Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 40/2009 Sb., znění platná od 13.8.2017 a od 1.10.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 1013. 8. 2017 do 2. 1. 201830. 9. 2017)

40/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. ledna 2009

trestní zákoník

ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,

zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb.,

zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 5855/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 56 Výkon trestu odnětí svobody

Výkon trestu odnětí svobody

 

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve věznici

a)  s dohledem,

b)  s dozorem,

c)  s ostrahou, nebo

bd)  se zvýšenou ostrahou.

(2) Soud zpravidla zařadí do věznice

a)  s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,

b)  s dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti a který již byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující tři léta a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,

c)  s ostrahou pachatele, u kteréhokterému byl trest uložen za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro zařazeníumístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, který byl odsouzen pro přečin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dohledem nebo s dozorem,

bd)  se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen výjimečný trest (§ 54), kterému byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108), kterému byl za zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3) uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osmosmi let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchl nebo se pokusil uprchnout z vazby, nebo z výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací detence.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 57 Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu

Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu

 

(1) Během výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu, který se od věznice, v níž dosud odsouzený trest vykonává, může lišit o jeden stupeň.

(2) O přeřazení odsouzeného do věznice s ostrahoumírnějším režimem rozhodne soud tehdy, jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k jeho nápravě.

(3) O přeřazení odsouzeného do věznice se zvýšenou ostrahous přísnějším režimem může soud rozhodnout, jestliže

a)  odsouzený závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovený pořádek nebo kázeň, nebo

b)  odsouzený byl pravomocně uznán vinným trestným činem, který spáchal během výkonu trestu.

(4) Z věznice se zvýšenou ostrahou nelze přeřadit

a)  odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí a který dosud nevykonal alespoň deset let tohoto trestu,

b)  jiného odsouzeného, který trest vykonává ve věznici se zvýšenou ostrahou, před výkonem alespoň jedné čtvrtiny uloženého trestu.

(5(5) Do věznice s dozorem a věznice s dohledem nelze přeřadit odsouzeného, který se má na základě rozhodnutí soudu podrobit ochrannému léčení v ústavní formě, nebo odsouzeného, kterému byl uložen trest vyhoštění.

(6) Na návrh odsouzeného, který ve věznici se zvýšenou ostrahouurčitého typu vykonal nepřetržitě alespoň jednu čtvrtinu uloženého trestu, nejméně však šest měsíců, může soud rozhodnout o jeho přeřazení do věznice s ostrahou. Odsouzenýmírnějším režimem; to neplatí pro odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, může podat návrh na přeřazení do věznice s ostrahou nejdříve po výkonu deseti let tohoto trestu a vykonává jej ve věznici se zvýšenou ostrahou.

(67) Není-li návrhu podle odstavce 56 vyhověno, může jej odsouzený opakovat až po uplynutí šesti měsíců od skončení řízení o jeho předchozím návrhu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.