Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 38/2004 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.12.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 712. 2016 do 30. 6. 2017)

38/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2003

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech

pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

(zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 261/2014 Sb., zákona č. 295/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017295/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22 Dohled

Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů

pojistných událostí

 

(1) Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky nebo třetího státu a nad činností samostatných likvidátorů pojistných událostí vykonává Česká národní banka. Při výkonu tohoto dohledu se Česká národní banka řídí zvláštním právním předpisem upravujícím pojišťovnictví, 2) pokud tento zákon nestanoví jinak. Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, působících na území České republiky vykonává příslušný orgán dohledu domovského členského státu pojišťovacího zprostředkovatele v součinnosti s Českou národní bankou.

(2) Pojišťovací agent a pojišťovací makléř je povinen ve lhůtě do 31. března kalendářního roku předkládat České národní bance roční výkaz činnosti, který bude obsahovat seznam pojišťoven nebo pojišťovacích zprostředkovatelů, pro které byl v uplynulém kalendářním roce činný, objem uzavřených obchodů za uplynulý kalendářní rok a objem pojistného, popřípadě pojistného plnění, pokud byl v uplynulém kalendářním roce zmocněn k jeho přenosu. Je-li pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř právnickou osobou, musí být správnost a úplnost ročního výkazu činnosti potvrzena podpisem odpovědného zástupce. Podrobnosti a formu ročního výkazu činnosti stanoví Česká národní banka vyhláškou. Na vyžádání České národní banky je pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí povinen předložit mu doklady vedené v souvislosti s provozovanou činností.

(3) Česká národní banka je povinna vyměňovat si s příslušnými orgány dohledu informace o pojišťovacích zprostředkovatelích, kterým bylo uloženo opatření k nápravě nebo správní trestsankce, jestliže hrozí zrušení zápisu v registru. Na žádost si Česká národní banka s příslušnými orgány dohledu vyměňuje informace související s činností pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí potřebné k výkonu své činnosti.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Správní delikty

 

§ 25 Přestupky

Přestupky

 

§ 25

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

§ 26 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v žádosti o zápis do registru nebo o změnu údajů v registru uvede nesprávné údaje,

b)  jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uvede v ročním výkazu činnosti podle § 22 odst. 2 nesprávné údaje, nebo

c)  uvede v písemném prohlášení podle § 13 odst. 6 nesprávné údaje.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 26 Správní delikty právnických osob

Správní delikty právnických osob

 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)  v žádosti o zápis do registru nebo o změnu údajů v registru podle § 13 odst. 4, 5, 7 a 8 nebo § 15 odst. 4, 5, 7 a 8 uvede nesprávné údaje,

b)  jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uvede v ročním výkazu činnosti podle § 22 odst. 2 nesprávné údaje, nebo

c)  uvede v písemném prohlášení podle § 13 odst. 6 nesprávné údaje.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pojišťovací zprostředkovatel nebo samostatný likvidátor pojistných událostí dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost samostatného likvidátora pojistných událostí v rozporu s údaji uvedenými v registru podle § 12,

b)  ve stanovené lhůtě nesplní opatření k nápravě uložené jí Českou národní bankou při výkonu dohledu podle § 23,

c)  vyžaduje od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, nebo

d)  odměny osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, odvozuje od získání dalších osob pro tuto činnost, které takto získal.

(3) Pojišťovna se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 21f.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč, za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 26a PříslušnostSpolečná ustanovení

Příslušnost

 

PřestupkySpolečná ustanovení

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona§ 25 a 26 projednává Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 12) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, v platném znění.

2)       Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

4)       Příloha č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

5)       Například § 81, 97, 134 a 192 obchodního zákoníku.

5a)      Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

5b)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

6)       Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7)       § 2 odst. 1 písm. h) a § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

8)       § 4, část druhá hlavy druhá a devátá zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9)       § 200e zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10)     § 39 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11)     § 38a zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

12)     § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.