Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 38/1994 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

38/1994 Sb.

ZÁKON

ze dne 15.února 1994

o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č.455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,

zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 248/2011 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb..,

zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zajištění vojenského materiálu

 

§ 23b

 

(1) Celní úřad může zajistit vojenský materiál, lze-li důvodně předpokládat, že vojenský materiál byl užit nebo určen ke spáchání přestupkusprávního deliktu anebo byl přestupkemsprávním deliktem získán nebo byl nabyt za jinou věc přestupkemsprávním deliktem získanou.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23e

 

Není-li zajištěný vojenský materiál k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jeho propadnutí nebo zabrání v řízení o přestupkusprávním deliktu anebo prodej nebo jiné nakládání, vrátí se osobě, které byl zajištěn.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST V - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 25 PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že obchoduje s vojenským materiálem bez povolení podle § 6 odst. 1 nebo licence podle § 14 odst. 1.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o vydání povolení, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uvede v žádosti o vydání povolení podle § 9 odst. 1 nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro vydání povolení, nebo

b)  doloží podklady podle § 9 odst. 2 neoprávněně pozměněné nebo padělané.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoznámí nebo nedoloží ministerstvu změnu podle § 10 odst. 2,

b)  pozmění údaje v povolení,

c)  provede transfer jednomu určitému příjemci bez individuální licence podle § 22d nebo více příjemcům v jednom nebo více členských státech bez souhrnné licence podle § 22c, nebo

d)  provede transfer na základě obecné licence v rozporu s § 22b.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno povolení a která žádá o udělení licence, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uvede v žádosti o udělení licence podle § 15 odst. 3, § 22c odst. 2 nebo § 22d odst. 2 nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro udělení licence, nebo

b)  doloží podklady podle § 15 odst. 4 neoprávněně pozměněné nebo padělané.

(5) Právnická osoba, které byla udělena licence, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní informační povinnost o využívání licence podle § 17 odst. 1,

b)  pozmění údaje v licenci, včetně záznamů celních orgánů, nebo

c)  nesplní povinnost vrátit originál licence podle § 17 odst. 2 nebo informační povinnost podle § 17 odst. 3.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o vydání certifikátu podle § 22g odst. 2, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uvede v žádosti o vydání certifikátu nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro jeho vydání, nebo

b)  doloží podklady podle § 22g odst. 3 neoprávněně pozměněné nebo padělané.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byl vydán certifikát podle § 22f odst. 1 a 2, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 22i neoznámí a nedoloží všechny změny, k nimž došlo po udělení certifikátu, a které mohou ovlivnit platnost nebo obsah certifikátu, nebo

b)  pozmění údaje v certifikátu.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu dosprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. c) nebo d),

b)  do 15 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 5 písm. a) nebo b),

c)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4, odstavce 5 písm. c), odstavce 6 nebo 7.

 

 

§ 26 Propadnutí vojenského materiálu

Propadnutí vojenského materiálu

 

(1) Propadnutí vojenského materiálu lze uložit samostatně nebo společně s pokutou, jestliže vojenský materiál náleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustila správního deliktu, a vojenský materiál byl

a)  ke spáchání správního deliktu užit nebo určen, nebo

b)  správním deliktem získán nebo byl nabyt za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí vojenského materiálu nelze uložit, jestliže je jeho hodnota v nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) Vlastníkem propadlého vojenského materiálu se stává stát.

 

§ 27 Zabrání vojenského materiálu

zrušeny zákonem č. 183/2017 Sb.

Zabrání vojenského materiálu

 

(1) Nebylo-li za správní delikt uloženo propadnutí vojenského materiálu podle § 26, lze rozhodnout, že se takový vojenský materiál zabírá, jestliže

a)  náleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kterou nelze za správní delikt postihnout, nebo

b)  nenáleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která se správního deliktu dopustila, nebo jí nenáleží zcela,

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(2) Rozhodnout o zabrání vojenského materiálu nelze, jestliže je jeho hodnota v nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynulo 6 let.

(3) Vlastníkem zabraného vojenského materiálu se stává stát.

 

§ 27a Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) Promlčecí doba činí 4 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)  ministerstvo, jde-li o přestupky(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení sankce právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 4 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 25 odst. 1 až 4, § 25 odst. 5 písm. a) a c) a § 25 odst. 6 a 7, nebo

b)  orgán celní správy, jde-li o přestupky6 a 7 v prvním stupni projednává ministerstvo a správní delikty podle § 25 odst. 5 písm. b).b) v prvním stupni projednává celní úřad.

(35) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(4) Pokus přestupku podle § 25 odst. 1 a § 25 odst. 3 písm. c) a d) Příjem z pokut je trestnýpříjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.