nesplní povinnosti podle § 39 odst. 1 až 3 nebo § 40 odst. 2,

d)  nevede evidenci vyžadovanou tímto zákonem nebo ji vede neúplně.

(2) Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

(2) Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 1000000 Kč v případě, že kontrolovaná osoba

a)  obchoduje s úředně neoznačeným zbožím, které podléhá povinné puncovní kontrole nebo takové zboží k obchodování má anebo k prodeji nabízí,

b)  obchoduje se zbožím, které v rozporu s tímto zákonem není označeno ryzostním číslem,

c)  padělá nebo zneužije puncovní značku nebo obchoduje se zbožím, ač je jí známo, že je takovouto značkou označeno,

d)  obchoduje se zbožím označeným vyšším ryzostním číslem, než je skutečná ryzost tohoto zboží,

e)  se dopustí při prodeji klamavého označení,

f)   prodá nebo jinak uvede do oběhu dentální drahé kovy, které nesplňují podmínky podle § 31 odst. 1,

g)  nepoužívá stanovená měřidla 7) nebo je používá bez platného ověření anebo je nemá v provozovně k dispozici,

h)  brání inspektorovi ve výkonu kontroly, její výkon ztěžuje zejména tím, že mu neumožní vstupovat do příslušných prostorů, nahlížet do evidence nebo nepředloží inspektorem požadované zboží nebo neposkytne ve lhůtě stanovené inspektorem potřebnou součinnost,

i)   dopustí se jednání uvedených v odstavci 1 opakovaně,

j)   nepředloží ve lhůtě stanovené inspektorem zboží k provedení puncovní kontroly,

k)  jako výrobce klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů používá tyto materiály ke klenotnické výrobě, nebo pro dentální účely anebo je k těmto účelům uvádí do oběhu, aniž by byla držitelem platného osvědčení podle ustanovení § 48.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z ostatních povinností uložených tímto zákonem.

(4) Za přestupek lze uložitPuncovní úřad uloží pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

b)  výše 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

d)  1 500 000 Kč, byl-li  v případě, že jednáním uvedeným v odstavci 2 písm. a) až f) získán získala kontrolovaná osoba majetkový prospěch velkého rozsahu, 12) který by jí jinak nenáležel.

(4) Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 50 000 Kč za nesplnění ostatních povinností uložených tímto zákonem.

 

§ 44

 

Přestupky podle tohoto zákona projednává Puncovní úřad.

Ukládání pokut

 

(1) Dopustí-li se kontrolovaná osoba více protiprávních jednání, uloží jí Puncovní úřad pokutu podle ustanovení vztahujícího se na protiprávní jednání nejpřísněji postihované.

(2) Řízení o uložení pokuty podle § 43 může Puncovní úřad zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se o protiprávním jednání dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k takovému jednání došlo.

(3) Při stanovení výše pokuty Puncovní úřad přihlíží zejména k závažnosti, způsobu a době protiprávního jednání, k rozsahu způsobených následků a k včasnosti a účinné součinnosti při odstraňování nedostatků.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu republiky.

 

§ 45

 

(1) PřestupkuPokutu za jednání podle § 43 odst. 1 až 4 se dopustíPuncovní úřad uloží i tentomu, kdo bez příslušného oprávnění vykonává stejnou činnost jako výrobce nebo obchodník.

(2) PřestupkuPokutu za jednání podle § 43 odst. 2 písm. c) se mohou dopustituloží Puncovní úřad i jiné osobyjiným osobám než výrobci nebo obchodníciobchodníkovi.

(3) PřestupkuPokutu za jednání podle § 43 odst. 2 písm. e) a odst. 3 se dopustíuloží Puncovní úřad i osobyosobám, které se při provozování obchodní živnosti nebo živnosti poskytující služby 13) dopustí klamavého označení.

(4) Při ukládání pokut podle odstavců 1 až 3 se užije ustanovení § 44 obdobně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 58

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1992.

 

 

1)       § 12 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

2)       Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2a)     Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2b)     Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

2c)     Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

4a)     Například vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 390/2000 Sb.

6)       § 14 a 15 zákona č. 6/1993 Sb.

6a)     Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6b)     § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.

6c)     § 17 zákona č. 455/1991 Sb.

6d)     Zákon č. 121/2000 Sb.

7)       § 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

8)       Například občanský soudní řád, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

9)       Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších přepisů.

11)     Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

12)     § 64 zákona č. 455/1991 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.