Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 505/1990 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

505/1990 Sb.

ZÁKON

o metrologii

ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,

zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017264/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VI - ÚHRADAÚHRADY A PŘESTUPKYPOKUTY

ÚHRADAÚHRADY A PŘESTUPKYPOKUTY

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 PřestupkyPokuty subjektům

 

Přestupky

 

(1) Subjekt se dopustí přestupku tím, že

Pokuty subjektům

 

(1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč subjektu, který

a)  uvedl do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo být;

b)  použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený;

c)  neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední značku měřidla;

d)  ověřil stanovené měřidlo bez oprávnění podle § 14 nebo 16, nebo provedl úřední měření bez oprávnění podle § 21, nebo opravil, popřípadě provedl montáž stanoveného měřidla bez registrace podle § 19 tohoto zákona;

e)  neposkytl zaměstnancům Českého metrologického institutu zákonem stanovenou součinnost;

f)   neplní povinnosti stanovené v § 18;

g)  opatřil certifikovaný referenční materiál neplatným certifikátem;

h)  uvedl na trh nebo distribuoval hotově balené zboží označené symbolem "e", nebo lahve označené symbolem "3" v rozporu s § 9a odst. 3, 4, 6 nebo 9, nebo uvedl na trh nebo distribuoval hotově balené zboží v rozporu s § 9a odst. 2,

i)   jako žadatel o prodloužení platnosti ověření neseznámil osoby dotčené měřením s prodloužením doby platnosti ověření podle § 9 odst. 10;

j)   provedl konstrukční změnu stanoveného měřidla bez povolení podle § 11 odst. 4.

(2) Za přestupekPři ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se Úřad o porušení povinnosti podle odstavce 1 lze dověděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, uplynuly-li od porušení povinnosti tři roky.

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává Úřad.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty a její výnos plyne do státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.