Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 458/2003 Sb., znění platná od 1.8.2017 a od 1.1.2004.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 81. 2004 do 31. 7. 2017)

458/2003 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2003,

kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

ve znění vyhlášky č. 213/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Předpoklady pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci

a konzervaci genetických zdrojů a kolekcí genetických zdrojů

(K § 4 odst. 5 zákona)

 

§ 1 Odborné předpoklady

Odborné předpoklady

 

(1) Odborné předpoklady žadatele k zařazení do Národního programu (dále jen "žadatel") jsou:

a)  ukončené úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na zemědělství, popřípadě úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboruněkterém ze zemědělských oborů zaměřených na všeobecné zemědělství, pěstování rostlin a jeho specifická zaměření, zahradnictví, rostlinolékařství, lesnictví, nebo ekologie a ochrana životního prostředív ekologických oborech, nebo řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělskýchzemědělství nebo přírodních věd,

b)  3 roky praxe v oblasti výzkumu, šlechtění, odrůdového zkušebnictví, nebo konzervace a využívání genetických zdrojů, přičemž část této praxe musí být v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojů.

(2) Kromě odborných předpokladů uvedených v odstavci 1 žadatel též doloží vlastní publikační činnost v oblasti genetických zdrojů pro účely rozhodování podle § 5 zákona.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, musí odborné předpoklady podle odstavců 1 a 2 splňovat statutární orgán nebo jeho zástupce odpovědný za zabezpečení požadavků vyplývajících z § 11 až 20 zákonaosoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu.

 

§ 2 Technické předpoklady

Technické předpoklady

 

(1) Technické vybavení žadatele podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona musí odpovídat množství konzervovaných genetických zdrojů, nárokům na jejich shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci a je závislé na druhu genetického zdroje. Žadatel v žádosti uvede

a)  technické vybavení pro hodnocení genetických zdrojů, zejména vybavení laboratoří určených k zajištění laboratorních testů genetických zdrojů,

b)  v případě genetických zdrojů rostlin pozemky, na kterých budou prováděny polní testy; je-li žadatelem nájemce pozemku, musí být nájemní smlouva k tomuto pozemku uzavřena na dobu alespoň 15 let od podání žádosti u trvalých kultur a 5 let u ostatních kultur,

c)  technologii vhodnou pro regeneraci genetických zdrojů a konzervaci vegetativně množených genetických zdrojů rostlin,uvedených v žádosti podle § 4 zákona.

d)  v případě genetických zdrojů mikroorganismů technické vybavení pro konzervaci pomocí kryoprezervace nebo lyofilizace. V případě, že genetický zdroj mikroorganismu nelze uchovat použitím kryoprezervace nebo lyofilizace, uvede žadatel v žádosti jiný způsob snížení jeho metabolické aktivity a doloží uložení sbírkové položky minimálně ve dvou oddělených nezávislých technických zařízeních. Jako záložní nezávislé zařízení může sloužit centrální laboratoř pověřené osoby nebo laboratoř jiné právnické osoby. V případě, že u genetického zdroje nelze snížit metabolickou aktivitu, uvede žadatel metodu jeho bezpečného uchování při běžné teplotě a příslušné technické zařízení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3 Doklady

Doklady

 

K žádosti podle § 4 zákona žadatel přiloží:

a)  doklad o ukončení požadovaného vzdělání,

b)  doklad prokazující charakter a délku požadované praxe,

c)  výčet publikační činnosti žadatele v oblasti genetických zdrojů,

d)  výpis z katastru nemovitostí na pozemky uvedené v žádosti, jde-li o genetické zdroje rostlin a je-li žadatel vlastníkem těchto pozemků nebo má jiné oprávnění podle zvláštního právního předpisu 1) s nimi nakládat nebo hospodařit, popřípadě jiný doklad, na základě něhož je oprávněn pozemek užívat; v případě pachtunájmu pozemku úředně ověřenou kopii pachtovnínájemní smlouvy.

 

Velikost vzorku genetického zdroje a rozsah údajů,

které o genetickém zdroji poskytne účastník Národního

programu pověřené osobě na její písemnou výzvu

 

(K § 11 odst. 3 zákona)

 

§ 4 Velikost vzorku genetického zdroje rostlin

Velikost vzorku genetického zdroje rostlin

 

(1) Velikost vzorku genetického zdroje rostlin poskytovaného účastníkem Národního programu pro potřeby hodnocení kolekcí, regenerace vzorků a dlouhodobého uchování musí zajišťovat dostatečné množství jedinců pro zachování původního genetického základu genetického zdroje rostlin a rezervu, ze které jsou poskytovány vzorky genetických zdrojů rostlin dalším účastníkům Národního programu a právnickým nebo fyzickým osobám, kterým byl na základě žádosti vzorek genetického zdroje poskytnut (dále jen "příjemce").uživatelům.

(2) Velikost semenného vzorku genetického zdroje rostlin předávaného pověřené osobě do genové banky pro dlouhodobé uchování v genobance je stanovena v příloze č. 1.

(3) Velikost vzorku vegetativně rozmnožovaného genetického zdroje rostlin se řídí technickými možnostmi. Minimální velikost vzorku vegetativně rozmnožovaného genetického zdroje rostlin je uvedena v příloze č. 2.

(4) Pokud účastník Národního programu nemá dostatečné množství semen nebo, částí rostlin určených k rozmnožování nebo konzervaci, stromů nebo keřů, nebo explantátů pro velikost vzorku genetického zdroje rostlin podle odstavce 2 nebo 3 nebo pokud by byl ohrožen genetický zdroj rostlin, posoudí pověřená osoba, zda bude poskytnut menší vzorek genetického zdroje rostlin nebo bude vzorek genetického zdroje rostlin poskytnut až po přemnožení genetického zdroje rostlin a bude tak zajištěno jeho dostatečné množství.

(5) U semenných vzorků genetických zdrojů rostlin předávaných ke konzervaci pověřené osobě do genové bankyv genobance je požadována klíčivost a čistota stanovená zvláštním právním předpisem. 2)

(6) NeníNelze-li možné dosáhnout klíčivosti a čistoty stanovené podle odstavce 5, jsou minimální požadavky na klíčivost a čistotu stanoveny v příloze č. 3.

(7) Semenné vzorky genetických zdrojů rostlin předávané ke konzervaci pověřené osobě do genové banky musí mít vlhkost a zdravotní stav, které nesnižují jejich biologickou hodnotu a které odpovídají zvláštnímu právnímu předpisu. 2)

(8) Semenné vzorky genetických zdrojů rostlin předávané ke konzervaci do zahraničí jako bezpečnostní duplikace jsou spolu s požadovanou dokumentací předávány prostřednictvím genové banky pověřené osoby.

 

§ 5 Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu

Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu

 

(1) Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu poskytovaného účastníkem Národního programu pro potřeby hodnocení kolekcí, regenerace vzorků a dlouhodobého uchování písemně stanoví pověřená osoba podle aktuálníhoje závislá na aktuálním stavu druhu, kmene, rasy nebo dalších nižších jednotek genetického zdroje mikroorganismu tak, aby byl zajištěn původní genetický základ mikroorganismu, ze kterého jsou poskytovány vzorky genetických zdrojů mikroorganismů dalším účastníkům Národního programu a příjemcům.

(2) Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu stanoví pověřená osoba podle aktuálního stavu druhu, kmene, rasy nebo dalších nižších jednotek genetického zdroje mikroorganismu tak, aby byl zajištěn původní genetický základ mikroorganismu a rezerva, ze které jsou poskytovány vzorky genetických zdrojů mikroorganismů dalším účastníkům Národního programu a uživatelům.

 

§ 6 Rozsah údajů o genetickém zdroji

Rozsah údajů o genetickém zdroji

 

(1) V případě genetického zdroje rostlin předá účastníkÚčastník Národního programu pověřené osobě současně se vzorkem genetického zdroje předá pověřené osobě tyto údaje o genetickém zdroji:

a)  poskytnuté množství, klíčivost, hmotnost tisíce semen, typ kolekce pro uložení  ve vzorku genetického zdroje,

b)  v případě genetického zdroje rostlin dostupné pasportní údaje,

c)  popisné údaje ve formátu podle klasifikátorů§ 9 odst. 2, včetně případných údajů o sběru genetického zdroje rostlin,

c)  v případě genetického zdroje mikroorganismu:

1.  druh, kmen, rasu nebo další nižší jednotku,

2.  údaj, na jakých médiích byl mikroorganismus kultivován,

3.  specifické podmínky kultivace,

4.  místo izolace a autor izolace,

5.  místo původu včetně země původu,

6.  místo konzervace,

d)  v případě genetického zdroje rostlin konzervovaného in situ nebo on farm místo výskytu nebo udržování tohoto genetického zdroje a údaje charakterizující lokalitu.

(2) V případě genetického zdroje mikroorganismu předá účastník Národního programu pověřené osobě současně se vzorkem genetického zdroje údaje o genetickém zdroji v rozsahu podle § 10.

 

Rozsah a způsob hodnocení genetických zdrojů

(K § 12 odst. 1 zákona)

 

§ 7 Hodnocení genetických zdrojů rostlin

Hodnocení genetických zdrojů rostlin

 

(1) HodnoceníRozsah a způsob hodnocení genetického zdroje rostlin se liší podle jednotlivých druhů genetických zdrojů rostlin se skládá za provádí se v rámci Národního programu formou standardních postupů pro různé druhy genetických zdrojů rostlin. Součástí hodnocení genetického zdroje rostlin je jeho charakterizace, která slouží k jednoznačné identifikaci genetického zdroje rostlin, a z hodnocení hospodářských znaků.

(2) Hodnocení jednoletých, dvouletých a vytrvalých druhů genetických zdrojů rostlin konzervovaných ex situ se provádí v polních testech a laboratorních testech.

(3) Hodnocení genetických zdrojů rostlin konzervovaných in situ je analogické k hodnocení ex situ, vychází však z konkrétních místních možností hodnocení na přírodním stanovišti. Návazným pravidelnýma provádí se monitorováním a dokumentací stavu populací genetických zdrojů rostlin je kontrolován stav populace a případné ohrožení; účelem je včas upozornit na rizika poškození či ztráty genetického zdroje rostlin.

(4) Hodnocení genetických zdrojů rostlin konzervovaných ex situ nebo in situ provádí účastník Národního programu, který v rámci Národního programu odpovídá za příslušnou druhovou kolekci genetického zdroje rostlin. V případě, že by účastník Národního programu nemohl provést hodnocení genetického zdroje rostlin konzervovaného in situ, může se souhlasem pověřené osoby zajistit jeho hodnocení jiným vhodným způsobem.

 

§ 8 Hodnocení genetických zdrojů mikroorganismů

Hodnocení genetických zdrojů mikroorganismů

 

(1) Hodnocení kolekcí genetických zdrojů mikroorganismů se provádí v rámci Národního programu formou standardních postupů pro jednotlivé druhy, kmeny, rasy nebo další nižší jednotky genetických zdrojů mikroorganismů a obsahuje zejména přehled druhů, kmenů, ras nebo dalších nižších jednotek a jejich charakteristiku, která zahrnuje taxonomické zařazení organismu, morfologický popis, stanovení biologických, biochemických, molekulárně-genetických a technologických vlastností. Genetické zdroje mikroorganismů jsou charakterizovány pomocí testů požadovaných vlastností u prospěšných mikroorganismů, patogenity či virulence u škodlivých mikroorganismů a testů rezistence vůči chemickým nebo fyzikálním faktorům. Vitalita, homogenita a stabilita vlastností, pro které je genetický zdroj uchováván, je ověřována průběžně, především po dlouhodobécharakteristiku vykonaných prací pro konzervaci a oživení, které probíhá podle plánu obnovy.

(2) Součástí hodnocení genetických zdrojů mikroorganismů je takékolekce genetického zdroje mikroorganismu v příslušném kalendářním roce, výstupy řešení, finanční náklady, mezinárodní spolupráci a seznam vědeckých publikací, které souvisí se sbírkovými položkami, dále národní a mezinárodní spolupráce, začlenění sbírky do mezinárodních organizací na ochranu biodiversity a evidence poskytnutých mikroorganismůs konzervací kolekce genetického zdroje mikroorganismu.

 

Rozsah a způsob vedení dokumentace účastníkem

Národního programu

(K § 17 odst. 3 zákona)

 

§ 9 Genetické zdroje rostlin

Genetické zdroje rostlin

 

(1) Dokumentace o genetických zdrojích rostlin, kterou vede v souladu s § 17 zákona účastník Národního programu, se skládá z

a)  pasportních údajůpasportní části,

b)  popisných údajůpopisné části,

c)  údajů o konzervaci, pokud je účastník Národního programu pověřen dlouhodobým uchováváním genetického zdroje rostlin,.

d)  údajů o poskytnutých genetických zdrojích.

(2) Pasportní údaje obsahují informace jednoznačně identifikující každý genetický zdroj rostliny a obsahují také soupis podmínek stanovených poskytovatelemčást obsahuje obecné charakteristiky genetického zdroje rostlin, tzv. pasportní deskriptory, které se týkají způsobu využití tohotojsou společné pro všechny genetické zdroje a podmínek pro jeho poskytnutí dalšímu příjemcirostlin.

(3) Popisná část obsahuje výsledky hodnocení všech morfologických, biologických, hospodářských a biochemických znaků formou popisných deskriptorů. Popisné deskriptory jsou rodově nebo druhově specifické a definují způsobjsou hodnoceny podle specifického seznamu popisných deskriptorů pro daný rod nebo druh (klasifikátor) s uvedením způsobu hodnocení projevu každého znaku. Soubor deskriptorů tvoří klasifikátor daného rodu nebo druhu. Pokud není klasifikátor k dispozici, (zpravidla u méně významných druhů), připraví účastník Národního programu minimální seznam popisných deskriptorů. Znaky cytologické, molekulární a výsledky dalších laboratorních analýz a hodnocení, které pomáhají k identifikaci genetického zdroje a nejsou uvedeny v klasifikátoru nebo seznamu popisných deskriptorů, se zařazují do popisné části způsobem stanoveným v rámci Národního programu. Účastník Národního programu zaznamenává údaje obsažené v popisné části též formou originálních metrických hodnot a tyto uchovává.

(4) Údaje o konzervaci genetického zdroje rostlin obsahují:

a)  u semen konzervovaných v genové bancegenobance základní skladovací údaje o uloženém semenném vzorku genetického zdroje; zaznamenávají se rovněž údaje o poskytnutých vzorcích genetických zdrojů rostlin podle § 19 zákona,

b)  u vegetativně množených kolekcí genetických zdrojů rostlin v polní kolekci, kulturách in vitro nebo kryobance nezbytné informace o konzervovaném genetickém zdroji rostlin, jako je počet (počty položek ve vzorku genetického zdroje, datum založení konzervace, datum regenerace) a způsobzpůsobech jeho konzervace; zaznamenávají se rovněž údaje o poskytnutých vzorcích genetických zdrojů rostlin podle § 19 zákona.

(5) Údaje o poskytnutých genetických zdrojích obsahují pasportní a popisné údaje, údaje jednoznačně identifikující příjemce a způsob využití.

 

§ 10 Genetické zdroje mikroorganismů

Genetické zdroje mikroorganismů

 

(1) Dokumentace o genetickém zdroji mikroorganismu, kterou vede v souladu s § 17 zákona účastník Národního programu, se vedemusí být vedena pro každou položku ve sbírcejednotlivé druhy, kmeny, rasy nebo další nižší jednotky mikroorganismů obsažených v kolekci genetických zdrojů mikroorganismůmikroorganismu.

(2) Dokumentace genetického zdroje mikroorganismu obsahuje tyto údaje:

a)  evidenční označení sbírkyčíslo kolekce,

b)  evidenční číslo sbírkového kmene,

c)  platné vědecké jméno druhu, případně jméno vnitrodruhové kategorie poddruh, varieta, forma specialis, rasakmenu, rasy nebo další nižší jednotky,

d)  geografický původ, lokalita, substrát, hostitel,

c)  mezinárodní název,

d)  na jakých médiích je mikroorganismus kultivován,

e)  údaje o izolaci, taxonomickém zařazení a zařazení do sbírky,

f)  specifické podmínky kultivace,

f)   místo izolace, autor izolace, datum izolace a rok izolace,

g)  způsob amísto původu včetně země původu,

h)  místo konzervace nebo uchování,

h)  historie kmene, zejména číslo kmene v jiných sbírkách, změna taxonomického zařazení,

i)   manipulace s kmenem, zejména datum poslední obnovy a datum inventarizace,(přeočkování, pasážování, inokulace).

j)   soupis podmínek stanovených poskytovatelem genetického zdroje, které se týkají způsobu využití tohoto zdroje a podmínek pro jeho poskytnutí dalšímu příjemci,

k)  údaje o poskytnutých genetických zdrojích včetně údajů jednoznačně identifikujících příjemce a způsob využití.

(3) Účastník Národního programu eviduje další informace vymezující a charakterizující daný kmenv dokumentaci zaznamenává údaje o uchovávaných vzorcích genetického zdroje mikroorganismu a manipulaci s ním.

 

§ 11 Velikost vzorku genetického zdroje rostlinvzorků genetických zdrojů

Velikost vzorku genetického zdroje rostlin poskytovanéhovzorků genetických zdrojů poskytovaných

pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání

(K § 19 odst. 4 zákona)

 

(1) Velikost poskytovaného vzorku genetického zdroje generativně množených rostlin poskytovaného příjemci je 30 až 50 klíčivých semen v závislosti na je závislá na biologických vlastnostech daného druhu.

(2) U (2) U cizosprašných druhů množených semeny se velikost poskytovaného vzorku pohybuje v rozmezí 50 až 100 semen, u samosprašných druhů v rozmezí 40 až60 semen. U specifických cizosprašných druhů je minimální velikost vzorku genetického zdroje rostlin uvedena v příloze č. 4.

(3) U vegetativně množených druhů je velikost jednoho vzorku genetického zdroje v rozmezí 32 až 10 regenerujících částí, jak (roubů, oček, in vitro vzorků). U specifických vegetativně množených druhů je pro specifické druhyvelikost vzorku genetického zdroje rostlin uvedenouvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce.

((4) Pokud pověřená osoba nebo účastník Národního programu nemá dostatečnou zásobu vzorků genetického zdroje rostlin, může být velikost jednoho vzorku genetického zdroje rostlin podle odstavce 2 nebo 3) Jeden příjemce obdrží nižší.

(5) Jednomu žadateli může být během jednoho kalendářního roku od pověřené osobyposkytnuto pověřenou osobou nebo účastníkaúčastníkem Národního programu nejvýše

a)  30 vzorků genetických zdrojů u generativně množenýchu samosprašných druhů,

b)  20 vzorků u cizosprašných druhů,

c)  10 vzorků genetických zdrojů u vegetativně množených druhů.

 

§ 11a(6) Pověřená osoba nebo účastník Národního programu mohou poskytnout větší množství vzorků genetických zdrojů rostlin, než je stanoveno v odstavci 5, jestliže tím nedojde k ohrožení genetického zdroje rostlin a nebude nutné omezit požadavky dalších žadatelů o tyto genetické zdroje rostlin.

(7) Velikost poskytovaného vzorku genetického zdroje mikroorganismu

Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu

poskytovaného pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání

 

Stanovení počtu a velikosti vzorku genetického zdroje mikroorganismu poskytovaného účastníkem Národního programu příjemcům provádí vedoucí nebo kurátor sbírky. Velikost vzorku je závislá na druhu uchovávaného genetického zdroje, aktuálním stavu sbírkové položky a technických možnostech vlastníka genetického zdroje se stanoví podle § 5 odst. 2 obdobně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ministr:

Ing. Palas v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

2)        Vyhláška č. 129/2012191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podrobnostech uvádění osivaodrůdách, osivu a sadbysadbě pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Příloha č. 1 Velikost sem. vzorku gen. zdroje rostlin pro uchování v genobance

Velikost semenného vzorku genetického zdroje rostlin předávaného pro dlouhodobé uchování pověřené osobě do genové banky (počty klíčivých semen v tisících)

uchování v genobance

(počty klíčivých semen v tisících)

 

Druh, skupina druhů

Charakter množení

Typ kolekce

aktivní 

 

Aktivní

základníZákladní

Standard 1

samosprašné

6

4

Standard 2

cizosprašné

1216

812

Cirok (Sorghum Adans.)

cizosprašné

12

8

Chřest (Asparagus L.)

cizosprašné, dvoudomé

0,5

0,5

Konopí seté (Cannabis sativa L.)

cizosprašné

68

46

Pískavice (Trigonella L.)

cizosprašné

4

3

Šalvěj (Salvia L.)

cizosprašné

12

8

Trávy - plané druhy

převážně cizosprašné

3

1

Trávy - okrasné druhy jednoleté

převážně cizosprašné

9

7

Vičenec (Onobrychis L.),), lupina (Lupinus L.), bob (Vicia fabaViciafaba L.),), fazol (Phaseolus L.),

 vikev (Vicia L.), hrách (Pisum  L.), hrachor (Lathyrus L.)

samosprašné i cizosprašné

3

2

Plané příbuznéOhrožené druhy kulturních rostlin - obecně

převážně cizosprašné

1

1

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Příloha č. 2 Minim. velikost vzorku gen. zdroje rostlin pro potřeby konzervace

Minimální velikost vzorku vegetativně rozmnožovaného genetického zdroje rostlin pro potřeby regenerace a konzervace (počty v kusech)

potřeby regenerace a konzervace

(počty v kusech)

 

Druh, skupina druhů

Biologický charakter vzorků

Počet

Brambor (Solanum tuberosum L.)

tuberizující rostliny in vitro

6

Cibule (Allium cepa L.)

cibule

64

 

Česnek (Allium sativum L.)

cibule

20

 

Dosna (Canna L.)

oddenky s 2 - -3 očky

15

Chmel (Humulus lupulus L.)

rostliny

8

Jahodník (Fragaria L.)

sazenice

10

Jiřinka (Dahlia Cav.)

rostlinyhlíza

510

Křen (Armoracia G. M. et Sch.)

rostliny

5

Lékořice (Glycyrrhiza L.)

rostliny

5

Mečík (Gladiolus L.)

hlíza

20

Okrasné dřeviny

sazenice

3

Okrasné traviny vytrvalé

rostliny

2-5

Ovocné dřeviny

stromky, keře

3-5

Réva vinná (Vitis vinifera L.)

keře

7

Reveň (Rheum L.)

rostliny

5

ŘebříčekRebříček (Achillea L.)

rostliny

5

Tulipán (Tulipa L.)

cibule

3050

 

Kosatec (Iris L.)

rostliny

5

Pivoňka (Paeonia L.)

rostliny

5

Denivka (Hemerocallis L.)

rostliny

5

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Příloha č. 3 Minimální požadavky na klíčivost a čistotu semenných vzorků

Minimální požadavky na klíčivost a čistotu semenných vzorků u specifických druhů a skupin genetických zdrojů rostlin předávaných pro konzervaci pověřené osobě do genové banky

a skupin genetických zdrojů předávaných pro konzervaci v genobance

 

Druh, skupina druhů

Přípustná minimální klíčivost (%)

Přípustná minimální čistota osiva (%)

Poznámka

Plané příbuzné druhy kulturních rostlin - sběry

40

90

druhy s nízkou klíčivostí

Ohrožené druhy rostlin

10 (včetně tvrdých semen)

90

týká se obecně všech ohrožených druhů

Trávy - okrasné jednoleté

70

70

Trávy - okrasné jednoleté (druhy s dlouze osinatými a ochmýřenými obilkami)

70

70

Čeleď Fabaceae

85

 (včetně tvrdých semen)

98

Svazenka (Phacelia Juss.)

85

 (včetně tvrdých semen)

98

Aromatické, kořeninové a léčivé rostliny

65

90

druhy s nízkou klíčivostí semen

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Příloha č. 4 Minimální velikost vzorků genetických zdrojů rostlin

Minimální velikost vzorků vegetativně množených druhů genetických zdrojů rostlin poskytovaných příjemcůmuživatelům

u specifických cizosprašných a vegetativně množených druhů

(počty semen a regenerujících částí rostlin)

 

Druh, skupina druhů

Biologický charakter poskytovaných vzorků

Počet

Brambor (Solanum tuberosum L.)

in vitro rostliny

52-10

Cibuloviny obecněBroskvoň (Persica Mill)

roubycibule

52

Čeleď Fabaceae (velkosemenné)

semena

10-40

Chmel (Humulus lupulus L.)

sáděsáď (regenerující část rostliny)

32-10

Jahodník (Fragaria L.)

sazenice

2-3

Jiřinka (Dahlia Cav.)

hlíza

2

Léčivé a kořeninové rostlinyMečík (Gladiolus L.)

rostlinyhlíza

3-10

Méně pěstované druhy ovocných dřevin

rouby

2

Meruňka (Armeniaca Milí.)

rouby

2

Okrasné dřeviny obecně

rouby

35

 

Okrasné rostliny

hlízy, cibule, sazenice

3

 

Okrasné traviny vytrvalé

rostliny (regenerující částiklony)

32

Ovocné dřeviny obecně

očkarouby

32-10

Réva vinná (Vitis vinifera L.)

očka

1020

Tulipán (Tulipa L.)

cibule

5

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.