Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 449/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 31. 830. 6. 2017)

449/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 27. listopadu 2001

o myslivosti

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb.,

zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017243/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1 Předmět a účel úpravy

Předmět a účel úpravy

 

(1) Tento zákon upravuje

a)  chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky,

b)  výjimečné držení zvěře v zajetí,

c)  dovoz a vývoz živé zvěře,

d)  dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky,

e)  tvorbu a využití honiteb,

f)   postavení a právní poměry honebního společenstva,

g)  ochranu myslivosti,

h)  užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře,

i)   regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních pozemcích,

j)   provádění lovu živočichů, kteří nejsou zvěří,

k)  náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních,

l)   kontrolu ulovené zvěře,

m) výkon státní správy myslivosti, dozoru a správní trestysankce za neplnění nebo porušení povinností,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14 Oprávnění myslivecké stráže

Oprávnění myslivecké stráže

 

(1) Myslivecká stráž je oprávněna

a)  požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu,

b)  zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích 17) v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře,

c)  zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen "policie"),

d)  odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout,

e)  usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení,

f)   usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí,

g)  usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován,

h)  požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,

i)   projednatukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle tohoto zákona příkazem na místěnebo zákona o přestupcích,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ A LOV

ČÁST PÁTÁ

MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ A LOV

 

HLAVA I

MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ

 

§ 35

 

(1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře. Předpokladem pro zastávání této funkce je, že navržená osoba

a)  má způsobilost k právním úkonům,

b)  je starší 21 let,

c)  je bezúhonná, (§ 12 odst. 4); k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti 14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky,

d)  má bydliště na území České republiky,

e)  má platný lovecký lístek,

f)   má platný zbrojní průkaz skupiny C,

g)  je pojištěna (§ 48), a

h)  složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.

(2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého hospodáře, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle zvláštního právního předpisu 15) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uloženy správní trestyuložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích 14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým správním trestůmsankcím za přestupky na úseku myslivosti 14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 47 Lovecký lístek

Lovecký lístek

 

(1) Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

(2) Druhy loveckých lístků jsou:

a)  lovecký lístek pro české občany,

b)  lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,

c)  lovecký lístek pro cizince.

(3) Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že

a)  je starší 16 let,

b)  má způsobilost k právním úkonům,

c)  složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,

d)  je bezúhonný (§ 12 odst. 4),

e)  je pojištěn (§ 48).

(4) Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 3 písm. d) vyžádá podle zvláštního právního předpisu 15) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uloženy správní trestyuložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích 14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým správním trestůmsankcím za přestupky na úseku myslivosti 14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů 15) nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 48a Neoprávněný lov zvěře

Neoprávněný lov zvěře

 

Neoprávněným lovem zvěře je lov zvěře bez povinných náležitostí stanovených v § 46. Neoprávněný lov zvěře se zakazuje.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VIII - PŘESTUPKYSANKCE

ČÁST OSMÁ

PŘESTUPKY

SANKCE

 

§ 63 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osobaOrgán státní správy myslivosti uloží pokutu

a)  až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenoupovinnosti uvedené v § 9 odst. 1 nebo 3 anebo v, § 10 odst. 2 nebo 3 nebo nesplní opatření uložené podle § 619 odst. 3, nebo

b)  v rozporu s § 48a neoprávněně loví zvěř nebo až do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenoupovinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo v § 14 odst. 1 písm. a) až d).

(2) Fyzická osoba se jako držitelOrgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 30 000 Kč držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu podleuvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo

b)  30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2.

(4) Za přestupek podle odstavce ; může přitom uložit 1 písm. b) nebo odstavce 2 lze uložit zákaz činnosti do doby 2 let; při uloženém zákazu činnosti za přestupek podle odstavce 2 se odebere lovecký lístek; lze rovněž vyslovit propadnutí věci.

(3) Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(4) Pro přestupky, řízení o nich a výnosech uložených pokut platí obecné předpisy o přestupcích. 18)

(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) spočívající v nesplnění nebo porušení povinností uvedených v § 14 odst. 1 písm. ba) až d) a podle odstavce 2 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(6) Přestupek, který se podle odstavce 5 nebo podle zákona o přestupcích zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a který byl projednán mysliveckou stráží podle § 14 odst. 1 písm. i),) v blokovém řízení, zapíše do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil; myslivecká stráž sdělí orgánu státní správy myslivosti údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení.

 

§ 64 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

§ 64 Pokuty

Pokuty

 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, žeOrgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 40 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenoupovinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 7 odst. 1 nebo 2, § 9 odst. 1 nebo 2, § 10 nebo va § 32 odst. 3, 4 nebo 5 anebo nesplní opatření uložené podle § 61 odst. 3.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žeOrgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 200 000 Kč tomu, kdo nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenoupovinnosti uvedené v § 4 odst. 2, § 5 odst. 1, § 51 odst. 2 nebo 3 nebo vuložené podle § 61 odst. 3.

(3.) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu

(3) Uživatela)  až do výše 10 000 Kč uživateli honitby se dopustí přestupku tím, že

a) , který nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenoupovinnosti uvedené v § 11 odst. 1, 2, 4 nebo 6, § 36 odst. 1 nebo v, § 44 odst. 1 nebo 2 anebonebo uvede nepravdivé údaje o honitbě a zvěři v ní,

b)  až do výše 40 000 Kč uživateli honitby, který neplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 43 odst. 1 nebo uložené podle § 4 odst. 1,

c)  až do výše 200 000 Kč uživateli honitby, který nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 4 odst. 1 nebo v § 43 odst. 1,

c)  nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenoupovinnosti uvedené v § 3 odst. 2, § 11 odst. 3, § 41 až 43, § 45, § 49 odst. 1 nebo v § 51 odst. 1,.

d)  nesplní lov(4) Při nesplnění lovu celkového počtu kusů jednotlivého druhu spárkaté zvěře podle plánu mysliveckého hospodaření, pokud tím dochází k překročení normovaného stavu tohoto druhu zvěře, nebolze uložit uživateli honitby pokutu až do výše 200 000 Kč; stejnou pokutu lze uložit i při nečinnosti v plnění povinností podle § 11 odst. 5 a § 36 odst. 2 a 3.

e)  nesplní některou z(5) Za opakované nesplnění nebo porušení povinností stanovenou v § 11 odst. 5 nebo v § 36 odst. 2 a 3.

(uvedených v odstavcích 1 až 4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),

b)  40 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. b),

c)  200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) až e).

 

§ 64a Společná ustanovení k přestupkům

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v § 63 odst. 3 nebo v § 64 odst. 4. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsícůčástky v nich uvedené.

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává(6) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům nesplnění nebo porušení povinností a k okolnostem, za nichž k nim došlo.

(7) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán státní správy myslivosti dověděl o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k němu došlo.

(3) Výnosy z pokut uložených mysliveckou stráží za přestupky podle § 63 jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou působností. Výnosy z pokut uložených za přestupky podle § 64 jsou(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(9) Výnos pokuty je příjmem Státního fondu životního prostředí. 31).)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.