Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 38/2008 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2011.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2011 do 30. 6. 2017)

38/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008

o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté,

nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím

související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9 Dohled

Dohled

 

(1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených v nařízení Rady a v tomto zákoně provádí celní úřad.

(2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti o vydání povolení.

(3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení výkonu dohledu evidenci uskutečněného vývozu a dovozu zboží a evidenci přestupkůsprávních deliktů s tím souvisejících, a to v členění podle vydaného povolení. O údajích v této evidenci informuje ministerstvo. Celní úřady vedou tyto evidence podle své územní působnosti.

 

Přestupky

 

§ 10

zrušen zákonem č. 183/2017 SbSprávní delikty

 

§ 10 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

.

 

§ 11

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,

b)  v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo

c)  v žádosti o povolení podle § 3 uvede nesprávné údaje, nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.

(2) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,

b)  v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo

c)  v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo

b)  v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

(4) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí technické pomoci dopustí správního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,

b)  v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.

(5) Za správní delikt se uloží propadnutí věci nebo pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a),

b)  10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),

c)  5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),

d)  800 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),

e)  500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).

(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.

 

§ 11 Přestupky

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,

b)  v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo

c)  v žádosti o povolení uvede nesprávné údaje nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.

(2) Fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,

b)  v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo

c)  v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

(3) Fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo

b)  v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

(4) Fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí technické pomoci dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,

b)  v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.

(5) Za přestupek lze uložit propadnutí věci nebo pokutu do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a),

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),

c)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),

d)  800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),

e)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).

(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.

 

§ 12 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a okolnostem, za kterých byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o jeho spáchání dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty v prvním stupniPřestupky podle tohoto zákona projednává celní úřad. Celní úřad příslušný k projednání přestupkusprávního deliktu může věc postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož správním obvodu je sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby nebo místo podnikání anebo bydliště fyzické osoby, která je podezřelá, že přestupeksprávní delikt spáchala.

(25) Na odpovědnost za jednání, ke kterému došlo při podnikání fyzické osoby 2) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(3) Pokus přestupku podle § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 písm. a) je trestný.

(7) Propadnutí věci lze uložit, jestliže zboží anebo věc použitá k technické pomoci byla

a)  ke spáchání správního deliktu použita nebo určena,

b)  správním deliktem získána, nebo

c)  nabyta za věc správním deliktem získanou.

(8) Vlastníkem věcí propadnutých podle odstavce 7 se stává stát.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění.

2)        § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.