Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 480/2004 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

480/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 29. července 2004

o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

(zákon o některých službách informační společnosti)

ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb.,.

zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 183/201789/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 11 - § 12 PřestupkySprávní delikty

 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) Právnické osobě, která hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení

1.a)  bez souhlasu adresáta,

2.b)  neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,

3.c)  skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila,

4.d)  neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové komunikace, nebo

5.e)  bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu při zaslání každé jednotlivé zprávy,

bse uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

(2) Právnické osobě, která

a)  vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje název profesní samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je zapsána,

cb)  vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo

dc)  vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž je členem.,

(2) Za přestupek lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  výše 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d),.

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a)."

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán dozoru.

(2) (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán dozoru o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 8) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Pokuty ukládá a vybírá orgán, který je uložil. dozoru. Příjem z pokut, a to i vymožených, je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu dozoru, který pokutu uložil. Na příjmy z pokut uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10 odst. 1 písm. b) se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu 9).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.