Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 512/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 10.2.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 710. 2. 2016 do 30. 6. 2017)

512/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2002

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb., vyhlášky č. 39/2016 Sb.. a vyhlášky č. 173/201739/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 1

 

(1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen "úředníci"), kteří vykonávají správní činnosti

a)  při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,

b)  v silniční dopravě,

c)  při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,

d)  při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,

e)  při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,

f)   při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,

g)  při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,

h)  při správě daní, a poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů,

i)   při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,

j)   v územním plánování,

k)  při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

l)   při výkonu veřejného opatrovnictví,

m) v sociálních službách,

n) m) při sociálně-právní ochraně dětí,

on)  při správě živnostenského podnikání,

po)  při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy,

qp)  ve školství,

r) q)  při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,

s)r)   při správě matrik a státního občanství,

t) s)  při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,

u)t)   při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,

vu)  ve zdravotnictví,

wv)  ve vodním hospodářství,

xw)  v lesním hospodářství a myslivosti,

yx)  v zemědělství,

zy)  v ochraně přírody a krajiny,

aa) z)  v ochraně ovzduší,

bb)aa)     v hospodaření s odpady a nakládání s obaly,

cc)   přibb)     při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickýmitěmito látkami nebo chemickými směsmi,

dd)cc)     při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění,

ee)dd)     při ochraně zemědělského půdního fondu.

(2) V příloze k této vyhlášce jsou ve sloupci 4 stanoveny náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti, jejichž rozpracování bude provedeno v souboru zkušebních otázek.

 

§ 2

 

(1) Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") má tyto náležitosti

a)  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení úředníka,

b)  správní činnost, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní činnosti uvedené v příloze k této vyhlášce,

c)  datum vyplnění přihlášky, název, adresa územního samosprávného celku a podpis vedoucího úřadu,

d)  adresa územního samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí den, místo a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury.

(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce originál osvědčení převedený do elektronické podoby.

a)  originál tohoto osvědčení či jeho úředně ověřenou kopii v případě, že je úředník přihlašován listinnou podobou přihlášky, nebo

b)  originál osvědčení převedený do elektronické podoby, je-li úředník přihlašován elektronickým způsobem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.

(3) Přihlašování ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti provádí územní samosprávný celek v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního zákona, anebo v listinné podobě.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti

 

1.

Ústřední správní úřadorgán

2.

Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti (§ 6 odst. 1)

3.

Správní činnosti

(§ 1 odst. 1)

4. Náplně

Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých správních činností (§ 1 odst. 2) Náplně správních činností zahrnují také případnévčetně rozhodování o přestupcích v příslušné oblasti.a jiných správních deliktech podle příslušných zákonu a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy

silniční hospodářství

při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství

Zákonzákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.;

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

- výkon působnosti silničního správního úřadu, zejména zařazování pozemních komunikací, rozhodování o připojení pozemních komunikací, uzavírkách, zvláštním užívání, pevných překážkách, umísťování podzemních vedení, věcných břemenech, obecné užívání pozemních komunikací a jeho zpoplatnění, odstraňování vraků, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, odpovědnost vlastníků pozemních komunikací, ochrana pozemních komunikací, kontrolní vážení, výkon státního Zákon č. výkon státního dozoru183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích,

- rozhodování o ohlášení stavby, stavebním povolení, změně stavby před dokončením, kolaudačním souhlasu, předčasném užívání stavby, zkušebním provozu, změně v užívání stavby, odstranění stavby, nezbytných úpravách stavbyzřizování věcných břemen.

silniční doprava

v silniční dopravě

Zákonzákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.;

- vydávání stanovisek k žádostem o koncese k provozování silniční dopravy a taxislužby, vydávání stanovisek k žádostem o učence v mezinárodní silniční dopravě,

- provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti dopravců,

- ověřování finanční způsobilosti dopravců,

- ověřování splnění podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti řidičů,  taxislužby,

- ověřování splnění podmínky dobré pověstí a finanční způsobilostí dopravců,

- vydávání oprávněníprůkazů způsobilosti řidiče taxislužby a vydávání průkazů řidiče taxislužby, ,

- rozhodování o udělení, změně a odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy,

- vydávání povolení dopravního úřadu,

- vydávaní licencí pro linkovou osobní dopravu,

- výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, vedení správního řízení v oblasti silniční dopravy,

- vedení rejstříku podnikatelů v silniční dopravě,

- schvalování jízdních řádů linkové osobní dopravy a jejich změn,

-evidence vozidel taxislužby.- vymáhaní dodržování zákona a předpisů souvisejících.

 

při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

- výkon státní správy při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

- rozhodování ve věci bodového hodnocení řidiče,

- rozhodování ve věci zadržení řidičského průkazu,

- přezkoumávání rozhodnutí o přestupku,

- kontrolní a metodická činnost,

při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- rozhodování o profesní způsobilosti řidiče.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

- rozhodování o udělení, omezení, podmínění, pozastavení a odnětí řidičských oprávnění,

- rozhodování o uložení povinnosti přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění,

- rozhodování o zrušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění a rozhodování o vrácení řidičských oprávnění,

- vydávání řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů držitelům řidičských oprávnění a vydávání řidičských průkazů příslušníkům států Evropské unie a příslušníkům jiných států,

- vyřizování ztrát řidičských průkazů a vydávání jejich duplikátů,

- řízení při odevzdání a navrácení řidičských průkazů,

- výkon činnosti v oblasti bodového hodnocení řidiče,

- rozhodování o vydání paměťové karty řidiče,

- rozhodování o zadržení řidičského průkazu.

při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,

- provádění zápisu údajů zapisovaných v registru vozidel a jejich změn,

- provádění zápisu údajů v technickém průkazu,

- silničního vozidla a jejich změn,

- rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu a zánik silničního vozidla,

- postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo tabulky registrační značky,

- rozhodování o přidělení registrační značky na přání,

- registr historických a sportovních vozidel.

 

při správním rozhodovánířízení a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy

Zákonzákon č. 266/1994 Sb., o draháchdráhách, ve znění pozdějších předpisů.;

Na úrovni krajského úřadu:

- projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části s ohledem na jeho dopady na dopravu provozovanou na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,

- projednávání- uzavíráni smluv o závazcích veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě,

- projednávám jízdních řádů pro veřejnou osobní drážní dopravu a jejich změn,

- projednávání návrhů na omezení a zastavení drážní dopravy.

Na úrovni obecního úřadu:

- zjišťování zdrojů ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení na drázedrahách speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,

- vydávání úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce a jeho změn,

- rozhodování o zrušení úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,

- rozhodování o omezení provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,

- udělování licencí k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,

- rozhodování ve sporech o uzavření smlouvy o provozováni drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce a o výkonu práv a povinností z léto smlouvy vyplývajících,

- rozhodování o změně licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,

- rozhodování o odejmutí licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,

- rozhodování o omezení provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,

- vydávání průkazu způsobilosti k řízení vozidla na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,

- udělování akreditace právnické nebo fyzické osobě k poskytování školení a ověřování odborné způsobilosti a znalostí osob zajištujících provozování dráhy a drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,

- nařizování přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob, řídících drážní vozidlo, rozhodování o omezení řízení nebo zákazu řízení, odjímání průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,

- ukládání a vybírání pokut,

- výkon vymezené působností,

- výkon státního dozoru ve věcech drah v přenesené působnosti podle věcné a územní působnosti,

- nařízení přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo

- rozhodování o omezení řízeni nebo zákazu řízení, odnímání průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na dráze speciální, tramvajové, a trolejbusové v obvodu působnosti obce,

- ukládání a vybírání pokut,

- výkon státního dozoru ve věcech drah v přenesené působnosti podle věcné a územní působnosti.

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou.

 

Ministerstvo financí

finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv

při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumupři přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících

Zákonzákon č. 128361/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 129247/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla;

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,200/1990 Sb., o přestupcích;

- výkon státní správy při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství na úseku evidence motorových vozidel a zákonného pojištění motorových vozidel, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi,

- přezkoumávání rozhodnuli o přestupku,

- kontrolní a metodická činnost.zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

- sestavování rozpočtu, popřípadě změn rozpočtu, závěrečného účtu a účetní závěrky,

- zpracování rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,

- zveřejnění návrhu rozpočtu před jeho projednáním v zastupitelstvu,

- předkládání rozpočtu, popřípadě změn rozpočtu, závěrečného účtu a účetní závěrky ke schválení zastupitelstvu,

- finanční hospodaření s prostředky rozpočtu v souladu se schváleným rozpočtem,

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně finančních operací týkajících se rozpočtových prostředků,

- provádění finančních operací týkajících se tvorby a použití peněžních fondů, nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného celku, sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními samosprávnými celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

- provádění kontroly vlastního hospodaření, hospodaření organizačních složek a zřízených a založených právnických osob,

- interní finanční audit,

- ukládání odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně,

- samosprávné nakládání s majetkem a vlastními finančními zdroji,

- nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a s prostředky poskytnutými ze zahraničí.

při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů

- rozhodování o udělení, omezení, podmínění, pozastavení a odnětí řidičských oprávnění,

- rozhodování o uložení povinnosti přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění,

- rozhodování o zrušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění a rozhodování o vrácení řidičských oprávnění,

- vydávání řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů držitelům řidičských oprávnění a vydávání řidičských průkazů příslušníkům států Evropské unie a příslušníkům jiných států,

- vyřizování ztrát řidičských průkazů a vydávání jejich duplikátů,

- řízení při odevzdání a navrácení řidičských průkazů.

při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

- rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,

- provádění zápisu údajů zapisovaných v registru vozidel a jejich změn,

- provádění zápisu údajů v technickém průkazu silničního vozidla a jejich změn,

- rozhodování o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu,

- postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo tabulky registrační značky.

Ministerstvo financí

finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv

při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

- samosprávné nakládám s majetkem a vlastními finančními zdroji,

- nakládání s finančními prostředky, které obdrží územní samosprávné celky ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a z rozpočtového určení dani.

daně

při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtůpoplatku

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990337/1992 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- postup správce daně a práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní při správě daní obecně,

- hmotně právní úprava místních a poplatků, včetně uplatnění speciálního procesního postupu při správě;

- spravování daní podle zákona,

- spravování místních poplatků.

Ministerstvo kultury

památková péče

při památkové péčipamátková péče a správě sbírek muzejní povahy

Zákonzákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.;

- správní řízení a další postupy při péči o kulturní památky a národní kulturní památky, při nakládání s nemovitostmi v památkových rezervacích, památkových zónách a v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón, při péči o archeologické nálezy a v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů.

Zákon- správní řízení při péči o památky,

zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětůpředmětu kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.;

- správní řízení při ochraně movitých památek. Zákon,

zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů.;

- správa muzejních sbírek.

Ministerstvo pro místní rozvoj

územní plánování

v územním plánování

Zákonzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.);

Na úrovni krajského úřadu:

- výkon státní správy na úseku územního plánování,

- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace kraje a jejich změny,

- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,

- poskytování územně plánovacích informací,

- evidence územně plánovací činnosti,

- metodická, koordinační a kontrolní činnost vůči příslušným obecním úřadům, výkon státního dozoru ve věcech územního plánování.

Na úrovni obecního úřadu:

- výkon státní správy na úseku územního plánování,

- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obce a jejíchjejich změny,

- vymezování zastavěného území,

- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,

- poskytování územně plánovacích informací,

- evidence územně plánovací činnosti.

stavební řád a vyvlastnění pozemků

při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního úřaduřádu a vyvlastnění

Zákonzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.); zákon ě. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);

Na úrovni krajského a obecního úřadu:

- výkon státní správy na úseku územního rozhodování; vedení jednotlivých řízení, zejména územního řízení a řízení o vydání územního opatření, vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, poskytování územně plánovacích informací a další činnosti podle stavebního zákona,

- na úseku stavebního řádu zejména souhrn znalostí při posuzování ohlašování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb; výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu; znalost povinností a odpovědnostiodpovědností osob při přípravě a provádění staveb, ; projednávání správních deliktů,

- na úseku vyvlastnění zejména vedení vyvlastňovacího řízení, posuzování splnění podmínek pro vyvlastnění a zrušení vyvlastnění, posuzování náhrad za vyvlastnění včetně náhrad třetím osobám.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

při výkonu veřejného opatrovnictví

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu:

- metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní správy na tomto úseku,

- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví pověřenými osobami.

Na úrovni obecního úřadu:

- vykonávání opatrovnictví nad osobami, jejichž opatrovníkem je obec, spočívající v jejich zastupování, správě jejich jmění a nezbytně souvisejících činnostech,

- účast při právních jednáních a účast v řízeních před orgány veřejné moci,

- zajištění vypracování zpráv opatrovníka, a případných návrhů a podnětů podávaných soudu.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sociální péče

 při řízení o dávkách a službách sociální péče

v sociálních službách

Zákonzákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

; vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ;

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, ;

Na úrovni krajského úřadu:

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

- správní řízení a rozhodování o registraci poskytovatelů sociálních služeb, v němž krajský úřad působí jako správní orgán I. stupně,  řízení

- vedení registru poskytovatelů sociálních služeb,

- spolupráce při zajišťování sociálních služeb a jiné pomoci osobám nacházejícím se v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů, kdy poskytovatel sociální služby ukončil její poskytování,

- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace a koordinace činnosti sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území svého správního obvodu, .

- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu sociální práce sociálními pracovníky.

- inspekce poskytování sociálních služeb.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

- správní řízení a rozhodování o úhradě za pobyt dítěte v domově pro osoby se zdravotním postižením umístěného na základě rozhodnutí soudu,

- zastupování osoby neschopné samostatného jednání při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby,

- zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci osobám ohroženým na životě nebo zdraví,

- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území svého správního obvodu.

Na úrovni pověřeného obecního úřadu:

- realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi.

sociálně-právní ochrana dětí

při sociálně-právní ochraně dětídělí

Zákonzákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ;

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, část druhá (rodinné právo), );

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. ;

- řízení o určení a popření rodičovství,

- řízení ve věcech osvojení,

- péče soudu o nezletilé,

- výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé.

 

Na úrovni krajského úřadu:

- rozhodování ve správním řízení a přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydaných ve správním řízení,

- metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní správy na tomto úseku,

- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami,

- vytváření koncepce a programů k rozvoji sociálně-právní ochrany dětí na území kraje,

- plnění úkolů krajského úřadu při zprostředkování náhradní rodinné péče,

- zajišťování konzultací o výkonu pěstounské péče,

- zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu,

- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, ,

- plnění úkolů kraje v souvislosti se zřízením a provozem zařízení sociálně -právní ochrany dětí,

- rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jeho výplata.

 

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

- rozhodování ve správním řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí, ,

- zajištění plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování náhradní rodinné péče a při uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,

- sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů a sledování dodržování práv dětídělí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

- zajišťování návštěv rodičů těchto dětí,

- provádění terénní sociální péčepráce v rámci plnění úkolůúkolu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

- vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich rodin, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte,

- vykonávání opatrovnictví a poručenství a účast u občanského soudního a správního řízení v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

- zajištění plnění úkolů obce s rozšířenou působností v rámci trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvým,

- zajištění vypracování návrhů a podnětů uložených zákonem v rámci působnosti tohoto úřadu,

- vykonávání kontroly a dozoru nad výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami, kterým pověření udělila komise pro sociálně-právní ochranu dětí,

- zajištění neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku,

- zajištění plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti a se zřizováním a provozem zařízení sociálně-právní ochrany dětí, ,

- poskytování součinnosti při výkonu rozhodnutí soudu o výchově nezletilých dětí,

- plnění úkolůúkolu obecního úřadu obce s rozšířenou působností při spolupráci s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti,

- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Na úrovni obecního úřadu:

- provádění terénní sociální práce v rámci plnění úkolůúkolu obecního úřadu,

- zajištění plnění úkolůúkolu spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti,

- zajištění vypracování návrhůnávrhu a podnětů podávaných obecním úřadem soudu,

- zajištění plnění úkolůúkolu obce v souvislosti se zřízením a provozem zařízení sociálně-právní ochrany dětí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

živnostenské podnikání

při správě živnostenského podnikání

Zákonzákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, );

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).;

zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisu;

Na úrovni krajského živnostenského úřadu:

- výkon řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu,

- rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů,

- spolupráce s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání,

- výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb.., o regulaci reklamy v zákonem stanoveném rozsahu,  včetně ukládání pokut za jeho porušení,

- vedení živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu,

- plnění dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy.

Na úrovni obecního živnostenského úřadu:

- činnosti spojené s posuzovánímposuzovaní oprávněnosti provozováníprovozováni živnosti fyzickými a právnickými osobami včetně posuzováníposuzovaní všeobecných podmínek provozování živnostiživností u fyzických osob,

- činnosti spojené se vznikem živnostenského oprávnění včetně vydávání výpisů z živnostenského rejstříkuživnostenských listu a rozhodování o koncesích,

- realizace kontrolních činností podle kontrolního řáduzákona o státní kontrole a dalších zákonů,

- činnosti spojené s vedením živnostenského rejstříku, včetně provádění zápisů týkajících se podnikatelů a vydávánívydáváni úředních opisů z jeho veřejné a neveřejné části, časti,

- činnosti spojené se zánikem živnostenského oprávnění včetně jeho zrušení podle živnostenského zákona,

- plnění funkce centrálního registračního místa pro podnikatele.,

- činnosti spojené s ukládáním sankcí podle živnostenského zákona a některých dalších zákonů včetně ukládání pokut v blokovém řízení.

 

Správa státních hmotných rezerv

hospodářská opatření pro krizové stavy

při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy

Zákonzákon č. 97/1993 Sb., o působnosti správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů,především § 1 - -4, 6 - -8, 10 - -12, 16 - -17, 20 - -27 a 29 - -30, ;

vyhláška Správy státních hmotných rezerv č., 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů..;

Na úrovni krajského úřadu:

- zpracování podkladů, plánů a zajištění dodávek včetně využitívyužili informačního systému ARGIS,

- použití pohotovostních zásob, použití zásob pro humanitární pomoc,

- zajištění doplnění pracovních sil a prostředků subjektům hospodářské mobilizace,

- příprava a realizace regulačního opatření a jejich kontrola,

- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy a uplatnění sankčních pravomocí.

Na úrovni obecního úřadutirádu:

- zpracování podkladů, plánů a zajištění dodávek včetně využití informačního systému ARGIS,

- použití pohotovostních zásob,

- použití zásob pro humanitární pomoc,

- příprava a realizace regulačních opatření a jejich kontrola,

- kontrola přípravy a účinnostiúčinností hospodářských opatřeníopatřeni pro krizové stavy a plnění sankčních pravomocí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

školství

ve školství

Zákonzákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.);

 

Na úrovni krajského úřadu:

- koncepční činnost spočívající v tvorbě dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji ači v tvorbě výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji,

- rozhodování a další činnosti v rámci vedení rejstříku škol a školských zařízení,

- další rozhodování ve správním řízení, - zejména plnění úkolů nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, rozhodování o uznání zahraničního vzdělání, rozhodování o způsobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, přezkoumávání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria,

- přezkoumávání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria,

- činnosti v rámci rozpisu a poskytování finančních prostředků státního rozpočtu určených na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, svazkem obcí nebo jinou fyzickou či právnickou osobou, činnosti v rámci veřejnosprávní kontroly použití těchto finančních prostředků, jejich finančního vypořádání, rozborů hospodaření a sumarizace účetní závěrky,

- vytváření podmínek pro přípravu a hodnocení společné části maturitní zkoušky a podíl na její organizaci,

- činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí,

- další správní agendy, zejména udělování souhlasu k využitíse zřízením funkce asistenta pedagoga, souhlasu se zřízením třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle § 16 odst. 9 školského zákonas upravenými vzdělávacími programy, jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

- činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí,

- zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí a zpracovávání rozborů hospodaření s těmito finančními prostředky.

Ministerstvo vnitra

přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Zákonzákon č. 251/2016200/1990 Sb., o některých přestupcích.;

- aplikace úpravy jednotlivých skutkových podstat přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě (§ 4), přestupků proti veřejnému pořádku (§ 5), přestupků proti občanskému soužití (§ 7) a přestupků proti majetku (§ 8),

- rozhodování o jednotlivých skutkových podstatách přestupků fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob,

- ukládání správních trestů za tyto přestupky.- řízení o přestupcích proti veřejnému pořádku a majetku,

- vydávání rozhodnutí o přestupcích, sankce,

- řízení o přestupcích mladistvých,

- přezkoumání rozhodnutí o přestupku.

matriky a státní občanství

při správě matrik a státního občanství

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení;

zákon č.Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), );

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, );

vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ;

vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ;

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém;

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůvyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, vyhláška 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky.

;

- zápisy matričních událostí, matričních skutečností včetně jejich změn a oprav,

- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin,

- ověřování matričních dokladů, mají-li být použity v cizině,

- vedení a aktualizace sbírky listin,

- ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin,

- výměna matrik, vydávání výpisů z matričních knih a nahlížení do nich,

- užívání jména a příjmení a jejich změny,

- ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,

- řízení o žádosti o nabytí a pozbytí státního občanství České republiky a žádosti o vydání osvědčení (potvrzení) o státním občanství České republiky.

 

evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Zákonzákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ;zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a

zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- výkon státní správy na úseku evidence obyvatel,

- agendový informační systém evidence obyvatel,

- zápis, využívání a- poskytování údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel, ,

- kontrola údajů v agendovém informačním systému evidence obyvatel,

- problematika trvalého pobytu občanů,

- výkon státní správy na úseku rodných čísel,

- registr rodných čísel,

- využívání údajů z registru rodných čísel,

- přidělení, osvědčení, ověření a potvrzení rodného čísla,

- vydávání občanských průkazů,

- vedení evidence občanských průkazů,

- poskytování údajů z evidence občanských průkazů,

- vydávání potvrzení o občanském průkazu,

- rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu,

- povinnosti občanů ve vztahu k občanskému průkazu,

- a vydávání cestovních dokladů,

- vedení evidence cestovních dokladů,

- poskytování údajů z evidence cestovních dokladů,

- rozhodování o skončení platnosti cestovního dokladu,

- povinnosti občanů ve vztahu k cestovnímu dokladu.

civilní ochrana a obrana

při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení

Krizové řízení:

Ústavní zákon č. 110/1998133/1985 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, požární ochraně;

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. ,240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- zajišťování připravenosti na řešení krizových situací v působnosti územního samosprávného celku,

- zřizování a zajišťování činnosti pracoviště krizového řízení,

- poskytování součinnosti při zpracování krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností,

- plnění úkolů podle krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností,

- realizace krizových opatření za krizových stavů v podmínkách územního samosprávného celku,

- zajišťování podmínek pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností,

- zajišťování agendy zvláštních skutečností,

- příprava a realizace finančního zabezpečení krizových opatření, realizace kontrolní činnosti podle krizového zákona.

Ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém:

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.;

- zajišťování připravenosti na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva v působnosti územního samosprávného celku,

- realizace základních opatření ochrany obyvatelstva v působnosti územního samosprávného celku,

- zajišťování havarijní připravenosti a její ověřování cvičeními,

- organizování součinnosti mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími správními úřady a obcemi v kraji,

- vytváření podmínek pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události,

- zajišťování zpracování havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního plánu a poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,

- uzavírání dohod o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání,

- usměrňování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje,

- příprava a realizace finančního zabezpečení integrovaného záchranného systému,

- realizace kontrolní činnosti podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Požární ochrana:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

- výkon samostatné a přenesené působnosti v oblasti požární ochrany v působnosti územního samosprávného celku,

- koncepce požární ochrany v kraji,

- organizování požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného stavu ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje,

- zabezpečování podmínek pro činnost jednotek požární ochrany včetně financování jejich potřeb,

- vydávání nařízení kraje a obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany,

- zpracovávání stanovené dokumentace požární ochrany,

- organizování preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany,

- plnění úkolů při správě majetku v oblasti požární ochrany, včetně výstavby a údržby objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

- plošné pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a akceschopnost jednotky k zásahům mimo hasební obvod.

Ochrana před povodněmi:

Zákon č. - získávání informací a analýza rizik pro tvorbu krizových a havarijních plánů,

- tvorba povodňových plánů,

- tvorba plánu krizové připravenosti,

- tvorba havarijních plánů,

- kontrola připraveností na řešení krizových situací.

 

V kompetenci Ministerstva254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- zvládání povodňových rizik,

- organizace a provádění povodňových opatření,

- zpracování povodňového plánu v působnosti územního samosprávného celku,

- organizace povodňových prohlídek,

- organizace a příprava hlásné povodňové služby,

- příprava a činnost povodňových orgánů v působnosti územního samosprávného celku,

- vedení stanovené dokumentace,

- příprava a realizace finančního zabezpečení ochrany před povodněmi.

Zajišťování obrany státu:

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o;

- vyhodnocení objektů důležitých pro obranu státu a zpracování návrhů jejich obrany,

- plánování obrany státu, ve znění pozdějších předpisů.

- plnění úkolů a opatření v oblasti zajišťování obrany státu v působnosti územního samosprávného celku,

- vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny,

- plánování opatření kopatření pro vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a

-zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohroženípřípravy občanů k obraně státu.

Na úrovni krajského úřadu:

-  nebostanovení a realizace opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za válečného stavu, ,

- řízení evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb,

- vedení souborné evidence o určených věcných prostředkůprostředcích a jejich vlastníkůvlastnících a o fyzických osobosobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, .

- zabezpečování přípravy občanů k obraně státu,

- zpracování dílčího plán obrany kraje a dílčího plánu obrany Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností, :

- řešení žádostí o zproštění výkonu mimořádné služby,

- zabezpečování odvodního řízení podle požadavků krajského vojenského velitelství,

- vyžadování sil a - vedení evidence o vhodných věcných prostředcích a jejich vlastnících,

- vedení evidence nezbytných osobních údajů o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

- vedení evidence osobních údajů zdravotních pracovnic,

- provádění výběru vhodných věcných prostředků Armády ČR k záchranným pracím.

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek:kontroly určených věcných prostředků,

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

- spolupráce při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za krizových stavů,

- spolupráce s ozbrojenými bezpečnostními složkami.

Ochrana utajovaných informací:

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů.

- výkon státní správy ve věcech ochrany utajovaných informací v přenesené působnosti územního samosprávného celku.- rozhodnutí o určení věcných prostředků pro účely zajišťovaní obrany státu,

- rozhodnutí o povolání fyzických osob k pracovním výpomocem a pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu.

- podíl na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb,

- ukládání sankcí za nesplnění povinností,

- rozhodování o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Ministerstvo zdravotnictví

zdravotnictví

ve zdravotnictví

Na úrovni krajského úřadu:

zákon č.Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů:

 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu;

- vyřizování stížností, návrhů a podnětů vedených ve správním řízení,

- činnost nezávislých odborných komisí řádku za krizových stavů,

- správní řízení ve věci oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

- přezkoumávání lékařského posudku.

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

- zajištění dostupnosti přednemocniční neodkladné péče,

- kontrola plnění povinností stanovených tímto zákonem.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- tvorba sítě zdravotnických zařízení, související se zabezpečením dostupnosti zdravotních služeb.zdravotní péče a přednemocniční neodkladné péče,

- odvolací řízení, činnost znaleckých komisí,

zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních;

- správní řízení ve vydávání registrace a jejich změn,

zákon č. 48/1997 Sb., Zákono veřejném zdravotním pojištění;

- vyhlašování a realizace výběrových řízení pro uzavíraní smluv mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami,

- sledování zákonných lhůt pro výběrová řízení,

- zabezpečení činnosti výběrové komise a vyhodnocení výsledků její činnosti.

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.;

- kontrola zacházení s návykovými látkami a jejich evidence vev lékárnách a zdravotnických zařízeních,

- kontrola výdeje a evidence tiskopisů receptůanalýza ročních hlášení lékáren o stavu a žádanek s modrým pruhem, pohybu zásob návykových látek,

- zajištění a kontrola likvidace nepoužitelných návykových látek.,

- sestavování povinných hlášení (makovina, konopí),

- provádění kontrol dodržování rozhodnutí vydaných KÚ,

- ukládání pokut podle zákona,

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon- tvorba krizových a traumatologických plánů;

zákon č. 65/2017379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů;

zákon č. 378/200779/1997 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.).

Ministerstvo zemědělství

vodní hospodářství

ve vodním hospodářství

ZákonNa úrovni krajského úřadu, obecního úřadu obcí s přenesenou působností a obecního úřadu:

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, );

- správní rozhodování a výkon vodoprávního dozoru

- výkon kompetence vodoprávního úřadu,

- výkon kompetencí povodňového orgánu mimo povodeň,

- výkon pravomocí vodoprávních úřadu při mimořádných opatřeních,

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.);

- správní rozhodnutí a výkon vodoprávního dozoru,

- výkon kompetence vodoprávního úřadu, výkon kompetencí povodňového orgánu mimo povodeň,

- výkon pravomocí vodoprávních úřadů při mimořádných opatřeních,

- vydávání vyjádření a jiných opatření,

- správní rozhodování a výkon dozoru,

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích;

- rozhodování o přestupcích na úseku vodního hospodářství,

- vydávání vyjádření a jiných opatření.

 

V kompetenci Ministerstva životního prostředí:

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon);

- ochrana množství a jakosti povrchových a podzemních vod,

- ochrana před povodněmi.

zemědělství, myslivost a lesní hospodářství

v lesním hospodářství a myslivosti

zákon č. Zákon282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa;

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, );

vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, a vyhláška Mze č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohroženíohrazení lesů pod vlivem imisí, ;

vyhláška MZe č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánůorgánu státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky č. 52/1999 Sb., ;

vyhláška MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů, ;

vyhláška MZe č. 83/199655/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích;

vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesazpracování;

vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracovaní oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, ;

vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ;

vyhláška MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb., ;

vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb., vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ;

vyhláška MZe č. 219/1998vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,

vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát;

zákon č., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, );

vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin, vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin, ;zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,

zákon č. 282/1991 Sb., o působností České inspekce životního prostředí v ochraně lesa;

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, ;

vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.

449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, ;

vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších

podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů, ;

vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných

stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd,

; vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice, ;

vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.;

- výkon správních činností podle uvedených právních předpisů při výkonu veřejnéNa úrovni krajského úřadu, obecního úřadu obcí s přenesenou působností a obecních úřadů,

- rozhodování v oblasti státní správy v lesním hospodářství a lesů,

- rozhodování v oblasti státní správy myslivosti.

zemědělství, myslivost a lesní hospodářství

v zemědělství

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ;

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, );

Na úrovni krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- vyhlašování rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů, přidělování výkonu rybářského práva a ustanovování rybářských hospodářů,

- vyhlašování (rušení, změna statutu) chráněných rybích oblastí,

- posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů,

vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, );

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin, vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin,

zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění,

nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde po požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- vyhlašování rybářských revírů, hospodářských ukazatelů, přidělování výkonu rybářského práva a ustanovování rybářských hospodářů,

- vyhlašování (rušení, změna statutu) rybích oblastí,

- posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů.

Na úrovni krajského úřadu, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů:

- udělování výjimek pro výkon rybářského práva, ustanovování rybářské stráže a vydávání rybářských lístků.,

Zákonzákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ;

vyhláška č. 327/2012,2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.;

vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů;

Na úrovni obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- rostlinolékařská péče a ochranná opatření proti škodlivým organismům,

- základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku rostlinolékařské péče,

- přijímání opatření na úseku rostlinolékařské péče,

- státní správa na úseku rostlinolékařské péče,

- působnost obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče,

- ochrana včel při použití přípravků na ochranu rostlin

- evidence zemědělských podnikatelů podle § 2f a násl. zákona o zemědělství.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- evidence zemědělských podnikatelů podle § 2f a násl. zákona o zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí

ochrana přírody a krajiny

v ochraně přírody a krajiny

Zákon č. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. § 4 odst. 2114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci3, § 5 odst. 1, 3, 4, 5, § 7 odst. 2, § 8 odst. 1 a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevinodst. 2, §9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 13 odst. 1, § 22 odst. 1, § 30, § 31, § 34 odst. 2, § 37 odst. 2, § 43, § 44 odst. 1, § 46 odst. 1 a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,

nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichůodst. 4, § 49 odst. 4, § 50 odst. 3, § 56, § 63 odst. 1, § 66, § 67 odst. 1 a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy, nařízení Rady (ES) č. 708/2007, o používání cizích4, § 73 odst. 2, § 80 odst. 2, § 84, § 86 odst. 1 a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, 2, § 87, § 88, § 89, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.;

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, nařízení rady (ES) č. 338/1997 ze dne 9. prosince 1997, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, ); nařízení Rady (ES) č. 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi;zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.

- rozhodování ve správním řízení a dohled nad dodržováním zákonných ustanovení,

zákon č. - výkon správních činností podle uvedených právních předpisů při výkonu veřejné správy při ochraně přírody a krajiny.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.;

- správní činnost v lesním hospodářství a myslivosti v národních parcích.

ochrana ovzduší

v ochraně ovzduší

Zákonzákon č. 201/201286/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- výkon správních činností upravených v § 6 ustanovení § 3 odst. 2, § 95, § 5 odst. 1, 3 a 5, §6, 7, 8, 9, 10 a 11, § 6 odst. 3, § 115, 6 a 7, § 7 odst. 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 7, § 129, § 8 odst. 1, 3, 4, 5 a 7, § 139 odst. 1 až 3, § 154, § 17 odst. 1 písm. d), e) h) a 2, § 19 odst. 24, 5, 6, 11 a 12, § 21 odst. 1, 4 a 5, § 22, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1, § 253,4 a 5, § 38 odst. 7, § 26, § 28, § 301 a 2, § 40 odst. 14, 5, 8, 10 a 2, § 3711, § 41 odst. 6 a 7, § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2.1, 2 a 3, § 48, § 49 a § 50 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů;

- rozhodování ve správním řízení a dohled nad dodržováním zákonných ustanovení.

odpadové hospodářství

v hospodaření s odpady a nakládání s obaly

Zákonzákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.;

Na úrovni krajského úřadu:

- udělování souhlasu uděluje souhlas k provozování zařízení,  - § 14 odst. 1,

- udělování souhlasu- uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadůodpadu navzájem nebo s ostatními odpady,  - § 12 odst. 5,

- ukládání povinnosti- ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadůodpadu na skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil - § 46 odst. 2,

- udělování souhlasu s uzavřením skládky, stanovení doby- stanovuje dobu trvání a podmínekpodmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci,  podle - § 52,

- zpracování a vedení evidence - zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí,

zasílání informací o vydaných rozhodnutích a informací o provozu zařízení a dopravcích odpadů,

- přidělování identifikačních čísel zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením podle § 14 odst. 2 a malým zařízením podle § 33btohoto zákona - § 39 odst. 1, 9,

- rozhodovánírozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu považuje za odpad,  a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o léto otázce potřebuje ke své další činnosti - § 3 odst. 3,

- udělování souhlasu- uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok,

- udělování souhlasu- uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů,

- udělování souhlasu k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a písm. b) a souhlas s jeho zrušením,

- udělování souhlasu- uděluje souhlas k dispozicidispozicí se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy,  podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1,

- zákaz provozu zařízení k odstraňování odpadů,

- může zakázat provoz zařízení k odstraňovaní odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,

- může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4, .

- vedení, pravidelná aktualizace a zveřejňování seznamu osob oprávněných ke zpracování autovraků a doplňování informačního systému sledování toků vybraných autovraků,

- ukládání povinnosti zaplatit vybraný poplatek za uložení odpadů na skládku,

- kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a ukládání pokuty podle § 66 odst. 6,

- kontrola placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,

- rozhodování podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách a o informování o vydaných rozhodnutích,

- schvalování plánu recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci lodí

- rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

- podávání návrhupodává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,  podle § 5 odst. 2,

- udělování souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,

- udělování souhlasu- uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,  podle § 16 odst. 3,

- vedenívede a zpracovávání evidence odpadůzpracovává evidenci odpadu a způsobůzpůsobu nakládání s nimi, autovrakůzařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí,

- podávání informací podle tohoto zákona a na požádaní podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití odpadu,

- zasílání informací podle § 39 odst. 10,

- zajišťování bezpečného uskladněníjimi vyprodukovaného odpadu podle § 58 odst. 3, - § 39,

- zajišťování ochrany - hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,  - § 79 odst. 1,

- ukládání povinnosti odstranit odpad,

- zákaz činnosti, která způsobuje vznik odpadů,

- podávání vyjádření,

- kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a ukládání pokut- ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad, - § 79 odst. 1,

- ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 5,

- může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadli, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí.

Na úrovni obecního úřadu:

- kontrola využíváníkontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcíobci pro nakládání s komunálním odpadem a kontrola zbavovánípouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu ses tímto zákonem,  - § 17 a 17a),

- kontrola zajištění- ukládá právnickým osobám a fyzickým, osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,

- ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,

- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem, .

 

zákon č. - kontrola placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,

- ukládání pokut za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 a § 69 odst. 1.477/2001 Sb., o obalech;

- rozhodování ve správním řízení a dohled rad dodržováním zákonných ustanovení.

prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky

při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickýmitěmito látkami nebo chemickými směsmi

zákon č. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií;

Na úrovni krajského úřadu:

- rozhodování o zařazení objektu do skupiny podle § 6 odst. 1- schvaluje a § 6 odst. 2,

- určování objektů, u nichž může dojít k domino efektu, a rozhodování o zařazení těchto objektů do skupiny podle § 7 odst. 1,

- rozhodování o změně zařazení objektu do skupiny podle § 8 odst. 1,

- rozhodování o vyřazení objektu ze skupiny podle § 8 odst. 3,

- schvalování návrhu bezpečnostního programueviduje program, bezpečnostní zprávy,zprávu a jejich aktualizace a zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy, podle § 7 až 9,

- zajišťování projednání návrhu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu,

- zajišťování zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku posouzení rizik závažné havárie,

- stanovení zóny havarijního plánování a rozhodování o tom, že pro objekt - stanoví zónu havarijního plánování stanovovat nebude, na základě podkladů předaných provozovatelem podle § 12 odst. 4,

- poskytování informací o objektu,

zpracování informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie,

- rozhodování o schválení návrhu konečné- určuje objekty nebo zařízení, jejichž vzájemná poloha zvyšuje možnost vzniku závažné havárie v důsledku kumulativních a synergických účinků nebo zvyšuje závažnost jejich následků, a sděluje tuto skutečnost právnické osobě nebo fyzické osobě, která vlastní nebo užívá určený objekt nebo zařízení podle § 3 odst. 5,

- zpracovává vnější havarijní plán podle §12 odst. 4 až 7,

- zajišťuje veřejné projednaní programu bezpečnostní zprávy, vnějšího havarijního plánu a jejich aktualizace podle § 13,

- zpracovává informaci pro veřejnost v zóně havarijního plánování o riziku závažné havárie podle § 14,

- podává ministerstvu a Ministerstvu vnitra neprodleně písemné hlášení o vzniku a dopadech závažné havárie,

- zpracování doporučení pro provozovatele týkající se budoucích preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence závažné havárie,

- zpracování informace a konečnou zprávu o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků, podle § 15 odst. 3,

- kontrola dodržování povinností uložených zákonem, zpracování informace o výsledku kontroly,

- ukládání - kontroluje podle plánu kontrol schváleného ministerstvem, jak jsou provozovateli dodržována ustanovení tohoto zákona a rozhodnutí o uložených opatřeních vydaných okresním úřadem, a zpracovává informaci o výsledku kontroly a doručuje ji České inspekci životního prostředí podle § 22 odst. 4,

- ukládá provozovatelům pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem podle § 24 odst. 1,

- vydává rozhodnutí provozovatelům o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků při plnění povinností uloženýchstanovených tímto zákonem o prevenci závažných havárií nebo na jeho základě, včetně jehostanovení podmínek a lhůty kelhůt pro zjednání nápravy,  podle § 22 odst. 5,

- rozhoduje o zákazu činnosti provozovatele, pokud nesplní povinnosti uložené tímto zákonem, v jejichž důsledku může dojít k ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat životního prostředí nebo majetku, nebo k závažné havárii v objektu nebo zařízení tohoto provozovatele již došlo podle § 25 odst. 4,

zákon č.- vydávání závazného stanoviska pro účely vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby,

 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- kontrola a zjednání nápravy při dodržování ustanovení zákonů,

- rozhodování o zákazu užívání objektu nebo jeho částíve správním řízení a dohled nad dodržováním zákona a ukládání pokut.

ochrana zemědělského půdního fondu

při ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

- souhlas ke změně louky na ornou půdu - § 2 odst. 2,

- změna kultury zemědělské půdy - § 2 odst. 3,

- § 3 odst. 3 ukládání opatření k nápravě,

- při územně plánovací činnosti - § 5,

- při zpracování návrhů na stanovní dobývacích prostorů - § 6,

- při zpracování zadání staveb - § 7,

- při stavební, těžební a průmyslové činnosti - § 8,

- odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu - § 9,

- kontrolní činnost - § 18,

- rozhodování v pochybnostech - § 1 odst. 4,

- stanovování odvodů - § 11,

- ukládání sankcí - § 20.

při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění

Na úrovni krajského úřadu:

Zákonzákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.zákona č. 93/2004 Sb.;

- stanovení předmětu a rozsahu posuzování, záměru, koncepce, dotčeného území, dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, kategorií posuzovaných záměrů, jejich členění, určení, zda záměr či koncepce je v souladu se zákonemnaplňuje dikci zákona, zařazení záměru,

- zajištění účasti veřejnosti v procesu posuzování,

- kontrola náležitostí předkládaných vzniklých dokumentů (oznámení, oznámení koncepce, dokumentace, vyhodnocení koncepce, posudek),

-) a jejich dodržování při vydávání závěru zjišťovacího řízení a stanovisek, či stanoviska,

- zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu procesu posuzování,

- zajištění dodržování povinností úřadů vykonávajících státní správu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí,

- vydávání vyjádření a stanovisek při- posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb. v průběhu pořizování územního plánu nebo jeho změny.při územním a stavebním řízení,

Zákonzákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.;

- realizace působnosti orgánů státní správy v oblasti integrované prevence, IPPC,

- kontrola plnění povinností provozovatelů dotčenýchIPPC zařízení,

- vedení povolovacích řízení,  a určení poplatků,

- zajištění účasti veřejnosti v procesu integrovaného povolování,

- zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu povolování a provozu zařízení,

- stanovení a aplikace nejlepších dostupných technik,

- přezkum integrovaných povolení,

- stanovování sankcí a nápravných opatření,

- uplatnění integrované prevence v procesech podle jiných předpisů (např. při územním a stavebním řízení)..

 

ochrana zemědělského půdního fondu

při ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

- souhlas se změnou trvalého travního porostu na ornou půdu,

- evidence informací o kvalitě zemědělské půdy a evidence odnětí zemědělské půdy,

- postupy při znečištění zemědělské půdy nebo ohrožení zemědělské půdy erozí a opatření k nápravě,

plošná ochrana zemědělského půdního fondu,

- ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti,

- ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů,

- ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování dokumentace pro umístění záměru,

- ochrana zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu,

- odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu,

odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.