Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 408/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

408/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 25. října 2000

o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu

a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb. zákona č. 377/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 554/2005 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb.. a zákona č. 183/2017279/2013 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

(1) Tento zákon upravuje

a)  práva a povinnosti k odrůdám rostlin chráněným podle tohoto zákona,

b)  pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ochranných práv k odrůdám,

c)  řízení o udělení ochranných práv,

d)  kontrolu udržování odrůd, a

e)  ukládání správních trestůsankcí za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem, které přímo použitelný předpis Evropských společenství 1) svěřuje do působnosti jednotlivým členským státům Evropské unie (dále jen "členský stát").

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA V

PŘESTUPKY

SANKCE

 

§ 22 Správní delikty

Správní delikty

 

(1) Pěstitel nebo zpracovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesdělí držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 4, nebo

b)  neposkytne držiteli šlechtitelských práv doklady uvedené v § 19a odst. 10.

(2) Zpracovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesdělí držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 5.

(3) Zpracovatel, který provádí úpravu rozmnožovacího materiálu chráněných odrůd podle § 19a odst. 2 písm. b) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že tuto činnost neohlásí Ústavu.

(4) Pěstitel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesdělí písemně držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 6.

(5) Držitel šlechtitelských práv se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neposkytne pěstiteli písemně informace uvedené v § 19a odst. 7.

(6) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutuse uloží pokuta do výše 500 000 Kč.

 

§ 22a Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav.

(2) (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 12) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá Ústav. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.