Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 383/2012 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2015 do 30. 6. 2017)

383/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. října 2012

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

ve znění zákona č. 257/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V § 18 až 25 - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 18

 

(1) Provozovatel zařízení se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje zařízení bez povolení vydaného ministerstvem podle § 3 nebo v rozporu s ním,

b)  v rozporu s § 4 odst. 1 neoznámí změnu

1.    v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, nebo

2.    údajů uvedených v povolení podle § 3,

c)  jako provozovatel zařízení, u kterého došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo k částečnému ukončení provozu zařízení, v rozporu s § 11 odst. 5 nepředá ministerstvu ověřené údaje o zařízení podle § 11 odst. 4,

d)  v rozporu s § 11 odst. 7 nevrátí bezplatné povolenky na účet Evropské unie,

e)  uvede neprovedené investice ve zprávě podle § 12 odst. 2,

f)   v rozporu s prohlášením podle § 12 odst. 5 do 2 let od navýšení výkonu nezajistí snížení výkonu na zařízení,

g)  v rozporu s § 12 odst. 5 do 1 roku od navýšení výkonu nezahájí snižování výkonu na zařízení podle prohlášení podle § 12 odst. 5, nebo

h)  zjišťuje nebo vykazuje množství emisí ze zařízení v rozporu s § 15 odst. 1.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta

a)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a),

b)  do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene c) nebo h),

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b) bodu 1,

d)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b) bodu 2,

e)  v částce, která odpovídá hodnotě neoprávněně nabytých bezplatně přidělených povolenek k datu jejich přidělení zvýšené o meziroční úhrnný index cen průmyslových výrobců vyhlašovaný Českým statistickým úřadem, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene e), f) nebo g),

f)   v částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index změny cen za každou povolenku, kterou provozovatel nevrátil v rozporu s § 11 odst. 7, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene d); odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu české koruny k euru vyhlášenému Českou národní bankou 21) pro den 30. dubna běžného roku.

 

§ 19

 

(1) Provozovatel letadla se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 15 odst. 2

1.    nezjišťuje nebo nevykazuje množství emisí v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie 5) nebo schváleným plánem pro monitorování a vykazování emisí, nebo

2.    neoznámí ministerstvu každou podstatnou změnu plánu pro monitorování a vykazování emisí,

b)  jako provozovatel letadla, který žádá o přidělení povolenek zdarma podle § 13 odst. 2 nebo 5, v rozporu s § 15 odst. 3 nezjišťuje nebo nevykazuje údaje o tunokilometrech.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a) bodu 1,

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a) bodu 2 nebo písmene b).

 

§ 20

 

(1) Provozovatel zařízení, provozovatel letadla nebo osoba, která byla v předchozím roce provozovatelem zařízení nebo letadla, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nevyřadí z obchodování povolenky podle § 9.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta ve výši odpovídající částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index změny cen za každý ekvivalent tuny oxidu uhličitého, pro který nebyly ve lhůtě podle § 9 odst. 1 povolenky vyřazeny z obchodování; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu české koruny k euru vyhlášenému Českou národní bankou 21) pro den 30. dubna běžného roku. Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje povinnosti vyřadit povolenky.

 

§ 21

 

(1) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 6 odst. 3 nepožádá o zřízení účtu v rejstříku vedeném podle § 5,

b)  v rozporu s § 15 odst. 4 nezajistí ověření vykázaného množství emisí akreditovanou osobou, nebo

c)  v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími rejstřík pro obchodování s povolenkami a registr Unie pro obchodování s povolenkami 12) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b) nebo c),

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a).

 

§ 22

 

(1) Provozovatel úložiště oxidu uhličitého se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 15 odst. 6

a)  nezjišťuje nebo nevykazuje množství emisí uložených a uvolněných v rámci zachytávání, přenosu a ukládání oxidu uhličitého v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie, nebo

b)  nezajistí ověření vykázaného množství emisí akreditovanou osobou.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 2 000 000 Kč.

 

§ 23

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

§ 24

 

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 41 nařízení Komise o dražbách povolenek manipuluje s trhem s draženými produkty.

(2) Zasvěcená osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 nařízení Komise o dražbách povolenek použije důvěrnou informaci, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany,

b)  v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek sdělí důvěrnou informaci jiné osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností,

c)  v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek doporučí na základě důvěrné informace jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, nebo ji k tomu navede.

(3) Dražitel se dopustí správního deliktu tím, že nevypracuje, neaktualizuje nebo nezašle na vyžádání České národní bance seznam zasvěcených osob v rozporu s čl. 42 odst. 1 nařízení Komise o dražbách povolenek.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele nebo osobou úzce propojenou s osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 2 nařízení Komise o dražbách povolenek neoznámí České národní bance existenci nabídek na dražené produkty nebo deriváty či jiné investiční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo staženy na jejich vlastní účet.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné práce týkající se dražených produktů, nebo která vydává nebo rozšiřuje informace, které nejsou výzkumnými prácemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo navrhují investiční strategii, a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 3 nařízení Komise o dražbách povolenek

a)  nevěnuje přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny,

b)  neinformuje o svých zájmech, nebo

c)  neupozorní na střet zájmů týkající se dražených produktů.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5,

b)  20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

 

§ 24

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 41 nařízení Komise o dražbách povolenek manipuluje s trhem s draženými produkty.

(2) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 nařízení Komise o dražbách povolenek použije důvěrnou informaci, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany,

b)  v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek sdělí důvěrnou informaci jiné osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností,

c)  v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek doporučí na základě důvěrné informace jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, nebo ji k tomu navede.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dražitelem, se dopustí přestupku tím, že nevypracuje, neaktualizuje nebo nezašle na vyžádání České národní bance seznam zasvěcených osob v rozporu s čl. 42 odst. 1 nařízení Komise o dražbách povolenek.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele nebo osobou úzce propojenou s osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 2 nařízení Komise o dražbách povolenek neoznámí České národní bance existenci nabídek na dražené produkty nebo deriváty či jiné finanční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo staženy na jejich vlastní účet.

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné práce týkající se dražených produktů, nebo která vydává nebo rozšiřuje informace, které nejsou výzkumnými pracemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo navrhují investiční strategii, a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 3 nařízení Komise o dražbách povolenek

a)  nevěnuje přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny,

b)  neinformuje o svých zájmech, nebo

c)  neupozorní na střet zájmů týkající se dražených produktů.

(6) Za přestupek lze uložit pokutuse uloží pokuta do

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 25

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

(2) Při určení výše pokuty za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání protiprávního stavu a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt podle § 18 až 22 zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt podle § 23 zaniká a přestupek podle § 24 nelze projednat, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. d) až f) a § 20 projednává ministerstvo a přestupkysprávní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až c) a g), § 19, 21 a § 22 projednává inspekce. PřestupkySprávní delikty podle § 23 a přestupky podle § 24 projednává Česká národní banka.

(26) Pokud provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla nesplní povinnost předložit výkaz o množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví za předcházející kalendářní rok a doklady o jeho ověření podle § 15 odst. 5, vypočte ministerstvo množství emisí, které je rozhodné pro uložení pokuty podle § 20 odst. 2, na základě dostupných údajů.

(37) Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o uložení pokuty zašle ministerstvo nebo inspekce příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti má sídlo provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla, kterému byla uložena pokuta. Pokud provozovatel letadla nemá sídlo na území České republiky, je příslušným správcem daně ten, v jehož obvodu vykonává provozovatel letadla nejvíce vzletů a přistání. V případě provozovatele zařízení je pokuta ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem kraje, na jehož území se zařízení nachází. V případě provozovatele letadla je pokuta příjmem státního rozpočtu.

(48) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle § 2423 je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíryPříjem z ostatních pokut uložených podle § 23 a 24 vybírá a vymáhá celní úřadje příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.