Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 440/2003 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

440/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2003

o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 187/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,. a zákona č. 368/2016 Sb.

a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VII

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 34 Přestupky

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  doveze, vyveze nebo dopraví v celním režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s nařízením,

b)  v rozporu s § 27 odst. 1b)  nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace v rozporu s § 27 odst. 1,

c)  v rozporu s § 27 odst. 5 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,

d)  v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,

e)  v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo

f)   nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.

(2) Za přestupek lze uložit

a)  pokutu do 1 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),

b)  pokutu do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f).

 

 

§ 35 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická neboa podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  doveze, vyveze nebo dopraví v celním režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s § 28 odst. 1nařízením,

b)  nakládá se surovými diamanty bez obecné nebo zvláštní registrace, nebo

b)  v rozporu s § 27 odst. 1 a § 28 odst. 1,

c)  v rozporu s § 27 odst. 5 nebo § 28 odst. 2 uvede v žádosti o zvláštní registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady.,

(3d)  v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,

e)  v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo

f)   nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.

(2) Za přestupek lzesprávní delikty právnické osoby nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutuosoby se uloží pokuta do

a)  10010 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f),a) nebo b),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c).),

(4c)  100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f).

(3) Za přestupek lzesprávní delikty právnické nebo podnikající fyzické osoběosoby lze samostatně nebo společně s pokutou uložit propadnutí věci, jestliže věc náleží pachateli správního deliktu a byla

a)  ke spáchání správního deliktu užita, nebo

b)  správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

(4) Propadnutí věci nelze uložit pokutu do, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(5) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

 

§ 36a)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. b), nebo

c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 písm. a).

 

 

§ 35 Zabrání věci

Zabrání věci

 

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci podle § 34 odst. 2 nebo § 35 odst. 3, lze rozhodnout, že se věc zabírá, jestliže

a)  náleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 35 odst. 1 stíhat,

b)  nenáleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 35 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela,

c)  náleží fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 stíhat,

d)  nenáleží fyzické osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout po uplynutí 6 let od spáchání přestupkusprávního deliktu podle § 34 odst. 1 nebo § 35 odst. 1.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

 

§ 37 Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(4) Správní delikty 

§ 36 Promlčecí doba

Promlčecí doba

 

(1) Promlčecí doba činí 6 let.

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.

 

§ 37 Příslušnost

Příslušnost

 

K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušnýv prvním stupni projednává určený celní úřad.

(5) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se o něm určený celní úřad dozví, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.