Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 42/1994 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 19.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 719. 9. 2016 do 30. 6. 2017)

42/1994 Sb.

ZÁKON

ze dne 16. února 1994

o penzijním připojištění se státním příspěvkem

a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.,

zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření č. 340/2013 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.

zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření č. 340/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA JEDENÁCTÁ

PŘESTUPKY

Správní delikty

 

 

 

§ 43a Přestupky fyz. osob

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 43b PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob

 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že provozuje penzijní připojištění bez povolení podle § 5.

(2) Penzijní fond se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   uzavře smlouvu s fyzickou osobou, která nemůže být účastníkem podle § 2,

b)   poruší zákaz diskriminace účastníků podle § 2a,

c)   použije akcie představující podílovou účast akcionářů penzijního fondu k zajištění závazků penzijního fondu (§ 4 odst. 8),

d)   v rozporu s ustanovením § 8 odst. 5 má zřízen běžný účet u jiné banky, než je depozitář,

e)   v souvislosti s uzavíráním smlouvy, její změnou nebo ukončením jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6,

f)   neinformuje písemně účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění (§ 14 odst. 3),

g)  nevyplatí účastníku dávky penzijního připojištění ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem penze (§ 20 odst. 2),

h)   nepřevede prostředky účastníka do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu ve lhůtě uvedené v § 24 odst. 2,

i)    neinformuje účastníky podle § 26 odst. 1 nebo nevydá či nezpřístupní účastníkům zprávu podle § 26 odst. 2 nebo nezpřístupní seznam členů orgánů penzijního fondu a seznam akcionářů penzijního fondu způsobem podle § 26 odst. 3,

j)    nepředloží žádost o poskytnutí státního příspěvku ve lhůtách a způsobem podle § 30 odst. 1,

k)   nevrátí do státního rozpočtu neprávem poukázané státní příspěvky ve lhůtách podle § 30 odst. 3 nebo nevrátí do státního rozpočtu částky státního příspěvku podle § 30 odst. 4,

l)    nakládá se svým majetkem způsobem, který je v rozporu se zájmy účastníků (§ 31 odst. 3),

m)  neprodleně neinformuje Českou národní banku, že není schopen krýt nároky na dávky z penzijního připojištění, nebo nepřijme opatření k nápravě podle § 31 odst. 2,

n)   vykonává činnost, která bezprostředně nesouvisí s penzijním připojištěním (§ 32),

o)   umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s § 33, nebo jedná v rozporu s § 31 odst. 5,

p)   umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s limity podle § 34 odst. 1 až 4 nebo neprodleně neoznámí České národní bance překročení těchto limitů,

q)  nakoupí akcie jiného penzijního fondu nebo vydá dluhopisy v rozporu s ustanovením § 34 odst. 7,

r)   nezveřejní zprávu o hospodaření nebo informaci o hospodaření v případech podle § 36 odst. 1,

s)   neuloží nebo neuschová doklady související s penzijním připojištěním účastníka po dobu uvedenou v § 37 odst. 4,

t)   poskytne informace týkající se jednotlivého účastníka v rozporu s ustanovením § 38 odst. 2,

u)   nepředloží České národní bance seznam akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. a) nebo neinformuje Českou národní banku o změně v seznamu akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. b),

v)   neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu dohledu nebo státního dozoru, nebo neinformuje Českou národní banku nebo ministerstvo o plnění přijatých opatření, nebo

w)  nevymění v určené lhůtě členy orgánů penzijního fondu.

(3) Depozitář se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu dohledu, nebo

b)   neinformuje Českou národní banku o plnění přijatých opatření.

(4) Právnická osoba jako zprostředkovatel penzijního připojištění se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy, její změny nebo ukončení jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6.

(5) Právnická osoba podle § 27 odst. 6 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že ovlivní zaměstnance ve výběru penzijního fondu, nebo tím, že v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění svým zaměstnancům přijme pobídku.

(6) Penzijní fond se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že použije pro výpočet hodnoty dluhopisu drženého do splatnosti ve svém majetku rating, který nevydala ratingová agentura uvedená v § 33 odst. 5.

(7) Za přestupeksprávní delikt podle odstavceodstavců 1 neboa 6 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 20 000 000 Kč a za přestupeksprávní delikt podle odstavců 2 až 5 pokutupokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 43c Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1)(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. O výši pokuty, uložené penzijnímu fondu, se sníží část zisku, která se rozděluje podle § 35 na základě rozhodnutí valné hromady.

(23) Při určení hodnoty věci uvedené v § 43a odst. 1 se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla koupena nebo prodána, v době a místě uskutečnění koupě nebo prodeje prodává, a nelze-li takto hodnotu věci zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci.

(3) Přestupky projednává

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(6) Správní delikty projednává v prvním stupni

a)   ministerstvo, jde-li o přestupkysprávní delikty uvedené v § 43b odst. 2 písm. j) a k),

b)   Česká národní banka nebo ministerstvo, jde-li o přestupkysprávní delikty uvedené v § 43a odst. 2 a v § 43b odst. 2 písm. a) a v),

c)   Česká národní banka, jde-li o ostatní přestupkysprávní delikty.

(47) Ze správních orgánů uvedených v odstavci 35 písm. b) projedná přestupeksprávní delikt uvedený v § 43b odst. 2 písm. a) ten správní orgán, který zahájí správní řízení jako první. Je-li správní řízení zahájeno u každého z těchto orgánů v tentýž den, přestupeksprávní delikt projedná Česká národní banka.

(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.