Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 492/2005 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 1.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017)

492/2005 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2005

o krajských normativech

ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb., vyhlášky č. 110/2011 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb.,. a vyhlášky č. 280/2016 Sb.

a vyhlášky č. 243/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4

 

(1) Základní částka se z ukazatelů uvedených v § 2 odst. 1 stanoví vztahem

a)  u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky:

1/Np x PP x 12 x 1,Proc + 1/No x Po x 12 x 1,Proc + ONIV,

b)  u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky:

1/Np x PP x 12 x 1,Proc + ONIV,

c)  u školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky:

1/No x Po x 12 x 1,Proc + ONIV,

kde Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 17), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance 18), a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb 19).

(2) Pokud rozdíl mezi základními částkami pro jednotlivé obory vzdělání nebo pro jednotlivé typy školských zařízení stanovenými podle odstavce 1 nepřesáhne 3 % z ročního objemu neinvestičních výdajů celkem, ani 3 % z ročního objemu mzdových prostředků připadajících na jednotku výkonu, může krajský úřad upravit příslušné základní částky na stejnou výši, která je jejich průměrem.

(3) V případě 1 žáka nebo 1 studenta, který se vzdělává v distanční formě vzdělávání, se základní částka stanoví ve výši 0,05násobku základní částky stanovené pro denní formu vzdělávání v příslušném oboru vzdělání nebo vzdělávacím programu.

(4) V případě mateřské školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,5, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, s jehož zákonným zástupcemjemuž ředitel mateřské školy dohodlv souladu se zvláštním právním předpisem 11) stanovil délku pobytu v mateřské škole odpovídající rozsahu polodenního provozu.

(5) V případě mateřské školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,05, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o dítě individuálně vzdělávané.

(6(5) K základní částce stanovené podle odstavců 1 a 2 lze stanovit opravné koeficienty, kterými se základní částka vynásobí v případě škol a školských zařízení, kde je průměrný platový stupeň pedagogických pracovníků vyšší nebo nižší než krajský průměr promítnutý v ukazateli průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka. Takto stanovené koeficienty nesmí být nižší než 0,9 ani vyšší než 1,1.

(76) V případě základní školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka individuálně vzdělávaného 12).

(87) V případě škol, v nichž lze plnit povinnou školní docházku, se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí nebo ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky 13).

(98) V případě střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,05, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka nebo studenta, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu; tento koeficient se nevztahuje na případy, kdy jsou důvodem pro povolení individuálního vzdělávacího plánu speciální vzdělávací potřeby nebo mimořádné nadání žáka nebo studenta.

(109) Základní částku pro jednotku výkonu podle § 1 písm. ts) lze vynásobit opravným koeficientem stanoveným jako podíl průměrného počtu uvařených jídel za jeden pracovní den v měsíci říjnu probíhajícího školního roku a celkového počtu zapsaných ke stravování v probíhajícím školním roce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zásady pro zveřejnění krajských normativů

 

§ 7

 

(1) Krajský úřad zveřejní stanovené krajské normativy, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení a koeficienty podle § 4 odst. 65 způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 pracovních dnů po obdržení rozpisu rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 271/2001 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb.

2)       § 82 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

3)       Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 383/2005 Sb.

4)       Například vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

5)       Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

6)     Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

7)       § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

9)       § 1 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

10)      § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

11)     § 1 odst. 10 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.