Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 427/2011 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2016 do 29. 930. 6. 2017)

427/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011

o doplňkovém penzijním spoření

ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.. a zákona č. 183/2017377/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XI - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST JEDENÁCTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 159 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 160 PřestupkySprávní delikty penzijní společnosti

PřestupkySprávní delikty penzijní společnosti

 

(1) Penzijní společnost se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v rozporu s § 2, 4 nebo 5,

b)  poruší povinnost podle § 6 odst. 2,

c)  vypoví smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v rozporu s § 7,

d)  neeviduje státní příspěvky podle § 12 odst. 2,

e)  v rozporu s § 16 nepodá žádost o poskytnutí státního příspěvku,

f)   nevrátí státní příspěvek ve lhůtách stanovených podle § 18 odst. 2 nebo 3,

g)  nepodá zprávu o vracení státního příspěvku podle § 18 odst. 4,

h)  nevyplácí dávky nebo je vyplácí v rozporu s § 20 až 25,

i)   neinformuje určenou osobu podle § 26,

j)   nepřevede prostředky účastníka podle § 27 odst. 3,

k)  jako penzijní společnost, ke které byly převedeny prostředky účastníka od jiné penzijní společnosti, nepodá žádost ministerstvu o poskytnutí státního příspěvku, který nebyl penzijní společnosti poukázán za dobu před převedením prostředků podle § 27 odst. 5,

l)   vykonává činnost v rozporu s povolením podle § 29,

m) vykonává další činnosti penzijní společnosti v rozporu s povolením podle § 35,

n)  poruší povinnost podle § 36 odst. 1,

o)  nezamezí poklesu kapitálu pod hodnotu uvedenou v § 38,

p)  nevykonává svoji činnost s odbornou péčí podle § 48,

q)  nezavede nebo neudržuje systém, postupy nebo opatření podle § 49,

r)   průběžně neověřuje a pravidelně nehodnotí přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému podle § 50,

s)  pověří jinou osobu výkonem významné provozní činnosti v rozporu s § 51,

t)   nezajistí pro výkon činnosti penzijní společnosti a výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti personální vybavení podle § 53,

u)  nevykonává svoji činnost kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků podle § 54,

v)  neuchovává dokumenty a záznamy podle § 55,

w)  v rozporu s § 57 nepředloží, neuveřejní nebo nezpřístupní svou výroční zprávu nebo výroční zprávu účastnického fondu, který obhospodařuje,

x)  v rozporu s § 58 nepředloží, neuveřejní nebo nezpřístupní svou pololetní zprávu nebo pololetní zprávu účastnického fondu, který obhospodařuje,

y)  stanoví úplatu v rozporu s § 60, nebo

z)  účtuje poplatek v rozporu s § 61.

(2) Penzijní společnost se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  účtuje poplatek v rozporu s výjimkou podle § 62,

b)  poskytne úplatu v rozporu s § 63,

c)  uskuteční fúzi penzijních společností bez předchozího povolení České národní banky podle § 64,

d)  změní předmět podnikání v rozporu s § 72,

e)  poruší některou povinnost podle § 73,

f)   v rozporu s § 75 odst. 8 nezajistí, že osoby uvedené v § 74 odst. 1 při provozování činností podle § 74 odst. 1 dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle tohoto zákona,

g)  poruší některou povinnost uvedenou v § 79 odst. 8,

h)  nevypoví závazkový vztah podle § 83,

i)   poruší některou povinnost vůči depozitáři podle § 90,

j)   v rozporu s § 97 odst. 2 se neřídí schváleným statutem účastnického fondu,

k)  neuveřejní statut účastnického fondu nebo jeho změnu podle § 97 odst. 4,

l)   nepředloží statut účastnického fondu nebo jeho změnu k předchozímu schválení České národní bance podle § 97 odst. 5,

m) nedodrží skladbu majetku v povinném konzervativním fondu podle § 98 nebo § 99,

n)  nedodrží skladbu majetku v účastnickém fondu podle § 100 a § 102 až 106,

o)  nepoužije vnitřní postupy pro kontrolu rizik podle § 101,

p)  poruší dočasnou výjimku z limitů investování podle § 107,

q)  nakládá s majetkem v účastnickém fondu v rozporu s § 108,

r)   převede obhospodařování účastnického fondu v rozporu s § 109,

s)  nesestaví mimořádnou účetní závěrku účastnického fondu podle § 110 odst. 2,

t)   neuveřejní informace v rozsahu a způsobem podle § 113 odst. 7,

u)  nesplní některou z povinností podle § 114,

v)  nesplní některou z povinností při oceňování majetku a závazků účastnického fondu podle § 115,

w)  nepostupuje při obhospodařování majetku v účastnickém fondu za nejlepších podmínek podle § 116,

x)  neuveřejní některou z informací podle § 118,

y)  nesplní některou z informačních povinností podle § 119, nebo

z)  nevede osobní penzijní účet podle § 120.

(3) Penzijní společnost se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevede osobní penzijní účet podle § 120,

b)  poruší některou z povinností podle § 123 odst. 3,

c)  neeviduje prostředky účastníka podle § 124,

d)  poruší některou z povinností podle § 125,

e)  nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků nebo zájemců o doplňkové penzijní spoření podle § 126,

f)   přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 127,

g)  nepřijme ve stanovené lhůtě opatření podle § 157 odst. 1,

h)  poruší povinnost podle § 22 odst. 4., nebo

i)   poruší povinnost podle § 47a odst. 1 a 3.

(4) Penzijní společnost, investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele nebo vázaný zástupce penzijní společnosti se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  jedná při komunikaci se zájemcem o doplňkové penzijní spoření nebo účastníkem v rozporu s § 130 až 132,

b)  neinformuje účastníka podle § 133 nebo sdělení klíčových informací pro účastníky vypracuje v rozporu s § 134, nebo

c)  nevyžaduje od zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastníka informace podle § 136.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

 

§ 161

 

(1) Pojišťovna se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uzavře pojistnou smlouvu v rozporu s § 23 odst. 2 nebo 3,

b)  poruší některou z povinností podle § 23 odst. 5, nebo

c)  poruší povinnost podle § 23 odst. 6.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

 

§ 162 PřestupkySprávní delikty depozitáře

PřestupkySprávní delikty depozitáře

 

(1) Depozitář se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neinformuje způsobem a ve lhůtě podle § 88 odst. 7,

b)  nevykonává některou z činností nebo ji vykonává v rozporu s § 89 odst. 1, nebo

c)  poruší některé z pravidel jednání depozitáře podle § 91.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 163 Další přestupkysprávní delikty

Další přestupkysprávní delikty

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  zatají nebo uvede nepravdivý údaj v žádosti o povolení nebo souhlas podle tohoto zákona,

b)  jako zaměstnavatel poruší zákaz podle § 10 odst. 3,

c)  poruší zákaz používat označení "penzijní společnost" nebo "účastnický fond" nebo jiné zaměnitelné označení podle § 30 nebo § 95,

d)  samostatně nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, v rozporu s § 41 nabude kvalifikovanou účast, zvýší kvalifikovanou účast nebo se stane ovládající osobou bez souhlasu České národní banky,

e)  samostatně nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, v rozporu s § 46 neoznámí České národní bance snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo skutečnost, že ji přestává ovládat,

f)   samostatně nebo s osobu, s níž jedná ve shodě, nesplní oznamovací povinnost podle § 47,

g)  poruší zákaz udělit plnou moc podle § 74 odst. 7,

h)  nesplní některou z povinností podle § 86 nebo 87,

i)   nepřijme ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 142 odst. 1, nebo

j)   poruší zákaz podle § 200.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vytváří nebo šíří penzijní doporučení, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některou z povinností při tvorbě nebo šíření penzijního doporučení podle § 139 nebo § 140.

(3) Penzijní společnost nebo depozitář se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší podmínky stanovené v depozitářské smlouvě podle § 88 odst. 4.

(4) Penzijní společnost v úpadku nebo penzijní společnost v likvidaci se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 71 odst. 2 uzavře novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

(5) Investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při výkonu činnosti podle § 74

a)  vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 7,

b)  poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou péčí podle § 75 odst. 1,

c)  nezavede nebo neudržuje požadavky na obezřetné poskytování činností způsobem podle § 75 odst. 3,

d)  nevede řádně evidenci podle § 75 odst. 4,

e)  porušuje povinnosti týkající se záznamu komunikace se zájemci o doplňkové penzijní spoření nebo účastníky uvedené v § 75 odst. 5,

f)   neuchovává dokumenty podle § 75 odst. 6, nebo

g)  nesplní podmínky k zavedení a udržení kontrolních a bezpečnostních opatření pro zpracování a evidenci informací podle § 76.

(6) Vázaný zástupce penzijní společnosti se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 83 odst. 2 nevypoví závazkový vztah.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že sama nebo jako osoba jednající ve shodě

a)  v rozporu s § 41 nabude nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na penzijní společnosti anebo se stane osobou ovládající penzijní společnost bez souhlasu České národní banky, nebo

b)  v rozporu s § 46 neoznámí České národní bance snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo skutečnost, že ji přestává ovládat.

(8) Banka nebo zahraniční banka, které přestaly pro účastnický fond vykonávat činnost depozitáře, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 88 odst. 9 umožní nakládání s peněžními prostředky na účtu účastnického fondu nebo v rozporu v § 88 odst. 10 vydá peněžní prostředky nebo majetek účastnického fondu.

(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neposkytne provozní nebo lokalizační údaje podle § 156 odst. 7.

(10) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1, 3 a 5 až 9 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

(11) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 2 a 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 164 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 17) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 160 odst. 1 písm. d) až g) a k), které projednává v prvním stupni ministerstvo.

(2) Přestupek podle(6) Správní delikt uvedený v § 160 odst. 1 písm. h) a j) projedná Česká národní banka nebo ministerstvo podle toho, který správní orgán zahájí správní řízení jako první. Je-li správní řízení zahájeno u obou orgánů ve stejný den, přestupeksprávní delikt projedná Česká národní banka.

(7) Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 193

 

(1) Na transformovaný fond se vztahují ustanovení týkající se účastnického fondu a vztahu penzijní společnosti a depozitáře k účastnickému fondu přiměřeně.

(2) Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Do nemovitých věcí lze investovat pouze za předpokladu, že výnos z nich dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu.

(4) Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu platí ustanovení o způsobu oceňování cenných papírů v majetku účastnického fondu, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše 35 % majetku v transformovaném fondu, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky.

(5) Informování účastníků o výši jejich prostředků se řídí zákonem o penzijním připojištění.

(6) Na změny penzijního plánu se vztahuje zákon o penzijním připojištění.

(7) S výjimkou případů, kdy ustanovení v tomto zákoně odkazují na použití ustanovení zákona o penzijním připojištění, se podle zákona o penzijním připojištění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepostupuje. Při výkonu dohledu nad dodržováním povinností, stanovených v zákoně o penzijním připojištění, jejichž dodržování tento zákon ukládá penzijní společnosti nebo zprostředkovateli penzijního připojištění, postupuje Česká národní banka podle ustanovení zákona o penzijním připojištění upravujících výkon dohledu a přestupkysprávní delikty.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 196 Opatření k nápravě a sankce

Opatření k nápravě a sankce

 

(1) Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení a souhlasu ve vztahu k transformovanému fondu se obdobně řídí tímto zákonem.

(2) Česká národní banka může penzijní společnosti, za přiměřeného použití podmínek § 150, nařídit převod transformovaného fondu k jiné penzijní společnosti obhospodařující transformovaný fond.

(3) Povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu lze odejmout, pouze pokud jsou dány předpoklady k nařízení převodu transformovaného fondu podle odstavce 2 a žádná z penzijních společností obhospodařujících transformovaný fond do 3 měsíců od výzvy České národní banky nevyjádřila souhlas s převzetím transformovaného fondu.

(4) Penzijní společnost se dopustí přestupkusprávního deliktu, pokud

a)  transformaci neprovede v souladu s transformačním projektem a tímto zákonem,

b)  poruší svou povinnost uloženou tímto zákonem nebo podpůrně použitelným zákonem o penzijním připojištění ve vztahu k transformovanému fondu a jde o přestupekdelikt obdobný přestupkůmdeliktům podle § 160.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 lze uložit pokutu ve výši uvedené v § 160 odst. 5.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Němcová v. r.

Nečas v. r.

 

 

 

 

____________________________________________________________

 

1)        Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

2)        Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

3)        Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4)        Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)        Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

6)        Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

7)        Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

8)        Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

11)      § 32 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

12)      § 12b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb.

13)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách.

14)      § 13 odst. 1 písm. s) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

15)      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.

16)      Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

17)      § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.