Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 474/2000 Sb., znění platná od 3.9.2017 a od 1.8.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 31. 8. 2014 do 2. 9. 2017)

474/2000 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 2000

o stanovení požadavků na hnojiva

ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb., vyhlášky č. 271/2009 Sb., vyhlášky č. 131/2014 Sb.. a vyhlášky č. 237/2017131/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

 

1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky

a) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:

mg/kg P2O5

mg/kg hnojiva

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

50

15

1,0

20

150

 

b) minerální hnojivá s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky:

mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

11)

10

1,0

20

50

 

c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

1,5

30

0,5

20

50

 

d) popele ze samostatného spalování biomasy:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

PAU4)

5

50

0,5

20

50

20

 

2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva

 

a) substráty

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

22)

100

1,0

20

100

100

53)

50

300

 

b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2

100

1,0

20

100

150

20

50

600

 

c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2

100

1,0

20

100

250

20

50

1200

 

d) organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

 

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ 5))

Sallmonela sp.

(v 50g vzorku)

Escherichia coli nebo enterokoky

(v 1 g - 5 zkoušených vzorků)

 

negativní

4 vzorky

1 vzorek

103

5 x 103

Metody odběru vzorků a stanovení mikrobiologických analýz budou prováděny podle zásad uvedených v AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008.

 

3. Organominerální hnojiva

U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.

 

Poznámky:

1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.

2) 1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.

3) 5 mg/1 substrátu pro typové substráty 19.1., 19.2. a 19.3. Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.

4) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno (1,2,3 cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu).

5) kolonie tvořící jednotky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Typy hnojiv

 

Druh hnojiva: 1. Minerální jednosložková hnojiva

 

a) dusíkatá hnojiva

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.1.1

ledek vápenatý

15 % N

celkový dusík

dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný,

dusičnan vápenatý současně s dusičnanem amonným

může být uváděn obsah dusičnanového a amonného dusíku

 

 

 

 

dodatečně nepovinné údaje: dusičnanový dusík, amonný dusík

maximální obsah amonného dusíku 1,5

%

 

 

 

1.1.2

ledek vápenato hořečnatý

13 % N

dusičnanový

dusík,

dusičnanový dusík; obsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

dusičnan vápenatý; dusičnan hořečnatý

 

 

 

 

5 % MgO

hořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

 

 

 

 

1.1.3

roztok ledku hořečnatého

6 % N

dusičnanový dusík

dusičnanový dusík;

dusičnan hořečnatý

 

 

 

 

9 % MgO

hořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

obsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý;

minimální hodnota pH 4

 

 

 

1.1.4

dusičnan sodný

15 % N

dusičnanový dusík

dusičnanový dusík

dusičnan sodný získaný chemickou reakcí

 

 

1.1.5

ledek chilský

15 % N

dusičnanový dusík

dusičnanový dusík

přírodní dusičnan sodný

 

 

1.2.1

dusíkaté vápno

(kyanamid vápenatý)

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

minimálně 75 % uvedeného dusíku je vázáno jako kyanamid

kyanamid vápenatý, oxid vápenatý spolu s amonnými solemi, močovina

 

 

1.2.2

dusíkaté vápno s dusičnanem

18 % N

celkový dusík,

dusík jako celkový;

kyanamid vápenatý, oxid vápenatý, dusičnan, spolu s amonnými solemi, močovina

 

 

 

 

 

dusičnanový dusík

minimálně 75 % dusíku (po odečtení dusičnanového) vázaného jako kyanamid;

obsah dusičnanového dusíku od 1 % do 3 %

 

 

 

1.3

síran amonný

20 % N

amonný dusík

dusík jako amonný

síran amonný

 

 

1.4.1

dusičnan amonný

28 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový, obě formy se podílí polovinou na obsahu

dusičnan amonný

hnojivo smí být dodáváno pouze v uzavřených obalech

 

1.4.2

ledek amonný

20 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový, obě formy se podílí polovinou na obsahu

dusičnan amonný s uhličitanem a síranem vápenatým a hořečnatým

hnojivo je možné označil jako ledek amonný s vápencem (dolomitem) jen obsahuje-li kromě dusičnanu amonného uhličitan vápenatý (vápenec), či dolomit, minimálně 20 % ; čistota použitých uhličitanů min. 90 %.

 

1.5

síran amonný s dusičnanem amonným

25 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 5 %

dusičnan amonný,

 

 

 

 

 

 

 

síran amonný

 

 

1.6

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

19 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík;

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;

dusičnan amonný,

 

 

 

 

 

 

 

síran amonný, síran hořečnatý

 

 

 

 

5 % MgO

hořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

obsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

 

 

 

1.7

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

19 % N

celkový amonný a

dusičnanový

dusík;

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;

dusičnan amonný, amonné a hořečnaté sloučeniny (uhličitan hořečnatovápenatý - dolomit, uhličitan hořečnatý - magnézii, či síran hořečnatý a amonný)

případně se uvádí obsah hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

 

 

 

5 % MgO

hořčík je ve formě soli rozpustné pouze

v minerálních kyselinách vyjádřený jako oxid hořečnatý

obsah hořčíku je ve formě soli rozpustné v kyselinách vyjádřený jako oxid hořečnatý

 

 

 

1.8

močovina

44 % N

celkový dusík jako močovinový

dusík jako celkový; max. obsah biuretu 1,2 %

močovina

 

 

1.9.1

roztok dusičnanu vápenatého

8 % N

celkový dusík

dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný; amonný dusík nejvýše 1 %

roztok dusičnanu vápenatého ve vodě

případně se uvádí obsah dusičnanového a amonného dusíku

 

1.9.2

kapalné dusíkaté hnojivo

15 % N

celkový a močovinový dusík; amonný nebo dusičnanový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

dusík jako celkový nebo jako

močovinový, amonný a dusičnanový; maximální obsah biuretu = obsah močovinového dusíku x 0,026

získaný chemickou cestou, či rozpouštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být uvedeno na trh s údajem „s nízkým obsahem biuretu“, nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %

 

1.9.3

roztok dusičnanu amonného s močovinou

26 % N

celkový, močovinový, amonný, dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako

močovinový, amonný a dusičnanový; z celkového dusíku tvoří přibližně polovinu močovinový dusík;

maximální obsah biuretu 0,5 %

močovina, dusičnan amonný; vyráběno chemickou cestou nebo získáno rozpouštěním ve vodě

hnojivo může být uvedeno na trh s údajem „s nízkým obsahem biuretu“, nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %

 

1.10

kapalný amoniak

80 % N

amonný dusík

dusík jako amonný

amoniak

hnojivo může být uvedeno na trh pouze s označením „není vhodné pro povrchovou aplikaci“

 

1.11

dusičnan hořečnatý

10 % N

dusičnanový dusík

dusičnanový dusík;

získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku hexahydrát dusičnanu hořečnatého

pokud je uváděn na trh ve formě krystalů, může být připojena poznámka „v krystalické formě“

 

 

 

14 % MgO

hořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

obsah hořčíku je ve formě vodorozpustné sob vyjádřený jako oxid hořečnatý

 

 

 

1.12

síran amonný s inhibitorem nitrifikace (dikyandiamid)

20 % N

celkový dusík amonný,dikyandiamidový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou obsahující síran amonný a dikyandiamid

návod na použití hnojiva s inhibitorem

 

 

 

 

 

minimální obsah amonného dusíku 18 %;

minimální obsah dikyandiamidového dusíku: 1,5 %

 

 

 

1.13

dusičnan amonný se síranem amonným s inhibitorem nitrifikace (dikyandiamid)

24 % N

celkový dusík dusičnanový, amonný a diky andiamidový dusík

dusík jako celkový; minimální obsah dusičnanového dusíku: 3 %;

získaný chemickou cestou obsahující dusičnan amonný a síran amonný a dikyandiamid

návod na použití hnojiva s inhibitorem

 

 

 

 

 

minimální obsah dikyandiamidového dusíku: 1,5 %

 

 

 

1.14

močovina se síranem amonným

30 % N

celkový dusík amonný, močovinový dusík

dusík jako amonný a močovinový; minimální obsah amonného dusíku: 4 % maximální obsah biuretu: 0,9 % ;

získaný chemickou cestou z močoviny a síranu amonného

 

 

 

 

14 % SO4-2

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový ani on

minimální obsah síry vyjádřené jako oxid sírový: 12 %

 

 

 

1.15

močovino-

formaldehyd

36 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný reakcí močoviny s formaldehydem obsahující jako hlavní složky molekuly močovinoformaldehydu; polymer

 

 

 

 

močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.);

alespoň 1/5 udávaného obsahu celkového dusíku musí být rozpustná v horké vodě; alespoň 31 % dusíku z močovinoformaldehydu; maximální obsah močovinového dusíku 5 %

 

 

 

 

 

dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě

 

 

 

1.16

dusíkaté hnojivo obsahující krotonyliden- dimočovinu

18 %N

celkový dusík

dusík jako celkový,

získaný chemickou cestou obsahující krotonylidendimočovinu a

jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

 

 

 

dusičnanový amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;

alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového a nebo močovinového;

 

 

 

 

 

 

alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z krotonylidendimočoviny;

 

 

 

 

 

krotonylidendimočovinový dusík

 

 

 

 

 

 

 

maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonylidendimočovinového dusíku) x 0,026

 

 

1.17

dusíkaté hnojivo obsahující isobutylidendimočovinu

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou obsahující krotonylidendimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě

 

 

 

 

dusičnanový amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;

alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového a nebo močovinového;

výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

 

 

 

 

alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z isobutylidendimočoviny; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonyliden- dimočovinového dusíku) x 0,026

 

 

 

 

 

isobutylidendimočovinový

dusík

 

 

 

1.18

dusíkaté hnojivo obsahující močovino- formaldehyd

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou

 

 

 

 

dusičnanový, amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;

alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového a nebo močovinového;

obsahující

 

 

 

 

 

 

Močovinoformaldehyd a

jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých

 

 

 

 

 

alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu;

 

 

 

 

močovinoformaldehydový dusík

 

hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

 

 

 

dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě;

močovinoformaldehydový dusík musí obsahovat alespoň 1/5 dusíku rozpustného v horké vodě;

 

 

 

 

 

dusík z močovinoform aldehydu rozpustný pouze v horké vodě

maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíku) x 0,026

 

 

1.19

krotonylidendimočovina

28 % N

celkový dusík

celkový dusík;

získaný reakcí močoviny s krotonaldehydem; monomer

 

 

 

 

močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.)

alespoň 25 % dusíku z krotonyliden- dimočoviny;

 

 

 

 

 

 

maximální obsah

 

 

 

 

 

 

močovinového dusíku: 3 %

 

 

 

 

 

krotonylidendimočovinový dusík

 

 

 

1.20

isobutylidendimočovina

28 % N

celkový dusík

celkový dusík;

získaný reakcí močoviny s isobutylaldehydem; monomer

 

 

 

 

močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.)

alespoň 25 % dusíku z isobutylidendimočoviny;

 

 

 

 

 

 

maximální obsah močovinového dusíku: 3 %

 

 

 

 

 

isobutylidendimočovinový dusík

 

 

 

1.21

dusičnan vápenatý - suspenze

8 % N

celkový dusík,

dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný; maximální obsah amonného dusíku: 1,0 % ;

získaný suspendováním dusičnanu vápenatého ve vodě

Po označení typu může následovat jeden z příslušných údajů:

 

 

14 % CaO

dusičnanový dusík vápník je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý

obsah vápníku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý

 

- pro použití na list

- pro výrobu živných roztoků a suspenzí

 

 

 

 

 

 

- pro hnojení půdy

1.22

roztokové dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydem

18 %N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou nebo rozpuštěním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2. 1/1. 2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

 

 

 

dusičnanový, amonný, močovinový a močovinoformaldehydový, pokud jejich obsah je min. 1 %

nejméně jedna třetina obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíku) x 0,026

 

 

1.23

suspenzní dusíkaté hnojivo s močovino- formaldehydem

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou nebo suspendováním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

 

 

 

dusičnanový amonný, močovinový a močovinoformaldehydový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

nejméně jedna třetina obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu, z něhož musí být tři pětiny rozpustné v horké vodě; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformalde- hydového dusíku) x 0,026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě

 

 

 

 

 

b) fosforečná hnojiva

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

2.1.1

Thomasova moučka

10 % P2O5

fosforečnan rozpustný v 2 % kyselině citrónové

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v 2 % kyselině citrónové; prosev:

96 % částic pod 0,63 mm.

75 % částic pod 0,16 mm

silikofosfát vápenatý; mletá struska obsahující fosfor, získaná při výrobě oceli

výši obsahu fosforu je možné uvést v rozpětí 2 % hmotnostních

2.1.2

superfosfát

16 % P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;

monokalciumfosfát, síran vápenatý; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou

zkušební vzorek 1 g

 

 

 

 

minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

 

 

2.1.3

obohacený superfosfát

25 % P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;

monokalciumfosfát, síran vápenatý; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou a fosforečnou

zkušební vzorek 1 g

 

 

 

 

minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

 

 

2.1.4

trojitý superfosfát

38 % P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném; minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

monokalciumfosfát, vyrobený z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou fosforečnou

zkušební vzorek 3 g

2.2

částečně rozložený fosfát, popřípadě

20 % P2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a ve

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních

mono- a

trikalciumfosfát, síran vápenatý; částečný rozklad mletého

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

 

obohacený

 

vodě

kyselinách;

surového fosfátu kyselinou sírovou nebo fosforečnou

 

 

 

 

 

minimálně 40 % uvedeného obsahuje rozpustných ve vodě; prosev:

98 % částic pod 0,63 mm,

90 % částic pod 0,16 mm

 

 

2.3

dikalcium-fosfát

38 % P2O5

fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném; prosev:

98 % částic pod 0,63 mm,

90 % částic pod 0,16 mm

dihydrát

dikalciumfosfátu; příprava rozkladem minerálních fosforečnanů

 

2.4

kalcinovaný fosfát

25 % P2O5

fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném; prosev:

alkalický fosforečnan vápenatý, křemičitan vápenatý;

 

 

 

 

 

96 % částic pod 0,63 mm,

termický rozklad surového fosfátu s přísadou sloučenin alkálií a křemičité kyseliny

 

 

 

 

 

75 % částic pod 0,16 % mm

 

 

2.5

fosforečnan hlinitovápenátý

30 % P2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v alkalickém citranu amonném (Joulie)

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách; min. 75 % uvedeného obsahu je rozpustných v alkalickém citranu amonném; prosev:

98 % částic pod 0,63 mm,

90 % částic pod 0,16 mm

fosforečnan hlinitovápenátý; termický rozklad surového fosfátu

 

2.6

přírodní měkký fosforit

25 % P2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v 2 % kyselině mravenčí

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách; min. 55 % uvedeného obsahu je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí;

trikalcium fosfát a uhličitan vápenatý; mletí měkkého fosforitu

je nezbytné uvést propad sítem 0,063 mm; v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

 

 

 

 

prosev:

99 % částic pod 0,125 mm,

90 % částic pod 0,063 mm

 

 

 

 

c) draselná hnojiva

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

3.1

surová draselná sůl (Kainit)

10 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný

surová draselná sůl (KCl + MgSO4)

 

 

 

5 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

 

 

3.2

obohacená surová draselná sůl

18 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný

surová draselná sůl, chlorid draselný (KCl + MgSO4)

obsah ve vodě rozpustného oxidu hořečnatého se může uvést pokud jeho obsah je min. 5 %

3.3

chlorid draselný

37 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný

chlorid draselný, získaný ze surové soli

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

3.4

chlorid draselný s hořčíkem

37 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný

chlorid draselný, hořečnaté soli, získaný ze surové soli za přídavku hořečnatých solí

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

 

 

5 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

 

 

3.5

síran draselný

47 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný maximální obsah chloridů 3 %

síran draselný

obsah chloridů může být uveden

3.6

síran draselný s hořčíkem

22 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý; maximální obsah chloridů 3 %

síran draselný, síran hořečnatý

obsah chloridů může být uveden

 

 

8 %, MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý

 

 

 

3.7

síran draselný s kieseritem

8 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý; draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný; maximální obsah chloridů 3 %

monohydrát síranu hořečnatého, síran draselný; připraveno z kieseritu přídavkem síranu draselného

obsah chloridů může být uveden

 

 

6 % K2O

vodorozpustné

 

 

 

 

 

 

sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

celkem 20 %

 

 

 

 

 

d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

4.1

síran vápenatý

14 % S

sloučeniny síry vyjádřené jako elementární síra

síra ve formě sloučeniny rozpustné v minerálních kyselinách vyjádřená jako elementární síra;

síran vápenatý v různých hydratačních stupních z přírodních nebo průmyslových zdrojů

může být uveden obsah vápníku

 

 

25 % CaO

oxid vápenatý

vápník vyjádřený jako oxid vápenatý; propad sítem:

99 % pod 10 mm,

80 % pod 2 mm

 

 

4.2

chlorid vápenatý-

roztok

12 % CaO

obsah vápníku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý

vápník je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý

chlorid vápenatý

značení hnojivá musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

4.3

síra

98 % S

síra vyjádřená jako elementární síra

síra vyjádřená jako elementární síra

síra z přírodních nebo průmyslových zdrojů

 

4.4

kieserit síran hořečnatý

24 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý

monohydrát síranu hořečnatého

může být uváděn obsah síry

 

 

54 % SO4-2

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako vodorozpustný síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako vodorozpustný anion síranový

 

 

4.5

hořká sůl síran hořečnatý

15 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý

hořká sůl, heptahydrát síranu hořečnatého

může být uváděn obsah síry

 

 

33 % SO4-2

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako anion síranový

 

 

4.6

chlorid hořečnatý - roztok

13 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě

vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý; maximální obsah vápníku: 2 %

chlorid hořečnatý společně s chloridem vápenatým

 

4.7

síran hořečnatý - roztok

5 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý

síran hořečnatý

může být uveden obsah síry

 

 

12 % SO4-2

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako anion síranový

 

 

4.8

hydroxid hořečnatý

60 % MgO

celkový oxid hořečnatý

celkový oxid hořečnatý

získaný chemickou cestou, jehož hlavní složkou je hydroxid hořečnatý

 

 

 

 

 

prosev: 99 % částic pod 0,063 mm

 

 

4.9

hydroxid hořečnatý - suspenze

24 % MgO

celkový oxid hořečnatý

celkový oxid hořečnatý

získaný suspendováním typu 4.8

 

 

Druh hnojiva: 2. Minerální vícesložková hnojiva

 

a) NPK hnojiva

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

5.1

NPK hnojivo

3 % N

dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu

 

 

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4; jemnost mletí fosfátu podle tabulky číslo 3

 

ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navažuje 1 g

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 20 %

 

 

 

 

5.2

NPK hnojivo

3 % N

dusík ve formách 6 až 9, a také dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 9 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením

 

 

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3, 8 a 9

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navažuje 1 g

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 20 %

 

 

 

 

5.3

NPK hnojivo obalované

3 % N

dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ;

výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením, granulovaný, granule pokryty zdravotně nezávadnou hmotou, nejméně 70 % granulí musí být takto upraveno

 

 

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navažuje 1 g

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny

 

 

 

 

 

živiny celkem 20 %

draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

5.4

NPK hnojivo - roztokové

2 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močoviny x 0,026

výrobek získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

 

 

3 % P2O5

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

 

 

 

 

 

3 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 15 %

 

 

 

 

5.5

NPK hnojivo - suspensní

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močoviny x 0,026;

výrobek získaný chemickou reakcí a vytvořením suspenze ve vodě bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

 

 

4 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

 

 

 

4 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 20 %

 

 

 

 

5.6

NPK hnojivo obsahující

krotonyliden-

dimočovinu nebo isobutyliden-

dimočovinu nebo močovinoform-

aldehyd

5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8;

výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu obsahující krotonyliden- dimočovinu nebo isobutyliden- dimočovinu nebo močovinoformalde- hyd

 

 

 

 

 

minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě;

 

 

 

 

5 % P2O5

fosfor ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navažuje 1 g

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 20 %

 

 

 

 

 

b) NP hnojiva

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

6.1

NP hnojivo

3 % N

dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více jak 1 %;

výrobek získaný chemickou cestou či mícháním; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

 

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

6.2

NP hnojivo - roztokové

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1%; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026

výrobek získaný, chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; vyrobený bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

 

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

 

 

 

 

 

živiny celkem 18%

 

 

 

 

6.3

NP hnojivo - suspenzní

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1%; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026;

výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“ pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

 

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

6.4

NP hnojivo s krotonyliden- dimočovinou nebo isobutyli- dendimočovi- nou nebo močovinoform- aldehydem

5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6,7 nebo 8;

výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu obsahující krotonyliden- dimočovinu nebo isobutyliden- dimočovinu nebo močovinoformalde hyd

ke stanovení rozpustnosti (2) a (3) se navažuje 1 g

 

 

 

 

minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě;

 

 

 

 

5 % P2O5

 

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

 

c) NK hnojiva

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

7.1

NK hnojivo

3 % N

dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 5 smí být obsah uváděn je-li více než 1 %

produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu

 

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

7.2

NK hnojivo - roztokové

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 smí být obsah uváděn je-li více než 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026

produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 15 %

 

 

 

 

7.3

NK hnojivo suspenzní

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 smí byl obsah uváděn, je-li vyšší než 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026

výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem "s nízkým obsahem obsah biuretu" pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 15 %

 

 

 

 

7.4

NK hnojivo s krotonyliden- dimočovinou nebo

isobutyliden-

dimočovinou

nebo

močovino-

formaldehydem

5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 neb 8;

výrobek získaný chemickou reakcí; bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu; obsahující krotonyliden- dimočovinu nebo isobutyliden- dimočovinu nebo močovinoform- aldehyd

 

 

 

 

 

minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě

 

 

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

 

d) PK hnojiva

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

8.1

PK hnojivo

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 9

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

8.2

PK hnojivo - roztokové

5 % P2O5

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

 

produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě, bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

8.3

PK hnojivo - suspenzní

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky či šlo 4

výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

 

Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny

a) Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

9.1

Směs stopových živin v pevné formě

Živiny celkem 5 %

celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustné ho podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustné ho podílu

Celkový a/nebo vodorozpustný obsah každé stopové živiny

Výrobek získaný smíšením dvou nebo více hnojiv typu 3 b)

Je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

9.2

Směs stopových živin v kapalné formě

Živiny celkem 2 %

celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustné ho podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustné ho podílu

Celkový a/nebo vodorozpustný obsah každé stopové živiny

Výrobek získaný rozpuštěním a/nebo suspenzí dvou nebo více hnojiv typu 3 b) ve vodě

Je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

b) Hnojiva obsahující pouze jednu stopovou živinu

 

Bór

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

 

1

2

3

4

5

6

7

 

10.1

kyselina boritá

14 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vyrobená z boritanu působením kyselin

 

 

10.2

boritan sodný

10 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

boritan sodný

 

 

10.3

boritan vápenatý

7 % B

bór

bór vyjádřený jako celkový; jemnost mletí 98 % pod 0,063 mm

boritan vápenatý z kolemanitu nebo pandermitu

 

 

10.4

boretanolamin

8 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vyrobený reakcí kyseliny borité s etanolaminem

 

 

10.5

bór - roztokové hnojivo

2 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

roztok boretanolaminu, boritanu sodného neb kyseliny borité ve vodě

 

10.6

bór - suspenzní hnojivo

2 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vytvořením suspenze z boretanolaminu, boritanu sodného či kyseliny borité ve vodě

 

 

Kobalt

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

11.1

kobaltová sůl

19 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co

sůl kobaltu

musí být uveden anion soli

11.2

chelát kobaltu

2 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co; minimálně 80 % uvedeného obsahu kobaltu v chelátové formě

chelát kobaltu

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

11.3

kobalt -

roztokové hnojivo

2 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co

roztok kobaltové soli neb chelátu kobaltu ve vodě

musí být uveden anion soli; musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

Měď

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

12.1

sůl mědi

20 % Cu

vodorozpustná měď

měď vyjádřená jako vodorozpustný Cu

měďnatá sůl

musí být uveden anion použité soli

12.2

oxid měďnatý

70 % Cu

měď

měď uvedená jako celková;

jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

oxid měďnatý

 

12.3

hydroxid měďnatý

45 % Cu

měď

měď uvedená jako celková;

jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

hydroxid měďnatý

 

12.4

chelát mědi

9 % Cu

vodorozpustná měď

měď vyjádřená jako vodorozpustný Cu; min. 80 % uvedeného obsahu mědi je v chelátové formě

chelát mědi

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

12.5

hnojivo na bázi mědi

5 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková;

směs solí mědi, oxidu měďnatého, hydroxidu nebo chelátu měďnatého a také přídavek

musí být uvedeno chelálotvorné činidlo a podíl z celkového obsahu vázaného v chelátové formě;

 

 

 

 

jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

nezávadného nosiče

může být uveden obsah vodorozpustné mědi, činí-li alespoň 1/4 celkového obsahu

 

12.6

měď -

roztokové hnojivo

3 % Cu

vodorozpustná

měď

měď vyjádřená jako vodorozpustná Cu

rozpuštění soli mědi, či chelátu mědi ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

12.7

oxichlorid mědi

50 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková;

oxichlorid mědi

značení hnojiva musí obsahovat

 

 

1

 

 

jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

 

upozornění na herbicidní vlastnosti

 

12.8

oxichlorid mědi - suspenze

17 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková

suspenze oxichloridu mědi ve vodě

 

 

 

Železo

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

13.1

sůl železa

12 % Fe

vodorozpustné železo

železo vyjádřené jako vodorozpustné Fe

sůl dvoj mocného železa

musí být uveden anion použité soli; značení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

13.2

chelát železa

5 % Fe

vodorozpustné železo

železo vyjádřené jako vodorozpustné Fe; minimálně 80 % uvedeného obsahu železa musí být v chelátové formě

chelát železa

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

13.3

železo roztokové hnojivo

2 % Fe

vodorozpustné železo

železo vyjádřené jako vodorozpustné Fe

roztok soli železa nebo chelátu železa ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

Mangan

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

 

1

2

3

4

5

6

7

 

14.1

sůl manganu

17 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustný Mn

sůl manganu (s dvoj mocným manganem)

musí být uveden anion použité soli

 

14.2

chelát manganu

5 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustný Mn;

chelát manganu

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v

 

 

 

 

 

minimálně 80 % uvedeného obsahu manganu musí být v chelátové formě

 

chelátové formě

14.3

oxid manganu

40 % Mn

mangan

mangan vyjádřený jako celkový; jemnost mletí 80 % částic pod 0,063 mm

oxid manganu

 

14.4

hnojivo na bázi manganu

17 % Mn

mangan

mangan vyjádřený jako celkový

směs soli manganu a oxidu manganu

obsah vodorozpustného manganu je možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu

14.5

mangan - roztokové hnojivo

3 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustný Mn

roztok manganu nebo chelátu manganu ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

Molybden

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

15.1

molybdenan sodný

35 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustný Mo

molybdenan sodný

 

15.2

molybdenan amonný

50 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustný Mo

molybdenan amonný

 

15.3

hnojivo na bázi molybdenu

35 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustný Mo

směs molybdenanu sodného a molybdenu amonného

 

15.4

molybden roztokové hnojivo

3 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustný Mo

roztok molybdenanu sodného nebo molybdenanu amonného ve vodě

 

 

Zinek

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

16.1

sůl zinku

15 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustný Zn

sůl zinku

musí být uveden anion použité soli

16.2

chelát zinku

5 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustný Zn

chelát zinku

musí být uvedeno chelátorvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

16.3

oxid zinečnatý

70 % Zn

zinek

zinek vyjádřený jako celkový; jemnost mletí: 80 % částic pod 0,063

oxid zinečnatý

 

16.4

hnojivo na bázi zinku

30 % Zn

zinek

zinek vyjádřený jako celkový

směs soli zinku a oxidu zinečnatého

obsah vodorozpustného

 

 

 

 

 

 

zinku je možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu

16.5

zinek - roztokové hnojivo

3 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustný Zn

roztok soli zinku nebo chelátu zinku ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

17.1.1

vápenec

65 % CaCO3 + MgCO3

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3; hořčík vyjádřen v MgCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápenec)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

 

 

z toho MgCO3 max. 4,6 % relativních

 

 

 

 

 

 

 

 

velikost částic: druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %; druh B: částice pod 0,5 mm mm. 90 %

 

 

17.1.2

dolomitický vápenec

65 % CaCO3 + MgCO3

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomitický vápenec)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

 

 

z toho MgCO3 4,6 až 22,9 % relativních

 

hořčík vyjádřen v MgCO3;

 

 

 

 

 

 

velikost částic: druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %; druh B: částice pod 0,5 mm min. 90 %

 

 

17.1.3

vápnitý dolomit

65 % CaCO3 + MgCO3

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápnitý dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

 

 

z toho MgCO3 22,9 až 41,2 % relativních

 

hořčík vyjádřen v MgCO3;

 

 

 

 

 

 

velikost částic: druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %; druh B:

 

 

 

 

 

 

 

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání

 

 

 

 

částice pod 0,5 mm mm. 90 %

 

autocisternami

17.1.4

dolomit

65 % CaCO3 + MgCO3

uhličitan vápenatý a

vápník vyjádřen v CaCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

 

 

z toho MgCO3 min. 41,2 % relativních

uhličitan hořečnatý

hořčík vyjádřen v MgCO3;

 

 

 

 

 

 

velikost částic: druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %; druh B:

 

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

 

 

 

 

částice pod 0,5 mm mm. 90 %

 

 

17.1.5

dolomit

95 % CaCO3 + MgCO3 z toho MgCO3 min. 35,0 % relativních

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3; hořčík vyjádřen v MgCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý těžením (bez sušení) uhličitanové horniny (přírodní dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

 

 

 

 

velikost částic: částice nad 3,15 mm max. 1,0 %; částice nad 1,0 mm max. 30 %

 

 

17.2.1

vápno vzdušné bílé

55 % CaO+MgO

oxid vápenatý a oxid hořečnatý

vápník vyjádřen v CaO;

oxid vápenatý a hořečnatý, z přírodní uhličitanové horniny pálením a mletím

Maximální aplikační dávka 1,70 tuny.ha-1.rok-1

 

 

z toho MgO max. 7,0 %

 

hořčík vyjádřen v MgO; velikost částic druh A: částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 %; druh B:

 

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

 

 

 

 

částice pod 1,0 mm mm. 90 %

 

 

17.2.2

vápno vzdušné dolomitické

55 % CaO+MgO

oxid vápenatý a oxid hořečnatý

vápník vyjádřen v CaO;

oxid vápenatý a hořečnatý, z přírodní uhličitanové horniny mletím a pálením

Maximální aplikační dávka 1,70 tuny.ha-1.rok-1

 

 

z toho MgO min. 7,0%

 

hořčík vyjádřen v MgO; velikost částic druh A: částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 %; druh B:

 

 

 

 

 

 

 

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

 

 

 

 

částice pod 1,0 mm min. 90 %

 

 

Hnojiva odpovídající typům 17.1.1 - 17.2.2 jsou považována za typová i v granulované formě, pokud se granule po rozmíchání ve vodě rozpadnou na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu.

 

Druh hnojivá: 5. Organická a organominerální hnojiva

 

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

18.1

organické hnojivo

a) vypuštěno

 

 

 

 

 

 

b) 50 % spalitelných látek

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;

výhradně ze statkových hnojiv, termofilní aerobní fermentací

maximální dávky 10 t/ha za rok

 

 

1 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;

 

 

 

 

1 % P2O5

celkový fosfor

fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;

 

 

 

 

1 % K2O

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině;

 

 

 

 

c) 35 %

 

 

výhradně ze statkových hnojiv, zpracování žížalami

 

 

 

spalitelných látek

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;

 

 

 

 

1 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík

 

 

 

 

1 % P2O5

celkový fosfor

v sušině; fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný

 

 

 

 

1 % K2O

celkový draslík

v sušině; draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině;

 

 

 

 

d) 65 % spalitelných látek

 

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;

výhradně z melasy po vydestilování lihu, také "melasové výpalky zahuštěné"

 

 

 

3 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;

 

 

 

 

8 % K2O

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

 

 

 

 

e) digestát 3-13 %

sušina

 

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu

 

 

0,3 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku

 

 

 

 

f) digestát - fugát < 3 %

sušina

 

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, tekutý podíl po separaci, svým charakterem může vykazovat působení minerálního hnojivá

 

 

0,1 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku

 

 

 

g) tuhýseparovaný digestát; digestát separát > 13 %

sušina

 

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu;,

 

 

0,5 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku

 

v případě digestátu - separátu se jedná o tuhý podíl po separaci

18.2

organominerální hnojivo

70 % spalitelných látek

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;

výhradně z melasy po vydestilování lihu a přidání minerálních hnojiv, také „melasové výpalky zahuštěné obohacené“

 

 

 

3 % N

celkový dusík

dusík hodnocen jako celkový dusík v sušině;

 

 

 

 

3 % P2O5

celkový fosfor

fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;

 

 

 

 

7 % K2O

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

 

 

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.