Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 46/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.11.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 711. 2013 do 30. 6. 2017)

46/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. února 2000

o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku

a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 305/2013 Sb.. a zákona č. 183/2017305/2013 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11 Dodatečné sdělení

Dodatečné sdělení

 

(1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Vydavatel je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí jako dodatečné sdělení uveřejnit.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15 Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení

Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení

 

(1) Vydavatel není povinen uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení, jestliže

a)         uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo přestupeksprávní delikt,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17 PřestupkyPokuty

Přestupky

Pokuty

 

(1) Vydavatel se dopustí přestupku tím, že

a)  nedoručí ministerstvu Krajský úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vydavateli, který ve stanovené lhůtě nesplní povinnost

a)         doručit ministerstvu oznámení s údaji potřebnými k evidenci periodického tisku před zahájením vydávání periodického tisku podle § 7 odst. 2 nebo 3,

b)  neoznámí písemně a započne přes nesplnění této povinnosti s vydáváním periodického tisku, anebo oznámit ministerstvu ve stanovené lhůtě změnu evidovaných údajů, a přerušení nebo ukončení vydávání periodického tisku podle § 7 odst. 7,

c)  v rozporu s § 8 odst. 2b)         dodat stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům podle § 9 odst. 1 nebo provést výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný podle § 9 odst. 5.

(2) Krajský úřad uloží za porušení povinnosti stanovené v § 8 odst. 2 pokutu až do výše 200 000 Kč vydavateli, který umožní veřejné šíření periodického tisku bez povinných údajů anebo s neúplnými nebo nesprávnými povinnými údaji,.

d)  nedodá ve stanovené lhůtě stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům podle(3) Za opětovné porušení povinností stanovených v § 7 odst. 2 a 7, § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1, nebo

e)  neprovede ve stanovené lhůtě výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný podle § 9 odst.  a 5.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo e),

b)  200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

(3) Je-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta krajský úřad vydavateli pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v odstavci 2. Přestupek je spáchán opakovaněodstavcích 1 a 2. Porušení povinnosti se považuje za opětovné, jestliže vydavatel poruší povinnost v době do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců, jímž mu byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.

(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem podnikání vydavatele, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, anebo místem trvalého bydliště vydavatele, jde-li o fyzickou osobu.

(5) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá krajský úřad. příslušný podle sídla vydavatele, jde-li o právnickou osobu, nebo podle bydliště vydavatele, popřípadě podle místa jeho podnikání, jde-li o fyzickou osobu.

(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se krajský úřad o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo, a jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 3 let od doby, kdy porušování povinnosti ještě trvalo.

(6) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům porušení právní povinnosti.

(7) Pokuty uložené podle tohoto zákona krajskými úřady jsou příjmem krajů.

(8) Při ukládání pokut podle tohoto zákona se postupuje podle zvláštního právního předpisu. 8)

(9) Zaplacením pokuty podle předchozích odstavců nezaniká právní povinnost, za jejíž porušení byla pokuta uložena.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

____________________________________________________________

1)         Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

2)         Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

§ 44 až 54 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3)         Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

4)         § 11 a 19b občanského zákoníku.

5)         § 166 až 168 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6)         Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

7)         § 34 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

8)         Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.