Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 424/1991 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 19. 1030. 6. 2017)

424/1991 Sb.

ZÁKON

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

jak vyplývá ze změn zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb.,

zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu

uveřejněným pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,

zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 302/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017302/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19f

 

Úřad

a)  vykonává dohled nad hospodařením stran a hnutí a politických institutů podle tohoto zákona,

b)  zpracovává a uveřejňuje na svých internetových stránkách zprávu o své činnosti za příslušný kalendářní rok,

c)  uveřejňuje na svých internetových stránkách úplné výroční finanční zprávy stran a hnutí a poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly,

d)  sděluje Ministerstvu financí do 31. května příslušného kalendářního roku, zda mu výroční finanční zpráva strany a hnutí za předcházející rok byla předložena a zda je podle jeho zjištění úplná; Úřad sděluje Ministerstvu financí v uvedené lhůtě rovněž to, že výroční finanční zpráva nebyla předložena nebo není úplná,

e)  sděluje Ministerstvu financí výsledek posouzení výroční finanční zprávy předložené dodatečně podle § 19h odst. 3 nebo předložené na výzvu k doplnění nebo odstranění nedostatků podle § 19h odst. 5, a to neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy tuto výroční finanční zprávu obdržel,

f)   projednává přestupkysprávní delikty a ukládá správní trestysankce,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19j

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze účel platební transakce.

(2) Strana nebo hnutí se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  poruší § 17 odst. 8,

b)  v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4,

c)  v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo v rozporu s § 17b neoznámí adresu internetových stránek,

d)  v rozporu s § 19h odst. 1 nepředloží v zákonné lhůtě výroční finanční zprávu,

e)  neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky výroční finanční zprávy podle § 19h odst. 5,

f)   v rozporu s § 18 odst. 3 vrátí dar nebo jiné bezúplatné plnění po uplynutí stanovené lhůty, nebo

g)  v rozporu s § 18 odst. 3 nevrátí dar nebo jiné bezúplatné plnění anebo neodvede peněžitý dar nebo jiné bezúplatné plnění nebo částku odpovídající obvyklé ceně 7) věcného daru nebo jiného bezúplatného plnění do státního rozpočtu.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d) a f) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 200 000 Kč, za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. e) pokutupokuta do 2 000 000 Kč a za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. g) pokutupokuta ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru nebo jiného bezúplatného plnění nebo propadnutí věci.

 

§ 19k

 

(1) Politický institut se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  příspěvek na podporu činnosti politického institutu použije v rozporu s § 17 odst. 7,

b)  v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4, nebo

c)  v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo v rozporu s § 17b neoznámí adresu internetových stránek.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 200 000 Kč.

 

§ 19l

 

(1(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne téžk závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence strany a hnutí nebo politického institutu.

(2) Přestupky(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Proti rozhodnutí lze podat žalobu podle soudního řádu správního. Podání žaloby proti rozhodnutí Úřadu má odkladný účinek.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.