Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 49/1997 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 16.11.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 16. 111. 7. 2017 do 31. 1215. 11. 2017)

49/1997 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. března 1997

o civilním letectví

a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,

zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,

zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 261183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2 Základní pojmy

Základní pojmy

 

(1) Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky.

(2) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 2520 kg.

(3) Výrobkem letecké techniky (dále jen "výrobek") se ve smyslu tohoto zákona rozumí letadlo, motor nebo vrtule.

(4) Letadlovými částmi a zařízeními se rozumí jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, aparatura, příslušenství nebo agregát včetně komunikačního vybavení, které je využíváno nebo určeno k použití při provozu nebo řízení letadla za letu a je vestavěné v letadle nebo k němu upevněné. Zahrnuje části draku, motoru nebo vrtule.

(5) Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je umístěné na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu.

(6) Vzdušným prostorem České republiky je prostor nad územím České republiky do výšky, kterou lze využít pro letecký provoz.

(7) Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím.

(8) Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, na němž se nachází letiště, nebo jeho část.

(9(9) Událostí se rozumí přerušení, závada, porucha nebo jiná mimořádná okolnost, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost letu, a která současně nemá za následek leteckou nehodu nebo vážný incident.

(10) Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, pošty nebo jiného nákladu letadlem za úplatu.

(1011) Leteckým dopravcem se rozumí osoba oprávněná provozovat obchodní leteckou dopravu na základě licence nebo jiného obdobného oprávnění.

(1112) Tuzemským leteckým dopravcem se rozumí letecký dopravce, který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy vydané příslušným správním orgánem České republiky.

(1213) Leteckým dopravcem jiného členského státu se rozumí letecký dopravce, který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy vydané příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace.

(1314) Leteckým dopravcem ze třetí země se rozumí letecký dopravce, který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy nebo obdobného dokladu vydaného příslušným orgánem státu, který není členským státem Evropské unie, státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederací.

(1415) Sérií nepravidelných letů se rozumí uskutečnění více než 3 letů v průběhu 2 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - LETECKÝ PERSONÁL

ČÁST TŘETÍ

 

LETECKÝ PERSONÁL

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ O LETECKÉM PERSONÁLU

 

§ 18 Letecký personál

 

(1) Fyzické osoby, které vykonávají činnosti k zajištění bezpečného a plynulého leteckého provozu, jsou leteckým personálem. Fyzické osoby, které se účastní letu na palubě letadla a vykonávají činnosti k zajištění bezpečného provedení letu nebo činnosti související s udržováním jejich kvalifikace nebo činnosti za účelem kontroly letu nebo letové způsobilosti, jsou posádkou letadla.

(2) Leteckým personálem jsou

a)  výkonní letci,

b)  obsluhující personál,

c)  pozemní letecký personál.

(3) Činnosti leteckého personálu mohou vykonávat osoby, které jsou odborně a zdravotně způsobilé a které mají platný průkaz způsobilosti k výkonu příslušné činnosti. Činnosti palubních průvodčích mohou vykonávat osoby, o nichž to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, přičemž průkaz způsobilosti se k výkonu těchto činností nevydává.

(4) Činnost výkonného letce může být vykonávána pro leteckého dopravce na základě pracovního poměru nebo na základě smlouvy podle občanského zákoníku; tato smlouva musí být písemná.

(5(4) Úřad vede evidenci leteckého personálu. Toto ustanovení neplatí pro palubní průvodčí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36 Letecká stavba

Letecká stavba

 

(1) Leteckou stavbou je

a)  dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení,

b)  dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické provedení a

c)  stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.

(2(2) Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a rádiová návěstidla.

(3) Speciálním stavebním úřadem 4) pro letecké stavby je Úřad.

(34) Úřad, jako speciální stavební úřad, vydá kolaudační souhlas podle stavebního zákona na základě posouzení provozní způsobilosti letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.

 

HLAVA IV

OCHRANNÁ PÁSMA

 

 

§ 37 - § 42 Ochranná pásma

Ochranná pásma

 

(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí Úřad opatřením obecné povahy podle správního řádu po projednání s úřadem územního plánování. Opatřením obecné povahy podle věty druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb.

(2) Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma

a)  letišť a

b)  leteckých zabezpečovacíchpozemních zařízení.

(3) Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma

a)  se zákazem staveb,

b)  s výškovým omezením staveb,

c)  k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly,

d)  se zákazem laserových zařízení,

e)  s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí,

f)   hluková 4a) a

g)  ornitologická.

(4) Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná pásma

a)  radiolokačníchradionavigačních zařízení, a

b)  navigačních zařízení,

c)  komunikačních zařízení,

d)  zařízení pro leteckou meteorologickou službu,

e)  zařízení pro leteckou informační službu,

f)   světelných a rádiových návěstidelzařízení a

gc)  podzemních leteckých staveb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA V

PROVOZNÍ OMEZENÍ KE SNÍŽENÍ HLUKU NA LETIŠTI

 

§ 42a - § 43 Provozní omezení ke snížení hluku na letišti

 

(1) Provozovatel letiště stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 35) zpracuje za každý kalendářní rok zprávu obsahující údaje o provozu a hlukové situaci na letišti a o zavedených a zamýšlených opatřeních ke snížení hluku a zhodnocení jejich dopadů (dále jen "zpráva o hlukové situaci") a zašle ji do konce měsíce března následujícího kalendářního roku Úřadu. Pro zpracování zprávy o hlukové situaci využije provozovatel letiště údaje získané za použití metody podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 35).

(2) Jsou-li na letišti podle odstavce 1 po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních let překračovány hygienické limity hluku stanovené zákonem upravujícím ochranu veřejného zdraví 36), doplní provozovatel letiště zprávu o hlukové situaci údaji o odhadovaném počtu osob vystavených hluku za předcházející dva kalendářní roky, plánovaném rozvoji letiště, předpokládaném vývoji hlukové situace na letišti a o možnostech zavedení nových opatření ke snížení hluku a zhodnocení jejich dopadů. Zprávu o hlukové situaci provozovatel letiště doplní do konce kalendářního roku, ve kterém ji zaslal Úřadu.

(3) Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci a v jejím doplnění stanoví prováděcí právní předpis.

Provozním omezením ke snížení hluku na letišti se rozumí opatření směřující k omezení přístupu podzvukových proudových letadel se vzletovou hmotností 34 tun a vyšší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující více než 19 na letiště nebo omezení jejich provozu na letišti.

 

§ 42b

 

(1) Jsou-li v souvislosti s provozováním letiště stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 35) po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních letdlouhodobě překračovány hygienické limity hluku stanovené zákonem upravujícím ochranu veřejného zdraví 36), Úřad rozhodne z moci úřední a za podmínek stanovených tímto přímo použitelným předpisem zvláštním právním předpisem 4a), Ministerstvo dopravy vydá rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na takovém letišti zajišťujícím v předcházejícím kalendářním roce více než 50 000 vzletů a přistání podzvukových proudových letadel ročně.

(2) Účastníky řízení o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti jsou pouze zúčastněné strany stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 35); to neplatí, jde-li o místní obyvatele, jejich zástupce a příslušné místní orgány (dále jen "místní obyvatelé"). O zahájení řízení uvědomí Úřad účastníky veřejnou vyhláškou. Řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené v oznámení o zahájení řízení; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce. Písemnosti se v řízení doručují účastníkům veřejnou vyhláškou; to se netýká provozovatele letiště.

(3) Úřad v rozhodnutí uvede den, od kterého mají být provozní omezení ke snížení hluku na letišti zavedena.

(4) Úřad před vydáním rozhodnutí zveřejní na úřední desce koncept výrokové části a odůvodnění rozhodnutí s uvedením, v jaké lhůtě, kde a jakým způsobem mohou účastníci řízení proti konceptu podávat námitky a navrhovat doplnění řízení a místní obyvatelé mohou uplatňovat připomínky. Po vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných ke konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí a návrhů na doplnění řízení Úřad upravený koncept opětovně zveřejní na úřední desce a zašle jej v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 35) příslušným orgánům členských států Evropské unie a Evropské komisi. K opětovně zveřejněnému konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí nelze námitky ani připomínky uplatnit; to platí i pro návrhy na doplnění řízení.

(5) Pokud to vyžaduje nebo umožňuje hluková situace na letišti, Úřad z moci úřední rozhodnutí změní. Na řízení o změně rozhodnutí se odstavce 2 až 4 použijí obdobně. Umožňuje-li to hluková situace na letišti, Úřad rozhodnutí zruší. Na řízení o zrušení rozhodnutí se odstavec 2 a odstavec 4 věta první použijí obdobně.

(2) Podkladem pro rozhodnutí podle odstavce 1 je zpráva o hlukové situaci na letišti nebo stanovisko podle zvláštního právního předpisu 4b). Zprávu o hlukové situaci na letišti zpracuje za každé 2 kalendářní roky provozovatel letiště a zašle ji Ministerstvu dopravy do 30. června roku následujícího po skončení druhého kalendářního roku, jehož se zpráva o hlukové situaci na letišti týká.

(3) Ministerstvo dopravy při vydání rozhodnutí vezme v úvahu

a)  přínos provozních omezení ke snížení hluku na letišti a v jeho ochranných pásmech podle § 37 a podle zvláštního právního předpisu 4c),

b)  předpokládané náklady na zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti a jejich vliv na provoz letiště.

(4) Rozhodnutí musí být zveřejněno po dobu 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí na úřední desce Ministerstva dopravy a bez zbytečného odkladu též v Letecké informační příručce, nejpozději však 2 měsíce před konáním konference Mezinárodního sdružení leteckých dopravců o letových řádech.

(5) Je-li to nezbytné k zamezení překračování hygienických limitů podle odstavce 1 může Ministerstvo dopravy rozhodnutím omezit provoz letadel určených podle právního předpisu Evropské unie 4d) (dále jen "určená letadla") na letišti, a to až po úplný zákaz jejich provozu. Přitom Ministerstvo dopravy přihlédne k charakteru provozu letadla, je-li mimořádné povahy, nebo jedná-li se o lety za účelem přestavby, opravy nebo údržby letadla.

(6) Rozhodnutím podle odstavce 5 Ministerstvo dopravy omezí počet vzletů a přistání určených letadel na letišti, a to na dobu 6 měsíců po právní moci rozhodnutí, tak, aby počet vzletů a přistání určených letadel na daném letišti nebyl vyšší než v témže období předchozího kalendářního roku. Nejdříve po uplynutí 12 měsíců po právní moci rozhodnutí podle odstavce 5 v něm Ministerstvo dopravy omezí počet vzletů a přistání určených letadel na letišti, nejvýše však ročně o 20 procent z celkového počtu vzletů a přistání každého provozovatele za předcházející kalendářní rok. Nastane-li počátek provozního omezení až v průběhu kalendářního roku, omezí Ministerstvo dopravy počet vzletů a přistání určených letadel v tomto kalendářním roce o poměrnou část výše uvedeného maximálního rozsahu.

(7) Rozhodnutí podle odstavce 1 zašle Ministerstvo dopravy po nabytí právní moci bez zbytečného odkladu Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.

(8) Náležitosti zprávy o hlukové situaci na letišti stanoví prováděcí právní předpis.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 49aa Odepření poskytování letových navigačních služeb

Odepření poskytování letových navigačních služeb

 

(1) Osoba poskytující letové navigační služby může odepřít jejich poskytování příjemci, který je vůči ní nebo vůči Evropské organizaci pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL) prokazatelně v prodlení s úhradou ceny za touto osobou dříve poskytnuté letové navigační služby, činí-li

a)  souhrnná výše jeho neuhrazených splatných pohledávek nejméně 100 000 Kč a

b)  doba prodlení nejméně 3 měsíce.

(2) Poskytování letových navigačních služeb nelze odepřít, byla-li by tím ohrožena bezpečnost nebo plynulost letového provozu, zejména jde-li o letadlo provozované příjemcem těchto služeb v letu.

(3) Nedohodne-li se s příjemcem jinak, zahájí osoba poskytující letové navigační služby jejich poskytování bezodkladně poté, co příjemce uhradil veškeré splatné pohledávky související s dříve poskytnutými letovými navigačními službami.

(4) Osoba poskytující letové navigační služby bezodkladně oznámí odepření jejich poskytování

a)  Úřadu,

b)  provozovateli letiště, na kterém poskytování těchto služeb odepřela,

c)  Evropské organizaciOrganizaci pro bezpečnost letecké navigace (leteckého provozu EUROCONTROL)..

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 55a Činnost Ústavu

Činnost Ústavu

 

(1) Ústav

a)  zjišťuje příčiny leteckých nehod a incidentů,

b)  plní úkoly příslušného orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení událostí v civilním letectví 37), včetně úkolů kontaktního místa a zveřejňování bezpečnostní zprávy.

b)  shromažďuje, zpracovává, vyhodnocuje a uchovává údaje o hlášených událostech.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 55d Hlášení událostí

Hlášení událostí

 

(1) Události jsou Ústavu povinny hlásit tyto osoby:

a)  provozovatel nebo pilot letadla s turbínovým motorem nebo letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy,

b)  osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,

c)  zaměstnanec v Úřadu podepisující osvědčení letové způsobilosti nebo doklad o provedené kontrole letové způsobilosti letadla s turbínovým motorem nebo letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy nebo o schválení způsobilosti letadlové části a zařízení k použití v civilním letectví,

d)  osoba pověřená poskytováním služby řízení letového provozu nebo letové informační služby,

e)  provozovatel letiště,

f)   osoba provádějící instalaci, modifikace, údržbu, opravy, zkoušky a kontroly technického zařízení potřebného k poskytování letových navigačních služeb,

g)  osoba zúčastněná na poskytování odbavovacích služeb.

(2) Ústav vede údaje poskytnuté v rámci hlášení událostí v elektronické podobě. Tyto údaje Ústav zpřístupní příslušným orgánům členských států Evropské unie a Evropské komisi. V případě potřeby Ústav oznámí vedené údaje příslušnému orgánu členského státu Evropské unie, na jehož území k události došlo, v jehož leteckém rejstříku je letadlo, kterého se událost týká, zapsáno, na jehož území bylo toto letadlo vyrobeno, nebo kterým byla provozovateli tohoto letadla vydána licence k provozování obchodní letecké dopravy.

(3) Ústav uchovává údaje poskytnuté v rámci hlášení událostí po likvidaci veškerých osobních údajů, které se vztahují k osobě podávající hlášení, a po likvidaci technických údajů, které poukazují nebo mohou poukazovat na totožnost osoby podávající hlášení, nebo třetích stran.

(4) Ústav každoročně zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup souhrnnou bezpečnostní zprávu obsahující údaje o událostech hlášených Ústavu za uplynulý rok.

(5) Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy, stanoví prováděcí právní předpis.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 57

zrušen zákonem č. 225/2006 Sb.

 

§ 58

 

(1) Úřad vydá v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 205i) licenci k provozování obchodní letecké dopravy na základě žádosti za těchto podmínek:

a)  fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 18 let, jsou plně způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň jeden z nich je odborně způsobilý,

b)  všechny fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo členy statutárního orgánu, dosáhly věku 18 let, jsou způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce právnické osoby splňuje podmínku odborné způsobilosti,

c)  žadatel prokáže, že splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 205i).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 71 - § 72 Obchodní letecká doprava dopravce ze třetí země

Pravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce

ze třetí země

 

(1) Letecký dopravce ze třetí země může provozovat pravidelnou obchodní leteckou dopravu do České republiky, z České republiky, na území České republiky nebo přes území České republiky na základě povolení vydaného Ministerstvem dopravy. Ministerstvo dopravy vydá povolení na žádost leteckého dopravce ze třetí země, je-li to v souladu s mezinárodní smlouvou o letecké dopravě, která je součástí právního řádu, nebo nepředstavuje-li to ekonomické nebo bezpečnostní riziko nebo riziko pro životní prostředí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 71c Nepravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země

Nepravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce

ze třetí země

 

(1) Letecký dopravce ze třetí země může provozovat nepravidelnou obchodní leteckou dopravu do České republiky, z České republiky, na území České republiky nebo přes území České republiky na základě povolení vydaného Ministerstvem dopravy. Ministerstvo dopravy vydá povolení na žádost leteckého dopravce ze třetí země, je-li to v souladu s mezinárodní smlouvou o letecké dopravě, která je součástí právního řádu, nebo nepředstavuje-li to ekonomické nebo bezpečnostní riziko nebo riziko pro životní prostředí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 88

 

(1) Ministerstvo dopravy podle tohoto zákona

a)  vykonává správu letadlových adres přidělených České republice mezinárodní organizací,

b)  zajišťuje provozování letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele,

cc)  v vydává rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti,

d)  ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra zajišťuje leteckou službu pátrání a záchrany,

de)  rozhoduje o udělení a odnětí přepravního práva leteckým dopravcům Evropské unie,

e)f)   rozhoduje o povolení a o zrušení povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy a nepravidelné obchodní letecké dopravy leteckého dopravce ze třetí země,

f) g)  schvaluje provozní a technické předpisy pro provoz sportovních létajících zařízení a výcvikové osnovy,

gh)  uděluje souhlas k letům za účelem výkonu státní správy,

h)i)   pověřuje právnickou osobu výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení a odnímá udělené pověření,

ij)   projednává přestupky fyzických a právnických osob na úseku provozu sportovních létajících zařízení,

j) k)  jmenuje zástupce České republiky do správní rady Evropské agentury pro bezpečnost letectví a do výboru ustanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1c),

k)l)   je dotčeným orgánem státní správy při pořizování územně plánovací dokumentace a v územním řízení, týkají-li se leteckých staveb,

l)  m) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů letecké dopravy,

m)n)  vede databázi, uděluje a odnímá pověření právnické osoby k vedení databáze, chrání a zpřístupňuje databázi podle § 51a,.

n)  předává Evropské komisi zprávu o uplatňování přístupu spravedlivého posouzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení událostí v civilním letectví 37).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 89

 

(1) Úřad

a)  spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a uzavírá s ní smlouvu o podmínkách spolupráce,

b)  plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1e),

c)  pověřuje

1.  právnickou osobu plněním úkolů v oblasti hodnocení shody nebo vhodnosti k použití složek a ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu a odnímá udělené pověření,

2.  posuzováním a ověřováním shody vlastností výrobku, posuzováním a ověřováním letové způsobilosti nebo kontrolou letové způsobilosti právnickou nebo fyzickou osobu a pozastavuje nebo odnímá udělené pověření,

3.  lékaře poskytovatele zdravotních služeb a po dohodě s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví určuje poskytovatele zdravotních služeb,

4.  fyzickou nebo právnickou osobu vyhodnocováním letových řádů leteckých dopravců a vydáváním s tím souvisejících doporučení,

d)  dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností,

e)  rozhoduje

1.  o schválení typu výrobku a posuzuje a ověřuje shodu vlastností výrobku,

2.  o letové způsobilosti a vydává osvědčení letové způsobilosti a ověřuje letovou způsobilost,

3.  o schválení letové způsobilosti individuálně vyrobeného výrobku a vydává osvědčení letové způsobilosti,

4.  o letové nezpůsobilosti letadla a odnímá osvědčení letové způsobilosti a uznává za platné osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem,

5.  o stanovení druhu letiště a o jeho změně,

6.  o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části,

f)   provádí kontroly letové způsobilosti,

g)  zadržuje osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti,

h)  uděluje souhlas ke zkušebnímu létání,

i)   schvaluje, uznává a kontroluje způsobilost letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení k jejich použití v civilním letectví,

j)   vydává, pozastavuje platnost a odnímá oprávnění k provádění vývoje, projektování, výroby, zkoušek, instalace, údržby, oprav, modifikací a konstrukčních změn výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,

k)  přiděluje a odnímá letadlovou adresu a vede seznam všech přidělených letadlových adres,

l)   vede evidenci leteckého personálu, vydává průkaz způsobilosti leteckého personálu a uznává platnost průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného jiným státem, zadržuje nebo odnímá průkaz způsobilosti leteckého personálu, nařizuje a provádí ověřování jeho odborné i letové způsobilosti, ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu a omezuje nebo zakazuje činnost, k níž je člen leteckého personálu oprávněn,

m) schvaluje bezpečnostní letovou normu provozovatele a odchylku od bezpečnostní letové normy provozovatele pro jednotlivý let,

n)  vydává povolení k provozování letiště a rozhoduje o jeho zrušení,

o)  vede evidenci letišť,

p)  určuje provozované letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště a pověřuje koordinátora přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům,

q)  dohlíží na plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace,

r)   dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1i),

s)  je příslušným úřadem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu 16),

t)   projednává přestupky fyzických a právnických osob na úseku provozu sportovních létajících zařízení,

u)  kontroluje plnění povinností tuzemského leteckého dopravce vypracovat plán pomoci obětem leteckých nehod a jejich příbuzným,

v)  sleduje provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním letectví 19),

w)  projednává přestupky fyzických a právnických osob na úseku zavedení postupů pro sledování provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním letectví 19) a

x)  vede Letecký rejstřík a rozhoduje o

1.  zápisu letadla do Leteckého rejstříku a o výmazu letadla z Leteckého rejstříku,

2.  zápisu zástavního práva k letadlu do Leteckého rejstříku a o výmazu zástavního práva z Leteckého rejstříku,

3.  předběžném přidělení poznávací značky nebo letadlové adresy,

4.  přidělení letadlové adresy pozemnímu kódovacímu zařízení a sportovnímu létajícímu zařízení a

5.  změně údajů zapisovaných do Leteckého rejstříku.

(2) Úřad dále

a)  schvaluje a zrušuje provozní způsobilost letiště,

b)  je speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby,

c)  zřizuje ochranná pásma k ochraně leteckých staveb,

d)  v dohodě s příslušnou krajskou hygienickou stanicí zřizuje ochranná hluková pásma,

e)  uděluje souhlas

1.  ke zřizování zařízení a k provádění činností v ochranných pásmech leteckých staveb a mimo ochranné pásmo k umístění staveb a zařízení přesahujících stanovenou výšku, nebo staveb a zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost leteckého provozu nebo mít rušivý účinek na stanovená letecká zařízení,

2.  právnické nebo fyzické osobě k poskytování letecké telekomunikační služby, letecké meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu služby tvorby letových postupů,,

3.  právnické nebo fyzické osobě k poskytování odbavovacích služeb a rozhoduje o jeho odnětí,

4.  k provozování leteckých veřejných vystoupení,

f)   v dohodě s Ministerstvem obrany rozděluje vzdušný prostor České republiky,

g)  vydává opatření obecné povahy, kterým se omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného prostoru České republiky,

h)  pověřuje právnickou osobu nebo fyzickou osobu poskytováním letištních služeb a odnímá udělené pověření,

i)   vydává osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi 18),

j)   určuje právnickou osobu a ruší určení právnické osoby k poskytování letových provozních a meteorologických služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování 17),

k)  schvaluje smlouvu o využití služeb uzavřenou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi 18),

l)   zrušuje oprávnění právnické osoby poskytovat letové provozní služby nebo meteorologické služby na základě smlouvy o využití služeb uzavřené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi 18),".

m) v dohodě s Ministerstvem obrany vyhrazuje části vzdušného prostoru České republiky k létání,

n)  uveřejňuje sdělení o tom, že je užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými oblastmi trvale nebo dočasně nebezpečné v Letecké informační příručce nebo jiným vhodným způsobem,

o)  vydává

1.  opatření obecné povahy, kterým se zavádí opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti nebo provozního přetížení letiště,

2.  povolení k létání letadla bez pilota,

3.  licenci k provozování obchodní letecké dopravy a rozhoduje o její změně nebo jejím odejmutí,

4.  osvědčení leteckého provozovatele a rozhoduje o jeho odejmutí,

5.  povolení k provozování leteckých prací,

6.  povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu,

7.  omezení nebo zákaz létání určitého sportovního létajícího zařízení,

p)  rozhoduje o omezení obchodní letecké dopravy, nejde-li o případ, kdy je toto rozhodování svěřeno na základě zvláštního právního předpisu jinému orgánu,

q)  zabezpečuje výkon státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, pokud není zabezpečen pověřenou osobou,

r)   pověřuje právnickou osobu výkonem státního dozoru nad poskytováním letových navigačních služeb a odnímá udělené pověření,

s)  plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy 6b) a přímo použitelnými předpisy Evropské unie,

t)   zabezpečuje koordinaci civilního letového provozu s vojenským letovým provozem,.

u)  vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti a plní další úkoly příslušného orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 35),

v)  dohlíží na plnění povinností zaměstnavatelů a organizací při uplatňování přístupu spravedlivého posouzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení událostí v civilním letectví 37),

w)  je příslušným úřadem pro osvědčování osob a organizací a vykonávání dohledu nad nimi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního letectví 1c).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA III

PŘESTUPKY

 

Díl 1

Přestupky fyzických osob

 

§ 92 Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,

b)  v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,

c)  v rozporu s § 18 odst. 3 vykonává činnost leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti,

d)  v rozporu s § 19 odst. 4 vykonává činnost leteckého personálu přesto, že ví o nemoci nebo o takových změnách zdravotního stavu, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti,

e)  v rozporu s § 40 zřídí zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké stavby bez souhlasu Úřadu,

f)   umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,

g)  v rozporu s § 54 nesplní příkaz velitele letadla,

h)  v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,

i)   v rozporu s § 81 odst. 1 užije sportovní létající zařízení za účelem dosažení zisku,

j)   v rozporu s § 84c odst. 1 řídí sportovní létající zařízení bez platného pilotního průkazu,

k)  nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,

l)   nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, poskytovatele letových navigačních služeb, leteckého dopravce nebo provozovatele leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,

m) provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence nebo povolení, provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení, nebo provozuje letiště bez povolení, nebo

n)  ohrozí bezpečnost letového provozu tím, že poškodí leteckou stavbu nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, nebo naruší činnost leteckého pozemního zařízení.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  jako provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel nebo osoba, jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neprodleně neohlásí nebo nedoloží Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku,

b)  jako provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1,

c)  jako konzultant v rozporu s § 55a odst. 3 nezachová mlčenlivost,

d)  jako provozovatel letadla, pilot letadla nebo poskytovatel leteckých služeb v rozporu s § 55b odst. 1 neoznámí Ústavu bez zbytečného odkladu jiný než vážný incident nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti,

e)  jako provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti,

f) e)  jako provozovatel letadla provozuje letadlo bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem, nebo

g)f)   jako provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem., nebo

g)  jako provozovatel letadla poruší povinnost stanovenou rozhodnutím o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro přidělování letištních časů 25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v čase, který se podstatně liší od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije přidělený letištní čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem, a tím naruší provoz letecké dopravy nebo letištní provoz,

b)  provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru 26),

c)  ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru 26),

d)  při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru 26), nebo

e)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod a incidentů v civilním letectví 19)

1.  zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti letectví,

2.  jako osoba zúčastněná na nehodě nebo vážném incidentu neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo k nehodě nebo vážnému incidentu,

3.  neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijala na základě jeho bezpečnostního doporučení, nebo

4.  nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení, nebo.

f)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví 37)

1.  jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto událost nebo ji nenahlásí ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem, nebo

2.  jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté z evropské centrální evidence.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo), odstavce 2 písm. a),

b)  do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j) nebo l), odstavce 2 písm. c) nebo d)), nebo odstavce 3 písm. e) bodu 1, 2 nebo 3 nebo písm. f),,

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), i) nebo n), odstavce 2 písm. b), f) nebo g)), nebo odstavce 3 písm. a),

d)  od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), f) nebo h), odstavce 2 písm. ed) nebo f)e), nebo odstavce 3 písm. b), c) nebo písm. e) bodu 4, nebo

e)  od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo m)), nebo odstavce 3 písm. d).

(5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti

a)  do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. e) nebo f),

b)  do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), i) nebo j), nebo odstavce 3 písm. b) nebo c), nebo

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 92b Přestupky na úseku užívání vzdušného prostoru

Přestupky na úseku užívání vzdušného prostoru

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím udělování průkazu způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího letového provozu 28) vykonává činnost řídícího letového provozu, řídícího letového provozu - žáka, instruktora nebo hodnotitele

1. 1.  řídícího letového provozu, řídícího letového provozu žáka nebo instruktora přesto, že ví o nemoci nebo o takových změnách zdravotního stavu, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti, nebo neoznámí poskytovateli letových navigačních služeb svoji zdravotní indispozici,

2.  aniž by oznámila poskytovateli letových navigačních služeb svoji zdravotní indispozici, nebo

2.  řídícího letového provozu, řídícího letového provozu žáka nebo instruktora bez platného průkazu způsobilosti, nebo

3.  zkoušejícího odborné způsobilosti nebo hodnotitele odborné způsobilosti pro místní a průběžný výcvik bez schválení Úřadem nebo bez platného průkazu způsobilosti,

b)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uspořádání toku letového provozu 29) nezajistí v případě pozastavení platnosti letového plánu jeho aktualizaci nebo zrušení, nebo

c)  poskytuje letecké služby bez pověření nebo souhlasu.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu

a)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

b)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),) bodu 1 nebo 2,

cc)  od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, nebo

d)  od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

(3) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti

a)  do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, nebo,

b)  do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2, nebo

c)  do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3.

 

Díl 2

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

§ 93 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,

b)  v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,

c)  v rozporu s § 40 zřídí zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké stavby bez souhlasu Úřadu,

d)  umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,

e)  v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,

f)   nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,

g)  nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, leteckého dopravce, poskytovatele letových navigačních služeb nebo provozovatele leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,

h)  využívá ke své letecké činnosti letecký personál bez platného průkazu způsobilosti,

i)   provádí vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace nebo konstrukční změny výrobků, letadlových částí nebo zařízení nebo leteckých pozemních zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společných pravidlech v oblasti civilního letectví 30) bez oprávnění,

j)   uvádí na trh výrobky bez platného osvědčení, nebo

k)  provozuje letiště bez platného povolení, provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence nebo bez povolení nebo provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a)  provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel nebo osoba, jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neohlásí nebo nedoloží Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku,

b)  provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1,

c)  koordinátor koordinovaného letiště vykonává v rozporu s § 32 odst. 4 svoji činnost bez pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jejím výkonem,

d)  provozovatel letiště

1.  uvedeného v § 42d odst. 1 neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle § 42g, nebonezašle zprávu o hlukové situaci na letišti ve stanovené lhůtě Úřadu podle § 42a odst. 1,

2.  nedoplní zprávu o hlukové situaci na letišti podle § 42a odst. 2,

3.  nezavede provozní omezení ke snížení hluku na letišti stanovené v rozhodnutí Úřadu vydaném na základě § 42b odst. 1,

4.  2uvedeného v § 42d odst. 1 neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle § 42g, nebo

5.  způsobilého k přijetí letu podle přístrojů v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá údaje o terénu a překážkách nebo tyto údaje předá v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vlastnosti leteckých dat a leteckých informací 31),

e)  provozovatel letadla, pilot letadla nebo poskytovatel leteckých služeb v rozporu s § 55b odst. 1 neoznámí Ústavu bez zbytečného odkladu jiný než vážný incident,

f)   provozovatel letiště, tuzemský letecký dopravce nebo poskytovatel letových provozních služeb v rozporu s § 98a odst. 1 nepředá stanovené údaje,

g)f)   poskytovatel odbavovacích služeb nepředá v rozporu s § 98a odst. 2 provozovateli letiště údaje o počtu jím odbavených cestujících,

hg)  provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti,

i) h)  provozovatel letadla nebo letecký dopravce provozuje letadlo bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem,

ji)   provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem, nebo

j)   provozovatel letadla poruší povinnost stanovenou rozhodnutím o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti, nebo

k)  letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací poruší schválenou bezpečnostní letovou normu provozovatele.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro přidělování letištních časů 25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v čase, který se podstatně liší od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije přidělený letištní čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem, a tím naruší provoz letecké dopravy nebo letištní provoz,

b)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení 32)

1.  provádí činnosti související s řízením zachování letové způsobilosti bez oprávnění,

2.  vystaví nebo prodlouží osvědčení kontroly letové způsobilosti letadla, nebo

3.  osvědčí uvolnění letadla nebo letadlového celku do provozu,

c)  provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru 26),

d)  ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru 26),

e)  při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru 26), nebo

f)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod a incidentů v civilním letectví 19)

1.  zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti letectví,

2.  jako zúčastněná osoba neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo k nehodě nebo vážnému incidentu,

3.  neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijal na základě jeho bezpečnostního doporučení,

4.  nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení,

5.  jako tuzemský letecký dopravce nezavede postupy umožňující ve stanovené lhůtě od oznámení letecké nehody vypracovat seznam osob a seznam nebezpečného zboží na palubě letadla nebo tyto seznamy nezpřístupní oprávněným subjektům, nebo

6.  jako tuzemský letecký dopravce sdělí třetí osobě nebo neoprávněně použije kontaktní údaje určené pro případ nehody nebo neoprávněně zveřejní v souvislosti s leteckou nehodou jména cestujících,.

g)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví 37)

1.  jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto událost nebo ji nenahlásí ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem, nebo

2.  jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté z evropské centrální evidence,

h)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví 37) jako organizace

1.  nezřídí povinný systém podávání hlášení usnadňující shromažďování údajů o událostech nebo nezřídí systém dobrovolného hlášení usnadňující shromažďování údajů o událostech a jiných informacích souvisejících se skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví,

2.  neohlásí Ústavu ve stanovené lhůtě údaje o události nebo jiné informace související se skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví shromážděné prostřednictvím povinného nebo dobrovolného systému hlášení,

3.  neurčí jednu nebo více osob zabývajících se shromažďováním, hodnocením, zpracováváním, analýzou a uchováváním údajů o událostech a jiných informací souvisejících se skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví,

4.  nezajistí, aby informace získané při zpracovávání hlášení o událostech nebyly používány k jiným než bezpečnostním účelům, nebo nezajistí ochranu osobních údajů nebo totožnosti osoby podávající hlášení nebo osoby v hlášení uvedené,

5.  nezajistí, aby hlášení o událostech vypracovaná na základě údajů shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí obsahovala stanovené informace, nebo aby tato hlášení o událostech byla uchovávána stanoveným způsobem,

6.  nezavede postupy pro kontrolu kvality shromážděných a uchovávaných údajů o událostech,

7.  neinformuje své zaměstnance nebo další osoby o analýze údajů o událostech shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí nebo o přijatých nápravných nebo preventivních opatřeních,

8.  nevypracuje postup pro analýzu údajů o událostech shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí, nepřijme na základě této analýzy vhodná nápravná nebo preventivní opatření, nerealizuje tato opatření bez zbytečného prodlení nebo nezavede postup pro sledování provádění a účinnosti těchto opatření,

9.  postihne svého zaměstnance nebo jinou osobu, kteří podali hlášení o události nebo kteří jsou v tomto hlášení uvedeni,

10.    nepředá Ústavu ve stanovené lhůtě předběžné výsledky analýzy údajů o událostech shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí nebo opatření, která mají být na základě této analýzy přijata, nebo neoznámí Ústavu ve stanovené lhůtě konečné výsledky provedené analýzy, nebo

11.    nepřijme po konzultaci se zaměstnanci interní předpisy popisující způsob zajištění a realizace přístupu spravedlivého posouzení, nebo přijme takové interní předpisy, které realizaci tohoto přístupu nezajišťují.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

a)  jako letecký dopravce v rozporu s § 69 odst. 1 nepředá stanovené údaje,

b)  jako tuzemský letecký dopravce v rozporu s § 68 odst. 2 nevypracuje plán pomoci obětem letecké nehody a jejich příbuzným nebo v souladu s ním nepostupuje,

c)  jako letecký dopravce Evropské unie 20) provozuje obchodní leteckou dopravu bez uděleného přepravního práva,

d)  jako letecký dopravce Evropské unie 20), kterému bylo uděleno přepravní právo, neoznámí Ministerstvu dopravy skutečnosti stanovené v § 70c odst. 6 nebo nesplní podmínku stanovenou pro výkon přepravního práva v rozhodnutí podle § 70c odst. 4,

e)  jako letecký dopravce jiného členského státu

1.  v rozporu s § 70f odst. 1 neoznámí zahájení pravidelné obchodní letecké dopravy nebo nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo

2.  v rozporu s § 70f odst. 5 neoznámí zahájení nepravidelné obchodní letecké dopravy nebo nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo

f)   jako letecký dopravce ze třetí země

1.  provozuje pravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71 odst. 6,

2.  neoznámí zahájení přímého nebo zprostředkovaného prodeje služeb pravidelné obchodní letecké dopravy nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71b odst. 3, nebo

3.  provozuje nepravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71c odst. 7.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu

a)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo gf) nebo odstavce 4 písm. e) bodu 1 nebo 2 nebo písm. f) bodu 2,

b)  do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 2 písm. e) nebo f), odstavce 3 písm. f) bodu 2 nebo 3 nebo písm. g), nebo odstavce 4 písm. d),

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. b)), d) bodu 2 nebo písm. d) bodu 5,j), odstavce 3 písm. a), písm. b) bodu 2, písm. f) bodu 1, 5 nebo 6 nebo písm. h) bodu 1 až 7, nebo odstavce 4 písm. a), b) nebo c),

d)  od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e) nebo h), odstavce 2 písm. c), písm. d) bodu 1, 2g) nebo 4, písm. h) nebo ji), odstavce 3 písm. b) bodu 3, písm. c), d), písm.) nebo f) bodu 4, písm. h) bodů 8 až 11 nebo odstavce 4 písm. f) bodu 1 nebo 3,

e)  od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. k), nebo

f)   od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), i), j) nebo k), odstavce 2 písm. d) bodu 3 nebo písm. ih), nebo odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo písm. e).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 93b Přestupky na úseku užívání vzdušného prostoru

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

na úseku užívání vzdušného prostoru

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uspořádání toku letového provozu 29) nezajistí v případě pozastavení platnosti letového plánu jeho aktualizaci nebo zrušení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím udělování průkazu způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího letového provozu 28)

a)  jako poskytovatel letových navigačních služeb nezajistí, aby činnost řídícího letového provozu, řídícího letového provozu žáka nebo instruktora vykonávala osoba s platným průkazem způsobilosti,

1.  nezajistí, aby činnost řídícího letového provozu nebo řídícího letového provozu - žáka vykonávala osoba s platným průkazem způsobilosti,

2.  nevytvoří místní systémy odborné způsobilosti nebo tyto systémy či jejich změny nepředloží Úřadu ke schválení,

3.  nevede záznamy o hodinách, ve kterých každý držitel průkazu způsobilosti vykonává práva vyplývající z průkazu způsobilosti, nebo neposkytne tyto údaje Úřadu nebo držiteli průkazu způsobilosti, nebo

4.  nevypracuje nebo neprovádí objektivní, transparentní a nediskriminační postupy pro oznámení zdravotní indispozice řídícího letového provozu, řídícího letového provozu - žáka, instruktora nebo hodnotitele, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti, nebo

b)  jako organizace prozajišťující výcvik řídících letového provozu, řídících letového provozu - žáků nebo výcvik instruktorů nebo hodnotitelů,

1.  provádí výcvik řídících letového provozu, řídících letového provozu - žáků nebo výcvik instruktorů nebo hodnotitelů bez osvědčení nebo v rozporu s podmínkami v něm stanovenými,

2.  2.  pověří prováděním zkoušek v rámci výcviku řídících letového provozu, řídících letového provozu - žáků, a instruktorů nebo hodnotitelů fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky stanovenénebyla pro tuto činnost, schválena Úřadem nebo která není držitelem platného průkazu způsobilosti, nebo

3.  nepředloží Úřadu ke schválení změny v osnovách výcvikových kurzů nebo v, plánech vstupního, a místního nebo průběžného výcviku,

4.  neoznámí Úřadu ukončení své činnosti,

5.  nevrátí ve stanovené lhůtě Úřadu osvědčení po jeho zrušení nebo po ukončení své činnosti,

6.  neprovádí bezpečnostní opatření uložená Úřadem,

7.  nenahlásí ve stanovené lhůtě nehodu, vážný incident nebo událost vyplývající z výcvikové činnosti nebo nevyhotoví následné hlášení,

8.  nevytvoří, nezavede nebo nespravuje systém řízení anebo tak neučiní stanoveným způsobem,

9.  nejmenuje odpovědného vedoucího nebo osobu odpovědnou za výcvik,

10.    nevede záznamy o instruktorech nebo osobách kvalifikovaných pro hodnocenímístních systémech odborné způsobilosti instruktorů praktického výcviku a odborné způsobilosti hodnotitelů nebo nevytvoří postup pro zachování odborné způsobilosti instruktorů teoretické výuky,

11.    nezajistí, aby instruktoři praktického výcviku a hodnotitelé absolvovali udržovací výcvik,

12.    neuchovává záznamy o osobách, které podstupují nebo podstoupily výcvik,

13.    nevytvoří nebo nespravuje systém pro záznamy kvalifikací instruktorů a hodnotitelů a hodnocení jejich dovedností a předmětů, které jsou oprávněni vyučovat, nebo tyto záznamy neuchovává, nebo

14.    nemá uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním výcviku a zaplacené pojistné.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 46 odst. 1 nebo § 49 odst. 1 poskytuje letecké služby bez pověření nebo souhlasu, nebo

b)  v rozporu s § 49a odst. 1 poskytuje

1.  letové navigační služby bez osvědčení vydaného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi 18), nebo

2.  letové provozní služby a meteorologické služby bez určení Úřadem nebo v rozporu s § 49 odst. 4.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)  do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 7,

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 nebo písm. b) bodu 4, 5 nebo 93,

dc)  od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) bodu 1 nebo 3 nebo písm. b) bodu 62, nebo 10 až 14,

e)  od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 nebo písm. b) bodu 2, 3 nebo 8, nebo

f) d)  od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo podle odstavce 3 písm. a) nebo písm. b) bodu 1 nebo odstavce 32.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 3

Společná ustanovení k přestupkům

 

§ 94 Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)  Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o

1.  přestupky fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 92 odst. 3 písm. e) nebo f), nebo

2.  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 4 nebo písm. e),1, § 93 odst. 3 písm. f) až h), § 93 odst. 4 písm. a),) a přestupků podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,

b)  útvar Policie České republiky, který je podle zákona o pobytu cizinců na území České republikyzvláštního právního předpisu 5j) příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o přestupek právnické nebo podnikající fyzické osobypřestupky podle § 93 odst. 4 písm. a),

c)  obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,

d)  Ústav, jde-li o přestupky fyzických osob podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 92 odst. 3 písm. e) nebo f), nebo o přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle § 93 odst. 2 písm. e) nebo § 93 odst. 3 písm. f) až h), nebof),

e)  Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-li o přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 41.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 102

 

(1) Ministerstvo dopravy vydá právní předpis k provedení § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2, § 5a odst. 2, § 7 odst. 8, § 12 odst. 2 písm. b), § 12a odst. 7, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 3, § 17a odst. 1, § 17b odst. 6, § 17d odst. 4, § 22a odst. 1, § 25 odst. 3, § 32 odst. 1 a 3, § 34a odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 42a42b odst. 38, § 44 odst. 7, § 45 odst. 4, § 49c odst. 2, § 49f odst. 2, § 49g odst. 2, § 51a odst. 11, § 55a odst. 6, § 55c odst. 5, § 55d odst. 5, § 58 odst. 2, § 67 odst. 4, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3, § 81 odst. 8, § 82 odst. 6, § 84b odst. 3, § 84c odst. 8, § 85j odst. 6, § 85m odst. 4, § 85r odst. 3, § 85x odst. 7, § 85y odst. 3, § 85z odst. 6, § 90 odst. 4, § 91a odst. 11, § 98 odst. 2 a § 98a odst. 3 tohoto zákona.

(2) Provozovatelé letišť a leteckých staveb, osoby pověřené provozováním leteckých služeb, provozovatelé leteckých činností a ostatní osoby zúčastněné na civilním letectví jsou povinni dodržovat letecké předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, vydávány

a)  Mezinárodní organizací pro civilní letectví, 1k)

b)  Sdružením leteckých úřadů podle předpisů Evropské unie, 13) a

c)  Evropskou organizací pro bezpečnost letecké navigace (leteckého provozu EUROCONTROL),, 14)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zeman v. r.

 

Havel v. r.

 

Klaus v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

1)        1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.

Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.

Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství.

Směrnice Komise 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o provádění prohlídek na odbavovací ploše u letadel, která používají letiště Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích.

1a)      Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě Evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě), v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění leteckých dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 Směrnice 2004/36/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Komise (EU) č. 376/2014805/2011 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES.

Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 201510. srpna 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající seprováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011.

1c)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění.

1d)     Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1e)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení).

1f)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě Evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě).

1g)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.

1h)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. prosince 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

1i)       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 Směrnice 2004/36/ES.

1j)      Úmluva č. 147/1947 Sb. z. a n., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

1k)     Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

1l)      Čl. 4 a 5 ve spojení s přílohou směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS).

1m)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

1n)     Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

2)       § 1 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

2a)     Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství.

3)       Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)       § 120 zákona č. 50/1976 Sb.

4a)     Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

4b)     Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

4c)     § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4d)     Čl. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.

5)       Např. § 16 odst. 1 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

5a)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb).

5b)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

5c)     Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb).

          Úmluva č. 147/1947 Sb. z. a n., ve znění pozdějších předpisů.

5d)     Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru).

5e)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru).

5f)      § 16a odst. 7 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.

5g)     § 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5h)     § 19 zákona č. 239/2000 Sb.

5i)      Nařízení Rady (EHS) č. 2407/1992 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům.

5j)      Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5k)     Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5l)      Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5m)    Nařízení Rady (EHS) č. 2408/1992 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství.

5n)     Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění leteckých dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi.

6)       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, v platném znění.

6a)     Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).

6b)     Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb.

7)       § 2 písm. d) a § 8 až 20 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

7a)     Čl. 45 a 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

8a)     § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

9)       Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

9a)     Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

10)     Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

10a)   Nařízení Rady č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů.

11)     Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

11a)   Dohoda ze dne 11. listopadu 2003 o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru.

12)     Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

13)     Nařízení Rady ES č. 3922/91 EHS z 16. prosince 1991 k harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, ve znění nařízení Rady ES č. 2176/96 EHS.

14)     Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1996 Sb., o Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL).

15)      Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

16)      Nařízení Komise (EU) 2015/340č. 805/2011.

17)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004, v platném znění.

18)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004, v platném znění.

19)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010.

20)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

21)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, v platném znění.

22       Nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu.

23)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008.

24)      Nařízení Komise (EU) č. 72/2010.

25)      Nařízení Rady (EHS) č. 95/93, v platném znění.

26)      Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010.

27)      Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění.

28)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění. Nařízení Komise (EU) č. 805/2011.

Nařízení Komise (EU) 2015/340.

29)      Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu.

30)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.

31)      Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe.

32)      Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.

33)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006.

34)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, v platném znění.

35)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014.

36)      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

37)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.