Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 406/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2016 do 31. 1230. 6. 2017)

406/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 25. října 2000

o hospodaření energií

ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,

zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb.. a zákona č. 183/2017131/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10a Odborná zkouška

Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování

energetických specialistů

 

(1) Odborná zkouška

a)  se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem,

b)  je pořádána Státní energetickou inspekcí a provádí se před zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

c)  je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební komise, a který Státní energetická inspekce bezodkladně předává ministerstvu.

(2) Průběžné vzdělávání

a)  upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti platných právních předpisů upravujících hospodaření energií, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti výroben energie včetně výroben energie využívající obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

b)  pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,

c)  je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty z oblastí uvedených v písmenu a); test se vykonává za účasti člena zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,

d)  je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který organizace předává energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu.

(3) Absolvování průběžného vzdělávání zahrnuje podání žádosti o účast v průběžném vzdělávání v řádném termínu, účast na průběžném vzdělávání a úspěšné absolvování písemného odborného testu.

(4) Přezkušování

a)  se provádí na základě výzvy Státní energetické inspekce před zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí, a to

1.  na návrh ministerstva v případě neúspěšného absolvování písemného odborného testu podle odstavce 2 písm. c), nebo

2.  z vlastního podnětu v případě opakovaného spáchání přestupkusprávního deliktu podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4; přestupeksprávní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za přestupeksprávní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán některý z těchto přestupkůsprávních deliktů, a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA V

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 12 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo osoby oprávněné provádět instalaci,

b)  jako vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání v energetických odvětvích neposkytne na výzvu podklady pro

1.  zpracování nebo vyhodnocení státní energetické koncepce podle § 3 odst. 5,

2.  zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 8, nebo

3.  zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období podle § 4 odst. 8,

c)  jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

d)  jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

e)  jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,

f)   jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

g)  jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

h)  jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

i)   jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

1.  nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3, nebo

2.  nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,

j)   jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,

k)  jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství

1.  nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu podle § 9 odst. 1,

2.  nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,

3.  nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, nebo

4.  neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a odst. 4 písm. a),

l)   jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 3 nebo 7,

m) jako energetický specialista

1.  v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,

2.  v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz,

3.  v rozporu s § 9 odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický audit,

4.  v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický posudek,

5.  nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6,

6.  neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo

7.  okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4,

n)  jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech podle § 7a odst. 2 písm. e) nebo § 7a odst. 3 písm. d),

o)  jako podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem,

1.  nezpracuje energetický audit podle § 9 odst. 2, nebo

2.  nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,

p)  v rozporu s § 10d nezajistí výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace,

q)  jako poskytovatel energetických služeb neoznámí bez zbytečného odkladu změny v evidovaných údajích podle § 10f odst. 5,

r)   jako zadavatel nesplní některou z povinností podle § 9b odst. 1.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu dále tím, že

a)  jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2,

b)  jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 4,

c)  jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito výrobky poruší některou z povinností podle § 8 odst. 5,

d)  jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 2,

e)  jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 3,

f)   jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nesplní opatření podle § 13c odst. 2 písm. c), d) nebo e), nebo

g)  jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opatření podle § 13c odst. 2 písm. c), d) nebo e).

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), k) bodu 2 nebo 4, písm. l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7, písm. n), písm. o) bodu 2, písm. p) nebo q),

b)  200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j),

c)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), k) bodu 1 nebo 3, odstavce 17 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. o) bodu 1 nebo písm. r) nebo podle odstavce 2.

 

§ 12b Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Přestupky 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická inspekce. V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází místo spáchání přestupku.správního deliktu. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát.

(25) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 7b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

1a)     Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.

1b)     Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)        Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3)       § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

4)        Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4b)      Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

4c)     § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

5)        Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

5a)      Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

6c)     Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh.

6d)      Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

           Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

6e)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky.

6f)       Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

7)        Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

7b)     § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.